Press "Enter" to skip to content

Lohkominen ja lainhuuto

Yhteisesti omistetun kiinteistön jakaminen

Voit hakea lainhuutoa Asiointipalvelun kautta, jos kaupanvahvistaja on vahvistanut esimerkiksi kaupan, lahjan tai vaihdon. Lainhuudon haku Asiointipalvelun kautta onnistuu heti, kun tieto luovutuksesta näkyy lainhuuto- ja kiinnitysrekisterissä. Tähän voi mennä noin viikko allekirjoitushetkestä. Muille luovutuksille ja esimerkiksi perinnönjaolle voit hakea lainhuutoa täyttämällä kirjallisen hakemuksen.

Kiinteistön määräalalla tarkoitetaan rajoiltaan määrättyä aluetta kiinteistöstä. Määräala on osa kantakiinteistöä, kunnes se erotetaan siitä lohkomalla. Lohkomisessa siis määräalasta muodostetaan uusi, itsenäinen kiinteistö. Lohkomisen tuloksena syntyvää uutta kiinteistöä kutsutaan lohkokiinteistöksi. Lohkottavaa kiinteistöä taas kutsutaan emäkiinteistöksi sekä emäkiinteistön jäljelle jäävää osaa kantakiinteistöksi.

Lohkominen on tavallisin kiinteistötoimitus. Siinä rajoitettu alue eli määräala muodostetaan itsenäiseksi kiinteistöksi. Kiinteistöä, josta määräala erotetaan, kutsutaan emäkiinteistöksi. Kiinteistöksi erotettu määräala on lohkokiinteistö ja jäljelle jäänyt emäkiinteistön osa kantakiinteistö. Lohkomalla voidaan myös siirtää määräala toiseen kiinteistöön, saajakiinteistöön.

För att kunna använda Suomi.fi-nättjänsten krävs att man godkänner Javascript i webbläsaren.

Lohkominen käsitellään siis maanmittaustoimistossa. Lohkominen on toimitus, jossa asianosaiset voivat olla paikalla. Lohkomistoimitus voidaan yleensä tehdä, vaikka asianosaiset eivät ole itse paikalla. Lohkomistoimitukseen kutsutaan myös naapurikiinteistöjen omistajat silloin, kun toimituksessa selvitetään epäselviä rajoja, käsitellään naapuritilojen alueilla olevia teitä tai muita oikeuksia.

För att kunna använda Suomi.fi-nättjänsten krävs att man godkänner Javascript i webbläsaren.

Metsäkiinteistö myynnin suunnittelu aloitetaan yleensä kiinteistöarvion laadinnasta. Arvio on asiaan perehtyneen ammattimiehen näkemys tilan markkina-arvosta. Lopullisen kauppahinnan sopivat tietenkin myyjä ja ostaja keskenään, mutta ostajakin  tekee tarjouksensa usein juuri kiintesitöarvion pohjalta. Ilman kiinteistöarviota metsätilan myynti on yleensä hankalaa, koska jokainen ostajaehdokas joutuu arvioimaan tilan itse.

Polku omaan metsään

Kyllä minä olen monelta tilalta tehnyt heti puukaupat.SE on ostajana ollut,puitakin usein hakattu ennen lainhuutoa,että lohkomista.Puukaupparahaa eivät maksa ennen,kuin kiinteistörekisterissä näkyy lainhuuto uuden omistajan nimissä.Kunta ei käytä meillä etuosto-oikeutta,joten olen heti maksanut varaisiirtoveron ja hakenut sähköisesti lainhuutoa (lepäävä).Näin lainhuuto tulee n. 3:n kk kuluttua,jos haluat asiaa jouduttaa,silloin pyydät lausunnon etuosto-oikeuden käytöstä kunnalta,tämä päätös maksullinen.(n.100€?)

Valikko

Avaa valikko

Rakennuslupa voidaan myöntää vasta kiinteistörekisteriin merkitylle tontille, tämän takia lohkomistoimitus on syytä panna vireille hyvissä ajoin ennen aiottua rakentamista tai muuta tarvetta, mieluummin jo edellisenä kesänä. Tontin lohkominen rekisteröinteineen kestää noin 1-3 kk. Kiireellisissä tapauksissa hakija voi nopeuttaa toimitusta hankkimalla sille kaikkien asianosaisten kirjallisen hyväksymisen.

Lohkomistoimituksessa määräalasta muodostetaan itsenäinen kiinteistö. Lohkominen tulee vireille omistajan kirjallisesta hakemuksesta maanmittauslaitokseen tai lainhuudon hakemisen yhteydessä. Lainhuudon hakeminen määräalalle käynnistää siis lohkomisprosessin automaattisesti eikä erillistä hakemusta tarvita. Lohkomisessa määritellään rajat, pinta-ala, rasitteet ja osuudet yhteisiin alueisiin.

Palaute ja vuorovaikutus

Asemakaava-alueen rakennuspaikat eli tontit syntyvät lohkomisella. Ennen tontin lohkomista on alueelle laadittava sitova tonttijako. Sitovan tonttijaon mukainen tontti on edellytys rakennusluvan saamiseksi. Tontin lohkominen laitetaan vireille omistajan kirjallisesta hakemuksesta tai Maanmittauslaitoksen toimitettua kaupungille tiedon määräalan lainhuudosta.

7) vesioikeudellisella kylällä ennen isojakoa ollutta asutuskylää, siihen verrattavaa taloryhmää, yksinäisenä ollutta taloa, ennen isojakoa perustettua lahjoitusmaata, isojaossa valtiolle erotettua liikamaata, liikamaalle isojaon jälkeen perustettua uudistaloa, isojaon ulkopuolelle jätettyä valtion metsämaata sekä muuta vastaavaa alkuperäisenä pidettävää vesialueen omistusyksikköä, jonka omistusoikeutta ei ole jaettu.

Primary links

Nivalassa tonttien lohkomisesta vastaa Maanmittauslaitos. Asemakaava-alueen rakennuspaikat eli tontit syntyvät lohkomisella. Tontin lohkominen laitetaan vireille omistajan kirjallisesta hakemuksesta tai haettaessa määräalan lainhuudostoa. Tontin lohkominen kestää noin 3-6 kuukautta. Omistajalla pitää olla lainhuuto niihin kiinteistöihin tai määräaloihin, joista tontti muodostetaan. Tontin lohkominen maksaa tontin koosta riippuen noin 1000 euroa.

Secondary Links

Asemakaava-alueen rakennuspaikat syntyvät pääsääntöisesti lohkomisella, jonka suorittamisen edellytyksenä on voimassa oleva tonttijako. Rakennuslupaa ei myönnetä sitovaa tonttijakoa edellyttävään rakennuskortteliin ennen tontin lohkomista. Jos tonttijaon mukaisen tontin alue on sama kuin vanhan kiinteistön alue, voidaan uusi tontti rekisteröidä kiinteistörekisterinpitäjän päätöksellä.

Kiinteistöä
Itsenäinen maanomistuksen yksikkö, joka on merkitty kiinteistönä kiinteistörekisteriin. Kiinteistö käsittää siihen kuuluvan alueen, osuudet yhteisiin alueisiin ja yhteisiin erityisiin etuuksiin sekä kiinteistölle kuuluvat rasiteoikeudet ja yksityiset erityiset etuudet. Useimmiten myös kiinteistöllä olevat rakennukset kuuluvat kiinteistöön.

Kiinteistönmuodostuksella tarkoitetaan toimenpiteitä, toimituksia ja päätöksiä, joilla ylläpidetään kiinteistörekisteriä. Kiinteistörekisteri sisältää kiinteistöjen sijaintitiedot eli kiinteistörekisterikartan sekä ominaisuustiedot. Kiinteistörekisterinpidosta vastaa asemakaava-alueella Rakennusvalvonta. Haja-asutusalueen kiinteistörekisterinpidosta vastaa Maanmittauslaitos. Kiinteistötoimituksilla muodostetaan uusia kiinteistöjä, muutetaan kiinteistöihin liittyviä oikeuksia tai määritetään kiinteistön ulottuvuuksia. Kiinteistötoimitus tulee vireille hakemuksesta.

Joensuun kaupungin kiinteistönmuodostus sijaintikartta

Asemakaavassa osoitetaan mm. alueiden käyttötarkoitukset, rakennuskortteleiden rakennusoikeudet ja rakennuspaikat. Tonttijako osoittaa, miten korttelialue jaetaan tonteiksi. Tonttijako voidaan hyväksyä asemakaavan hyväksymisen yhteydessä tai asemakaavan hyväksymisen jälkeen laadittavassa erillisessä tonttijaossa. Tonttijaon mukainen ”kaavatontti” ei ole vielä kiinteistö. Tonttijaon mukainen tontti muodostetaan kiinteistöksi lohkomistoimituksessa. Toimituksen tultua lainvoimaiseksi, tontti voidaan merkitä kiinteistörekisteriin, jonka jälkeen tontti on rakennuskelpoinen.

Lohkomisessa tonttijaon mukaisesta tontista muodostetaan itsenäinen kiinteistö. Lohkomistoimituksessa merkitään tontin rajat maastoon ja selvitetään tontin oikeudelliset rekisteröintiedellytykset. Rekisteröinnin jälkeen tontti on rakennuskelpoinen. Tontin omistaja tai haltija voi hakea lohkomista. Se voi tulla myös vireille ilman hakemusta, kun tontin muodostavalle määräalalle on myönnetty lainhuuto. Lohkomisen perushinta on 900 euroa pinta-alan ollessa enintään 2000 m2.

Loading seems to be taking a while.

Lainhuuto on yhtä kuin kiinteistön omistusoikeuden rekisteröiminen. Jos esimerkiksi myyjällä on myytävänä olevaan kiinteistöön lainhuuto, syntyy ns. omistajaolettama. Tällöin kiinteistön ostajan on syytä olettaa, että kiinteistön myyjä todella omistaa kiinteistön. Lainhuutoa tulee hakea pääsääntöisesti kuusi kuukautta kiinteistön luovutuskirjan tekemisen jälkeen.

Yläreunan linkit

UKTJ:n käyttöönoton yhteydessä kunnan kiinteistörekisterin pitäjän toimialue on laajentunut käsittämään myös asemakaava-alueella sijaitsevat tilat. Tästä syystä on rekisterin tietojen parantamiseksi koettu tarkoituksenmukaiseksi sellainen menettely, että tontin lohkomisen yhteydessä voidaan tontin muodostajakiinteistöinä olevien tilojen pinta-alat tarkistaa. Jos muodostajakiinteistön pinta-ala menisi toimituksen jälkeen negatiiviseksi, on tarkistus aina tehtävä.