Press "Enter" to skip to content

Muut vähennyskelpoiset kulut

2 Tuloverolaskelma

Autokuluista vähennyskelpoisia ovat ne kulut, jotka liittyvät elinkeinotoiminnan ajoihin. Elinkeinotoiminnan ajoja ovat kaikki ne ajot, jotka suoraan liittyvät elinkeinotoimintasi harjoittamiseen. Elinkeinotoiminnan ajoa eivät ole ne matkat, jotka teet asunnolta varsinaiselle toimipaikallesi. Vähennä ne esitäytetyn veroilmoituksesi yhteydessä kuten palkansaaja asunnon ja työpaikan välisinä matkakuluina.

Toiminimen verovähennykset – mitä saat vähentää ja mitä et?

ATK-ohjelmat, ohjelmistot
Yleensä poistetaan 10 vuoden aikana tasapoistoin. Itse tehdyt ohjelmat yhdellä kertaa tekovuoden kuluina. Mikäli ohjelman käyttöaika on lyhyempi, hankintameno poistetaan lyhyemmässä ajassa tasapoistoin. Yleensä tietokoneohjelmien käyttöaika on huomattavasti lyhyempi kuin kymmenen vuotta. Tietokoneen mukana tulleet ohjelmat poistetaan koneen mukana joko hankintavuoden kuluna tai 25 % poistoin tai tasapoistoin. (Kaikki yritysmuodot.)

Usein kuuluu kysyttävän, voiko tätä tai tuota vähentää yrityksen verotuksessa. Pääsääntö on, että yrityksen liiketoiminnan kulut ovat vähennyskelpoisia. Aina rajanveto vähennyskelpoisen ja vähennyskelvottoman välillä ei kuitenkaan ole yksinkertaista. Tässä listattuna joitain yleisimpiä kustannuksia. Luokittelu ei ole kuitenkaan aukoton. Eri yritysten liiketoiminta on erilaista ja siten myös vähennyskelpoisissa kustannuksissa on eroja.

Edustuskulut: Edustuskuluja ovat yrityksen ulkopuolisiin asiakkaisiin ja liiketuttaviin kohdistuvat vieraanvaraisuuden ja huomaavaisuuden kulut, joilla pyritään uusien liikesuhteisen luomiseen, entisten säilyttämiseen tai parantamiseen tai muutoin liiketoiminnan edistämiseen. Edustusmenoista saa verotuksessa vähentää 50 prosenttia. Arvonlisäveron vähennysoikeutta edustuskuluilla ei kuitenkaan ole.

Pienhankintoihin kuuluu kaikki käyttöomaisuus, jonka hankintahinta on alle 850 euroa (kun alv 0%) ja nämä voidaan vähentää verotuksessa kerralla hankintavuonnaan. Tulee kuitenkin muistaa, että pienhankinnoista voidaan vähentää yhdellä tilikaudella yhteensä enintään 2500 euroa. Sen sijaan ATK-ohjelmistot, joita käytetään yrityksen toiminnassa, kuten esimerkiksi Microsoft Office -lisenssi tai Adoben ohjelmien lisenssit, ovat myös vähennettäviä. Etenkin kalliit lisenssit voi myös aktivoida taseelle ja niiden poistot tehdään tavallisesti viiden vuoden aikana tasapoistoin.

Vähennyskelpoisia menoja ovat niin ikään elinkeinotoiminnassa työskennelleiden henkilöiden palkat sekä heidän ja heidän omaistensa eläkkeet ja työsuhteeseen perustuvat avustukset, sekä työntekijöiden ja heidän omaistensa eläke-, sairauskorvaus-, työkyvyttömyyskorvaus- tai muiden vastaavien oikeuksien ja etujen järjestämisestä johtuvat vakuutus- ja muut sellaiset maksut tietyin poikkeuksin ja liikkeen- tai ammatinharjoittajan tapaturmavakuutusmaksut sekä muut lakiin perustuvat pakolliset maksut.

Ammatinharjoittajana (=toiminimiyrittäjänä) sinun on annettava elinkeinotoiminnan veroilmoitus, jos Verohallinto on lähettänyt veroilmoituslomakkeen, jos sinulla on tuloja, menoja, varoja tai velkoja tai jos Verohallinto sitä erikseen pyytää. Jos sinut on merkitty Verohallinnon rekisteriin yrittäjäksi, yrittäjän veroilmoitus on tehtävä aina, vaikkei elinkeinotoimintaa olisi ollut.

Verkkokoulutus

Kirjanpidon ja verotuksen laskennassa on joitakin eroja. Tilivalinnalla otetaan kantaa siihen miten tapahtuma johdetaan veroilmoitukseen. Kirjanpidossa sallittu kirjaustapa ei aina ole verotuksessa hyväksyttävää. Jokaista kirjausta tehdessä otetaan kantaa siihen, miten tapahtuma verotuksellisesti huomioidaan. Kirjanpito tehdään aina kirjanpitolain mukaisesti ja verotus tapahtuu verolakien mukaan. Verolaskelmalla huomioidaan kirjanpidon ja verotuksen erot. Luotettava kirjanpito on aina verotuksen perusta. Jos kirjanpitoa ei voida pitää luotettavana, on se peruste arvioverotukselle.

Työmatkat / Ylimääräiset elantokulut / Palkansaajan päivärahavähennys Päivärahavähennys tulee kysymykseen vieraalle paikkakunnalle tehdystä työ- tai kurssimatkasta, joka on kestänyt päivärahaan oikeuttavan ajan. Vähennyksen edellytyksenä on, ettei työnantaja ole maksanut päivärahaa tai muuten korvannut matkasta aiheutuneita ylimääräisiä kuluja. Verohallitus vahvistaa vuosittain kiinteät määrät, joita voi vaatia vähennyksenä. Vuonna 2018 kotimaassa tehty matka, jonka kesto on

Vähennyskelvottomat kustannukset yksityisyrityksissä

3) vaihto-omaisuuden hankintamenosta 28 §:n 1 momentin nojalla tehtyä vähennystä vastaava määrä siltä osin kuin hyödykkeen todennäköinen hankintameno, luovutushinta tai kirjanpitolain 7 a luvun 1 §:ssä tarkoitettujen kansainvälisten tilinpäätösstandardien mukainen nettorealisointiarvo verovuoden päättyessä ylittää sen jäljellä olevan hankintamenon;

Kirjoittajat toimivat Talenomilla kirjanpidon johtavina asiantuntijoina. He vastaavat työssään tilitoimistopuolen kouluttamisesta kirjanpidon, verotuksen, yhtiöoikeuden ja sisäisen laskennan alueilla, uusien konsulttituotteiden suunnittelusta ja kouluttamisesta sekä erilaisista asiantuntijatoimeksiannoista asiakasrajapinnassa. Kirjoittajat ovat erittäin menestyksekkäästi vetäneet mm Talenomin KLT-valmennusta muutaman viimeisen vuoden aikana – Talenom on saanut kymmeniä uusia KLT-kirjanpitäjiä.

Muut vakuutukset

Työtulo ei ole sama asia kuin toiminimesi yksityisotot, tulos tai liikevaihto. Työtulo on se määrä, jonka sinä maksaisit toiselle, jotta hän tekisi sinun työsi. Tämän tulee olla realistinen summa. Et voi perustella YEL-vakuutuksen ottamatta jättämistä esimerkiksi liian pienellä tuntipalkalla. Toisin sanoen: jos teet paljon töitä yrittäjänä, tai olet kokopäiväinen yrittäjä, tulee sinun ottaa YEL-vakuutus.

Metsäohjelmat

Tappio on pääomatuloista tehtävää vähennystä. Mikäli muita pääomatuloja ei ole tai ne eivät ylitä tappion määrää, käytetään alijäämähyvitystä. Se tarkoittaa, että 30 prosenttia käyttämättömästä tappiosta vähennetään ansiotulojen verosta. Jos sitä ei voida vähentää esimerkiksi tulojen vähyyden vuoksi, vähentämättä jäävä alijäämähyvitys muuttuu pääomatulolajin tappioksi, joka vähennetään seuraavien vuosien pääomatuloista.

Jos käytät hankkimaasi tavaraa tai palvelua myös muussa kuin arvonlisäverollisessa toiminnassa, saat vähentää vain  arvonlisäverollista käyttöä vastaavan osuuden. Edellytyksenä on kuitenkin, että vähennysoikeutta ei muuten rajoiteta arvonlisäverolaissa. Arvonlisäveroa ei voi vähentää esimerkiksi silloin, kun hankinnat tulevat yrittäjän tai henkilökunnan yksityiskäyttöön tai sellaiseen yrityksen toimintaan, josta vähennyksiä ei ole oikeus tehdä.

Kaikista yritystoimintaan liittyvistä taloudellisista tapahtumista tarvitaan todiste, eli tosite. Taloudellisia tapahtumia ovat esimerkiksi myynti- ja ostotapahtumat. Tosite on todiste tapahtumasta. Keskeistä tositteessa on tietosisältö ja toisinaan sitä pitääkin täydentää, jotta se on riittävä kirjanpitoon. Esimerkiksi edustuskulutositteeseen on merkittävä edustustilaisuuden tarkoitus ja osallistujat. Kirjanpitoaineisto koostuu kaikista näistä yrityksen talouteen liittyvistä tositteista.

Pääsääntö on, että kaikki yrityksen tulot ovat veronalaisia. Veronalaista tuloa on esimerkiksi yrityksen tuotteiden ja omaisuuden myynnistä saatu tulo. Omaisuuden realisoitumaton arvon nousu ei ole veronalaista tuloa. Pääomasijoituksia ei pidetä yrityksen verotettavana tulona. Pääomasijoitus on esimerkiksi yritykseen tehty osakepääomasijoitus tai muu vastaava sijoitus. Myöskään lainan otto tai lainan takaisinmaksu ei synnytä verotettavaa tuloa.

Yksityishenkilön verotus

Varasto tarkoittaa niitä myytäväksi hankittuja tavaroita, jotka vuoden vaihteessa ovat myymättä. Tavaroiden sijainnilla ei sinänsä ole väliä. Niiden ei tarvitse olla konkreettisesti missään varastossa. Ne voivat olla pakettiautossa, kampaamossa hyllyllä tai vaikkapa pahvilaatikossa vaatehuoneen perukoilla. Esimerkiksi jos vuoden vaihteessa on myymättä 3 kpl tuotetta X, jonka alviton ostohinta on 10 euroa. Tällöin varaston arvo on 3 x 10 = 30 euroa.