Press "Enter" to skip to content

Perintöveron muutos 2017

Milloin oikaisuvaatimus on tehtävä?

Vaikka perintö- tai lahjaverotukseen olisi haettu muutosta, vero on maksettava määräaikana. Verohallinto voi kuitenkin hakemuksestasi kieltää veron ulosoton tai määrätä ulosoton keskeytettäväksi. Ulosoton kiellon tai keskeytyksen aikana verolle kertyy normaalisti viivekorkoa tai viivästyskorkoa.

Perintövero

Lahjasta ja perinnöstä pitää maksaa veroa, kuten yleisessä tiedossa on. Kaikki eivät kuitenkaan välttämättä ole huomanneet lahja- ja perintöverotuksessa vuoden 2017 alussa tapahtuneita muutoksia. Lahja- ja perintöverotus keveni sekä lähiomaisille että muille lahjan- tai perinnönsaajille. Tällä kertaa kevennyksistä hyötyivät eniten suuren perinnön tai arvokkaan lahjan saavat henkilöt. Uudet veroasteikot kannattaa katsoa verohallinnon nettisivuilta:

Lesken muutosta voi koitua lisää veroja

Sitä ennen äiti oli perinyt asunnon omilta vanhemmiltaan. Isoäiti oli asunut kotia yksin siitä lähtien, kun isoisä joitakin vuosia aiemmin oli kuollut. Äidin tilanne veron suhteen oli erilainen kuin Jennalla: Vainajan leskellä on lähtökohtaisesti hallintaoikeus yhteiseen kotiin, eli hän voi asua siellä elämänsä loppuun asti. Näin ollen perilliset eivät voi heti esimerkiksi myydä omaa osuuttaan perintöasunnosta. Heidän on siitä huolimatta maksettava perintövero.

Minulla on sijoitusvakuutus – onko talouteni turvattu?

Suomessa asuvan henkilön saamasta muusta kuin 1 momentin 2 kohdassa tarkoitetusta omaisuudesta suoritettavasta perintöverosta vähennetään samasta perinnöstä tai testamenttisaannosta vieraalle valtiolle suoritettujen verojen määrä (ulkomaisen veron hyvitys). Tämä hyvitys ei saa olla suurempi kuin määrä, joka vastaa yhtä suurta osaa perintöverosta kuin vieraasta valtiosta saadun omaisuuden arvo on Suomessa perintöveron perusteena olevan omaisuuden arvosta.

Karttalinkki

Kuoleman perusteella maksetun vakuutuskorvauksen ja siihen verrattavan taloudellisen tuen verovapauden poistamisesta aiheutuvien vaikutusten poistamiseksi ja lieventämiseksi korotetaan puoliso- ja alaikäisyysvähennystä. Puolisovähennystä korotetaan 60 000 eurosta 90 000 euroon ja alaikäisyysvähennystä 40 000 eurosta 60 000 euroon. Vähennysten korottaminen tulisi kaikkien vähennykseen oikeutettujen hyväksi, ei ainoastaan vakuutuskorvauksia saavien.

Katso myös

Jos lisäennakon eräpäivä on verovuoden päättymistä seuraavan toisen kuukauden ensimmäinen päivä tai tämän jälkeen, ennakolle lasketaan huojennettua viivästyskorkoa 2 prosenttia vuonna 2017. Jos ennakko maksetaan myöhässä, viivästyskorko on 7 prosenttia vuonna 2017. Vuoden 2018 korko ei ole vielä tiedossa. eräpäivää seuraavasta päivästä siihen asti, kun vero on maksettu. Uusia viivästyskorkosäännöksiä sovelletaan yhteisön ja yhteisetuuden osalta 1.11.2017 alkaen ja muiden osalta 1.11.2018 alkaen.

Jos perinnönnsaaja havaitsee virheen verotuksessaan, hän voi hakea muutosta verotukseen. Mutoksen hakeminen voi tulla aiheelliseksi, mikäli veroa on määrätty maksettavaksi joko liikaa tai liian vähän. Muutoksenhaku tehdään tekemällä oikaisuvaatimus verotuksen oikaisulautakunnalle. Muutoksenhakuoikeutta on sekä verovelvollisella itsellä että Veronsaajien oikeudenvalvontayksiköllä. Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti joko lomakkeella tai vapaamuotoisella kirjeellä ja toimitettava määräajassa verohallinnolle.

Hallintaoikeus alentaa lahjaveroa

Hallitusohjelman mukaisesti otetaan käyttöön ns. yrittäjävähennys, jolla pyritään kannustamaan yritystoiminnan harjoittamiseen. Ehdotuksessa esitetään, että jatkossa elinkeinotoiminnan, maatalouden ja porotalouden tuloksesta vähennetään verotuksessa viisi prosenttia, kun tulos verotetaan luonnollisen henkilön tai kuolinpesän tulona. Metsätalouden verotuksessa otettaisiin huomioon vastaavansuuruinen vähennys.

Search form

Vielä vuoden 2017 ajan vakuutuskorvaus, joka maksetaan perittävän kuoleman johdosta vainajan kuolinpesälle tai nimetylle edunsaajalle, on perintöverosta vapaa siltä osin kuin kunkin edunsaajan tai perillisen saama samasta kuolemantapauksesta johtuva vakuutuskorvaus on enintään 35 000 euroa. Jos edunsaajana on leski, leskelle kuolemantapauksen johdosta maksettavien vakuutuskorvausten yhteismäärästä verovapaata on puolet tai vähintään 35 000 euroa.

Veropohjan laajennuksesta kertyvä lisätuotto on ajateltu käytettäväksi veroasteikkojen kevennykseen. Yhdenvertaisuusnäkökulman lisäksi lakimuutosta on perusteltu sijoitusmuotoneutraalisuudella, kun on kyse säästöhenkivakuutukseen liittyvästä kuolemanvarakorvauksesta. Muutos koskee kuitenkin myös puhtaita riskihenkivakuutuksia ja niihin verrattavia taloudellisia tukia. Lainsäätäjä on ajatellut riskihenkivakuutuksten korvausten olevan aina täysin likvidejä varoja, jonka vuoksi verosuosintaan ei tältäkään kannalta olisi perustetta.

Perintöveroluokat

Verottaja ei määrää luopujalle lainkaan perintöveroja, jos luopuminen on tehty oikein. Luopuminen tehdään kirjallisesti. Perinnönsaaja ei saa toimia ennen perinnöstä luopumista niin, että hänen voitaisiin katsoa ottaneen perintö vastaan. Siksi luopuminen kannattaa tehdä viimeistään perunkirjoitustilaisuudessa. Luopuja ei saa asettaa luopumiselle ehtoja tai määrätä, kuka saa hänen osuutensa perinnöstä.

LähiTapiola-ryhmä

Vuonna 2017 toteutetaan useita hallitusohjelman mukaisia verotusta keventäviä muutoksia. Lisäksi verotusta kevennetään kilpailukykysopimuksen tukemiseksi. Verohallinnon toiminnan tehostamiseksi, verovelvollisten oikeusturvan ja tiedonsaannin parantamiseksi ja hallinnollisen taakan keventämiseksi toteutetaan Verohallinnon kantamia veroja koskevat uudistukset, joilla yhdenmukaistetaan ja yksinkertaistetaan verotus- ja veronkantomenettelyä sekä verotuksen muutoksenhaku- ja seuraamusjärjestelmää.

Perintö- ja lahjaverotus

Navi:hakutulos

Perittävän kuoleman johdosta lähiomaiselle tai kuolinpesälle maksettavan vakuutuskorvauksen ja siihen verrattavan taloudellisen tuen osittainen verovapaus poistuvat. Kohtuussyistä vakuutuskorvausten verovapauden poistamiseen asetetaan kuitenkin yhden vuoden siirtymäaikaa. Näin ollen lain voimaan tullessa voimassa olleita vanhoja säännöksiä sovelletaan yhden vuoden ajan uuden lain tultua voimaan.

Suurimmalle osalle palkansaajista merkittävin muutos ja samalla helpotus on, että ansioverotulo pienenee 515 miljoonalla eurolla. Ansiotulojen verokevennys korottaa palkansaajien ostovoimaa kaikissa tuloluokissa. Esimerkiksi 3 300 euroa kuussa tienaavalla rahaa jää käteen 96 euroa enemmän, kun veroaste pienenee puolella prosentilla 30,5 prosenttiin. Isoilla tuloilla veroprosentti ja siten myös käteen jäävän rahan määrä kasvavat suhteessa enemmän.

Suurimmalle osalle palkansaajista merkittävin helpotus on, että ansioverotulo pienenee 515 miljoonalla eurolla. Tämä on hallituksen lupaama vastine työmarkkinajärjestöjen sopimalle kilpailukykysopimukselle, joka lisää työaikaa ja nostaa samalla palkansaajien työeläke- ja työttömyysvakuutusmaksuja sekä sairausvakuutuksen päivärahamaksua.

OTK, LKV, julkinen kaupanvahvistaja Hanna Kivikoski

Uudistuksella puolisovähennys on korotettu 60.000 eurosta 90.000 euroon ja alaikäisyysvähennys on vastaavasti korotettu 40.000 eurosta 60.000 euroon. Huomionarvoista on, että leskelle maksettavaan vakuutuskorvaukseen sovelletaan puolisovähennystä siinäkin tilanteessa, että leski ei muutoin ole perillisasemassa. Vakuutuskorvauksen muuttuessa perintöverotettavaksi 1.1.2018 alkaen, on korotetun vapaaosan soveltaminen leskeen, joka ei muuten ole perillisen asemassa, lesken kannalta merkittävä taloudellinen huojennus.

Twiittaa sijainti ilmoittaen

Henkilö, joka omistaa metsää ja harjoittaa metsätaloutta on toiminnasta pääsääntöisesti tulo- ja arvonlisäverovelvollinen. Metsätalouden harjoittajien on aikaisemmin täytynyt antaa vuosittain arvonlisäveroa koskeva kausiveroilmoitus, vaikka verokauden aikana ei olisi ollut liiketapahtumia lainkaan. Jatkossa kausiveroilmoitusta ei tarvitse enää tällaisessa tilanteessa tarvitse antaa.