Press "Enter" to skip to content

Osakeyhtiön tulovero 2019

Osakeyhtiön verotus

Osakeyhtiö on itsenäinen verovelvollinen, jota verotetaan 20 prosentin yhteisöverokannan mukaan. Verotus kohdistuu nettotuloon, ts. veronalaisiin tuloihin vähennettynä elinkeinotoiminnan menoilla, poistoilla ja vieraan pääoman menoilla. Tulo verotetaan osakeyhtiön tulona, joka ei sellaisenaan vaikuta osakkaan verotukseen. Osakeyhtiö voi maksaa osakkailleen palkkaa ja luontoisetuja.

Miten maksan yritykseni tuloveron?

Suurin osa yrityksen menoista on yleensä vähennyskelpoisia. Kaikki osakeyhtiön menot eivät kuitenkaan niitä automaattisesti ole. Osakeyhtiö voi vähentää tuloksestaan pääsääntöisesti kuluja, jotka syntyvät suoraan yritystoiminnan harjoittamisesta. Tällaisia voivat olla esimerkiksi vakuutukset, palkat, toimistotarvikkeet, perustamismenot, myyntisaamiset ja edustusmenot 50 % asti. Edellisten vuosien tappioita voi vähentää tuloksesta seuraavan kymmenen verovuoden ajan.

Yhtiön varojen nostotavat
Osakkaille voidaan maksaa palkkaa työntekijän tapaan. Perheenjäsenet rinnastetaan työntekijään. 14-16 -vuotiaille lapsille voidaan maksaa palkkaa verotta, jos tulo on alle 3305 € (2019). Em. lisäksi varoja osakas voi nostaa lainana, korkona, vuokratulona ja osinkona. Yrittäjän kannalta edullinen tapa maksaa palkkaa on ostaa tavara tai palvelu omalla rahalla ja maksattaa hankinta yrityksellä. Prosessi menee seuraavasti:

Moni aloittaa yrittäjyyden toiminimellä. Toiminimen saa perustettua ilman alkupääomaa ja mm. kirjanpitovaatimukset ovat kevyempiä kuin muilla yritysmuodoilla. Toisaalta ensi kesästä lähtien osakeyhtiön voi perustaa ilman alkupääomaa ja osakeyhtiön kirjanpito mahdollistaa esimerkiksi verojen optimoinnin yrittäjälle sopivaksi. Siksi yrittäjän kannattaa miettiä vaihtaako toiminimestä osakeyhtiöksi, varsinkin jos liikevaihto alkaa kasvamaan.

Verotuksen muutoksista Tilitoimiston blogissa

Veronkiertodirektiivi tulee voimaan 31.12.2018. Sen myötä korkojen vähennysoikeuden rajoitukset koskevat jatkossa konsernitilanteissa myös ulkopuolisten tahojen, esimerkiksi pankkien, antamien lainojen korkoja. Rajoitus tulee kuitenkin voimaan vasta kun näitä ulkopuolisia nettokorkomenoja on yli 3 milj. euroa. Samalla korkomenojen käsite laajentuu ja nykyisessä lainsäädännössä oleva tasetesti poistuu. Samassa yhteydessä muutetaan väliyhteisölainsääntöä. Nämä muutokset koskevat vuoden 2019 verotusta.

Yritysverotus 2019 | Videokoulutuspaketti

Listatun osakeyhtiön verovapaata tuloa ovat toisen listatun yhtiön sille jakamat osingot. Myös listaamattoman yhtiön listatusta yhtiöstä saama osinko on verovapaata tuloa, jos listaamaton yhtiö omistaa osinkoa jakavan listatun yhtiön osakepääomasta vähintään 10 prosenttia. Mikäli omistusehto ei täyty, on listaamattoman yhtiön listatulta yhtiöltä saama osinko kokonaan veronalaista tuloa. Sijoitusomaisuuteen (EVL 11 §) kuuluvista osakkeista saatu osinko on kuitenkin aina 75 prosenttisesti veronalaista ja 25 prosenttisesti verovapaata tuloa.

Verotus

Ulkomailta saaduista osingoista peritään yleensä lähdevero ulkomailla, joka taas hyvitetään Suomen verotuksessa. EU-maan tai valtion, jonka kanssa Suomella on osinkoihin liittyvä verosopimus, osinkojen verotus toteutuut samalla tavalla kuin kotimaisissakin osakkeissa eli 85% osingoista on veronalaista pääomatuloa ja 15% verovapaata. Listaamattoman ulkomaisen osakeyhtiön jakaman osingon verotus käyttäytyy myös samoin kuin Suomessa.

Yritysmuodon muutos ilmoitetaan aina sekä kaupparekisteriin että verohallintoon ja ilmoitukset ovat maksullisia. Yritysmuodon muutosta tehtäessä on hyvä olla tarkkana päivämäärien kanssa. Esimerkiksi osakeyhtiö on ilmoitettava rekisteröitäväksi kolmen kuukauden kuluessa perustamissopimuksen allekirjoittamisesta, muuten perustaminen raukeaa. Yleensä toiminimi lopetetaan samalla kun osakeyhtiö perustetaan. Lopettamisesta on täytettävä erillinen ilmoitus kaupparekisteriin.

Päävalikko

Omistajayrittäjien osalta osakkeen matemaattinen arvo lasketaan osakaskohtaisesti. Osakkaan elinkeinotoimintaa harjoittavalta yhtiöltä saama laina vähennetään osakkeiden matemaattisesta arvosta, jos osakas yksin tai yhdessä perheenjäsentensä kanssa omistaa vähintään 10 % osakkeista tai käyttää vastaavaa äänivaltaa. Jos henkilö on yrittäjän eläkelain mukainen yrittäjä, vähennetään myös osakkaan tai hänen perheensä asuntona käyttämän asunnon arvo osakkeiden matemaattisesta arvosta.

Faktaa Virosta – yrityksen perustaminen, taloushallinto

Käyttökorvaus on tuloverolain mukaan tietokirjailijan kohdalla yleensä veronalaista ansiotuloa. Pääsääntö on, että mikäli tekijänoikeustulo perustuu verovelvollisen omaan toimintaan, eli itse luotuun tekijänoikeuteen, tulo verotetaan ansiotulona. Käyttökorvaus verotetaan pääomatulona vain, jos tekijänoikeus on joko ostettu, siirtynyt perintönä tai testamentilla.

Pienessä apteekissa yrittäjän roolissa toimivan apteekkarin todelliset ansiot voivat jäädä pienemmiksi kuin työsuhteessa toimivan, suurta apteekkia hoitavan proviisorin, vaikka apteekkari yrittäjänä työllistää, ottaa yritykseen sisältyvät riskit ja vastaa koko omaisuudellaan yrityksestään toisin kuin osakeyhtiössä, jossa omistajan taloudellinen vastuu rajoittuu osakepääomaan.

Sosiaalimaksun määrä on 33%
Sosiaalimaksun kuukausimäärä on 500€
Kuukausimäärää vastaava työnantajan vähimmäissosiaalimaksuvelvollisuus (kuukaudessa) 165€
Työntekijän työttömyysvakuutusmaksu (päättyy eläkeiän alkamista seuraavana kuukautena) 1,6%
Työnantajan työttömyysvakuutusmaksu 0,8%
Eläkekertymämaksu (vapaaehtoisille ja liittymisvelvollisille) 2%
Minimikuukausipalkka täystyöajasta 540€

Väestörekisterikeskus edistää viranomaisten digitalisaatiota

Verohallinnon ydintoimintaa eli verotusta siirretään parhaillaan uuteen järjestelmään palanen kerrallaan. Samaan aikaan verotus muuttuu entistä reaaliaikaisemmaksi. OmaVero-palvelu korvaa vaiheittain vanhat yksittäiset palvelut. Seuraavaksi OmaVeroon siirtyy henkilöasiakkaiden tuloverotus. Liikkeen- ja ammatinharjoittajat asioivat kohta siis samassa palvelussa osakeyhtiöiden kanssa.

Yhteismetsät

Hankintakaupalla tarkoitetaan puukauppaa, jossa metsänomistaja sitoutuu toimittamaan sovitut puutavaramäärät ja -lajit luovutuspaikkaan sovittuna aikana. Käteiskaupalla tarkoitetaan puukauppaa, jossa myyntipaikkaan kuljetettu puutavara myydään ostajalle ilman etukäteissopimusta. Puun kauppahinta sisältää korvauksen sekä myydystä puusta että puutavaran valmistamisesta ja kuljettamisesta.

Palkkatyö verotetaan tuloverolain nojalla. Kun taiteilija on taiteellisen toiminnan ohella palkkatyössä, on yleensä edullisinta, että koko toiminta, myös teosmyynnit, verotetaan tuloverolain nojalla. Tällöin taiteilija voi vähentää esimerkiksi taideteosten myynnin kustannukset palkkatuloista siltä osin kuin myyntitulot eivät riitä kattamaan taiteellisen toiminnan kustannuksia.

Pienyrittäjän verotus ei ole rakettitiedettä

Sivutoimisille yrittäjille muistutuksen sana: toiminimen tapauksessa verotusta varten kaikki tulosi lasketaan yhteen, niin päätoimisesta työstä saamasi palkka kuin sivutoimisesta yritystoiminnastasi tulevat yrityksen tulot. Jos sivutoiminen yritystoiminta on pientä, sitä verotetaan suhteellisesti melko kovalla kädellä, jos saat päätyöstäsi paljon tuloja.

Edilex Ympäristö yhdistää EHS-tiedon ja juridiikan. Se pitää sinut tehokkaasti ajan tasalla ympäristö- ja työsuojelulainsäädännön (EHS: Environment, Health and Safety) muutoksista. Saat sähköpostiisi ympäristötiedotteet, joissa asiantuntijat kommentoivat tärkeimpiä alueen säädösmuutoksia. Saat ympäristö- ja työsuojeluasioihin liittyvää henkilökohtaista neuvontaa sähköpostitse HPP Asianajotoimiston asiantuntijoilta. Koko laaja Edilex Peruspalvelu ja sen ympäristöuutiset sisältyvät tilaushintaan.

Hae reittiohjeet

Sijoitusvakuutukset ja kapitalisaatiosopimukset, eli niin kutsutut vakuutuskuoret, antavat mahdollisuuden lykätä sijoitustuottojen verotusta jopa loputtomiin. Vakuutuskuoresta voi nostaa verovapaasti varoja sijoitetun pääoman verran eikä sijoittajan kuoreen kertynyttä tuloa veroteta lainkaan Suomessa, jos omaisuus lahjoitetaan eteenpäin tai varat nostetaan ulkomaille muuton jälkeen. Tällöin arvonnousuun voi kuitenkin kohdistua perintö- tai lahjavero tai ulkomaan vero.