Press "Enter" to skip to content

Pienhankinnat kirjanpidossa

Helsingin seudun kauppakamari

Pienhankinnat ovat joko yksittäisiä käyttöomaisuushyödykkeitä tai useasta hyödykkeestä muodostuvia kokonaisuuksia. Tällaisia kokonaisuuksia voivat olla esimerkiksi tietokone- ja puhelinjärjestelmät. Yksittäisen järjestelmään kuuluvan osan hankintamenoa ei saa vähentää vuosikuluna, vaikka sen hankintameno olisi alle 850 euroa, jos koko järjestelmän hankintameno on tätä suurempi.

Navigointi

Käyttöomaisuus jaetaan kuluvaan ja kulumattomaan käyttöomaisuuteen. Jako kuluvaan ja kulumattomaan käyttöomaisuuteen on kirjanpidossa olennainen asia, koska kuluvasta käyttöomaisuudesta johtuvat kulut kirjataan poistoina tuloslaskelmaan. Kulumaton käyttö-omaisuus ei kulu käytössä ja siitä syystä se esitetään kirjanpidossa yrityksen omaisuutena taseessa eikä siitä tehdä poisto- eli kulukirjauksia vuosittain.

Hanki rajaton lukuoikeus

Jos muun kuin 30 ja 31 §:ssä tarkoitetun kuluvan käyttöomaisuuden käypä arvo on verovuoden päättyessä omaisuuden arvonalenemisen, vahingoittumisen tai muun syyn vuoksi sen poistamatonta hankintamenon osaa pienempi, saadaan hankintamenosta tehdä sellainen lisäpoisto, joka alentaa poistamattoman hankintamenon osan käyvän arvon suuruiseksi, kuitenkin niin, että 36 §:ssä tarkoitetun käyttöomaisuuden hankintamenosta saadaan lisäpoisto tehdä vain omaisuuden vahingoittumisen tai muun siihen rinnastettavan syyn vuoksi.

Hankintamenon jaksottaminen taseeseen eli aktivointi

Pysyvien vastaavien aktivoitava hankintameno koostuu vain välittömistä (ent. muuttuvista) menoista silloin, kun kyseessä on yksittäisen koneen tai laitteen hankinta. Hankintamenoon luetaan maahantuojan/tukkuliikkeen lähettämä lasku ja siihen lisätään muut hankinnasta aiheutuneet välittömät kulut, kuten ostorahdit ja huolintakulut sekä mahdolliset asennusmenot. Myös pysyvien vastaavien arvopapereiden hankintamenona pidetään hankinnan välittömiä menoja.

Poiston kirjaus toiminimen kirjanpidossa

Edellisestä poiketen voi hyödykkeen hankinnan vähentää samana vuonna, kun se on hankittu mikäli summa hankinnalle on enintään 850 euroa (kun alv. on 0). Tämä on niin kutsuttu pienhankinta. Mikäli käyttöaika on myös pieni eli noin kome vuotta katsotaan tämä hankinta myös pienhankinnaksi. Kaikkien pienhankintojen vähennysten summa saa yhteensä olla enintään 2500 euroa per verotusvuosi. (EVL 33 §)

Toiminimen vähennyskelpoiset kulut – mitä kaikkea voikaan vähentää?

Osto-, matka- ja kululaskuille on nykyisin mahdollista lisätä laskukohtaisten liitteiden lisäksi rivikohtaisia liitteitä. Liitetiedostoja voidaan asettaa suoraan laskuriveille, jolloin laskurivin Liitteet-sarakkeesta nähdään riville lisättyjen tiedostojen lukumäärä. Kun laskuriville on lisätty liitteitä, Liitteet-sarakkeessa olevaa numeroa klikkaamalla avataan liiteikkuna, jonka kautta voidaan tarkastella ja hallinnoida kyseisen laskurivin liitteitä.

Vaihto-omaisuuden inventaariossa lasketaan varaston arvo

Inventointi eli inventaario tarkoittaa yrityksen hallussa (eli varastossa) tilinpäätöspäivänä olevan vaihto-omaisuuden arvon laskemista. Inventoinnin tuloksena on vaihto-omaisuusluettelo eli inventaari. Yleisin tilinpäätöspäivä on 31.12., sillä useimpien yritysten tilikausi päättyy vuoden lopussa. Käytännössä inventaario voidaan tehdä jonain muunakin päivänä, mutta silti inventoinnissa tulisi selvittää vaihto-omaisuusvaraston arvo nimenomaan tilinpäätöspäivänä.

TÄMÄ SODANKYLÄN, KITTILÄN JA FCG:N YHTEISTYÖSSÄ LUOMA PIENHANKINTAOHJE ON SIIRTYMÄAJAN VERSIO KESÄKUUSTA 2017 VUODEN LOPPUUN. SIIRTYMÄAJAN TARKOITUKSENA ON KÄYTTÖKOKEMUSTEN KERÄÄMINEN, JOTTA LOPULLISESTA OHJEISTUKSESTA TULEE MAHDOLLISIMMAN HYVIN KÄYTÄNNÖN HANKINTOJA TUKEVA. LOPULLINEN PIENHANKINTAOHJE VAHVISTETAAN JOULUKUUSSA 2017 YHDESSÄ HANKINTASTRATEGIAN SEKÄ HANKINTAOHJEEN KANSSA.

Pääsääntö on, että kaikki yrityksen tulot ovat veronalaisia. Veronalaista tuloa on esimerkiksi yrityksen tuotteiden ja omaisuuden myynnistä saatu tulo. Omaisuuden realisoitumaton arvon nousu ei ole veronalaista tuloa. Pääomasijoituksia ei pidetä yrityksen verotettavana tulona. Pääomasijoitus on esimerkiksi yritykseen tehty osakepääomasijoitus tai muu vastaava sijoitus. Myöskään lainan otto tai lainan takaisinmaksu ei synnytä verotettavaa tuloa.

Varteenotettavia vaihtoehtoja toiminimen kirjanpidon järjestämiseen

Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että hyödyke kirjataan kirjanpitoon siihen hintaa, mihin se on yksityistalouteen aikanaan hankittu. Tai jos sen arvo on ostohetkestä alentunut, täytyy kirjaus tehdä tähän alempaan arvoon. Mikäli arvo on ostohetkestä jostain syystä noussut, ei kirjausta ammattitoimintaan saa kuitenkaan tehdä kuin alkuperäisen hankintahinnan suuruisena.

Pääomatuloa vai ansiotuloa?

4) erillisenä verovelvollisena verotettavasta kuolinpesästä saatu osuus kuolinpesän tulosta eikä yhtymän osakkaan hänen veronalaiseksi tulokseen katsotun tulo-osuuden lisäksi saama voitto-osuus yhtymästä eikä myöskään tulo, jonka ulkomaisen kuolinpesän Suomessa asuva osakas on saanut osuutena kuolinpesän tulosta siltä osin kuin kuolinpesä on velvollinen suorittamaan mainitusta tulosta veroa täällä;

Aloittavalla yrittäjällä on monta päätöstä tehtävänä yritystä perustaessa. Yksi tärkeimmistä on kirjanpidon järjestäminen. Yksinkertaistetusti kirjanpito tarkoittaa kaikkia yrityksen tulojen ja menojen kirjaamista ja tallentamista. Kuulostaa helpolta. Kirjanpidon järjestämiseen liittyy kuitenkin monia huomioon otettavia asioita. Tässä on muutamia tyypillisiä ajatuksia, jotka saattavat käydä aloittavan yrittäjän mielessä: