Press "Enter" to skip to content

Osakeyhtiön osakkeiden lahjoittaminen

Sukupolvenvaihdoksen verosäännökset

Suomessa on menossa merkittävä yritysten sukupolvenvaihdosaalto suurten ikäluokkien jäädessä eläkkeelle. Kymmenet tuhannet yritykset ovat vaihtaneet, vaihtavat tai tulevat vaihtamaan omistajaa. Yrityksen sukupolvenvaihdoksen onnistumisessa avainasemassa on oikean jatkajan tai jatkajien löytäminen. Moni yrittäjä myös valitettavasti lopettaa yritystoiminnan, koska jatkajaa toiminnalle ei löydy eikä yritystä onnistuta myymään ulkopuoliselle ostajalle.

Kipinä uuden oppimiseen

Lahjan saajan on maksettava lahjaveroa, jos hän saa kolmen vuoden aikana samalta henkilöltä lahjoja 5 000 euron arvosta tai yli. Alle 5 000 euron arvoisesta lahjasta ei siis tarvitse maksaa lahjaveroa. Raja on lahjanantajakohtainen. Toisin sanoen esimerkiksi molemmat vanhemmat voivat lahjoittaa lapselleen kolmen vuoden aikana 4 999 euroa kumpikin ilman lahjaveroa, eli yhteensä 9 998 euroa.

Yhteenvetona voidaan todeta, että vaikka lähtökohtana on osakkeen vapaa luovutettavuus, ei se varsinkaan pienissä osakeyhtiöissä ole itsestäänselvyys. Mahdollisuus käyttää lunastus- ja suostumuslausekkeita kannattaa hyödyntää tilanteessa, jossa itse perustetaan pieni osakeyhtiö. On nimittäin mahdollista, että osakkeet siirtyvät muille kuin perustajaosakkaiden myös muun kuin kaupan kautta. Esimerkiksi konkurssi tai osakkeenomistajan kuolema voi siirtää osakkeet laillisesti täysin vieraalle taholle. Tähänkin on syytä varautua.

3. Osakkeiden vastikkeeton luovutus

Sukupolvenvaihdoksessa osakeyhtiö, henkilöyhtiö tai yksityisen elinkeinonharjoittajan yritystoiminta siirretään omistajan elinaikana tai se siirtyy hänen kuoltuaan toimintaa jatkavalle lapselle tai muulle henkilölle. Sukupolvenvaihdos on jokaisessa yrityksessä yksilöllinen tapahtuma, jonka verotuskysymykset voivat koskea tuloverotusta, perintö- ja lahjaverotusta, varainsiirtoverotusta sekä arvonlisäverotusta. Veroseuraamukset voivat kohdistua yrityksestä luopuvan ja luovutuksensaajan lisäksi osake- ja henkilöyhtiössä myös yhtiöön itseensä.

Kun työntekijä halutaan ottaa työnantajayhtiön osakkaaksi, on käytettävissä lähtökohtaisesti kaksi vaihtoehtoa: työntekijä voi hankkia osakkeet merkitsemällä ne suunnatussa osakeannissa taikka yhtiön omistajat ja työntekijä voivat tehdä osakekaupan. Lisäksi työntekijälle voidaan antaa optioita, eli oikeuksia myöhemmin merkitä työnantajan osakkeita. Käsittelen tässä artikkelissa näiden eri vaihtoehtojen eroavaisuuksia ja toteutustapoja.

Kiinteistökaupan lisäksi tämä vuosi on Helsingin Asuntokauppiaissa lähtenyt vauhdikkaasti liikkeelle myös kaupanvahvistuksien osalta. Vuoden vaihtumisen jälkeen esim. lahjoitukset tulevat usein ajankohtaiseksi ja tänä vuonna tulleet perintö – ja lahjaveromuutokset ovat entisestään lisänneet tarvetta julkisen kaupanvahvistajan palveluille. Tämä palvelu kuuluu myös Helsingin Asuntokauppiaiden luotettuun palveluvalikoimaan.

Edilex Ympäristö yhdistää EHS-tiedon ja juridiikan. Se pitää sinut tehokkaasti ajan tasalla ympäristö- ja työsuojelulainsäädännön (EHS: Environment, Health and Safety) muutoksista. Saat sähköpostiisi ympäristötiedotteet, joissa asiantuntijat kommentoivat tärkeimpiä alueen säädösmuutoksia. Saat ympäristö- ja työsuojeluasioihin liittyvää henkilökohtaista neuvontaa sähköpostitse HPP Asianajotoimiston asiantuntijoilta. Koko laaja Edilex Peruspalvelu ja sen ympäristöuutiset sisältyvät tilaushintaan.

Mikäli pörssiosakkeita on luovutettu lähiomaisille käypää arvoa olennaisesti alhaisemmalla hinnalla ja tämä on tapahtunut lahjoitustarkoituksessa, näin syntynyt luovutustappio ei ole kokonaisuudessaan todellinen ja aito, koska se ei ole johtunut kuin osaksi osakkeiden pörssikurssien mukaisen arvon alenemisesta. Tällöin osakkeiden osittaisesta lahjoittamisesta aiheutunutta luovutustappiota ei voi vähentää muusta omaisuudesta saadusta luovutusvoitosta (KHO:2014:85).

Veroasteikot

Esimerkiksi verovapaista rahasto-osuuksista ilmoitus kuitenkin kannattaa jättää, sillä jos lahjansaaja myy rahasto-osuudet myöhemmin, lahjaveroilmoituksesta on helppo selvittää osuuksien hankintameno eli niiden arvo hetkellä, jolloin lahja saatiin. Hankintamenoa tarvitaan, kun mahdollisen myynnin jälkeen lasketaan myyntivoiton suuruutta verottajaa varten. Kannattaa kuitenkin muistaa, että jos lahjansaaja on omistanut myytävän omaisuuden alle vuoden, lahjaverotusarvoa ei saa vähentää, vaan vähennettävä arvo määritellään lahjoittajan hankintamenon perusteella.

Olet täällä

Paperilomakkeilla voit ilmoittaa osakepääoman ja osakkeiden muutosilmoituksen 285 euron käsittelymaksulla muitakin samaan tai alempaan maksuluokkaan kuuluvia muutoksia. Esimerkiksi osakkeiden mitätöinti, osakeantipäätöksen muuttaminen, uusien osakkeiden rekisteröiminen, osakepääoman korotus ja hallituksen ilmoittaminen maksaa yhteensä 285 euroa.

Yrityksen sukupolvenvaihdoksella tarkoitetaan karkeasti ottaen tilannetta, jossa yrityksen omistus vaihtuu perhepiirissä tai lähisukulaisten kesken. Virallista määritelmää sille ei ole. Se on yrityksen omistajuuden vaihtumisen erikoistapaus. Oleellisin ero verrattuna kauppaan ei-sukulaisten kesken on, se että tietyin ehdoin sukupolvenvaihdoksessa on saavutettavissa verohuojennuksia. Sukupolvenvaihdoksessa käytetään tavallisesti pienempiä kauppahintoja, lahjoituksia ja erilaisia variaatioita näiden väliltä.

Yrityksen kauppahinta-arvio

Vastikkeellisella saannolla tarkoitetaan yleensä kauppaa ja vaihtoa. Tällöin omaisuutta luovutetaan rahaa tai rahanarvoista vastiketta vastaan. Mikäli tällöin sukupolvenvaihdos toteutetaan osakekaupalla, luopuja myy omistamansa osakeyhtiön osakkeet jatkajalle. Sukupolvenvaihdoksiin liittyy tällöin huojennussäädös, jonka perusteella luopuja voi tietyin edellytyksin välttyä luovutusvoiton verolta.

Osakkeiden omistus osakeyhtiössä on aina tietyllä tavalla välillistä omistusta. Tämä tarkoittaa sitä, ettei osakkeenomistaja omista tiettyä osuutta yhtiöstä, vaan hän omistaa osakkeiden tuottamat hallinnolliset ja varallisuuspitoiset oikeudet. Asunto-osakeyhtiössä ja niin sanotussa keskinäisessä kiinteistöosakeyhtiössä osakkeet tuottavat nimenomaisen oikeuden hallita tiettyä tilaa rakennuksessa tai muussa yhtiön omistamassa tilassa.

Esimerkki 1. Perinnönjättäjällä (60 v.) on kaksi rintaperillistä. Perinnönjättäjän omaisuus muodostuu asunto-osakkeista, joiden arvo on 500 000 euroa sekä pankkitalletuksista ja pörssiosakkeista, joiden arvo on yhteensä 500 000 euroa. Perinnönjättäjän omaisuuden arvo on siis 1 000 000 euroa. Jos perinnönjättäjä kuolee 1.1.2017 tai sen jälkeen,
ja peritty omaisuus on nyt mainittu, maksaa kumpikin rintaperillinen perintöveroa 69 700 euroa.

Veronsaajien oikeudenvalvontayksikkö pyysi lupaa valittaa hallinto-oikeuden päätöksestä ja valituksessaan ja sen täydennyksissä vaatinut, että Verohallinnon ja hallinto-oikeuden päätökset kumotaan ja verovelvollinen velvoitetaan maksamaan asunto-osakkeiden luovutushetkellä osakkeisiin kohdistuneen ja verovelvollisen vastattavaksi tulleen asunto-osakeyhtiölainan perusteella varainsiirtoveroa.