Press "Enter" to skip to content

Oikeusnotaarin työ

Helsingin yliopisto

Opiskelu modernissa yliopistossa vaatii opiskelijalta sitoutumista. Oikeustieteen opinnot ovat haastavia, ja opiskelijoilta odotetaan aktiivista osallistumista opetukseen ja harjoitustehtäviin sekä itsenäisen opiskelun taitoja. Osallistuminen on kuitenkin palkitsevaa – pääset osaksi vilkasta opiskelija- ja yliopistoyhteisöä ja saat monenlaisia valmiuksia toimia käytännön työelämässä.

Työmarkkinoiden tarpeet oikeustieteellisten tutkintojen kehittämisen perustana

1. Opintopolun läpäisevät opetuksen johtoteemat. Opetuksessa painotetaan eri oikeudenaloille yhteisten teemojen eli johtoteemojen käsittelyä – mahdollisimman monen oikeuden alan mahdollisimman yksityiskohtaisen käsittelyn sijaan. Opintopolun läpäiseviä johtoteemoja ovat: a) yleiset opit, b) perus- ja ihmisoikeudet, c) oikeuden kansainvälistyminen ja eurooppalaistuminen sekä d) oikeuslähteet ja oikeudellinen argumentaatio. Nämä teemat toistuvat erilaisin painotuksin läpi opintopolun, mikä auttaa opiskelijaa hahmottamaan eri oikeudenalojen välisiä yhteyksiä ja erityispiirteitä.

Suunniteltu kesto

Turun yliopisto oikeustieteellisen tiedekunnan antama koulutus tarjoaa laaja-alaisen näkymän oikeuden eri osa-alueisiin ja oikeudellisiin kysymyksiin sekä monia mahdollisuuksia syventyä omien kiinnostuksen kohteiden mukaisesti kansallisiin, eurooppalaisiin ja globaaleihin oikeudellisiin teemoihin. Tiedekunnan vahvuuksia ovat informaatioyhteiskunnan ja teknologiaan liittyvä oikeus, perusoikeudet ja muut valtiosääntöiset kysymykset, muuttuvat taloudellisen toiminnan sääntelyt sekä oikeuden, vallankäytön ja yhteiskunnan väliset suhteet. 

Poiminnat

Varanotaarin tutkinnon kanssa ajallisesti samaan aikaan saattoi suorittaa oikeustieteen kandidaatin tutkinnon, joka siis oli tuolloin ylempi oikeustutkinto, ja synonyymi sanalle juristi. Varanotaarin tutkinnon suorittaneilla ei ollut oikeutta jatkaa ylemmän tutkinnon suorittamista ilman pääsykoetta. Sen vuoksi aika moni jätti opiskelunsa varanotaarin tasolle, siis niistä, jotka olivat hakeneetkin vain varanotaarin koulutusohjelmaan.

Sisällysluettelo

Keskeinen syy oikeustieteellisen koulutuksen aloittamisen Vaasassa oli Pohjanmaalla julkisissa tehtävissä vallitseva pula erityisesti ruotsin kieltä hallitsevista lakimiehistä. Helsingin yliopiston oikeustieteellinen koulutus Vaasassa onkin lisännyt Keski-Suomesta tulevien nuorten kiinnostusta oikeustieteellisiin opintoihin. Vaasassa annettavalla koulutuksella on tarkoitus myötävaikuttaa siihen, että opiskelijat lakimiehiksi valmistuttuaan jäävät tai palaavat Pohjanmaalle.

Oikeusnotaarin tutkintoa varten opiskelijan on osoitettava, että hän on saavuttanut tutkinnolle 6 §:ssä asetetut tavoitteet ja 5 §:ssä tarkoitetun kielitaidon suorittamalla yliopiston hyväksymät pakolliset ja valinnaiset opinnot sekä lopputyön. Opiskelijan on myös kirjoitettava kypsyysnäyte, joka osoittaa perehtyneisyyttä lopputyön aihepiiriin sekä suomen tai ruotsin kielen taitoa.

Liiton hallitus nosti suositusta viime vuodesta 3,4 prosentilla. Vähimmäispalkkasuositukset perustuvat Lakimiesliiton viimeisimpään palkkatutkimukseen, joka on tehty lokakuun 2018 palkoista. Palkkasuosituksesta päätettäessä huomioitiin vastavalmistuneiden juristien parantunut työtilanne viime vuoteen verrattuna. Lisäksi nyt tehdyn korotuksen määrä mukailee yleistä linjaa palkankorotuksissa. Liitto julkaisee palkkatutkimuksesta yhteenvedon kaikkien tulosten valmistuttua.

4 tulosta kohteessa Asianajajan työ, Eurooppa

Tämä kurssi on suunniteltu olevan kaikkein keskittynyt ammattikorkeakoulututkinto käytettävissä. Opiskelijoille, jotka haluavat opiskella käytännössä keskittyvää intensiivikurssia kahdessa vuodessa, ja haluavat jatkaa urallaan oikeudellisella alalla. Se on nopeampi intensiivisempi reitti, jota opettavat samoista tutoreista ja käyttävät samoja korkeatasoisia opetusmenetelmiä kuin kolmevuotinen laillinen tutkinto. Awarded Gold vuonna 2017 opettamisen huippuosaamisen puitteet.

Oikeuslaitoksen lisäksi lainopilliselle asiantuntemukselle riittää kysyntää esimerkiksi talouden, hallinnon sekä kaupan, pankkien, rahoituslaitosten ja vakuutusyhtiöiden palveluksessa. Lakiasioihin erikoistuneet juristit työskentelevät oikeuslaitoksen ja julkisen hallinnon piirissä, yrityksissä, asianajo- tai lakiasiaintoimistoissa sekä yrittäjinä. Lakimiehinä, kuten tuomareina, syyttäjinä, asianajajina tai lakimies-nimikkeellä toimii Suomessa noin 12 000 henkeä.

Palveluksessanne

Toimistollamme on Suomen Asianajajaliiton sovittelukoulutuksen saanut asianajaja. Tässä menettelyssä puolueeton taho eli sovittelija auttaa riidan osapuolia saavuttamaan sovintoratkaisun. Sovintomenettely on vapaaehtoinen ja luottamuksellinen keino saavuttaa sovinto sellaisessa riita-asiassa, jossa sovinto on sallittu. Tällaisia ovat esimerkiksi erilaiset liike- ja työsuhteisiin liittyvät riidat.

#rohkeuskirjoittaa

Palkinto voidaan myöntää kirjoitukselle, joka
• käsittelee työelämän muutosten työ- tai sosiaalilainsäädännölle asettamia haasteita,
• vastaa käytännön työelämän ongelmakohtiin,
• edistää työ- ja sosiaalioikeudellista tutkimusta ja sen kytkemistä käytäntöön tai
• käsittelee muun oikeudenalan ongelmiin linkittyviä työ- tai sosiaalioikeuden kysymyksiä.

Hämeen kesäyliopisto

Hallintotieteiden kandidaatin ja maisterin (HTK/HTM) -tutkintoon sisältyvät oikeustieteiden väyläopinnot käynnistyivät Hämeenlinnassa syksyllä 2007. Erityisesti aikuisopiskelijoille suunnatut opinnot ovat suoritettavissa työn ohessa iltaisin ja viikonloppuisin, ja opinnot ovat avoimia kaikille. Vuoden 2013 erillishaussa esimerkiksi 60 op:n laajuiset Yleiset oikeusjärjestysopinnot suoritettuaan, opiskelijat saivat opinto-oikeuden Itä-Suomen yliopiston kauppa- ja oikeustieteiden tiedekuntaan suorittamaan HTK- tai HTM-tutkintoa tutkinto-opiskelijana.

Tweets

Eli toisin sanoen oikiksen kandityö. Huh. Aihe mulla oli mielenkiintoinen mutta vaikea: Ihmisyyttä vastaan kohdistuneiden rikosten muotoutuminen ICTY:n (International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia) oikeuskäytännössä ja suhde laillisuusperiaatteeseen. Ei varmasti sano mitään ei-oikkareille, oikkareilla voi kellot vähän soida et mitä tässä haettiin takaa. Lopputyö on nyt siis tehty, mutta kyllä sitä notaariksi valmistumista vielä saadaan hetki odotella. Kursseja on useampia käymättä, ennen kuin vaadittavat nopat eli opintopisteet on kasassa.

Seuraa blogiamme!

Luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja eli lupalakimies on juristi, jolla on oikeudenkäyntiavustajalautakunnalta saatu lupa hoitaa oikeudenkäyntejä käräjä-, hovi- ja korkeimmassa oikeudessa. Lupalakimiehen on noudatettava oikeudenkäyntiasioissa hyvää asianajajatapaa vastaavia sääntöjä, mitä valvotaan. Huomaa, että tällä hetkellä hyvää asianajajatapaa koskeva vaatimus koskee lupalakimiehen kohdalla vain oikeudenkäyntiasioita. Se ei siis koske esimerkiksi toimeksiantoa, jossa tehtävänä on testamentin laatiminen.

Elämme nykyisin globaalissa maailmassa, jossa kansainvälisyys on arkipäivää. Kehitys on johtanut yhä enemmän kansallisvaltioista kansainväliseen yhteistyöhön, jossa avainasemassa ovat olleet erilaiset kansainväliset järjestöt, kuten YK, EU, WTO, jne. Sanotaan, että kansainvälisyys näkyy nykyään jokaisella yhteiskunnan osa-alueella. Tämä varmasti pitääkin pitkälti paikkansa, ainakin oikeustieteen osalta.

Hometaloasiat

Toimin lukuisten yrittäjien ja kunta-alan päättäjien lainopillisena neuvonantajana. Olen avustanut useissa sadoissa asunto- ja kiinteistökauppariidoissa sekä lukuisissa oikeudenkäynneissä mm. rakentamisen, teollisuuden, sosiaali- ja terveydenhuollon aloilla sekä työ- ja virkamiesoikeuden, irtaimen kaupan ja perintöoikeuden aloilla. Olen avustanut yleisissä tuomioistuimissa, hallinto-oikeudessa, välimiesoikeudessa, markkinaoikeudessa ja kuluttajariitalautakunnassa.

Valinnaiset opinnot + vanha tutkintorakenne

Sukuni ei ole akateeminen. Olen alenevassa polvessa ensimmäinen ylioppilas ja vanhemmillani on peruskoulutausta. En myöskään ollut mikään erityisen hyvä oppilas. Opinto-ohjaaja ei edes halunnut päästää minua lukioon, koska ei uskonut minun pärjäävän siellä, koska ei uskonut minun ”kykenevän hahmottamaan tarpeellisia kokonaisuuksia”. Menin silti. Lukiossa arvosanat nousivat, mutta eivät niin paljon ettei lukion opo olisi todennut ”Helsingin oikiksen kuuluvan vain ikäluokkansa kermalle”

Innostus työsuhdeasioihin syttyi jo ensimmäisessä kesätyöpaikassani palkanlaskenta- ja hr-asioihin erikoistuneessa yrityksessä, kun olin 16-vuotias. Oikeustieteelliseen päästessäni tiesin, että haluan opiskella juuri tätä oikeudenalaa. Työoikeudessa kiehtoo sen haastavuus ja yhteys lähes jokaisen ihmisen elämään. Siinä yhdistyvät sopivasti käytännönläheisyys ja juridisesti mielenkiintoiset ongelmat. Työoikeus tarjoaa monipuolisia työskentelymahdollisuuksia siihen erikoistuneelle juristille.