Press "Enter" to skip to content

Osinkojen ennakonpidätys 2019

Ennakonpidätys osingosta ja Verohallinnolle annettavat ilmoitukset

Ohjeen kohtaa 4 on päivitetty vuoden 2017 alusta voimaan tulleiden lainsäädäntömuutosten mukaisesti. Myös ohjeen esimerkit on päivitetty ja ohjeessa käytetyt termit muutettu vastaamaan lainsäädäntömuutoksia. Ohjeen kohtiin 2.1 ja 5 on tehty vähäisiä täsmennyksiä. Lisäksi ohjeen aiempi kohta 8 on vähäisin täsmennyksin siirretty kohdaksi 2.4. Muutoin ohjeen sisältöön ei ole tehty muutoksia.

Esimerkki: Yhtiössä on kolme osakkeenomistajaa A, B ja C. Yhtiö tekee osingonjakopäätöksen 14.11.2019. Osingonjakopäätöksen mukaan osinko on heti nostettavissa. A ja C nostavat osinkonsa heti. Osakkeenomistaja B käy nostamassa osingon vasta 2.2.2020. Yhtiö ilmoittaa jakamansa osingot ja niistä toimitetut ennakonpidätykset vuodelta 2019 annettavalla vuosi-ilmoituksella myös osakkeenomistaja B:n osalta.

Murupolku

Ulkomailta saaduista osingoista peritään yleensä lähdevero ulkomailla, joka taas hyvitetään Suomen verotuksessa. EU-maan tai valtion, jonka kanssa Suomella on osinkoihin liittyvä verosopimus, osinkojen verotus toteutuut samalla tavalla kuin kotimaisissakin osakkeissa eli 85% osingoista on veronalaista pääomatuloa ja 15% verovapaata. Listaamattoman ulkomaisen osakeyhtiön jakaman osingon verotus käyttäytyy myös samoin kuin Suomessa.

Listaamattomasta yhtiöstä saadun osingon verotus

Listaamattomasta yhtiöstä saatu osinko verotetaan joko ansiotulona tai pääomatulona. Vaikka osa maksetusta osingosta on verotonta, liittyy osingon maksuun aina veroseuraamuksia. Osingon maksaja tekee osingosta ennakonpidätyksen ennen maksua. Osingon verolaskelmissa kannattaa käyttää asiantuntijan apua. Näin vältytään yllättäviltä veroseuraamuksilta. Ohessa tietoa listaamattomasta yhtiöstä saadun osingon verotuksesta osingonsaajalle.

Listaamattoman osakeyhtiön osinkojen maksu – perustiedot uudelle yrittäjälle

Osakeyhtiön perin yksinkertainen tarkoitus on tuottaa voittoa. Ei. Tämä ei ole riistokapitalismia, vaan näin sanoo laki. Ellei yhtiöjärjestyksessä ole toisin määritetty, tulee osakeyhtiön pyrkiä tuottamaan voittoa. Ja toisaalta tottahan toki kaikki yrityksen perustamista suunnitteleva näkee tulevaisuudessaan vaurautta ja onnea. Hyvä niin. Voittoa kannattaa tavoitella. Tappioon pystyy tavoittelemattakin.

Edilex Ympäristö yhdistää EHS-tiedon ja juridiikan. Se pitää sinut tehokkaasti ajan tasalla ympäristö- ja työsuojelulainsäädännön (EHS: Environment, Health and Safety) muutoksista. Saat sähköpostiisi ympäristötiedotteet, joissa asiantuntijat kommentoivat tärkeimpiä alueen säädösmuutoksia. Saat ympäristö- ja työsuojeluasioihin liittyvää henkilökohtaista neuvontaa sähköpostitse HPP Asianajotoimiston asiantuntijoilta. Koko laaja Edilex Peruspalvelu ja sen ympäristöuutiset sisältyvät tilaushintaan.

Osinkoverotuksen pääsääntö on tuloverolaissa, jonka mukaan luonnollisen henkilön tai kotimaisen kuolinpesän muulta kuin julkisesti noteeratulta yhtiöltä saamasta osingosta on 25 % veronalaista pääomatuloa ja 75 % verovapaata tuloa siltä osin kuin osingon määrä vastaa osakkeen matemaattiselle arvolle laskettua 8 %:n vuotuista korkoa. Siltä osin kuin näin saatujen osinkojen määrä ylittää 150.000 euroa, on siitä 85 % veronalaista pääomatuloa ja 15 % verovapaata tuloa.

Katso myös

• Listaamattomasta yhtiöstä saatu osinko on saajalle 25-prosenttisesti veronalaista pääomatuloa siihen määrään saakka, joka vastaa osakkeen matemaattiselle arvolle laskettua 8 prosentin vuotuista tuottoa (nykyisin 9 prosenttia). Osingon uusi vero on 7,5–8 prosenttia käteen maksetusta osingosta (25 prosenttia x 30–32 prosenttia). Samalla kevyemmän verotuksen 60 000 euron yläraja nousee 150 000 euroon.

Osinko ulkomaisesta pörssiyhtiöstä

Esimerkki: ruotsalainen pörssilistattu yritys maksaa osinkoa 100 kruunun verran. Tästä peritään verosopimuksen mukainen lähdevero 15 %, eli Nordnet-tilillesi maksetaan osinkoa 85 kruunua. Lopullisessa verotuksessa Suomen valtio perii loput 10,5 kruunua (kun pääomatulojen veroprosentti on 30 %). Maksat siis samat 25,5 % veroa kuin suomalaisistakin yhtiöistä, mutta lähdeveron jälkeen jäävä loppuosa veroista peritään vasta lopullisessa verotuksessa.

Osinkojen maksu osakeyhtiössä ja ennakonpidätys

Esityksen tarkoituksena on varmistaa, että hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajille maksetuista osingoista peritään aina oikeamääräinen vero. Tämä tapahtuisi siten, että Verohallinto saisi mahdollisimman kattavasti loppusaajatiedot hallintarekisteröidyistä osakkeista osinkoa saavista henkilöistä. Suomessa asuvan verovelvollisen hallintarekisteröidyistä osakkeista saamasta osingosta toimitettaisiin 50 prosentin ennakonpidätys, jos verovelvollisen loppusaajatietoja ei anneta.

Verokikkailu suomalaisyhtiöiden osakkeilla on noudattanut osingonpesun yksinkertaista mallia: osakkeen omistajaksi vaihdetaan osingonmaksuhetkeä varten sellainen omistaja, joka saa osingon verovapaasti tai alhaisemmalla prosentilla kuin todellinen omistaja.

Osakeyhtiötä käsitellään tuloverotuksessa yhteisönä. Muita yhteisöjä ovat muun muassa osuuskunnat, säästöpankit ja keskinäiset vakuutusyhtiöt. Yhteisöt ovat erillisiä verovelvollisia. Siten osakeyhtiön toiminnan tuottamasta verotettavasta tulosta määrätään tulovero yhtiölle itselleen. Toisin kuin avoimien yhtiöiden ja kommandiittiyhtiöiden kohdalla, osakeyhtiön omistajia ei siis veroteta yritystoiminnan nettotulosta tulon syntymishetkellä. Osakeyhtiön osakkeenomistajia verotetaan vasta sitten, kun he nostavat tuloa osakeyhtiöstä.

Mikkeliläinen, yrittäjävetoinen, yksilöllisesti palveleva tilitoimisto

Osinkotulon verotus on uudistunut vuoden 2014 alusta. Sen johdosta myös ennakkoperintään on tullut muutoksia. Merkittävä muutos aikaisempaan on, että myös muun kuin julkisesti noteeratun yhtiön on toimitettava ennakonpidätys jakamastaan osingosta, jos saajana on luonnollinen henkilö tai kotimainen kuolinpesä. Osingon maksajan on annettava verohallinnolle myös kausiveroilmoitus osingoista toimitetuista ennakonpidätyksistä ja perityistä lähdeveroista.

Osinkotulojen verotuksessa ja osinkotulojen ennakonpidätyksessä tapahtui muutoksia vuodelle 2014. Yhtiöiden ja osakkaiden kokonaisverorasituksessa ollaan siirtämässä painopistettä yhtiön verottamisesta osinkojen verottamiseen. 1.1.2014 tai sen jälkeen nostettaviin osinkoihin liittyy ennakonpidätysvelvollisuus myös listaamattomien yhtiöiden luonnollisille henkilöille jakamien osinkojen osalta.

Seuraa Kelaa sosiaalisessa mediassa

Yrityksen oma-aloitteisten verojen verokausi on yleensä yksi kuukausi. Pienet verovelvolliset voivat kuitenkin hakea pidennettyä verokautta. Kriteerinä arvonlisäveron pidemmälle verokaudelle on, että yrityksen liikevaihto on enintään 30 000 euroa kalenterivuodessa. Jos yritys maksaa säännöllisesti palkkaa ja liikevaihto on enintään 100 000 euroa, voi yritys maksaa veronsa neljänneskalenterivuosittain.

Yhteystiedot

Näin ollen pääsääntö on, että esimerkiksi ulkomaisten pörssiosakkeiden myynti ei ole sellaista ulkomaista pääomatuloa, josta käyttämätön ulkomaisen veron hyvitys voitaisiin tehdä. Valtaosassa Suomen solmimista verosopimuksista on sovittu, että ainoastaan henkilön verosopimuksen mukaisella asuinvaltiolla on verotusoikeus pörssiosakkeiden luovutusvoittoihin. Lähtökohta on, että Suomessa asuvan henkilön verosopimuksen mukainen asuinvaltio on Suomi ja voitot verotetaan vain täällä.

Blogit

Vuoden 2014 alusta lähtien sekä julkisesti noteerattujen yhtiöiden että muiden yhtiöiden on toimitettava ennakonpidätys jakamastaan osingosta, jos saajana on luonnollinen henkilö tai kuolinpesä. Ohjeessa on selostettu vuoden 2014 alusta voimaantulleet luonnollisia henkilöitä ja kuolinpesiä koskevat osinkoveromuutokset sekä kerrottu, miten ennakonpidätys toimitetaan osingosta ja ilmoitetaan kausiveroilmoituksella ja vuosi-ilmoituksella. Lisäksi ohjeessa käsitellään osingon nostamatta jättämisen vaikutuksia sekä osinkoon oikeutetun että osinkoa jakavan yhtiön verotuksessa.