Press "Enter" to skip to content

Oikeustiede erikoistuminen

Helsingin yliopisto

Opiskelu modernissa yliopistossa vaatii opiskelijalta sitoutumista. Oikeustieteen opinnot ovat haastavia, ja opiskelijoilta odotetaan aktiivista osallistumista opetukseen ja harjoitustehtäviin sekä itsenäisen opiskelun taitoja. Osallistuminen on kuitenkin palkitsevaa – pääset osaksi vilkasta opiskelija- ja yliopistoyhteisöä ja saat monenlaisia valmiuksia toimia käytännön työelämässä.

Tapahtumat

Lakimiehinä työskentelee yli 12 000 henkilöä esimerkiksi tuomareina, syyttäjinä, asianajajina tai lakimies-nimikkeellä. Suurin osa lakimiehistä työskentelee yksityisellä sektorilla, jossa tyypillisin työnantaja on asianajotoimisto. Julkisella sektorilla eniten työllistää valtio, mutta työpaikkoja on myös kunnilla ja kaupungeilla. Muita työnantajia ovat esimerkiksi yliopistot, järjestöt ja kirkko.

Kaikissa laitoksissa näkyy lisäksi alan naisvaltaistuminen: uusista opiskelijoista 61 % on naisia. Tulevaisuuden juristikunnan rekrytoinnista huolestunut Helsingin yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan dekaani Pia Letto-Vanamo katsoo nykyisen tilanteen vaativan toimintaa päättäjiltä. Hän korostaa, ettei kysymys ole niinkään sukupuolesta, vaan rekrytointitaustojen monipuolisuudesta. Todistusvalinnan merkityksen lisääminen voi lisätä opiskelijoiden ja juristikunnan homogeenisyyttä.

Millaista oikeustieteiden opiskelu on?

Lakimiesten tulee olla monen alan osaajia ja laaja-alaisia
asiantuntijoita, ja siten parhaita valintoja useiden alojen tehtäviin. Oikeustieteellinen tutkinto ei myöskään rajaa suuntautumista lakimiesammatteihin, vaan antaa eväät moneen muuhunkin suuntaan. Omaa osaamista tulisi aktiivisesti kehittää ja vaalia, jotta lakimiestutkinto olisi jatkossakin tae pätevyydestä ja ammattitaidosta.

Nykyisin myös julkisoikeudelliset yhteisöt tarvitsevat entistä enemmän siviilioikeudellista osaamista monien julkisen vallan toimintojen siirtyessä sopimusperusteisiksi. Siviilioikeudellinen tieto on ratkaisevan tärkeää toiminnan suunnittelussa, riskien hallinnassa sekä ongelmien ennaltaehkäisemisessä ja ratkaisemisessa. Itä-Suomen yliopiston siviilioikeuden opetuksessa pyritään korostamaan oikeutta kannattavan toiminnan mahdollistajana.

Julkisoikeus

Laitoksella annetaan lisäksi 7 pääaineessa juridiikan erikoisaloille pätevöittävää erikoisjuristikoulutusta, joka johtaa hallintotieteiden kandidaatin (HTK) ja hallintotieteiden maisterin (HTM) tutkintoihin. Tutkintoja suorittamaan otetaan vuosittain noin 80 opiskelijaa. HTK- ja HTM- tutkinnoissa voi erikoistua seuraaville oikeudenaloille:
Eurooppaoikeus
Finanssioikeus
Hallinto-oikeus
Lainsäädäntötutkimus
Rikos- ja prosessioikeus ja rikollisuuden tutkimus
Siviilioikeus
Ympäristöoikeus

Kiinteistötyönantajat ry on kiinteistöalan yritysten edunvalvoja ja Elinkeinoelämän keskusliitto EK:n jäsen. Noin 400 jäsenyritystämme tuottavat arvoa suomalaisten arkeen kiinteistöjen hoito- ja ylläpitopalveluilla, erilaisilla toimitila- ja käyttäjäpalveluilla sekä hallinnointipalveluilla. Alan työehtosopimusten piirissä on noin 90 000 työntekijää ja toimihenkilöä.

Teknologian kehityksen on ennustettu johtavan juridiikan saralla siihen, että rutiininomaiset työtehtävät tulevat vähenemään esimerkiksi tekoälyn käsitellessä suuria määriä tietoa lyhyessä ajassa. Rutiininomaisten työtehtävien vähenemisen pitäisi taas mahdollistaa sen, että juristit voisivat keskittyä vaativimpiin työtehtäviin. Tiedon saatavuudesta ja sen tehokkaasta prosessoinnista seuraa myös, että yksin huoneessa istuvalle, lakia luettelevalle juristille tulee olemaan vähemmän tilausta, kun saman tiedon voi löytää nappia painamalla sovelluksesta. 

Lähteet

Saadakseen maahantuloa Nigerian yliopistoissa (sekä julkiset että yksityiset yliopistot ovat jokaisessa osavaltioittain kuten FCT), mahdollinen opiskelija on istua ja läpäisseistä UME (yliopistot ylioppilastutkinto), jota hallinnoi karmi (Joint Pääsymaksu ja Ylioppilas Board). Myös yksittäisten yliopistojen säännöllisesti näytön ehdokkaat varmista, että ne ovat kunnossa korkeakoulutason työtä Nigeriassa.

Pohjola näkee alan kehityksen tulevaisuudessa suotuisana. ”Eläkeiät pitenevät ja uudet sukupolvet on pidettävä työkykyisenä”, Pohjola laskee. Työterveydenhuollon kehityksessä hän näkee myös valtiolla suuren vastuun. Valtion ei Pohjolan mielestä tulisi leikata esimerkiksi sairaanhoidon Kela-korvauksista. ”Työterveyden kulut maksavat pääasiassa työnantaja ja työntekijät eri vakuutusten kautta, eivät veronmaksajat”, Pohjola sanoo.

Juristina sinulla on mahdollisuus erikoistua useammalle osaamisalueelle. Pääset laajentamaan osaamistasi ja osallistumaan monipuolisesti erilaisiin toimeksiantoihin ja eri osakkaiden vetämiin projekteihin. Hoidamme jatkuvasti useita merkittäviä ja uraauurtavia toimeksiantoja ja niissä pääset työskentelemään yhdessä muiden erikoistumisalueiden ammattilaisten kanssa. Meillä pääset osallistumaan myös kompetenssiryhmän osaamisen kehittämiseen ja ohjaamaan nuorempia. HPP:llä sinulla on hyvät mahdollisuudet vaikuttaa omaan erikoistumiseesi ja edetä urallasi.

Koulutus antaa erinomaisen pohjan sellaisten ammattialojen töihin, joissa vaaditaan matematiikan, fysiikan tai kemian asiantuntijaosaamista. Fysiikan opiskelijamme erikoistuvat tulevaisuuden alalle – fotoniikkaan. Matematiikan opinnoissa suuntaudutaan matematiikan tutkijoiksi tai soveltajiksi. Kemian koulutus kemistiksi tai kemistitutkijaksi mahdollistaa toimimisen asiantuntijana teollisuudessa, korkeakouluissa, eri hallinnon aloilla tai EU:n organisaatioissa. Kaikista koulutusohjelmista, myös opettajan, voi edetä tohtoriopintoihin.

Asianajotoimistossa työskentelevänä lakimiehenä asianajajatutkinnon suorittaminen oli itsestään selvää. Tutkintouudistuksen myötä asianajajan ammattinimikkeen saaminen vie aiempaa enemmän aikaa ja vaatii panostusta. Työnantaja kustansi minulle koulutuksen ja tarjosi tutkintomateriaalin käyttööni. Kokeeseen pystyin lukemaan työn puitteissa.

Suuntautumiset

”Käytännön opiskelu on ollut monipuolista. On ollut paljon ryhmätöitä ja erilaisia projekteja. Kun aloitat opintosi, niin aloita kunnolla ja käytä aikasi hyväksi. Ammattikorkeakoulussa edetään melko nopeasti, joten on tärkeää keskittyä ja yrittää kunnolla heti kurssien aloitettua, eikä vasta viikkoa ennen tenttiviikkoa.” Hanna, markkinoinnin opiskelija

Yliopistoissa suoritettavista tutkinnoista, tutkintojen tavoitteista, opintojen rakenteesta ja muista opintojen perusteista sekä siitä, mitä tutkintoja kussakin yliopistossa voidaan suorittaa (koulutusvastuu), säädetään tarkemmin valtioneuvoston asetuksella. Yliopistoissa suoritettavien korkeakoulututkintojen asemasta korkeakoulututkintojen järjestelmässä säädetään valtioneuvoston asetuksella. Koulutusvastuun tarkemmasta jakautumisesta yliopistojen kesken säädetään opetus- ja kulttuuriministeriön asetuksella, joka valmistellaan yhteistyössä yliopistojen kanssa.

The Chancellor of Justice supervises the lawfulness of the official acts of the Government, the ministries and the President of the Republic. The Chancellor of Justice also endeavours to ensure that the courts of law, other authorities and civil servants, and other persons or bodies assigned to perform public tasks, comply with the law and fulfil their assigned obligations. The Chancellor of Justice is also charged with tasks concerning the supervision of advocates, public legal aid attorneys and licensed attorneys. The Chancellor of Justice works in connection with the Government.

Arkkitehtuurin alan opinnot suoritetaan teknillistieteellisellä koulutusalalla. Tutkinto koostuu kandidaatin ja maisterin tutkinnosta. Arkkitehdiksi voi opiskella Aalto yliopiston Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulussa Espoon Otaniemessä, Oulun yliopistossa ja Tampereen teknillisessä yliopistossa. Otaniemessä voi valita myös maisema-arkkitehtuurin koulutusohjelman. 

Salla avustaa työnantajia erilaisissa työyhteisöjen ongelmatilanteissa esimerkiksi kiusaamisväitteiden selvittämisprosesseissa. Salla toimii asiamiehenä erilaisissa riitaprosesseissa yleisessä tuomioistuimessa, hallintotuomioistuimessa ja välimiesmenettelyssä. Työoikeuden lisäksi Sallalla on kokemusta muun muassa sopimusoikeuteen ja vahingonkorvausoikeuteen liittyvistä riitaprosesseista.

Opinto-opas, monimuoto- ja verkko-opinnot

Verkko-opiskelussa opinnot toteutetaan kokonaan verkko-opetuksena, joten se on joustava vaihtoehto myös työelämässä oleville. Opinnot alkavat elokuun lopulla kahden päivän orientaatiolla (to ja pe) Mikkelissä, jonka jälkeen opinnot siirtyvät verkkoon. Opiskelu ei siis vaadi läsnäoloa koululla, vaan voit suorittaa koko tutkinnon verkossa. Verkko-opiskelu on verrattavissa lähiopetuksen työmäärään.

Terttu Arajärvi työskenteli lastensairaaloissa sekä neuvola- ja koululääkärinä ennen nimitystään lastenpsykiatrian ensimmäiseksi professoriksi. Lääkintäviranomaisten paljon asiantuntijana käyttämä Arajärvi kirjoitti ja puhui lasten ja nuorten mielenterveyteen vaikuttavista seikoista myös yleistajuisesti ja tuki siten vanhempien ja hoitohenkilökunnan työtä.