Press "Enter" to skip to content

Perintöveron maksaminen kuolinpesän tililtä

Nykyään perukirjat lähetetään edelleen vainajan viimeisen asuinkunnan verotoimistoon, mutta päätös saatetaan tehdä jossain aivan toisessa verotoimistossa. Näin verottaja on saattanut joissakin tapauksessa lähettää päätöksen jopa 3 kuukauden kuluttua perukirjan toimittamisesta. Tämä on jo poikkeuksellista, mutta tämän uuden delegointikäytännön jälkeen perukirjojen käsittelyajat ovat merkittävästi lyhentyneet.

Jakamattoman kuolinpesän perintöverotus

Kaikki omaisuus kuuluu kuolinpesään perinnönjakoon asti. Jakamattoman kuolinpesän osakkaita ovat perilliset, eloonjäänyt puoliso ositukseen asti, mikäli hänellä on avio-oikeus perittävän omaisuuteen, sekä yleistestamentin saajat. Toisaalta leski voi olla kuolinpesän osakas myös perintöoikeuden tai yleistestamentin kautta. Kuolinpesä voidaan jättää toistaiseksi jakamatta joko kokonaisuudessaan tai osittain.

Jaa tämä sivu

Vainajan tekemät maksupalvelusopimukset, kuten suoraveloitussopimukset, pysyvät edelleen voimassa. Tämä menettely on käytännössä yleensä asianmukainen, sillä monien maksujen, kuten esimerkiksi sähkö- tai vastikemaksujen, voi katsoa menevän kuolinpesän hyväksi. Maksupalvelusopimukset kuitenkin lopetetaan, mikäli yksikin kuolinpesän osakkaista niin haluaa.

Verotettu ja todellinen perintöosuus voivat poiketa

Kaikki vainajalta jääneet velat ovat lähtökohtaisesti vähennyskelpoisia. Velan tulee olla olemassa perinnönjättäjän kuolinhetkellä, jotta se on vähennyskelpoinen. Takaus voidaan vähentää vainajan varoista pääsääntöisesti vain silloin, kun vainajalle oli syntynyt maksuvelvollisuus.

Asiakaspalvelu

Ee­va-äi­ti muut­ti asu­maan hoi­to­ko­tiin muis­ti­sai­rau­den ta­kia. Tai­na-ty­tär teki maist­raat­tiin ha­ke­muk­sen edun­val­vo­jan mää­rää­mi­sek­si äi­dil­le. Tai­na miet­ti pit­kään tut­kin­tail­moi­tuk­sen te­ke­mis­tä äi­din ti­leil­tä teh­dyis­tä nos­tois­ta, mut­ta jät­ti asi­an edun­val­vo­jan har­kin­taan.

Perinnönjako

Kun kuolinpesän omaisuus on jaettu, kuolinpesän osakas saa yksin määrätä perinnönjaossa saamastaan omaisuudesta. Osakkaalle jaossa siirtynyt omaisuus tulee yksilöidä riittävän tarkasti. Pankkiasioita ajatellen on huomioitava, että pelkän rahamäärän mainitseminen ei oikeuta osakasta varojen nostoon kuolinpesän tililtä, jos mainitun tilin numero puuttuu. Mikäli perinnönjaon on toimittanut pesänjakaja, osakkaan on esitettävä perinnönjakokirja.

Kannattaisiko perinnöstä luopua?

Yleensä perunkirjoitusta hoitaa sitä varten palkattu juristi, mutta lain mukaan juristin läsnäolo ei ole pakollista. Perunkirjoitus vaatii kuitenkin lainopillisia taitoja, joten juristin palkkaaminen on usein suositeltavaa. Ammattilaisen palkkio perunkirjoituksesta on yleensä tuhannen euron molemmin puolin ja riippu pitkälti siitä, kuinka paljon kuolinpesä teettää työtä.

Keskustelu

Omaan kuolemaan ja raha-asioihin liittyvistä asioista kannattaa jutella läheisten kanssa silloin, kun se ei vielä tunnu ajankohtaisilta. Läheisten on helpompi hoitaa hautajaisjärjestelyjä, jos he tietävät esimerkiksi, olisiko vainaja toivonut arkku- vai uurnahautausta. Jos taas suvussa on useampia vanhoja hautoja, jotka halutaan ottaa aikanaan uudelleenkäyttöön, kannattaa sopia, kuka haudataan aikanaan minnekin.

Näin haet henkivakuutuskorvausta

Kuolemantapauksen perusteella lähiomaisille maksettavat henkivakuutuskorvaukset kuuluvat perintöverotuksen piiriin. Veron määrä on enintään 19 %. Henkivakuutuskorvausten verotusta koskee siirtymäaika 31.12.2017 asti ja siten vuoden 2017 aikana sattuneen kuolemantapauksen johdosta lähiomaisille maksetut henkivakuutuskorvaukset ovat perintöverotuksessa verovapaata tuloa 35 000 euroon asti ja puolisolle verovapaata on puolet tai vähintään 35 000 euroa korvauksen määrästä.

Kuolinpesä voidaan jättää myös toistaiseksi jakamatta kokonaisuudessaan tai jakaa kuolinpesä vain joiltain osin esim. tilivarojen osalta perintöverojen maksamiseksi. Pesä voidaan myös jakaa siten, että ainoastaan joku tai vain osa osakkaista saavat osuutensa. Tällöin puhutaan osittaisesta perinnönjaosta. Mikäli tällöin suoritetaan myös ositus, käytetään jakokirjasta nimeä ”osittainen ositus- ja perinnönjakosopimus”.

Järjestöjen sosiaaliturvaopas

Suomessa on kaksi toisiaan täydentävää lakisääteistä perhe-eläkejärjestelmää, Kelan hoitama perhe-eläke ja työeläkejärjestelmän perhe-eläke, joka perustuu vainajan ansaitsemaan työ- tai yrittäjäeläkkeeseen. Kelan leskeneläkettä ei makseta 65 vuotta täyttäneelle leskelle, kun sen sijaan työeläkelakien mukaisella leskeneläkkeellä ei ole ikärajaa. Lapsi ja alle 65-vuotias leski voivat saada perhe-eläkettä samaan aikaan sekä Kelasta että työeläkkeitä hoitavista eläkelaitoksista. Kaikkia perhe-eläkkeitä voi hakea Kelan kautta.

Suomessa asuvan henkilön saamasta muusta kuin 1 momentin 2 kohdassa tarkoitetusta omaisuudesta suoritettavasta perintöverosta vähennetään samasta perinnöstä tai testamenttisaannosta vieraalle valtiolle suoritettujen verojen määrä (ulkomaisen veron hyvitys). Tämä hyvitys ei saa olla suurempi kuin määrä, joka vastaa yhtä suurta osaa perintöverosta kuin vieraasta valtiosta saadun omaisuuden arvo on Suomessa perintöveron perusteena olevan omaisuuden arvosta.

Perunkirjoituksen järjestämisestä vastaa se kuolinpesän osakas, joka todellisuudessa hoitaa kuolinpesään kuuluvaa omaisuutta. Tämä tarkoittaa sitä, että vastuu perunkirjoituksen järjestämisestä lankeaa usein vainajan leskelle tai lapselle. Kuolinpesän osakas voi halutessaan täyttää oman järjestämisvelvollisuutensa esimerkiksi palkkaamalla jonkun toisen henkilön, hautaustoimiston tai asianajajan huolehtimaan perunkirjoituksesta ja perukirjasta.

Social links

Siiri joutuu maksamaan kauppahinnoista neljän prosentin varainsiirtoveron. Yhtymäosuuksien ostosta syntyy metsävähennysoikeutta: hän saa vähentää hankintamenosta 60 prosenttia sitä mukaa, kun myy puuta miltä tahansa metsävähennykseen oikeutetulta tilaltaan – hänellähän saattaisi olla niitä jo ennestään. Hankintameno koostuu metsän ostohinnasta ja muista hankintaan liittyneistä kustannuksista kuten kaupanvahvistajan palkkiosta ja varainsiirtoverosta.

Perintövero seuraa perässä

Vahvistan, että antamani tiedot ovat oikein ja hyväksyn luottotietojeni käytön sähköisesti. Hyväksyn, että kommunikointi tapahtuu elektronisesti esim. sähköpostitse ja puhelimitse ja että rekisteröityjä tietojani voidaan käyttää sähköiseen tiedon ja markkinointimateriaalin lähettämiseen Komplett Bankilta ja sen yhteistyökumppaneilta. Mikäli et halua vastaanottaa markkinointiviestejä, ole yhteydessä asiakaspalveluun.

Perintöveron muutos 2017

Pähkinänkuoressa siis kuolinhetkestä menee enintään neljä kuukautta siihen, että Verohallinto alkaa toimittaa kyseistä perintöverotusta, ja tästä puolen vuoden päästä perilliset saavat sekä perintöverotuspäätöksen että tiedot perintöveron maksamisesta. Koska ensimmäinen eräpäivä on noin 3 kuukauden kuluttua, kuolinhetkestä perintöveron ensimmäiseen maksuhetkeen on yli vuosi, ja tähänkin voi hakea perintöveron maksuajan pidennystä.

Kuolinpesään voi ilmaantua perunkirjoituksen jälkeen varoja tai velkoja, jotka eivät olleet perukirjaa laadittaessa pesänosakkaiden tiedossa. Uusista varoista tai veloista on laadittava täydennysperukirja, joka on tehtävä kuukauden kuluessa varallisuuden tai velan ilmaantumisesta. Täydennysperukirja on toimitettava verottajalle kuukauden kuluessa sen tekemisestä.