Press "Enter" to skip to content

Oikeustieteen maisteri palkka

Palkkasuositukset

Liiton hallitus nosti suositusta viime vuodesta 3,4 prosentilla. Vähimmäispalkkasuositukset perustuvat Lakimiesliiton viimeisimpään palkkatutkimukseen, joka on tehty lokakuun 2018 palkoista. Palkkasuosituksesta päätettäessä huomioitiin vastavalmistuneiden juristien parantunut työtilanne viime vuoteen verrattuna. Lisäksi nyt tehdyn korotuksen määrä mukailee yleistä linjaa palkankorotuksissa. Liitto julkaisee palkkatutkimuksesta yhteenvedon kaikkien tulosten valmistuttua.

Itä-Suomen yliopistossa, Joensuussa annetaan valtakunnallisesti ainutlaatuista juridiikan erikoisaloille pätevöittävää lakiasiantuntijakoulutusta, joka johtaa hallintotieteen kandidaatin (HTK) ja hallintotieteen maisterin (HTM) -tutkintoihin. Oikeustieteen eri aloille erikoistuneet, oikeustieteiden laitokselta valmistuneet hallintotieteen maisterit ovat vuonna 2012 tehdyn selvityksen mukaan työllistyneet erinomaisesti.

Yliopistotutkintojen rakenteissa ja nimikkeissä on jatkuvaa aaltoliikettä. Sotien jälkeen otetiin käyttöön välitutkinnot kuten humanististen tieteiden ja luonnontieteiden kandidaatin tutkinnot. Lääketieteessä oli vanhastaan välitutkinto, lääketieteen kandidaatin tutkinto. 1970-luvun tutkinnonuudistusprosessissa väli­tutkinnot poistettiin, mutta viime vuosikymmenillä ne taas palautettiin Bolognan mallin myötä – ei kuitenkaan kokonaan: lääkärit valmistuvat suoraan lisensiaateiksi.

Helsingin yliopisto

Opiskelu modernissa yliopistossa vaatii opiskelijalta sitoutumista. Oikeustieteen opinnot ovat haastavia, ja opiskelijoilta odotetaan aktiivista osallistumista opetukseen ja harjoitustehtäviin sekä itsenäisen opiskelun taitoja. Osallistuminen on kuitenkin palkitsevaa – pääset osaksi vilkasta opiskelija- ja yliopistoyhteisöä ja saat monenlaisia valmiuksia toimia käytännön työelämässä.

Tuomioistuinlaitos – Tuomarit ja laamanni

Luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja eli puhekielisesti lupalakimies on virallisesti hyväksytty luvan saaneiden oikeudenkäyntiavustajien luetteloon. Luvan saaneilla oikeudenkäyntiavustajilla on erityisiä pätevyysehtoja. Luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja on kelpoinen edustamaan asiakkaitaan oikeudessa. Luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja ei samanaikaisesti voi olla asianajaja.

Oikeusnotaarin palkka riippuu tietysti työtehtävästä, mutta Lakimiesliitto.fi:n mukaan vara- ja oikeusnotaarin palkkasuositus vuodelle 2013 on ollut 3060 euroa kuukaudessa. Oikeustieteen maisterit työllistyvät melko hyvin valmistumisen jälkeen, mutta oikeusnotaarin työllistymisestä en osaa sanoa tarkemmin. Suurin osa jatkaa oikeustieteen opintoja maisteriksi saakka.

70 tulosta kohteessa Oikeustieteen opinnot

Oikeusnotaarin alemmassa tutkinnossa ja oikeustieteen maisterin ylemmässä tutkinnossa suoritetaan opintojaksoja niin sanotuissa pakollisissa oppiaineissa. Aineopinnoissa opiskelijalle annetaan perusteellinen kokonaiskuva oikeusjärjestyksen sisällöstä, kehityksestä sekä yhteiskunnallisista tehtävistä ja vaikutuksista. Opiskelemalla näitä oppiaineita saat lakimiehen ammateissa tarvittavat perustiedot eri oikeuden aloilta. Aineopinnoissa opiskelu ei ole pääainekeskeistä, vaan kaikki opiskelijat suorittavat suurelta osin samat opintojaksot..

Kovin hyvin ei mene myöskään humanistisista tieteistä tai yhteiskuntatieteistä väitelleillä. Rantala kertoo, että etenkin humanistitohtoreille ei vain yksinkertaisesti ole koulutusta vastaavia töitä yliopistojen ulkopuolella, sillä yritykset työllistävät lähinnä tekniikan tohtoreita. Monet tohtorit kilpailevatkin samoista työpaikoista maistereiden kanssa.

Harjoittelupaikat

Hyvältä juristilta vaaditaan monenlaisia taitoja, kuten valmiuksia uuden tiedon hankintaan, kykyä soveltaa oikeudellista tietoa argumentoinnissa, kykyä tunnistaa eri ongelmanratkaisuvaihtoehtoihin liittyvät arvot, normit ja intressit, kykyä tehdä oikeudenmukainen ratkaisu ja perustella se, kykyä tuottaa uutta tietoa, vuorovaikutus- ja viestintätaitoja, monipuolista kielitaitoa sekä hyvää ammattietiikkaa.

Johtava verojuristi Juha Koponen

Kati Malinen

Johtava verojuristi Kati Malinen vastaa neuvontapalveluista ja niiden kehittämisestä. Hänen tehtäviinsä kuuluvat myös yksityishenkilöiden ja yritysten neuvominen veroasioissa, asiakkaiden toimeksiantojen hoitaminen, artikkeleiden kirjoittaminen liiton julkaisuihin, koulutus sekä esitelmöinti paikallisyhdistysten veroilloissa. Hän on koulutukseltaan oikeustieteen kandidaatti. 
 
 

Tulevat käsittelyt

Valtuusto vastaa kuntalain 13 §:n mukaisesti mm. kaupungin strategioista ja muista tärkeimmistä tavoitteista, palvelumaksujen perusteista sekä hallinnon järjestämisen perusteista. Valtuusto asettaa tehtäviinsä kaupungin muut toimielimet ja täyttää tärkeimmät virat. Se päättää myös tärkeimmistä taloudellisista asioista, esimerkiksi talousarviosta ja eri toimialojen määrärahoista sekä tuloveroprosentista.

Suurimmat selviytymissopimuksen mahdollistavat alat ovat teknologia, kauppa, kunta ja valtio. Yleisimmät työehdot, joiden tilapäisen muuttamisen selviytymislauseke mahdollistaa ovat palkka, lomautusilmoitusajan lyhentäminen, lomarahan leikkaus ja vuosiloman 12 päivän ylittävän osan jakaminen. Yleisimmät työehdot, joita ei voida selviytymislausekkeen nojalla tilapäisesti muuttaa ovat yhtä lailla palkka, sairaus- ja perhevapaan etuudet sekä palkan lisät.

Aiheita tänään:

Suomessa on liikaa juristeja. Tämän näkee selvästi esimerkiksi siitä, että vaatimattomimpiinkin avoinna oleviin juristin virkoihin syrjäperilläkin tulee helposti 50-70 hakemusta. Monissa valtion virastoissa on paljon juristeja hautautuneena alempiin virkoihin, joihin riittäisi pelkkä ylioppilastutkinto. Nimimerkki Sivustaseuraajan puheet työvoiman niukkuudesta eivät pidä paikkaansa.

Päävalikko

Komitea muodostuu Eurojärjestelmän keskuspankkien organisaationkehityksestä vastaavien osastojen johtajista; hankintajohtajilla täydennettynä komitea toimii myös yhteishankintojen ohjauskomiteana (EPCO Steering Committee); komitea neuvoo EKP:n päätöksentekoelimiä alallaan (ml. myös operatiiviset riskit, liiketoiminnan jatkuvuus ja IT-projektien hallinta)

Liikenne- ja viestintäministerit

Talentian jäsenmaksuihin ei tule muutoksia 2019. Työssäkäyvän jäsenmaksu on 1,35 % ennakonpidätyksen alaisesta palkasta, kuitenkin enintään 45 euroa kuukaudessa. Jäsenmaksut vuonna 2019 Palkansaajat 1,35 % ennakonpidätyksen alaisesta palkasta, myös lomakorvauksesta ja lomarahasta. Kuitenkin enintään 45 euroa kuukaudessa. Työstä poissaolevat 6 euroa kuukaudessa, kuitenkin 1,35 % (max. 45 €/kk) siltä ajalta kun saa palkkaa (työttömät, sairauslomalla, …

Työpaikat

Konsulttimme työskentelevät toimistoissamme Brysselissä ja Berliinissä sekä päätoimipisteessämme Münchenissä. Heillä on kansainvälistä työkokemusta poliittiselta sektorilta ja yksityisistä yhtiöistä. Heillä on myös korkeakoulututkinto, ja he ovat suorittaneet osan opinnoistaan ulkomailla.

Rakenteelliset neuvonantajamme ja yhteistyökumppanimme täydentävät hallinnollisiin suhteisiin keskittyvää kompetenssiamme.

Ympäristöpolitiikka ja -oikeus -pääaineopiskelijat, joiden opinto-oikeus pääaineessa ympäristöpolitiikka ja -oikeus (oikeustieteet tai yhteiskuntapolitiikka) on alkanut ennen 1.8.2011, voivat vaihtaa pääainetta, tutkintonimikettä ja tutkintorakennetta opetussuunnitelman 2011–2012 mukaiseksi eli he voivat vaihtaa ns. uuteen tutkintorakenteeseen ja HTK-/HTM-tavoitetutkintoon. Opinto-oikeuden muutos voi edellyttää tutkintoon sisältymättömiä täydentäviä opintoja. Lisätietoja ympäristöpolitiikan ja -oikeuden amanuenssilta.

Aiesopimukseen sisältyy 32 yhteisesti sovittua toimintatapoja koskevaa kirjausta. Marjanpoimijoita kutsuvat vastuuyritykset sitoutuvat muun muassa parantamaan poimijoiden perehdytystä ja opastusta. Lisäksi poimijoilta veloitettavia rekrytointi- ja muita kuluja kohtuullistetaan ja kuluveloituksia seurataan aiempaa tarkemmin. Myös poimijoiden majoitus- ja peseytymistilojen sekä ruokahuollon laatukriteereitä tiukennetaan. Aiesopimuksen tarkoituksena ei ole vaikuttaa siihen, miten poimijoiden työoikeudellista asemaa arvioidaan.

Sidonnaisuudet: Työskentelee sivutoimisesti lakimiehenä helsinkiläisessä lakitoimistossa. Tehtävät liittyvät potilasvahinkoasioihin.

Finnwatchin riippumattomuuden varmistamiseksi annamme julkisuuteen selvityksen henkilökuntamme elinkeinotoiminnasta, omistuksista yrityksissä sekä sellaisista Finnwatchissa tehtävään työhön kuulumattomista tehtävistä ja muista sidonnaisuuksista, joilla voi olla merkitystä arvioitaessa tutkimustyömme ja kannanottojemme riippumattomuutta.