Press "Enter" to skip to content

Pakkolunastuksesta valittaminen

Lunastustoimikunta

Lunastustoimitusta haetaan paikalliselta maanmittaustoimistolta. Kaavaan perustuvan lunastustoimituksen hakeminen kuuluu kunnanhallitukselle, ellei päätösvaltaa ole siirretty alemmalle kunnan viranomaiselle. Mikäli lunastuskorvauksen maksaminen edellyttää myöhemmin valtuuston päätöstä (ei ole varattu määrärahaa), on tarkoituksenmukaista viedä lunastukseen ryhtyminen valtuuston päätettäväksi, ellei päätösvaltaa ole delegoitu. Päätösvallan delegointi on suositeltava ratkaisu. Päätösvallan siirtämisestä säädetään kuntalain 91§:ssä.

Suosituimmat puheenvuorot

Lunastettavan kiinteän omaisuuden omistajalle ja käyttöoikeuden haltijalle on, jollei hakija näytä heidän kirjallisesti suostuneen lunastukseen tai lunastus perustuu 5 §:n 2 momentissa tarkoitetun oikeuden tuottavaan päätökseen, ennen lunastusluvan antamista varattava tilaisuus antaa määräajassa lausuntonsa asiasta. Määräaikaa ei saa asettaa 30 päivää lyhyemmäksi eikä 60 päivää pitemmäksi hakemuksen tiedoksiannosta lukien.

Analyysi: Isis-leirin suomalaislapset ovat ensisijaisesti poliittinen ongelma, johon on tarjolla kaksi epäsuosittua ratkaisua

Kustannuksiin osallistumisesta on pyrittävä sopimaan maanomistajan kanssa. Käytännössä maankäyttösopimuksessa sovitaan maanomistajan velvollisuudesta maksaa maankäyttösopimusmaksua korvauksena asemakaavan tuomasta hyödystä sekä tehdään omistamistasi tulevan asemakaavan puisto- ja katualueista esisopimus. Lopulliset kiinteistökaupat näistä alueista kunnan kanssa tehdään vasta kaavoituksen päätyttyä.

4 Määräaikaisen käyttöoikeuden luovutus

Välimies on lunastushintaa määrätessään tuomarin roolissa ja tekee päätöksen yksin. Kauppa- ja teollisuusministeriön neuvotteleva virkamies Pekka Timonen, joka toimii välimiehenä Mehiläinen Oy:n osakkeiden lunastuskiistassa, sanoo: "Välimies ei voi siirtää tuomarin tehtäväänsä muille, eikä siksi voi esimerkiksi käyttää omia asiantuntijoita arvonmääritykseen."

Aleksi Paananen uskoo Interin kurssin kääntyvän FC Lahtea vastaan – keskikenttäpelaajalla vastassaan tuttu joukkue

Yleiskaavan tarkoituksena on kunnan tai sen osan yhdyskuntarakenteen ja maankäytön yleispiirteinen ohjaaminen sekä toimintojen yhteensovittaminen. Sen pääasiallisena tehtävänä on siis ohjata yhdyskunnan eri toimintojen sijoittelua kunnan alueelle. Yleiskaava voidaan laatia koskemaan koko kuntaa tai sen osa-aluetta, minkä lisäksi kunnat voivat myös laatia yhteisen yleiskaavan.

VALITUS Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle

a) Lupamääräykset eivät täsmennä kaikkia toimijoita muutenkin koskevia luonnonsuojelulain pykäliä. Tämä on vastoin hallinto-oikeuden Sakatti- eli Viiankiaapapäätöksessä todentamaa arviointiperiaatetta ja käytäntöä. Jotta edelliset olisi mahdollista toteuttaa, TUKES:in olisi tullut antaa lupamääräys tarkemmin. Epätarkkojen lupamääräyksien antaminen ei ole kaivoslain mukaista.

Vielä ehtii allekirjoittamaan uuden aloitteen

Pirkanmaan Maakuntamuseo uudistetussa lausunnossaan 29.10.2018 toteaa, 80-luvun asemakaavan olevan alueen kulttuurihistoriallisten arvojen vaalimisen osalta vanhentunut. Maakuntamuseon lausunnossaan näkee, että nyt suunniteltu maankäyttö ja alueen todetut kulttuurihistorialliset arvot ovat ristiriidassa.
Pirkanmaan Maakuntamuseo suosittaa asemakaavamuutosta alueen suojelemiseksi. Saunoilla ympäristöineen on merkittävää paikallista kultturihistoriallista arvoa.

Maareformin vauhdittaminen Etelä-Afrikassa on välttämätöntä, mutta se olisi mahdollista jo nykyisen lainsäädännön puitteissa. Reformia toteutetaan kolmella akselilla: 1) korvaukset erityisesti apartheidin aikaan pakkolunastetuista maista; 2) maan omistuspohjan laajentaminen; 3) maan hallintaoikeuden vahvistaminen. Maanomistuskysymys liittyy myös perinteisten heimojohtajien asemaan. Oikealla tavalla toteutettuna maareformi on yhteiskunnallisen kasvun tae ja talouskasvua siivittävä tekijä. Sen tulisi myös vahvistaa maaseudun naisten heikkoa asemaa.

Yhteisomistus

– Mikäli uudistus johtaa kunnan raakamaan hankinnan sijaan uusien alueiden kaavoittamiseen enenevässä määrin maankäyttösopimuksiin perustuen, maanomistajat saisivat uudistuksen jälkeen maastaan eri suuruisia korvauksia siitä riippuen, mitä maa-alueelle olisi tulossa. Yksi maanomistaja saisi rakennusmaata, toinen puistoa tai katualuetta. Puistosta ja katualueesta ei voida maksaa rakennusmaan hintaa, Holopainen toteaa.

2. Perustuslain 15 §:n 1 momentin mukaan jokaisen omaisuus on turvattu. Lunastuslakia on kuitenkin käytännössä tulkittu tavalla, mitä voidaan pitää ristiriidassa perustuslain antaman omaisuuden suojan kanssa. Lunastuslain 4 §:n 1 momentin mukaan lunastaa saadaan, kun yleinen tarve sitä vaatii. Käsite yleinen tarve on epätäsmällinen, ja perustuslakivaliokunta on aiheellisesti kiinnittänyt huomiota asiaan. Yleistä tarvetta arvioitaessa on määriteltävä hanke, mitä pyritään edistämään sekä lunastaja, joka hakee lunastuslupaa.

Kyllä viherpiipot vastustaa kaikkea kehitystä,he ajavat maan omistajat vararikkoon,sillä pakkolunastuksessa maasta maksetaan aivan minimimihinta verrattuna vapaehtoiseen kauppaan.Suhde on jotakin noin 30% tarjotusta hinnasta. Kannattaa maanomistajien tehdä kaupat nopeasti.viherpiipot ei korvaa teille tätä erotusta. Yleinen etu ajaa yksityisen edun edelle. Vertaa esim.tiet, kanavat.sähkölinjat,ym. Viivyttää voi valituksilla mutta ei estää rakentamista.

Pääkirjoitus: Halla-ahon perussuomalaiset joutuu varautumaan puolueen harjaamiseen salonkikelpoiseksi

Maan hinnan määrittely ei ole koskaan yksiselitteistä. Roveksen kohdalla kysellään, onko Nurmon, Ylistaron ja Seinäjoen kuntaliitoksen jälkeen tonttipolitiikka muuttunut oleellisesti. Maanomistajien muistissa on vuonna 2008 samalta alueelta, joskin tien toiselta puolen, tehdyt maakaupat. Silloinen Nurmon kunta maksoi kaksi euroa neliöltä.

Nyt italialaisjätti on kuitenkin jättänyt FIA:lle valituksen, jossa he vaativat kattojärjestöä katsomaan tilannetta uudestaan. Vaikka valitusaika umpeutuikin torstaina, voi vaatimuksen FIA:n sääntöjen mukaan tehdä, jos tapaukseen liittyen on löydetty määräajan jälkeen siihen merkittävästi vaikuttavia uusia todisteita.