Press "Enter" to skip to content

Poistojen arvo kirjanpidossa

Mitä poistetaan?

Verotuksessa poistopohjana on hankintameno, kirjanpidossa hankintamenon ja ennakoidun jäännösarvon välinen erotus. Jäännösarvolla tarkoitetaan hyödykkeen luovuttamisesta saatavaa luovutuskustannuksilla vähennettyä rahamäärää. Useiden koneiden ja laitteiden osalta jäännösarvo voidaan yleisiin tilinpäätösperiaatteisiin kuuluvan varovaisuuden vuoksi katsoa nollaksi. Sen sijaan esimerkiksi ajoneuvojen ja monien rakennusten kohdalla jäännösarvo voi olla merkittävä ja aiheuttaa samalla merkittävän eron verotuksen ja kirjanpidon poistojen välille.

Seuraa meitä

Edellisestä poiketen voi hyödykkeen hankinnan vähentää samana vuonna, kun se on hankittu mikäli summa hankinnalle on enintään 850 euroa (kun alv. on 0). Tämä on niin kutsuttu pienhankinta. Mikäli käyttöaika on myös pieni eli noin kome vuotta katsotaan tämä hankinta myös pienhankinnaksi. Kaikkien pienhankintojen vähennysten summa saa yhteensä olla enintään 2500 euroa per verotusvuosi. (EVL 33 §)

Visma Blog Finland

Käyttöomaisuuteen liittyvät ratkaisut, päätökset ja toimenpiteet ovat tärkeä osa yrityksen investointisuunnittelua sekä tulosseurantaa. Tähän aikaan vuodesta on aika tarkastella kuluvan tilikauden tilannetta ja suunnitella tulevaa yhdessä asiantuntijan kanssa. Tarkistettavien asioiden listalla on mm. miten yrityksen tasetilanne ja poistokäytäntö vaikuttavat yrityksen tunnuslukuihin sekä verotettavaan tuloon. Tässä blogissa pureudumme kirjanpidon näkökulmaan poistoissa.

Kun yritys hankkii esimerkiksi jonkin koneen tai laitteen, tästä aiheutuu yritykselle kulua. Tämä kulu rasittaa yrityksen tulosta. Poistojen ideana on, että tätä kulua voidaan jaksottaa sen vaikutusajalle. Jos tämä kone esimerkiksi tuottaa yritykselle tuloa viiden vuoden ajan, voidaan siitä aiheutuva kulu jaksottaa viidelle vuodelle. Tämä tasoittaa yrityksen tulosta tilikaudesta toiseen ja tekee eri tilikausista vertailukelpoisempia toistensa kanssa.

Poistamaton hankintameno

Nykyisen kirjanpitolain mukaan käyttöomaisuus on terminä muuttunut pysyviksi vastaaviksi, mutta verottaja käyttää sitä edelleen. Käyttöomaisuus jaetaan kirjanpidossa aineettomaan ja aineelliseen omaisuuteen. Verotuksen poistokäytäntö näille on erilainen. Aineettomat poistetaan tavallisesti tasapoistoina ja aineelliset monesti menojäännöspoistoina. Kirjanpidon poistot taas ovat usein vaikutusaikaan perustuvia tasapoistoja.

Kirjanpitofoorumi

Uusi kone saattaa olla suurikin investointi yritykselle. Jotta tämä iso kulu ei vääristäisi kirjanpitoa tuoden hirveän ison kulun yhdelle tilikaudelle eikä mitään muille kausille, hankintahinta tulee jakaa koko sen käyttöiälle. Kaikki kirjanpitovelvolliset, jolla on kuluvaa käyttöomaisuutta, ovat velvollisia vähentämään niiden hankintamenon vaikutusaikanaan ja laatimaan siitä poistosuunnitelman. Poistot tehdään silloin, kun investointi otetaan liiketoiminnan käyttöön, ei ostohetkellä.

Tuotannollisten investointien korotetuista poistoista annetun lain mukaan elinkeinotoimintaa harjoittavalla verovelvollisella on oikeus tehdä korotetut poistot kalenterivuosina 2013−2016 käyttöön otettujen tehdas- ja työpajarakennusten hankintamenoista. Laissa tarkoitetun rakennuksen poistamatta olevasta hankintamenosta tehtävä poisto saa olla enintään 14 prosenttia.

ATK-ohjelmat, ohjelmistot
Yleensä poistetaan 10 vuoden aikana tasapoistoin. Itse tehdyt ohjelmat yhdellä kertaa tekovuoden kuluina. Mikäli ohjelman käyttöaika on lyhyempi, hankintameno poistetaan lyhyemmässä ajassa tasapoistoin. Yleensä tietokoneohjelmien käyttöaika on huomattavasti lyhyempi kuin kymmenen vuotta. Tietokoneen mukana tulleet ohjelmat poistetaan koneen mukana joko hankintavuoden kuluna tai 25 % poistoin tai tasapoistoin. (Kaikki yritysmuodot.)

4) erillisenä verovelvollisena verotettavasta kuolinpesästä saatu osuus kuolinpesän tulosta eikä yhtymän osakkaan hänen veronalaiseksi tulokseen katsotun tulo-osuuden lisäksi saama voitto-osuus yhtymästä eikä myöskään tulo, jonka ulkomaisen kuolinpesän Suomessa asuva osakas on saanut osuutena kuolinpesän tulosta siltä osin kuin kuolinpesä on velvollinen suorittamaan mainitusta tulosta veroa täällä;

Jos sijoituskiinteistön arvon nousu tuloutetaan eli kirjataan tuloslaskelmaan, niin se parantaa yrityksen tulosta. Se ei kuitenkaan vaikuta yrityksen rahavirtaan, joten se saattaa antaa väärän kuvan yrityksen voitonjakokelpoisuudesta. Näin toimittaessa kiinteistöjen arvonnousu tuloutuu tasaisesti ja myyntihetkellä ei enää kirjaudu suuria myyntivoittoja, jos arvonnousu on ollut realistinen. Arvon nousun kirjaaminen parantaa yrityksen kannattavuutta ja vakavaraisuutta kuvaavia tunnuslukuja, joten se saattaa parantaa yrityksen rahoituksen saatavuutta ja ehtoja.

Ulkomaanrahan määräiset erät

Liiketoimintakauppaa varten otetun lainan korkokulut voidaan vähentää kirjanpidossa ja verotuksessa, jos liiketoiminta hankitaan lainat ottaneeseen yhtiöön. (Sama tavoite voidaan saavuttaa myös osakekaupassa apuyhtiöjärjestelyin – tosin ongelmana toisinaan on, apuyhtiöllä ei ole elinkeinotoiminnasta tulevia tuloja, joihin vähennyksiä voisi kohdentaa.)

2 Vahinkorahaston käyttö ja sitä koskevia kirjausesimerkkejä

Vahinkorahastoa tuloutetaan tuloslaskelmaan vahingoittuneesta, tuhoutuneesta tai kadonneesta pysyvien vastaavien hyödykkeestä tehtävää ylimääräistä poistoa vastaava määrä tai määrä, joka vastaa kunnan vahingon kärsineelle suorittamaa korvausta. Vahinkorahaston pääoma taseessa ei ole määrärahan luonteinen erä, jota vastaan menoja voidaan kirjata.

Taloustieteilijät käyttävät joskus outoja termejä ja monimutkaista kieltä saadakseen työnsä kuulostamaan vaikeammalta kuin se onkaan. Vähennyskelpoisuus on tyypillinen esimerkki sanasta, jonka sisältöä moni ei oikeastaan ymmärrä. Vähennykelpoisuus kuitenkin tarkoittaa yksinkertaisesti sitä, että sinulla on oikeus merkitä jotakin kuluksi kirjanpitoosi. Tällöin yrityksen voitto pienenee ja vero alenee, sillä yksityisyritykset maksavat veroa saamastaan voitosta.