Press "Enter" to skip to content

Moms på treningssenter

Unntatt fra beregning av merverdiavgift

Noen virksomheter og tjenester er unntatt fra merverdiavgiftslovens bestemmelser. Hvis du driver en slik virksomhet skal du ikke registreres i mva-registeret og skal ikke beregne mva på salgene dine. Da vil du heller ikke ha rett til fradrag for mva på de innkjøp du foretar til virksomheten din.

Kredit og debet:

– Forslaget vil gi et bedre momssystem og en enklere administrativ hverdag for de berørte. Vi har hatt en god dialog med kultur- og idretts-Norge i denne saken. De fleste som omfattes av avgiftsutvidelsen kommer økonomisk godt ut ved at det benyttes en redusert sats på 8 prosent, og jeg er glad for at vi har klart å skjerme den frivillige delen av idretten på en god måte. Forslaget er i stor grad i tråd med det som tidligere er varslet, men det foreslås blant annet ikke moms på trening, sier finansminister Sigbjørn Johnsen i pressemeldingen.

Innfører moms på trening

–Det er håpløst å forholde seg til myndigheter som på den ene siden forsøker å motivere folk til å trene gjennom storstilte kampanjer, mens man på den andre siden ekskluderer folk fra å trene fordi det blir for dyrt, mener Bjørlo.

Utgangspunktene om momsfradrag for utleiere av lokaler er relativt klare. Dersom lokaler leies ut til en leietaker som driver fullt ut momspliktig virksomhet i lokalene, er det mulig for utleier å få fullt momsfradrag for bygge- og driftskostnader knyttet til lokalene. Forutsetningen er at utleieren har frivillig momsregistrering for utleien.

Arbeidsgiver kan foreta sponsing av bedriftsidrettslaget ved utstyr som drakter, baller, mål, sykler, treningsapparater på treningsrommet i lokalet til virksomheten, samt dekke kostnader ved deltakelse i cuper og serie, leie av hall og lignende. Tilbudet må være tilrettelagt for samtlige ansatte og det må være fellesskapstanke.

Når det gjelder beregning og betaling av utgående merverdiavgift, er det ikke forskjell på om omsetningen er fritatt eller unntatt. I begge tilfeller skal vederlaget for transaksjonen faktureres uten merverdiavgift. Fritak eller unntak i denne sammenheng betyr altså at man slipper å kreve opp merverdiavgift ved omsetningen.

Både varer og tjenester som er unntatt og de som er fritatt fra merverdiavgift skal faktureres med satsen 0 % MVA. Det kan derfor virke som det er det samme hvilken sats du bruker. Men når omsetningen er unntatt fra avgiftsplikten, betyr det at den rett og slett ikke omfattes av merverdiavgiftsloven. Unntakssatsen skal altså brukes når hele omsetningen foregår utenfor merverdiavgiftssystemet, i motsetning til fritatt omsetning, som fremdeles omfattes av MVA-lovgivingen.

Presse

Klager AS, org.nr. xxx xxx xxx, ble registrert som aksjeselskap i Enhetsregisteret 2. februar 1999 og ble videre registrert i merverdiavgiftsregisteret med to måneders terminoppgaveplikt fra og med 1. termin 2004. Klager AS er franchisetaker hos B AS. A er et landsdekkende franchisekonsept med B AS som franchisegiver.

Reserver rom

Fritak for avgiftsplikt er omsetning som faller innenfor merverdiavgiftsloven, men hvor det i loven er fastsatt at det ikke skal beregnes utgående merverdiavgift, såkalt nullsats. Et typisk eksempel på slik omsetning, er salg av varer og tjenester til utlandet. Ved slik omsetning gjelder merverdiavgiftslovens regler fullt ut, blant annet reglene om fradrag for inngående merverdiavgift. Varer og tjenester som etter loven kan omsettes uten beregning av utgående merverdiavgift, kalles "omsetning som er fritatt for merverdiavgift", jf. omsetningsoppgavens post 3.

Tema for ansatte

For enheter som har omsetning helt eller delvis innenfor avgiftsområdet, er det fradragsrett på lik linje med annen inngående avgift. Det presiseres at det er kun de enheter som har avgiftspliktig omsetning innenfor avgiftsområdet, og som har fradragsrett på andre kjøp som kan føre avgiften til fradrag. For andre enheter vil hele denne avgiften bli en ekstra kostnad.