Press "Enter" to skip to content

Osakeyhtiölaki etuosto-oikeus

Osakeyhtiön osakkeiden etuosto-oikeus

Etuostolauseke on varsin yleinen ehto osakassopimuksissa. Tavanomaisesti sopimisen taustalla on halu kontrolloida osakeomistusta yhtiöjärjestyksen sallimaa tiukemmin. Etuostolausekkeen myötä yhtiön osakkeenomistajat myös yleensä tietävät, minkä arvoisia heidän osakkeensa ovat. Toisaalta etuosto-oikeus luo vakautta yhtiön omistuspohjaan, sillä osakkaat tietävät, että yhtiöstä irtaantuvan osakkeenomistajan tilalle ei saavu yhtiön toiminnan kannalta haitallista osakasta.

Lunastushinta maksetaan yhtiön tilille määräajassa. Määräaika on lain mukaan kaksi viikkoa sen määräajan päättymisestä, jonka kuluessa lunastusvaatimus on viimeistään tehtävä. Tätä voidaan lyhentää yhtiöjärjestyksessä esim. sitomalla määräajan alkaminen konkreettisen lunastusvaatimuksen esittämiseen. Yhtiön tulee huolehtia osakekirjan ja kauppahinnan luovuttamisesta eteenpäin. Osakekirjaan tulee tehdä asianmukaiset siirtomerkinnät.

Yhdyskuntarakentaminen

Etuoston tavoitteen toteuttamisen ajankohta jää jossain määrin avoimeksi. Lähtökohtana voitaneen pitää sitä, että alue tulee aiottuun tarkoitukseen ajassa, joka riippuu maankäytön suunnittelun vaiheesta ja hankkeen totutuksesta itsestään. Näin ollen alueen käyttö aiottuun tarkoitukseen voi toteutua jopa vasta useamman vuoden kuluttua etuostosta. Kunnan ei siten tarvitse toteuttaa hanketta välittömästi etuoston jälkeen. Toisaalta on kuitenkin huomattava, että maa-alueiden hankinta vain maareserviksi, ilman yhteyttä esim. yhdyskuntarakentamiseen, ei ole lain tarkoituksen mukaista.

Perusero näiden lakien välillä on se, millaiseksi lunastuslauseke on kyseisenä ajankohtana täytynyt muotoilla, kenelle lunastusvaade osoitetaan ja millaisin ehdoin sekä kenelle lunastushinta maksetaan. Jos lunastuslauseke ei ole sen yhtiöjärjestykseen lisäämisajankohtana voimassa olleen lain mukainen, sitä ei lain mukaan tarvitse soveltaa lainkaan.

Nähdäkseni paras tapa houkutella sijoittajat pois taloyhtiöstä on se, että kun varsinkin vanhoissa taloyhtiöissä tulee korjausrakentamista, rahoitusvastikkeet kirjataan taseeseen eikä laiteta suoraan tilikauden kuluksi. Tällöin sijoittajat eivät voi vähentää korjauskustannuksia vuosittain verotuksessa, vaan hyötyvät siitä vasta asuntoa myytäessä, kun se tulkitaan osaksi hankintahintaa. Koska sijoitukset tehdään usein vuosikymmeniksi, inflaatio syö sen merkitystä. Tästä syystähän sijoittajat toivovatkin, että rahoitusvastikkeita ei kirjattaisi taseeseen.

Yhtiöjärjestys

Tyypillisesti osakassopimus solmitaan yhtiön toiminnan alkuvaiheessa tai silloin kun sen omistuspohja on muuttumassa.  Uusissa tilanteissa kaikki osakkaat ovat usein täynnä intoa ja uusia ideoita. Yhteinen sävel löytyy helposti ja yleinen kommentti kuuluukin, että ”emme me tarvitse osakassopimusta, koska pääsemme varmasti jatkossakin kaikesta sopimukseen”. Näin varmasti monesti onkin. Mutta silloin, kun käy toisin, ollaan usein vaikeassa tilanteessa. 

– Lunastuslauseke on kaikissa taloyhtiöissä, joiden asuntojen omistajat ovat kirjanneet sen yhtiöjärjestykseen

– Kun tällaisesta talosta myydään asunto, kaupasta ilmoitetaan talon ilmoitustaululla

– Kaikilla talosta asunnon jo omistavilla on oikeus lunastaa asunto ostajalta kauppahintaan

– Mahdollinen käsiraha palautetaan ostajalle ja kauppa purkautuu

– Lunastusaika vaihtelee riippuen siitä, mitä yhtiöjärjestykseen on kirjattu

 

Veroa ei ole suoritettava kiinteistön saannosta tai sen osasta, joka perustuu lahjaan, perintöön, testamenttiin tai yhteisomistussuhteen purkamiseen. Osituksen yhteydessä tapahtuvasta kiinteistön saannosta on suoritettava veroa siltä osin kuin vastikkeena on käytetty muuta kuin jaettavana olevaa varallisuutta, ei kuitenkaan siltä osin kuin vastikkeena on käytetty elatusavun kertamaksua.

Jos yhtiöjärjestyksessä ei ole lunastusehtoa, voi lunastaminen tapahtua ainoastaan yhtiökokouksen päätöksellä. Suunnattu lunastaminen voi tällöin tapahtua ainoastaan kaikkien osakkeenomistajien suostumuksella. Silloin, kun kyseessä ei ole yhtiöjärjestykseen perustuva lunastus päätöksenteko perustuu osakkeenomistajien päätöksiin. Näin varmistetaan osakeyhtiölain keskeisen periaatteen, yhdenvertaisuusperiaatteen toteutuminen.

Emme pääsääntöisesti siirrä tietoja EU:n ja ETA:n ulkopuolelle. Jos siirrämme tiedot EU:n tai ETA:n ulkopuolelle, huolehdimme henkilötietojen suojan riittävästä tasosta muun muassa sopimalla henkilötietojen luottamuksellisuuteen liittyvistä asioista lainsäädännön edellyttämällä tavalla, esimerkiksi Euroopan komission hyväksymiä mallisopimuslausekkeita käyttäen, ja muuten siten, että henkilötietojen käsittely tapahtuu tämän tietosuojalausekkeen mukaisesti.

Faktaa Virosta – yrityksen perustaminen, yritysmuodot, tilintarkastus, verotus

Yrityksen perustaminen ja tietyt perusperiaatteet poikkeavat suomalaisesta. Yritystoiminnan aloittaminen Virossa on suhteellisen helppoa. Sijoittajien luottamus Viroon on kasvanut ja kaupankäynti, kommunikaatio ja työlainsäädäntö ovat joustavia. Ulkomaalaisilla on samat oikeudet kuin paikallisilla yrityksillä sekä mahdollisuus ostaa ja omistaa kiinteistöjä ja maata. Virossa toimii paljon sekä suuria että pieniä suomalaisomisteisia yhtiöitä. Erilaisten paikallisten verkostojen kautta saa tietoa ajankohtaisesta lainsäädännöstä, talouden kehityksestä sekä hyödyllisiä kontakteja.

Rajavastuuyhtiön toimielimet

Rajavastuuyhtiön voi perustaa myös osuuspääomaa maksamatta eli osuuspääoman maksamisen voi siirtää eteenpäin, jos osuuspääoma ei ylitä 25.000 EUR ja perustajana on luonnollinen henkilö. Jos yrityksen varat eivät riitä velvoitteiden täyttämisen, osakas vastaa yrityksen velvoitteista maksamatta olevan osuuspääoman määrään saakka henkilökohtaisella omaisuudellaan. Tällöin yritys ei voi maksaa osakkaille osinkoa eikä se voi nostaa eikä vähentää osuuspääomaa.

Asuntokaupat ostajan pankissa

Kun olet löytänyt sopivan asunnon, tutustu huolella sekä asuntoon että taloyhtiöön. Asuntokaupassa kannattaa aina muistaa, että kyseessä on osakekauppa. Sinä et siis varsinaisesti ole ostamassa asuntoa – seiniä, lattiaa ja kattoa – vaan taloyhtiön osakkeita. Tästä syystä isännöitsijätodistus, energiatodistus, taloyhtiön yhtiöjärjestys, tilinpäätös, toimintakertomus ja korjaussuunnitelma ovat äärimmäisen tärkeitä asiakirjoja, joihin sinun on syytä tutustua ajan kanssa.

Yksituumaisesti hankimme verkkaisesti pohdintojen jälkeen Ruotsista ensimmäisen hevosemme, tamman nimeltä Naomi Wibb. Naomi ehti juosta meille parin vuoden aikana ikimuistoisia hetkiä ja hiukan rahaakin.  Neidin hormonitoiminta oli sen verran vilkasta, että oli tuurissaan milloin ruoka maistui siihen malliin, että pystyi lähtemään radalle, joten luovuimme siitä ja alkukesästä hankimme omistukseemme ruunan nimeltään Royal T.K. Viime viikolla Lappeenrannassa ruuna juoksi jo ennätyksensä ja odotammekin Rontilta ikimuistoisia ja jännittäviä hetkiä tulevaisuudessa.

Osakepalkkiojärjestelmä

Osakeannista päätetään yhtiökokouksessa, jossa määrätään annin osakkeiden enimmäismäärä ja jossa voidaan valtuuttaa yhtiön hallitus hoitamaan osakeanti. Valtuutus voi olla voimassa määräajan tai toistaiseksi, julkisessa osakeyhtiössä kuitenkin enintään viisi vuotta. Osakeyhtiölaissa on määräykset siitä, mitä päätöksessä on huomioitava, muun muassa merkintä- ja maksuaika osakkeista ja merkintään oikeutetuista annettavien tietojen lisäksi.

Asianajotoimisto Lex Helsinki Oy

Esityksessä ehdotetaan ensinnäkin säädettäväksi laki eräiden kiinteistönhankintojen luvanvaraisuudesta. Lakiehdotuksen mukaan ETA-alueen ulkopuolisen valtion kansalainen tai yhteisö tarvitsisi luvan kiinteistön hankintaan Suomesta. Lisäksi esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki valtion etuosto-oikeudesta, jonka mukaan valtiolla olisi etuosto-oikeus tiettyjen strategisten kohteiden lähellä tapahtuvissa kiinteistökaupoissa. Luvanvaraisuutta ja etuosto-oikeutta täydentäisi uusi kokonaisturvallisuuden tarpeita palveleva lunastuslaki, jolla korvattaisiin nykyinen puolustuslunastuslaki.

Osakassopimus on yrityksesi tärkein dokumentti. Se määrittää omistajien keskinäiset suhteet ja heidän suhteensa yhtiöön. Siinä sovitaan myös omistajien oikeuksista ja velvollisuuksista. Osakassopimus toimii apuna yhtiön tulevaisuudentavoitteiden suunnittelussa. Jos tavoitteenasi on joku kaunis päivä myydä yrityksesi, niin sitä suuremmalla syyllä osakassopimukseen kannattaa panostaa. Moni yrittäjä tai sijoittaja on joutunut vaikeuksiin yritystään myydessään, kun käsissä on ollut puutteellisesti kirjoitettu osakassopimus.

Sakari Mannisen MM-mitalikahvit Virpiniemi Golfissa 6.7.

Omassa tai perheen käytössä olleen tavanomaisen koti-irtaimiston luovutuksista saadut voitot ovat verovapaita siltä osin kuin ne ovat verovuonna yhteensä enintään 5 000 euroa (tuloverolain (TVL) 48.1 §:n 2. kohta, 896/2001). Kunkin perheenjäsenen omistaman irtaimiston myynnistä saatu voitto lasketaan itsenäisesti. Tavanomaisen koti-irtaimiston luovutuksesta syntyvä tappio ei toisaalta ole vähennyskelpoinen.