Press "Enter" to skip to content

Osakeyhtiö tappio

Yhteisön yleisradiovero

Yhtiön elinkeinotoiminnan tulolähteen tulos on 1 000 euroa ja henkilökohtaisen tulolähteen tulos 2 000 euroa. Yhtiöllä on vähentämättä edelliselle verovuodelle henkilökohtaiseen tulolähteeseen vahvistettuja tappioita 1 500 euroa. Yhtiön elinkeinotoiminnan verotettava tulo on 1 000 euroa ja henkilökohtaisen tulolähteen verotettava tulo on 500 euroa. Näistä yhtiölle tulee maksettavaksi tuloveroa 20 % eli yhteensä 300 euroa.

Veroilmoitus 2018

Osakeyhtiöiden verotus päättyy verovuodesta 2018 alkaen verovelvolliskohtaisesti, verotuspäätöksessä ilmoitettuna päivänä. Verotus päättyy useimmissa tapauksissa nykyistä aikaisemmin, mutta kuitenkin viimeistään kymmenen kuukauden kuluttua verovuoden päättymiskuukauden lopusta lukien. Verotuspäätös muodostetaan ja lähetetään osakeyhtiölle nykyiseen tapaan, pääsääntöisesti ennen verotuksen päättymistä.

Osakeyhtiö on itsenäinen verovelvollinen, joiden saama tulo verotetaan osakeyhtiön tulona. Näin ollen, osakeyhtiön verotus ei vaikuta yksittäisen osakkaan verotukseen. Osakeyhtiön verotettava tulo saadaan, kun veronalaisista tuloista vähennetään vähennyskelpoiset menot. Jos tulot ovat suuremmat kuin menot, yrityksellä on verotettavaa tuloa. Jos taas menot ovat suuremmat, yritykselle syntyy tappiota.

Osakeyhtiön verotus: miten verotettava tulo lasketaan

Suurin osa yrityksen menoista on yleensä vähennyskelpoisia. Kaikki osakeyhtiön menot eivät kuitenkaan niitä automaattisesti ole. Osakeyhtiö voi vähentää tuloksestaan pääsääntöisesti kuluja, jotka syntyvät suoraan yritystoiminnan harjoittamisesta. Tällaisia voivat olla esimerkiksi vakuutukset, palkat, toimistotarvikkeet, perustamismenot, myyntisaamiset ja edustusmenot 50 % asti. Edellisten vuosien tappioita voi vähentää tuloksesta seuraavan kymmenen verovuoden ajan.

Rekisteröidy

Hallituksen esitys osakeyhtiöiden elinkeinotoiminnan ja muun toiminnan verotuksen yhdistämisestä on menossa eduskuntaan ja astuu todennäköisesti voimaan ensi vuoden alussa. Sinänsä erinomaiseen esitykseen sisältyy myrkkypilleri. Esitysluonnoksen mukaan varsinaisen liiketoiminnan ulkopuoliset luovutustappiot ovat vähennettävissä vain samanlaisen omaisuuden luovutusvoitosta ja vain 5 vuotta.

Uudessa omaisuuslajissa luovutusvoitot ovat veronalaista tuloa mutta luovutustappiot vain rajallisesti vähennyskelpoista menoa. Rajoitus koskee vain henkilöyhtiöiden yhtiöosuuksien sekä muiden kuin kiinteistöyhtiöiden osakkeiden luovutustappioita. Tällainen tappio on vähennyskelpoinen vain muun omaisuuden luovutuksesta syntyneistä veronalaisista voitoista verovuonna ja viitenä seuraavana vuonna.

Yhtiömiehille kohdistetut tappiot ovat laskennallisia eriä. Todellista rahaliikennettä ne eivät kuvaa. Tappio-osuuksia ei merkitä vastuunalaisen yhtiömiehen omaan tilinpäätökseen. Ne otetaan huomioon verolaskelmassa tuloveron määrää selvitettäessä. Jos tuloslaskelmassa ja taseessa seurataan verovelkoja ja -saamisia, tappio-osuus voidaan ottaa huomioon toisaalta laskennallisen verovelan tai -saamisen ja toisaalta oman pääoman määrässä.

Elinkeinotulon verottamisesta annettua lakia muutettaisiin siten, että lakia sovellettaisiin yhteisöjen verotuksessa kaikkeen toimintaan lukuun ottamatta maatilatalouden tuloverolain mukaan laskettavaa maatalouden tulosta. Vaikka yhteisön toimintaan sovellettaisiin elinkeinoverolakia, ei sellainen toiminta, joka ei täytä elinkeinotoiminnan tunnusmerkkejä, kuitenkaan olisi elinkeinotoimintaa.

– Ei siihen varmaan koskaan totu. Kyllä me tietenkin pyrimme siihen, että jonakin päivänä tulisimme omillamme toimeen. Viime vuosi oli askel parempaan. Toivotaan, että sama suuntaus jatkuu ja tulevaisuudessa pystyisimme olemaan taloudellisesti kannattavia, ettei tarvitsisi omistajan lompakolla käydä, Heiskanen sanoo.

Eduskunta on hyväksynyt 30.1.2019 verotuksen tulolähdejakoa koskevan lakimuutoksen (HE 257/2018), jonka seurauksena yhteisöjen verotuksessa tällä hetkellä sovellettava jaottelu elinkeinotoiminnan tulolähteeseen ja muun toiminnan tulolähteeseen tullaan poistamaan.  Lakimuutoksen mukaan yhteisön kaikki toiminta ja tulot (maataloutta lukuun ottamatta) kuuluvat elinkeinotoiminnan tulolähteeseen ja yhteisön tulo verotetaan elinkeinoverolain mukaan verovuodelta 2020 toimitettavasta verotuksesta alkaen. Säännöksiä tullaan soveltamaan mm. osakeyhtiöiden ja osuuskuntien verotuksessa.

Murupolku

1990-luvun alussa toteutetun pääomaverotuksen uudistuksen jälkeen eri tulolähteet ovat olleet verotuksen peruslaskentayksiköitä. Käytössä on kolme eri tulolähdettä: elinkeinotoiminnan, maatalouden ja henkilökohtaisen eli muun toiminnan tulolähde. Esimerkiksi elinkeinotulot ja muun toiminnan tulot pidetään erillään, koska niiden tuloksen laskentaan sovelletaan erityisiä, toisistaan poikkeavia säännöksiä. Tulolähdejako vastaakin tuloverolain (TVL), elinkeinoverolain (EVL) ja maatalouden tuloverolain (MVL) soveltamisaloja.

Artikkelien selaus

Tuloverolain (TVL) 122 §:n mukaisesti yhteisön ja elinkeinoyhtymän tappiota ei vähennetä, jos tappiovuoden aikana tai sen jälkeen yli puolet sen osakkeista tai osuuksista on muun saannon kuin perinnön tai testamentin vuoksi vaihtanut omistajaa tai yli puolet sen jäsenistä vaihtunut. Jos tappiota tuottaneen yrityksen osakkeista tai osuuksista vähintään 20 prosenttia omistavassa yhteisössä tai yhtymässä on tapahtunut vastaava omistajanvaihdos, viimeksi mainitun yhteisön tai yhtymän omistamien osakkeiden tai osuuksien katsotaan vaihtaneen omistajaa.

– Haluamme selvittää koko päätöksentekoketjun rakennusliike-nuorisosäätiö-rahasto, olosuhteet, osallistuneet henkilöt ja päätöksen teon motiivit. Miksi Nuorisosäätiön entiset johtajat tekivät näin pahasti säätiön etujen ja sääntöjen vastaisen vuokrasopimuksen? Mitkä tahot ovat hyötyneet tästä sopimuksesta?

För att kunna använda Suomi.fi-nättjänsten krävs att man godkänner Javascript i webbläsaren.

Valtaosalla osakeyhtiöistä osakkeilla on edelleen nimellisarvo. Jos osakepääoma alentamisen jälkeen on pienempi kuin osakkeiden lukumäärä kerrottuna osakkeiden nimellisarvolla, on alentamispäätöksen yhteydessä myös joko alennettava osakkeiden nimellisarvoa tai vähennettävä osakkeiden lukumäärää mitätöimällä osakkeita. Ainakin ensin mainittu edellyttää yhtiöjärjestyksen muutosta.

Listaamattoman osakeyhtiön osinkojen maksu – perustiedot uudelle yrittäjälle

Osakeyhtiön perin yksinkertainen tarkoitus on tuottaa voittoa. Ei. Tämä ei ole riistokapitalismia, vaan näin sanoo laki. Ellei yhtiöjärjestyksessä ole toisin määritetty, tulee osakeyhtiön pyrkiä tuottamaan voittoa. Ja toisaalta tottahan toki kaikki yrityksen perustamista suunnitteleva näkee tulevaisuudessaan vaurautta ja onnea. Hyvä niin. Voittoa kannattaa tavoitella. Tappioon pystyy tavoittelemattakin.

Podcastit

Kalle Konsultti perustaa Konsulttibisnes Oy:n tammikuussa 2018. Kalle sijoittaa 2 500 euroa osakepääomaa yhtiöön, ensimmäinen tilikausi päättyy 31.12.2018. Tilikausi on jatkossa aina kalenterivuosi. Kallen bisnes lähtee mukavasti käyntiin ja ensimmäisenä tilikautena myyntiä syntyy 80 000 euroa, kuluja 50 000 euroa ja verotettavaa tulosta jää 30 000 euroa. Osakeyhtiö maksaa 20% tuloveroa veronalaisesta tuloksestaan, eli vuoden 2018 tuloveron määrä on 6 000 euroa. Nettotulosta verojen jälkeen jää 24 000 euroa.

Edilex Ympäristö yhdistää EHS-tiedon ja juridiikan. Se pitää sinut tehokkaasti ajan tasalla ympäristö- ja työsuojelulainsäädännön (EHS: Environment, Health and Safety) muutoksista. Saat sähköpostiisi ympäristötiedotteet, joissa asiantuntijat kommentoivat tärkeimpiä alueen säädösmuutoksia. Saat ympäristö- ja työsuojeluasioihin liittyvää henkilökohtaista neuvontaa sähköpostitse HPP Asianajotoimiston asiantuntijoilta. Koko laaja Edilex Peruspalvelu ja sen ympäristöuutiset sisältyvät tilaushintaan.