Press "Enter" to skip to content

Lunastuslain uudistaminen

Lausuntokierros: Lunastuslakityöryhmän mietintö

Lunastettavasta omaisuudesta suoritettavan korvauksen tulisi ehdotuksen mukaan perustua markkina-arvoon nyt perusteena olevan käyvän arvon sijasta. Markkina-arvoon perustuva korvaus sisältäisi myös odotusarvot, jotka perustuvat omaisuuden mahdolliseen käyttötavan muutokseen. Lisäksi markkina-arvon määrittäminen voisi perustua nykyistä monipuolisemmin erilaisten arviointimenetelmien hyödyntämiseen.

Myyntitulot infraan

– Mikäli uudistus johtaa kunnan raakamaan hankinnan sijaan uusien alueiden kaavoittamiseen enenevässä määrin maankäyttösopimuksiin perustuen, maanomistajat saisivat uudistuksen jälkeen maastaan eri suuruisia korvauksia siitä riippuen, mitä maa-alueelle olisi tulossa. Yksi maanomistaja saisi rakennusmaata, toinen puistoa tai katualuetta. Puistosta ja katualueesta ei voida maksaa rakennusmaan hintaa, Holopainen toteaa.

Lunastaa saadaan, kun yleinen tarve sitä vaatii. Lunastusta ei kuitenkaan saa panna toimeen, jos lunastuksen tarkoitus voidaan yhtä sopivasti saavuttaa jollain muulla tavalla taikka jos lunastuksesta yksityiselle edulle koituva haitta on suurempi kuin siitä yleiselle edulle saatava hyöty.

Päävalikko

Lunastustoimitusta haetaan paikalliselta maanmittaustoimistolta. Kaavaan perustuvan lunastustoimituksen hakeminen kuuluu kunnanhallitukselle, ellei päätösvaltaa ole siirretty alemmalle kunnan viranomaiselle. Mikäli lunastuskorvauksen maksaminen edellyttää myöhemmin valtuuston päätöstä (ei ole varattu määrärahaa), on tarkoituksenmukaista viedä lunastukseen ryhtyminen valtuuston päätettäväksi, ellei päätösvaltaa ole delegoitu. Päätösvallan delegointi on suositeltava ratkaisu. Päätösvallan siirtämisestä säädetään kuntalain 91§:ssä.

Oulu on ylpeästi toteuttanut maanhankintaa yleisen edun ja kohtuuhintaisten tonttien nimissä. Sen mukaan maanhankinta pohjautuu ensi sijassa vapaaehtoisiin kauppoihin ja joka tapauksessa maanomistajien pakkolunastuksen kautta saamaan käypään korvaukseen.

HÄKKÄNEN

Päivän puheenjohtajana toimii talousoikeuden professori Ari Ekroos Aalto-yliopiston rakennetun ympäristön laitokselta. Hän käsittelee omassa puheenvuorossaan kuntien maapolitiikkaa ja lunastuslain uudistumista. Lisäksi aamupäivän aikana käsitellään asemakaavoitukseen liittyviin sopimuksiin kytkeytyviä varoittavia ja onnistuneita esimerkkejä sekä maankäytön kehittämisprosessia vaiheineen käytännössä. Aihetta tarkastellaan sekä kuntien että yksityisten toimijoiden kannalta.

Edilex Ympäristö yhdistää EHS-tiedon ja juridiikan. Se pitää sinut tehokkaasti ajan tasalla ympäristö- ja työsuojelulainsäädännön (EHS: Environment, Health and Safety) muutoksista. Saat sähköpostiisi ympäristötiedotteet, joissa asiantuntijat kommentoivat tärkeimpiä alueen säädösmuutoksia. Saat ympäristö- ja työsuojeluasioihin liittyvää henkilökohtaista neuvontaa sähköpostitse HPP Asianajotoimiston asiantuntijoilta. Koko laaja Edilex Peruspalvelu ja sen ympäristöuutiset sisältyvät tilaushintaan.

Pitkäaikaisten maanvuokrasopimusten ehtona ja lähtökohtana on se, että kaupunki antaa vuokralaiselle mahdollisuuden, tämän niin halutessa, tehdä uusi pitkäaikainen maanvuokrasopimus kohteesta. Edellytyksenä kuitenkin on, että maankäytössä (yleiskaava/asemakaava) ei ole tapahtunut tai tapahtumassa muutoksia, jotka estäisivät aiemman sopimuksen mukaisen maankäytön.

Joroisten Huutokosken ja Lappeenrannan Yllikkälän välille suunniteltu voimalinja on kuumentanut tunteita. Kysymyksiä ovat herättäneet Fingridin lääninhallituksen luvalla suorittamat maastotutkimukset, joihin on jopa kutsuttu poliisi virka-apuun. Osa voimalinjan vastustajista vaatii meneillään olevien maastotutkimusten keskeyttämistä.

Sähköisten asiointipalvelujen kehittäminen vauhdissa

– Yksi merkittävimmistä sujuvoittamishankkeista on liikennepalvelulaki, joka tulee voimaan 1. heinäkuuta. Sillä on laajat vaikutukset koko yhteiskuntaan ja kansalaisten arkeen, onhan liikenne ja liikkuminen yksi arjen perustarpeista. Liikennepalvelulaki on hyvä esimerkki siitä, miten ministeriöissä valmistaudutaan tulevaisuuteen, tämänkin lain vaikutukset voivat näkyä hyvinkin pitkän ajan päästä, toteaa ministeri Berner. 

Helsingin yliopisto

Päivän puheenjohtajana toimii talousoikeuden professori Ari Ekroos Aalto-yliopiston rakennetun ympäristön laitokselta. Hän käsittelee omassa puheenvuorossaan kuntien maapolitiikkaa ja lunastuslain uudistumista. Lisäksi aamupäivän aikana käsitellään asemakaavoitukseen liittyviin sopimuksiin kytkeytyviä varoittavia ja onnistuneita esimerkkejä sekä maankäytön kehittämisprosessia vaiheineen käytännössä. Aihetta tarkastellaan sekä kuntien että yksityisten toimijoiden kannalta.

2 Hankkeen tausta Pääministeri Juha Sipilän hallituksen Suomalainen ruoantuotanto kannattavaksi, kauppatase nousuun kärkihankkeen eräs toimenpide on omaisuuden suojan parantaminen Maa- ja metsätaloustuottajien Keskusliitto MTK ry keskustellut oikeusministeriön kanssa useaan otteeseen lunastuslainsäädännön uudistamistarpeista 2

Katso myös

Asukaspysäköintiä laajennettiin vuonna 2018 Munkkivuoreen, Niemenmäkeen, Etelä-Haagaan ja Kivihakaan sekä lähivuosina todennäköisesti myös Kumpulaan, Toukolaan ja Käpylään. Tavoitteena on vähentää muualta tulevien työmatkapysäköintiä ja tällä tavoin helpottaa alueen asukkaiden pysäköintiä. Lisäksi autojen pitkäaikaista säilytystä pyritään siirtämään pois katujen varsilta ja helpottamaan katujen talvikunnossapitoa.

Seuraa uutisia tästä aiheesta

Antti Rinteen hallitusohjelma antaa hyvän lähtökohdan suomalaisen koulutusjärjestelmän kehittämiselle, toteavat Sivistystyöntantajien toimitusjohtaja Teemu Hassinen ja elinkeinopolitiikasta vastaava johtaja Laura Rissanen. Suurin yksittäinen uudistus on oppivelvollisuusiän korottaminen 18 vuoteen. Ratkaisun vaikuttavuus mm. syrjäytymisen ehkäisyyn vaatii rinnalleen myös muita ennakoivia toimia. Positiivista on, että esitetty keinovalikoima on laaja: mukana ovat lukioiden ja ammatillisen koulutuksen lisäksi kymppiluokat, kansanopistot,…

Va. kaupunkikehitysjohtaja, kaupungingeodeetti Tiina Hartman on toiminut maapolitiikasta vastaavana virkamiehenä Vihdin kunnassa ja Keravan kaupungilla yhteensä 13 vuoden ajan, josta ajasta hän on muutaman vuoden ajan toiminut molemmissa kunnissa myös kaavoituksen esimiehenä. Hän on myös laatinut Uudenmaan liiton rahoittamana käsikirjan kuntien käyttöön maapoliittisen ohjelman laatimiseksi.

Murupolku

SDP, Vasemmistoliitto, Vihreät ja Perussuomalaiset ovat jättäneet välikysymyksen, jossa kysytään mm. ”Mihin hallitus perustaa sen käsityksen, että irtisanomissuojan heikentäminen alle 20 hengen yrityksissä lisäisi työllisyyttä?” Tästä ja muista välikysymyksen kohdista käydään varmasti mielenkiintoinen ja sanakäänteiltään hienompi keskustelu istuntosalissa, joka näytetään TV1:llä klo 14.

Puheenjohtaja Jean-Claude Juncker totesi unionin tilasta 12. syyskuuta 2018 pitämässään puheessa, että EU ei voi jatkaa niin, että ”aina kun uusi laiva tulee, kinastelemme ja päädymme tapauskohtaisiin ratkaisuihin. Tilapäinen solidaarisuus ei riitä. Tarvitsemme kestävää solidaarisuutta – nyt ja aina.”

Sisällön suunnittelulla varmistat, että sivusto pysyy jatkuvasti ajantasaisena, asiakkaalle arvoa tuottavana palvelukanavana ja myynnin mahdollistajana

3. Suomen Panttilaina Oy:llä on oikeus periä tässä panttikuitissa tarkoitetusta panttilainasta allekirjoitushetkellä voimassa olevan palveluhinnaston mukainen korko sekä korvaukset, jotka vastaavat lainanannosta ja panttauksesta aiheutuvia kustannuksia. Lainan korko ja muut lainakustannukset peritään jälkikäteen lainan lunastuksen, uudistamisen tai pantin myynnin yhteydessä. Suomen Panttilaina Oy ei ole oikeutettu muuttamaan korkoa ja muita lainakustannuksia vastaavien korvausten määrää laina‐aikana lainansaajan vahingoksi.