Press "Enter" to skip to content

Ositushetki

Avioero-ositus ja omaisuuden arvo

Toisinaan avio-oikeuden alaisen omaisuuden arvo nousee puolison toimenpiteiden johdosta ennen ositusta. Mikäli arvonnousuun johtaneisiin toimenpiteisiin on käytetty avio-oikeuden alaista omaisuutta, surrogaattiperiaatteen mukaisesti myös sijaan tullut omaisuus on ositukseen piiriin kuuluvaa.  Jos arvonnousuun on käytetty avio-oikeudesta vapaata omaisuutta, käytetään osituksessa osituksen syntyperusteen ajankohdan mukaista arvoa. 

Avio-oikeuden alaisen omaisuuden hukkaaminen ennen ositusta

Puoliso voi kuitenkin lyödä laimin huolenpitovelvollisuutensa tai hän voi myydä tai luovuttaa mainittua omaisuutta ennen osituksen toimittamista alihintaan tai ilman vastiketta. Kyseistä toimintaa voidaan nimittää omaisuuden hukkaamiseksi. Tällainen toiminta vähentää puolison avio-oikeuden alaisen omaisuuden määrää, jolla on puolestaan vaikutusta osituksen lopputulokseen avio-osan suuruuteen ja tasinkoon vaikuttavana tekijänä.

Käytännön toteuttaminen

Tässä artik­kelissa keski­tytään lähin­nä avio­ero­-osi­tuk­seen niissä ta­pauk­sissa, joissa eron­neet puoli­sot kyke­nevät sopi­maan omai­suu­tensa osi­tuk­sesta sovin­nolli­sesti (so­pi­musositus). Jos sovin­toa ei saada ai­kaiseksi, voi kumpi ta­hansa osa­puo­lista hakea pe­sänja­kajan mää­rää­mistä. Täl­löin pe­sänja­kaja toi­mittaa osi­tuk­sen puoli­soi­den välillä toimi­tus­osi­tuk­sena.

Puoliso voi yrittää ”hävittää” omaisuuttaan ennen ositusta, koska se johtaa aina hänen kannaltaan edullisempaan lopputulokseen osituksessa ositettavan omaisuuden määrän vähentymisenä. Omaisuuden määrä vaikuttaa avio-osan suuruuteen ja tasinkoon. Jos omaisuutta on vähemmän, nämä kääntyvät puolisolle edullisemmaksi. Käytännössä puoliso voi siis myydä tai luovuttaa omaisuuttaan ennen osituksen toimittamista alihintaan tai kokonaan ilman vastiketta. Lisäksi omaisuutta voidaan myös ”hukata” eli piilottaa omaisuus väittäen sitä hävinneeksi.

Pesänjakaja on hyväksynyt B:n vaatimuksen siitä, että A:lle maksetaan tasinko X Oy:n osakkeina. Tällainen ratkaisu on täysin kestämätön, kun ottaa huomioon kaiken edellä esitetyn ja sen, että yhtiön toimintaa on hoidettu holtittomasti eikä yhtiön toiminnan tappiokierrettä ole keskeytetty. Vaikkakin pääsäännön mukaan tasingon maksajalla on oikeus määrätä, millä omaisuudella hän tasingon maksaa, niin tätä oikeutta kuitenkaan ei saa käyttää shikanimaisesti, jollaista B:n vaatimus tasingon maksun osalta on ollut ja jonka ratkaisun pesänjakaja on hyväksynyt.

Perhe ja perintö

Tapauksessasi teillä on jaettavana omaisuutena toisen osuus isänsä kuolinpesästä. On mahdollista, että erotessa on ollut yhteisymmärrys, että kumpikin pitää oman omaisuutensa eikä tasinkoa makseta. Vuosien saatossa tilanne on voinut kuitenkin muuttua, asiat riitaantua ja suullisen sopimuksen toteen näyttäminen on usein mahdotonta. Silloin toinen teistä voi joutua maksamaan puolet kuolinpesäosuuden arvosta osituksessa tasinkona.

Avioeron liitännäisasiat

Kun avioeroa koskeva asia on tullut käräjäoikeudessa vireille, voivat puolisot vaatia omaisuutensa jakamista eli ns. ositusta. Jos puolisolla ei ole avio-oikeutta toistensa omaisuuteen, on omaisuuden osituksen sijaan toimitettava ainoastaan puolisoiden omaisuuden erottelu. Jos puolisoilla on yhteistä omaisuutta, niin omaisuus on vaadittaessa jaettava omaisuuden osituksessa tai erottelussa.

Helsingfors universitet

Pesänjakaja oli lausunut vapaaehtoisten eläkevakuutusten osalta, että vakuutussäästöt kuuluivat B:n ositettaviin varoihin. Pesänjakaja katsoi, että vapaaehtoiset eläkevakuutukset tuli osituksessa ottaa huomioon takaisinostoarvostaan 167 106,02 eurosta, mistä määrästä oli vähennettävä takaisinostoon liittyvä piilevä verovelka. B:n varat olivat 45 326,59 euroa avio-osaa suuremmat, mikä määrä hänen tulisi ilman osituksen sovittelua suorittaa tasinkona A:lle.

Kun avioliitto tai rekisteröity parisuhde päättyy, on puolisoiden välillä tehtävä omaisuuden ositus. Mikäli puolisot pääsevät sopimukseen omaisuuden jaosta, laativat he siitä joko keskenään tai lakimiehen avustuksella allekirjoittamansa asiakirjan. Jos puolisot eivät pääse sopimukseen jaosta, tulee hakea oikeuden määräämä pesänjakaja suorittamaan omaisuuden ositus. Jos puolisoilla on avio-oikeuden kokonaan pois sulkeva avioehto, osituksen sijaan toimitetaan omaisuuden erottelu.

Edilex Ympäristö yhdistää EHS-tiedon ja juridiikan. Se pitää sinut tehokkaasti ajan tasalla ympäristö- ja työsuojelulainsäädännön (EHS: Environment, Health and Safety) muutoksista. Saat sähköpostiisi ympäristötiedotteet, joissa asiantuntijat kommentoivat tärkeimpiä alueen säädösmuutoksia. Saat ympäristö- ja työsuojeluasioihin liittyvää henkilökohtaista neuvontaa sähköpostitse HPP Asianajotoimiston asiantuntijoilta. Koko laaja Edilex Peruspalvelu ja sen ympäristöuutiset sisältyvät tilaushintaan.

Avioeron myöntäminen lähtee harkinta-ajasta, joka alkaa avioerohakemuksen jättämisestä ja kestää 6 kuukautta. Avioero myönnetään tuon harkinta-ajan jälkeen tai heti hakemuksen jättämisen jälkeen, mikäli puolisot ovat asuneet sitä ennen erillään yhtäjaksoisesti viimeiset 2 vuotta. Jos puolisot tekevät yhteisen arvioerohakemuksen, harkinta-aika alkaa hakemuksen jättämisestä käräjä­oikeudelle, mutta vain toisen puolisen tehdessä hakemuksen harkinta-aika alkaa hakemuksen tiedoksi antamisesta toiselle puolisolle.

Tätä katsoneet katsoivat myös näitä

Rakastumisen alkuhuuma on ihanaa. Oikean kumppanin rinnalla kaikki tuntuu mahdolliselta, elämä keveältä ja vastukset mitättömiltä. Päivät täyttyvät intohimoisista kohtaamisista, romantiikasta ja pitkistä keskusteluista. Vuosien kuluessa yhteiselo tasaantuu. Mukaan tulevat lapset tai lapsettomuus, ruuhkavuodet, työstressi, riidat ja mököttäminen. Osa pareista luovii karikoiden läpi, osa päätyy eroon. Tilastojen valossa yhä useampien tiet eroavat.

Harkitessaan kaikkia sovittelun puolesta ja sitä vastaan puhuvia seikkoja hovioikeus päätyi asiaa kokonaisuutena arvioidessaan siihen, että sovittelua puoltavat seikat olivat sitä vastaan puhuvia seikkoja hieman painavampia. Sovittelua vastaan puhuvien seikkojen vaikutus voitiin kuitenkin ottaa huomioon arvioitaessa sitä, kuinka paljon A:n avio-oikeudesta vapaasta omaisuudesta oli katsottava avio-oikeuden alaiseksi. (Vailla lainvoimaa 5.12.2018)

Social links

Ositukseen vainajan ja lesken omaisuuden selvittämiseksi liittyy tasinkoa koskeva erityissäännös. Lesken ei tarvitse antaa tasinkoa ensin kuolleen puolison perillisille eikä testamentinsaajille (jotka saattavat olla perillistä vastaavassa asemassa), vaan hän voi kieltäytyä tasingon suorittamisesta. Tähän voi vedota vain leski, eivät enää hänen perillisensä, mikäli ositusta on lykätty myös lesken kuoleman jälkeiseen aikaan.

Suosituimmat artikkelit

Erosimme keväällä ja nyt olen saanut selville asioita, joiden perusteella omaisuuden ositus on tehty täysin etujeni vastaisesti. Teimme siis sopimuksen ilman asianajajaa ja laskelmia. Siinä sovittiin kirjallisesti lähinnä vain muutamista tavaroista ja opintolainoista. Myöhemmin olen joutunut maksamaan mm. velkoja, joista en ositushetkellä tiennyt (ex ottanut ennen eroa lainaa kummankin nimiin ilman että tiesin).

Onko vielä mahdollista riitauttaa omaisuuden ositus? Vai onko nyt vaan ajateltava, että oma moka, kun luotin exään?:(

Verkkokoulutus

Poikkeuksena pääsäännöstä ositusta voidaan sovitella esimerkiksi, jos avioliitto on ollut lyhyt (yleensä alle 5 vuotta) ja toinen joutuisi maksamaan kohtuuttoman suuren tasingon toiselle tai jos avioliitto on ollut pitkä, mutta avioehtosopimuksen vuoksi toinen ei pääsäännön mukaan saisi juuri mitään omaisuutta jaossa (nämä yleensä tapauksia, jossa toinen ollut kotona hoitamassa lapsia ja kaikki omaisuus hankittu toisen nimiin).

Esitys aiheesta: «Eija Heikkinen Luennot 2014 / syksy»— Esityksen transkriptio:

Omaisuuden ositusta voidaan sovitella, jos se ilman sovittelua johtaisi kohtuuttomaan lopputulokseen tai toinen puoliso saisi perusteetonta taloudellista etua. Sovittelua harkittaessa on otettava huomioon avioliiton kestoaika, puolisoiden toiminta yhteisen talouden hyväksi ja omaisuuden kartuttamiseksi ja säilyttämiseksi sekä muut näihin verrattavat puolisoiden taloutta koskevat seikat.