Press "Enter" to skip to content

Osinkojen ennakonpidätys 2018

Ennakonpidätys osingosta ja Verohallinnolle annettavat ilmoitukset

Ohjeen kohtaa 4 on päivitetty vuoden 2017 alusta voimaan tulleiden lainsäädäntömuutosten mukaisesti. Myös ohjeen esimerkit on päivitetty ja ohjeessa käytetyt termit muutettu vastaamaan lainsäädäntömuutoksia. Ohjeen kohtiin 2.1 ja 5 on tehty vähäisiä täsmennyksiä. Lisäksi ohjeen aiempi kohta 8 on vähäisin täsmennyksin siirretty kohdaksi 2.4. Muutoin ohjeen sisältöön ei ole tehty muutoksia.

Jaetusta osingosta 25 % on veronalaista pääomatuloa ja 75 % verotonta tuloa 150 000 euroon saakka, jos jaettu osinko on enintään 8 % osakkeen matemaattisesta arvosta. 150 000 euron ylittävästä osasta 85 % on veronalaista pääomatuloa ja 15 % verotonta tuloa. Tämä 150 000 euron raja on osakaskohtainen, ja kaikki kyseisen henkilön samana vuonna saamat listaamattomien yhtiöiden osingot lasketaan yhteen.

Veroneuvonta

Edilex Ympäristö yhdistää EHS-tiedon ja juridiikan. Se pitää sinut tehokkaasti ajan tasalla ympäristö- ja työsuojelulainsäädännön (EHS: Environment, Health and Safety) muutoksista. Saat sähköpostiisi ympäristötiedotteet, joissa asiantuntijat kommentoivat tärkeimpiä alueen säädösmuutoksia. Saat ympäristö- ja työsuojeluasioihin liittyvää henkilökohtaista neuvontaa sähköpostitse HPP Asianajotoimiston asiantuntijoilta. Koko laaja Edilex Peruspalvelu ja sen ympäristöuutiset sisältyvät tilaushintaan.

Katso myös

Omistajayrittäjien osalta osakkeen matemaattinen arvo lasketaan osakaskohtaisesti. Osakkaan elinkeinotoimintaa harjoittavalta yhtiöltä saama laina vähennetään osakkeiden matemaattisesta arvosta, jos osakas yksin tai yhdessä perheenjäsentensä kanssa omistaa vähintään 10 % osakkeista tai käyttää vastaavaa äänivaltaa. Jos henkilö on yrittäjän eläkelain mukainen yrittäjä, vähennetään myös osakkaan tai hänen perheensä asuntona käyttämän asunnon arvo osakkeiden matemaattisesta arvosta.

Listaamattoman osakeyhtiön osinkojen maksu – perustiedot uudelle yrittäjälle

Osakeyhtiön perin yksinkertainen tarkoitus on tuottaa voittoa. Ei. Tämä ei ole riistokapitalismia, vaan näin sanoo laki. Ellei yhtiöjärjestyksessä ole toisin määritetty, tulee osakeyhtiön pyrkiä tuottamaan voittoa. Ja toisaalta tottahan toki kaikki yrityksen perustamista suunnitteleva näkee tulevaisuudessaan vaurautta ja onnea. Hyvä niin. Voittoa kannattaa tavoitella. Tappioon pystyy tavoittelemattakin.

Verokikkailu suomalaisyhtiöiden osakkeilla on noudattanut osingonpesun yksinkertaista mallia: osakkeen omistajaksi vaihdetaan osingonmaksuhetkeä varten sellainen omistaja, joka saa osingon verovapaasti tai alhaisemmalla prosentilla kuin todellinen omistaja.

Osinkojen maksu osakeyhtiössä ja ennakonpidätys

Esityksen tarkoituksena on varmistaa, että hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajille maksetuista osingoista peritään aina oikeamääräinen vero. Tämä tapahtuisi siten, että Verohallinto saisi mahdollisimman kattavasti loppusaajatiedot hallintarekisteröidyistä osakkeista osinkoa saavista henkilöistä. Suomessa asuvan verovelvollisen hallintarekisteröidyistä osakkeista saamasta osingosta toimitettaisiin 50 prosentin ennakonpidätys, jos verovelvollisen loppusaajatietoja ei anneta.

Osinkoverotuksen pääsääntö on tuloverolaissa, jonka mukaan luonnollisen henkilön tai kotimaisen kuolinpesän muulta kuin julkisesti noteeratulta yhtiöltä saamasta osingosta on 25 % veronalaista pääomatuloa ja 75 % verovapaata tuloa siltä osin kuin osingon määrä vastaa osakkeen matemaattiselle arvolle laskettua 8 %:n vuotuista korkoa. Siltä osin kuin näin saatujen osinkojen määrä ylittää 150.000 euroa, on siitä 85 % veronalaista pääomatuloa ja 15 % verovapaata tuloa.

Nordnet MarketsUusi!

Nordnet ilmoittaa verottajalle vuoden aikana syntyneet luovutusvoitot sekä – tappiot, maksetut osingot ja ennakkopidätykset, vuoden lopussa olleet kotimaiset omistukset sekä mahdolliset sijoituslainan korot.  Sinun tulee siis vain tarkistaa, että ilmoitetut tiedot ovat oikein veroilmoituksessa ja täydentää mahdolliset ulkomaalaiset omistukset sekä tietyt rahasto-omistukset vuoden lopussa.

Osakeyhtiötä käsitellään tuloverotuksessa yhteisönä. Muita yhteisöjä ovat muun muassa osuuskunnat, säästöpankit ja keskinäiset vakuutusyhtiöt. Yhteisöt ovat erillisiä verovelvollisia. Siten osakeyhtiön toiminnan tuottamasta verotettavasta tulosta määrätään tulovero yhtiölle itselleen. Toisin kuin avoimien yhtiöiden ja kommandiittiyhtiöiden kohdalla, osakeyhtiön omistajia ei siis veroteta yritystoiminnan nettotulosta tulon syntymishetkellä. Osakeyhtiön osakkeenomistajia verotetaan vasta sitten, kun he nostavat tuloa osakeyhtiöstä.

Etkö ole Twitterissä? Rekisteröity, virittäydy seuraamaan asioita, joista välität ja vastaanota päivityksiä tapahtumista.

Ulkomaisen pääomatulon ei tarvitse olla samasta maasta, jonka veroista käyttämätön ulkomaisen veron hyvitys on muodostunut. Verohallinto ei kuitenkaan tunnusta tuloa ”ulkomaiseksi”, ellei tulon lähdevaltiolla ole Suomen kanssa tehdyn verosopimuksen mukaan tuloon verotusoikeutta.

Lisätietoja

Laske vuoden 2017 tuloksi kuuluvat palkat viimeistään sunnuntaina 31.12. (klo 23.59 mennessä). Huomioi, että palkanmaksupäivän ollessa kuukauden viimeinen päivä, tulee joulukuun palkat maksaa edellisenä arkipäivänä perjantaina 29.12. Palkan tulee olla työntekijän käytettävissä sovittuna palkanmaksupäivänä, joten huomioi myös pankkipäivät.

Podcastit

Käytännössä muutos tarkoittaa sitä, että jos sijoittaja siivoaa salkustaan osakkeet, joiden ei usko menestyvän ja tekee tappiota tuhat euroa, hän voi vähentää tonnin paitsi toisaalla tekemästään myyntivoitosta, nyt myös saamistaan osingoista. Jos osinkopotista kertyvä verotettava pääomatulo (pörssiyhtiöiden osingot ovat 85-prosenttisesti pääomatuloa) on tuo sama tonni, sijoittaja ei maksaa veroa ollenkaan.

Osinkotulon verotus on uudistunut vuoden 2014 alusta. Sen johdosta myös ennakkoperintään on tullut muutoksia. Merkittävä muutos aikaisempaan on, että myös muun kuin julkisesti noteeratun yhtiön on toimitettava ennakonpidätys jakamastaan osingosta, jos saajana on luonnollinen henkilö tai kotimainen kuolinpesä. Osingon maksajan on annettava verohallinnolle myös kausiveroilmoitus osingoista toimitetuista ennakonpidätyksistä ja perityistä lähdeveroista.

Lähteet

On nimittäin mahdollista, että syntyneitä myyntitappioita ei saa vähentää verotuksessa, mikäli samat osakkeet ostetaan välittömästi takaisin. Esimerkiksi, jos myyt 1 000 Nokian osaketta tappiolla ja ostat 1 000 osaketta takaisin “samalla sekunnilla”, voi verottaja tulkita, että kauppa on tehty vain verojen välttämiseksi. Varman päälle pelaaja ostaa samat osakkeet takaisin seuraavana päivänä. Jos taas ostat eri yhtiön osakkeita samalla summalla, riskiä myyntitappioiden vähennyskelvottomuudesta ei ole.

Lue lisää

Puolustusvoimien Logistiikkalaitos
Puolustusvoimien logistiikkalaitoksen esikunta PVLOGLE 00370952029966100
1. Logistiikkarykmentti 1.LOGR 00370952029966400
2. Logistiikkarykmentti 2.LOGR 00370952029966500
3. Logistiikkarykmentti 3.LOGR 00370952029966600
Järjestelmäkeskus JÄRJK 00370952029966200
Logistiikkakoulu LOGK 00370952029966180
Räjähdekeskus RÄJK 00370952029960690
Sotilaslääketieteenkeskus SOTLK 00370952029910270

Onko kirjanpito, verotus ja asiakaspalvelu vahva osaamisalueesi? Haluatko toimia työssäsi asiakaslähtöisesti ja oma-aloitteisesti? Hallitsetko sähköiset taloushallinnon työkalut ja osaatko analysoida ja tulkita talouslukuja? Oletko mahdollisesti suorittanut KLT-tutkinnon tai se on tulevaisuuden suunnitelmissasi? Haluatko olla osa meidän taloushallinnon ja verotuksen ammattilaisista muodostuvaa huipputiimiä?

Pro gradu -tutkielma voidaan laatia myös kahden tai useamman opiskelijan ryhmätyönä (oppiaineesta riippuen). Kunkin opiskelijan osuus arvostellaan tällöin erikseen. Pro gradu -tutkielma voidaan oppiaineesta riippuen tehdä myös artikkelimuotoisena. Näistä muodoista, kuten muistakin pro gradu -tutkielman tekemiseen liittyvissä kysymyksissä lisätietoja saa pääaineen professorilta ja opettajilta.