Press "Enter" to skip to content

Määräaikaisen vuokrasopimuksen irtisanominen vuokranantajan toimesta

Vuokrasopimus: Vuokrasopimuksen irtisanominen vuokranantajan toimesta

Vuokranantajan irtisanoessa vuokrasopimuksen on vuokralaiselle annettava kirjallinen irtisanomisilmoitus, jossa mainitaan vuokrasuhteen päättymisajankohta ja irtisanomisen peruste. Irtisanomisilmoituksesta käy myös sellainen haaste vuokralaisen häätämisestä, jossa vuokrasuhde vaaditaan päättymään.

Irtisanominen ja vuokrasopimuksen määräaikaisuus

Elokuun alussa 2017 astuu voimaan muutos, jossa opiskelijat siirtyvät yleisen asumistuen piiriin. Koska yleinen asumistuki on ruokakuntakohtainen, voivat vastaisuudessa puolison tai ruokakunnan muun jäsenen tulot estää asumistuen saamisen. Vuokrasopimuksen muodolla ja sopimusmallilla on vaikutusta siihen, lasketaanko vuokrahuoneiston asukkaat samaan vai eri ruokakuntaan, ja tämä täytyy siis ottaa huomioon vuokrasopimusta laadittaessa.

Vuokrasopimuksen irtisanominen ja purku

Elokuun alussa 2017 astuu voimaan muutos, jossa opiskelijat siirtyvät yleisen asumistuen piiriin. Koska yleinen asumistuki on ruokakuntakohtainen, voivat vastaisuudessa puolison tai ruokakunnan muun jäsenen tulot estää asumistuen saamisen. Vuokrasopimuksen muodolla ja sopimusmallilla on vaikutusta siihen, lasketaanko vuokrahuoneiston asukkaat samaan vai eri ruokakuntaan, ja tämä täytyy siis ottaa huomioon vuokrasopimusta laadittaessa.

Kiinteistöliitto Uusimaan lakimies Anne Vatanen muistuttaa MTV Lifestylen haastattelussa, että asuinhuoneistojen vuokrasopimuksia tehdään Suomessa sekä määräaikaisiksi että toistaiseksi voimassa oleviksi. Näiden sopimustyyppien välillä on merkittäviä eroja, joista kannattaa olla perillä, jotta välttyy ikäviltä yllätyksiltä.

Vuokrasopimusta tehtäessä sopimuksen määräaikaisuus voi vaikuttaa järkevältä ratkaisulta sekä vuokranantajan että vuokralaisen kannalta. Sopimus päättyy silloin sovitun määräajan päättyessä ilman erillistä irtisanomista. Elämäntilanteen muuttuessa saattaa kuitenkin tulla tarve päästä eroon vuokrasopimuksesta jo ennen sovitun määräajan päättymistä.

Ehkä se yleisin tapa päättää vuokrasuhde on irtisanominen. Tuolloin vuokrasuhde ei pääty heti, vaan tietyn laissa määritetyn irtisanomisajan jälkeen. On kuitenkin tärkeää muistaa, että irtisanomisen ehdot ovat erilaiset toistaiseksi voimassa olevan sopimuksen ja määräaikaisen sopimuksen välillä. Toistaiseksi voimassa olevan sopimuksen voi irtisanoa sekä vuokranantaja että vuokralainen tietyin ehdoin, kun taas määräaikaista sopimusta ei lähtökohtaisesti voi irtisanoa kumpikaan osapuoli.

Irtisanomisperusteet vuokralaisen irtisanoessa määräaikainen vuokrasopimus

Vuokrasuhde päättyy tyypillisesti määräaikaisen sopimuksen loppumiseen tai toistaiseksi voimassa olevan sopimuksen irtisanomiseen. Vuokranantajana voit irtisanoa toistaiseksi voimassa olevan vuokrasopimuksen tiettyjen ehtojen täyttyessä. Tuolloin irtisanomisaika on 3 kuukautta, jos vuokrasuhde on kestänyt alle vuoden ja 6 kuukautta, jos suhde on kestänyt yli vuoden. Vuokralaisen irtisanomisaika sen sijaan on yksi kuukausi ja aika lasketaan aina sen kalenterikuukauden viimeisestä päivästä, jonka aikana irtisanominen on suoritettu.

Ostan Asuntoja Blogi

Valtion, kunnan tai muun julkisyhteisön virka- tai työsuhteen perusteella vuokralle annettujen asuinhuoneistojen sellaisiin vuokrasuhteisiin, joihin sovelletaan valtion palvelussuhdeasuntojen vuokrien määräytymismenettelyä tai sitä vastaavaa järjestelmää, ei sovelleta tämän lain 7 luvun säännöksiä. Valtion, kunnan tai muun julkisyhteisön virka-asunnoista on voimassa, mitä niistä on erikseen säädetty tai määrätty.

Vaikka asuinhuoneiston vuokraus katsotaan lähtökohtaisesti pitkäkestoiseksi sopimussuhteeksi, voi tulla esiin tilanteita, joissa jo aloitettu vuokrasuhde on syystä tai toisesta tarvetta päättää. Yleinen lähtökohta on, että vuokralaista pidetään vuokrasuhteen heikompana osapuolena, jolloin laissa asuinhuoneiston vuokrauksesta pyritään suojamaan vuokralaisen asemaa. Tämä näkyy muun muassa osapuolten irtisanomisajoissa.

Asuinhuoneistojen vuokrasopimuksissa sovitaan varsin usein, että sopimus voidaan irtisanoa päättymään aikaisintaan esimerkiksi vuoden kuluttua sen allekirjoittamisesta. Tällaista sopimusehtoa voidaan käyttää, mikäli ei haluta tehdä määräaikaista sopimusta, mutta halutaan kuitenkin, että vuokrasuhde kestää vähintään tietyn ajan. Juridisesti kyseessä on siis toistaiseksi voimassa oleva vuokrasopimus, ei määräaikainen sopimus.

Vuokrasopimuksen päättäminen

Vakuus säilytetään vuokranantajan pankkitilillä (joko tavallinen pankkitili tai erillinen vakuustili), ja se palautetaan täysimääräisesti vuokralaiselle vuokrasuhteen päättyessä, mikäli perusteita vakuuden käyttämiseen ei ole. Jos vuokralainen on pitänyt huoneistoa hyvässä kunnossa ja maksanut vuokransa, saa hän takuuvuokran täysimääräisenä takaisin sen jälkeen, kun vuokralainen on luovuttanut huoneiston avaimineen tyhjennettynä sekä siivottuna ja vuokranantaja on tarkastanut asunnon.

Laillistettu vuokranvälittäjä (LVV) tuntee vuokraukseen liittyvän lainsäädännön ja tietää huomioida kirjattavat seikat vuokrasopimukseen. Vuokranvälittäjä auttaa sinua uuden vuokrakodin hankinnassa ja opastaa vuokraukseen liittyvissä seikoissa. Täytä tällä sivulla oleva vuokra-asuntohakemus -lomake ja kerro meille millaista kotia etsit. Onnistutaan yhdessä uuden kodin hankinnassa!

Vuokrasopimuksen tekeminen on tärkeä osa asuntosijoittamista. Hyvä vuokrasopimus on reilu sekä vuokranantajalle että vuokalaiselle. Valitettavan usein vuokralaista pidetään välttämättömänä pahana eikä asiakkaana, joka maksaa pois sijoituslainojasi, tuo kuukausittaista kassavirtaa ja mahdollistaa vaurastumisesi. Järkevillä ehdoilla laadittu vuokrasopimus auttaa sinua pitämään kiinni pitkistä asiakassuhteista!

Liikehuoneiston vuokrasopimuksen irtisanominen

Kysyjän tapauksessa vaikuttaisi siltä, että vuokranantaja ei ole täyttänyt vuokrasuhteen irtisanomiselle asetettuja vaatimuksia, koska hän on laiminlyönyt velvollisuutensa ilmoittaa vuokrasopimuksen irtisanomiselle peruste. Lisäksi irtisanomisilmoitus tulee toimittaa kirjallisesti ja todisteellisesti. Joka tapauksessa vuokranantajan täytyy noudattaa sovittua irtisanomisaikaa. Kysyjän olisi syytä ilmoittaa mahdollisista puutteista irtisanomisessa vuokranantajalle.

Vuokranantaja voi joutua tilanteeseen, jossa vuokranmaksu takkuilee tai vuokra jää kokonaan maksamatta. Tällöin vuokranantajan kannattaa ripeästi puuttua asiaan, ottaa yhteyttä vuokralaiseen ja tarvittaessa käynnistää perintätoimet. Näiden lisäksi tilanteesta riippuen myös sopimuksen irtisanominen, purkaminen ja viime kädessä häätö voivat tulla ajankohtaisiksi.

Vuokralainen on velvollinen itse ilmoittamaan opintojensa päättymisestä. Voit tulla vierailemaan toimistollamme tai lähettää meille sähköpostin valmistumisesi ajankohdasta. Lähtökohtaisesti Kuopas irtisanoo opinnoista valmistuneen asukkaan lainmukaisen kolmen (alle vuoden pituinen sopimus) tai kuuden (yli vuoden pituinen sopimus) kuukauden irtisanomisajalla. Asukas voi myös itse irtisanoa sopimuksensa heti tai myöhemmin kuukauden irtisanomisajalla, vaikka Kuopas irtisanoisikin sopimuksen ensin.

Miten toimia tässä tilanteessa? Vuokrasin asuntoni sukulais tytölleni. Vuokrasopimus sovittiin toistaiseksi voimassa olevaksi, ja ensimmäinen irtisanomis päivä 1.3.2018. Sukulaistyttö maksoi heti muutettuaan kolmen kuukauden vuokrat etukäteen, omasta halustaan.
kaikki tuntui sujuvan hyvin. kunnes kolmen viikon päästä muutosta tyttö ilmoitti teksiviestillä irtisanovansa sopimuksen ja vaativansa maksamiaan vuokria takaisin.. Miten nyt toimia?

Meillä on määräaikainen vuokrasopimus ja etsimme omaa asuntoa. Jos sopiva löytyy, niin onko mitään keinoa lopettaa määräaikaista vuokrasopimusta ennenaikaisesti?

Ja jos vuokrasopimus on määräaikainen vuodeksi ja sen jälkeen toistaiseksi voimassaoleva, pitääkö vuokralaisen tai vuokranantajan ilmoittaa ennen määräajan päättymistä että jatkuuko sopimus? Vai voiko meidän kohdallamme käydä niin että vuokranantaja ilmoittaa päivää ennen määräaik. sopimuksen loppumista että huomenna pitää muuttaa, vuokrasopimus ei jatkukaan enää?