Press "Enter" to skip to content

Oulun kaupunki hallinto

Hallinto-oikeus kumosi Oulun kaupungin luot­ta­mus­hen­ki­lö­vaa­lit ­vir­heel­li­syyk­sien takia – Oulu aikoo valittaa korkeimpaan hallinto-oikeuteen

Päätös koskee valintoja muun muassa kaupunginhallitukseen, yhdyskuntalautakuntaan, rakennuslautakuntaan, hyvinvointilautakuntaan, sivistys- ja kulttuurilautakuntaan sekä tarkastuslautakuntaan toimikaudelle 2017–2021.

Bud­jet­tie­si­tys: Oulun kaupunki voi vähentää hallinto- ja asian­tun­ti­ja­hen­ki­lös­töä, yt-neuvottelut ovat mahdolliset

Kyseisestä henkilöstöstä on eläköitymässä lähivuosina noin sata henkilöä. Lisäksi osa henkilökunnasta saattaa siirtyä uuden työnantajan alaisuuteen sote- ja maakuntauudistuksen myötä.

Talousasiat:

Jos haluat käyttöösi julkisen päätöksen, joka ei näy verkkosivuilla, voit tehdä tietopyynnön Oulun kaupungin kirjaamoon (sähköpostiosoite kirjaamo@ouka.fi; postiosoite PL 71, 90015 Oulun kaupunki, p. 08 5584 0636). Vapaamuotoisessa tietopyynnössä tulee olla tieto tarvittavasta päätöksestä (päätöksen kohde, päätöksen ajankohta jne) sekä yhteystiedot, että päätös voidaan toimittaa perille. 

Pääuutiset

Kiista koski tarkemmin sanottuna muistioita kaupungin omistaman Oulun kaupunginteatteri Oy:n palvelujen ostosta teatterin taiteellisen johdon omistamilta ja hallinnoimilta osakeyhtiöiltä. Oulun kaupunki on maaliskuussa 2016 pyytänyt Oulun kaupunginteatteri Oy:ltä selvitystä siitä, noudattaako yhtiö toiminnassaan omistajan eli kaupungin edellyttämiä hyvän hallinto- ja johtamistavan periaatteita.

Löytäisit helposti tiedon siitä, millaisia päätöksiä kotikaupungissasi on tehty ja millä tavalla ne koskettavat omaa arkeasi. Päätöksiä ja muita tekstejä lukiessasi et joutuisi enää miettimään vaikeasti avautuvia termejä, etkä tarvitsisi niiden sisällön tulkitsemiseen sivistyssanakirjaa tai lakiosaamista. Entä mitä mieltä olet siitä, että käyttämäsi palvelut olisivat entistä helpommin käytettävissä?

Ilmoitukset vain kielellä

Pohjois-Suomen hallinto-oikeus on kumonnut Oulun kaupunginvaltuustossa viime kunnallisvaalien jälkeen tehdyt toimielinten luottamushenkilövalinnat. Päätös koskee luottamushenkilövalintoja muun muassa kaupunginhallitukseen, yhdyskuntalautakuntaan, rakennuslautakuntaan, hyvinvointilautakuntaan, sivistys- ja kulttuurilautakuntaan sekä tarkastuslautakuntaan toimikaudelle 2017–2021.

Hallintosääntö on johtosääntö, joka sisältää muun muassa määräyksiä taloudenhoidosta, toimielinten ja viranhaltijoiden tehtävistä ja toimivallasta sekä kokousmenettelystä. Yhtymähallitus päättää toimivaltansa siirtämisestä hallintosäännön perusteella.

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto ja Valvira tekivät toukokuussa ohjaus- ja arviointikäynnit Oulun kaupungin sosiaalipäivystykseen sekä Oulun seudun perusterveydenhuollon yhteispäivystykseen (OSYP) ja Oulun yliopistollisen sairaalan (OYS) erikoissairaanhoidon päivystykseen. Ohjaus- ja arviointikäynneillä arvioitiin yksiköiden toiminnan organisoimista, asiakas- ja potilasturvallisuutta ja toimintakäytäntöjä.

Ajankohtaista

Sijaisrekisteri ei ole julkinen hakumenettely eikä sijaisrekisterin kautta täytetyistä lyhytaikaisista sijaisuuksista tehdä hallintopäätöksiä. Perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen määräaikaiset yli 6 kuukautta kestävät tehtävät täytetään julkisella hakumenettelyllä viranhaltijalain mukaisesti. Tämä tarkoittaa sitä, että jokainen yli 6 kuukautta kestävä tehtävä tulee julkisesti haettavaksi omalla ilmoituksellaan eikä tehtäviä täytetä sijaisrekisterin kautta.

Terveystieto ja tutkimus

– Maakuntauudistus muuttaa kuntasektorin rakenteita ja tulevaisuuden kuntien toimintojen kehittäminen edellyttää tiivistä yhteistyötä keskeisten edelläkävijäkaupunkien kanssa. Olemme rakentaneet kansallisia yhteistyöverkostoja erityisesti kuuden suurimman kaupungin, Helsingin, Espoon, Vantaan, Tampereen ja Turun kanssa, mutta yhteistyötä on tähän asti tehty lähinnä erilaisten kansallisten hankkeiden muodossa, taustoittaa Oulun kaupungin tietohallintopäällikkö Juhani Heikka päätöstä.

Etusivu

Kiinnostus kehittää lähijunaliikennettä Oulun seudulle on tuonut alueen kunnat yhteen selvittämään lähijunaliikenteen toteutettavuutta ja vaikutuksia pääradalla välillä Ii – Oulu – Kempele – Liminka. Tavoitteena työssä on ollut saada tutkittua tietoa kuin myös arvioita toteuttamisen vaatimista investoinneista, jotta keskustelu lähijunaliikenteestä voi alkaa.

Yhdistyksen varsinaisia jäseniä voivat olla kirjallisen hakemuksen perusteella suunnistusta harrastava tai suunnistustoimintaa edistävä rekisteröity urheiluseura taikka muu rekisteröity yhdistys tai oikeuskelpoinen yhteisö.
Uudet jäsenet hyväksyy johtokunta.
Vuosikokous määrää jäsenille liittymismaksun sekä vuosittaisen jäsenmaksun.
Henkilö, joka toiminnallaan on erikoisessa määrin edistänyt yhdistyksen tarkoitusperien toteuttamista, voidaan vuosikokouksen päätöksellä kutsua kunniapuheenjohtajaksi tai kunniajäseneksi, joilla ei ole jäsenmaksuvelvollisuutta.

Oulu, Hallituskatu (Postitalo)

Palveluesimiehet:
Työikäisten palvelut Sirkku Vanttaja, puh. 044 499 3302
Lasten, nuorten ja perheiden palvelut Marja Karhu, puh. 0400 741 828
Kiimingin kotihoito Ulla Piltonen, puh. 0400 251 593
Kiimingin Jaarankartano, yökotihoito ja kotisairaala Petra Hiltunen, puh. 040 553 7871
Yli-Iin Jokiranta ja kotihoito Soili Leppänen, puh. 050 593 9267
Ylikiimingin Päivöläkoti ja kotihoito Maritta Holm, puh. 044 497 0770

Oulun seudun ympäristötoimi / Oulun seudun ympäristötoimi liikelaitos

Aiempiin määräyksiin verrattuna ympäristönsuojelumääräyksiin on tehty vähäisiä ja pääosin lainsäädäntömuutoksista johtuvia teknisluontoisia tarkennuksia. Ympäristönsuojelumääräykset ovat tulleet voimaan 1.8.2017. Määräykset täydentävät osaltaan lakia ja sen nojalla annettuja asetuksia ja niillä voidaan ehkäistä joustavasti ja tehokkaasti paikallisia ympäristöhaittoja, joihin säädöstason määräykset ovat usein liian yleisluontoisia.

Perustamisilmoituslomakkeet

Innovaatiokilpailu on osa kansallista Open Finland Challenge -kilpailua, jonka taustalta löytyy Suomen kuusi suurinta kaupunkia (6Aika-ohjelma) sekä suuri joukko avoimen datan toimijoita. Kilpailun raaka-aineena ja innostajana on toiminut saatavilla oleva avoin data ja sen monipuolinen käyttäminen erilaisten sovellusten ja ideoiden pohjana. Kansallinen Open Finland Challenge -kilpailu ratkeaa 3.12.2015 Helsingissä pidettävässä päätösgaalassa. 6Aika Avoin data ja rajapinnat -kärkihanke on osa 6Aika-strategiaa, jota rahoitetaan EAKR ja ESR -rahoituksella.