Press "Enter" to skip to content

Muutos vuokraoikeuden kirjaukseen

Vuokrasopimus on tehtävä kirjallisesti ja sopijapuolten allekirjoitettava. Kun vuokrasopimus koskee 71 §:ssä tarkoitettua maatalousmaata tai kun tehdään 72 §:ssä tarkoitettua muuta maanvuokraa koskeva sopimus, saadaan vuokrasta kuitenkin sopia suullisesti, jos vuokra-aika on enintään kaksi vuotta, sekä viimeksi mainitun vuokran ollessa kysymyksessä silloinkin, kun sopimus on tarkoitettu olemaan voimassa toistaiseksi.

För att kunna använda Suomi.fi-nättjänsten krävs att man godkänner Javascript i webbläsaren.

Vuonna 1979 ja sen jälkeen tehdyissä omakotitonttien maanvuokrasopimuksissa on edellytetty, että kiinteistölautakunta hyväksyy vuokraoikeuden ja rakennusten kauppahinnan. Kaupunginvaltuuston 25.8.2010 tekemän päätöksen mukaisesti enimmäishinnan määrittely muuttui määräaikaiseksi. Ehtoa sovelletaan 10 vuotta maanvuokrasopimuksen alkamisesta lukien. Muutos koskee myös vanhoja maanvuokrasopimuksia. Myöhemmin tehty vuokraoikeuden siirto ei vaikuta määräaikaan.

Vuokrasopimuksen ehdot – sitovia vai ohjaavia?

Hyvä vuokrasopimus on selkeästi laadittu kirjallinen sopimus, josta käy ilmi vuokrasopimusta määrittävät ehdot yksiselitteisesti ja ilman tulkinnanvaraisuutta. Vuokranantajalla ja vuokralaisella on sopimusvapaus, joten käytännössä vuokrasopimukseen voidaan osapuolien välillä kirjata suhteellisen vapaasti eri ehtoja, mutta huoneenvuokralaki velvoittaa tiettyjen säädösten noudattamiseen. Vuokranantajan tuleekin perehtyä lain asettamiin raameihin, joita edes sopimusvapaus ei poista.

Tietoa Nordeasta

Kunnan vuokratontilla sijaitsevan rakennuksesi omistajavaihdoksen yhteydessä tulee sinun tontin uutena haltijana ilmoittaa vuokranantajalle eli kunnalle vuokralaisen vaihtumisesta. Me päivittämme vuokralaskutustiedot, ettei seuraava tonttilasku mene entiselle vuokralaiselle ja toimitamme siirtoasiakirjan sinulle, uudelle vuokralaiselle. Muistathan ilmoittaa vuokralaisen vaihtumisesta myös vesihuollon laskutukseen.

Vuokrasopimus  

Vuokrasopimuksessa yksilöidään vuokralainen ja vuokranantaja yhteystietoineen. Yhteystiedoista kannattaa mainita osoitteen lisäksi puhelinnumero ja sähköpostiosoite. Sopimukseen kannattaa kirjata ne yhteystiedot, joita halutaan käytettävän vuokrasuhteeseen liittyvissä asioissa. Vuokralaisella pitää olla selvillä minne tai kenelle vikailmoitukset tehdään ja mihin voi toimittaa irtisanomisilmoituksen. Ulkomailla olevan vuokranantajan tavoittaminen ilman tarkkoja yhteystietoja on vaikeaa. Molempien osapuolten tulee pitää yhteystiedot ajantasalla, ja ilmoittaa mikäli ne muuttuvat.

Hyvän vuokrasopimuksen tekemistä helpottavat käytettävissä olevat vuokrasopimuslomakkeet. Lomakkeita käytettäessä varmistetaan, että sopimuksessa tulevat huomioiduiksi kaikki välttämättömät asiat. Valmiita lomakkeita voi täydentää liitteillä, mikäli lomakkeissa ei ole riittävästi tilaa omille erikoisehdoille. Vuokraturvan palveluun kuuluu kaikkien vuokrasopimuksiin ja lomakkeisiin liittyvien asioiden hoitaminen vuokranantajan puolesta.

Sisällysluettelo

Vuokranantajalla on monia oikeuksia sekä velvollisuuksia, jotka perustuvat sekä lakeihin että hyvään vuokratapaan. Tästä oppaasta löydät helposti tiedot omistamasi asunnon turvalliseen ulosvuokraukseen, kuten ohjeet vuokrasopimuksen laatimiseen sekä neuvoja vuokrattavan asunnon remonteista, avainten hallinnasta ja verotuksesta. Saat myös konkreettisia vinkkejä kannattavan ja luotettavan vuokrasuhteen luomiseen. Opas auttaa sinua niin aloittaessasi vuokrasuhdetta kuin ongelmatilanteissakin.

maksa vero

Kiinteistöyhtymä syntyy, kun vähintään kaksi henkilöä, esimerkiksi avopuolisot tai sisarukset, omistavat yhdessä kiinteistön. Kiinteistöyhtymä syntyy myös yhdessä omistetusta toisen maalla olevasta rakennuksesta tai rakennelmasta riippumatta rakennuksen omistajien oikeudesta maapohjaan, jolla rakennus tai rakennelma on. Verohallinto muodostaa tällaisista kiinteistön omistuksista kiinteistöyhtymän.

Sopimuksen tekeminen

Vuokrauksessa toimitaan reilujen pelisääntöjen mukaan ja menettelyissä otetaan huomioon molempien sopijaosapuolten näkemykset. Mahdolliset erityisehdot (esim. tupakointikielto ja kunnossapitovastuu) on tuotava selkeästi esiin jo vuokrausilmoituksessa. Sopimussuhteen hoitamisessa tärkeää on yhteydenpito sopimuskumppaneiden välillä. Vuorovaikutuksen turvaamiseksi osapuolet huolehtivat siitä, että yhteystiedot ovat ajan tasalla vuokrasuhteen kestäessä.

Kiinteistön vuokrasopimus tehdään aina kirjallisesti, ja sopimukseen tulee ottaa kaikki sopimusehdot. Ehto, jota ei ole sopimuksessa, on mitätön, korostetaan oikeusministeriön ohjeissa. Myös sopimusehdon muutos tai lisäys on tehtävä kirjallisesti. Kaupanvahvistusta ei tarvita, vaan osapuolet tai heidän edustajansa tai valtuuttamansa asiamiehet allekirjoittavat sopimuksen.

Vuokranantajan muutokset

o mitä muutostöitä saa tehdä
o miten muutokset on toteutettava/valvottava
o kuka vastaa kustannuksista
o kuka tekee muutokset
o korvataanko vuokralaisen kustantamat muutostyöt heti/vuokrasuhteen päättyessä/ei lainkaan
o onko muutostyöt poistettava vuokrasuhteen päättyessä, onko jäljet siistittävä
o onko muutostyöt jätettävä (korvauksetta/ilman)

Miten kaupantekotilaisuus etenee

Kiinteistönvälittäjän tehtävä on hoitaa kuntoon kaikki kaupantekotilaisuudessa tarvittavat asiakirjat ja tarkistaa asiakirjojen ajantasaisuus. Itse kauppakirja on tietenkin merkittävin asiakirja. Kauppakirja laaditaan hyväksytyn ostotarjouksen ehtojen ja maakaaren muotomääräysten mukaan. Kauppakirjan laadinta on paras jättää ammattilaisille, sillä vain muotomääräykset täyttävä kauppakirja on pätevä.

Edilex Ympäristö yhdistää EHS-tiedon ja juridiikan. Se pitää sinut tehokkaasti ajan tasalla ympäristö- ja työsuojelulainsäädännön (EHS: Environment, Health and Safety) muutoksista. Saat sähköpostiisi ympäristötiedotteet, joissa asiantuntijat kommentoivat tärkeimpiä alueen säädösmuutoksia. Saat ympäristö- ja työsuojeluasioihin liittyvää henkilökohtaista neuvontaa sähköpostitse HPP Asianajotoimiston asiantuntijoilta. Koko laaja Edilex Peruspalvelu ja sen ympäristöuutiset sisältyvät tilaushintaan.

Vuokrasopimuksen irtisanominen ja purkaminen käytännössä

Yleisimmin käytetty toistaiseksi voimassa oleva vuokrasopimus päättyy pääsääntöisesti vuokralaisen irtisanomiseen. Vuokrasopimuksen irtisanominen tulee antaa tiedoksi todistettavaksi eli se on tehtävä kirjallisesti. Siinä missä vuokranantajalla on oltava irtisanomisperuste, vuokralaisen ei sitä tarvitse vuokrasopimuksen irtisanomisen yhteydessä ilmoittaa.

Vuokrasopimuksen irtisanominen ja purku

Elokuun alussa 2017 astuu voimaan muutos, jossa opiskelijat siirtyvät yleisen asumistuen piiriin. Koska yleinen asumistuki on ruokakuntakohtainen, voivat vastaisuudessa puolison tai ruokakunnan muun jäsenen tulot estää asumistuen saamisen. Vuokrasopimuksen muodolla ja sopimusmallilla on vaikutusta siihen, lasketaanko vuokrahuoneiston asukkaat samaan vai eri ruokakuntaan, ja tämä täytyy siis ottaa huomioon vuokrasopimusta laadittaessa.

Navigation menu

Mikäli vuokramies ei saa kaikkia tämän vuokrasopimuksen ehtojen täyttämiseen tai toimintaansa tarvittavia viranomaislupia, vuokramiehen vuokranmaksuvelvollisuus ei pääty, eikä vuokranantaja ole velvollinen palauttamaan mahdollisesti jo maksettuja vuokria vuokramiehelle. Vuokranantaja ei ole myöskään velvollinen korvaamaan vuokramiehelle vuokra-alueen käyttöön liittyvän hankkeen johdosta mahdollisesti aiheutuneita ja aiheutuvia viranomais-, suunnittelu- ja toteuttamiskuluja tai vastaavia kuluja.

Main navigation

Vuokrasuhteen kesto voi olla joko toistaiseksi voimassa oleva tai määräaikainen. Asuinhuoneen vuokralaki säätelee tarkoin perusteita, joilla vuokralainen voi irtautua määräaikaisesta sopimuksesta. Toistaiseksi voimassa oleva sopimus on nimensä mukaisesti voimassa toistaiseksi. Irtisanomisajaltaan rajoitetun toistaiseksi voimassa olevan vuokrasopimuksen voi irtisanoa päättymään aikaisintaan vuoden kuluttua sen alkamisesta. Aikaisemmasta irtisanomisesta määrätään yleensä yhden kuukauden vuokraa vastaava summa sopimussakkona.

Asiakkaani (osakeyhtiö) on ostanut toisen saman alan yrityksen liiketoiminnan. Kauppakirjassa sanotaan, että kauppa sisältää kaluston, varaston, toimitilan vuokraoikeuden ja että työntekijät siirtyvät vanhoina työntekijöinä. Asiakkaani vastaa ensi kesänä maksettavista lomapalkoista ja lomarahoista sosiaalikuluineen. Alv:sta ei mainita mitään. Miten käsittelen kaupan kirjanpidossa?

Transkriptio

9 Kun vuokrauksen kohteena on vuokranantajalle (maanomistajalle) kuuluva rakennus tai sen osa, kyse ei ole maanvuokrasta Kysymys on huoneenvuokrasta Silloinkin, kun rakennuksen tai sen osan lisäksi vuokralle on annettu maa-alue huoneiston yhteydessä käytettäväksi, kysymys on kokonaisuudessaan huoneenvuokrasta Vuokrauksen pääasiallinen tarkoitus ratkaisee MVL 88, AHL 1.2, LHL 1.2 Poikkeuksena MVL 4 luvun mukainen rakennetun viljelmän vuokra 9