Press "Enter" to skip to content

Lesken hallintaoikeus korvaus

Hallintaoikeudesta luopuminen lahjaverotuksessa

Hallintaoikeudella eli käyttöoikeudella tarkoitetaan tässä ohjeessa oikeutta käyttää toisen henkilön omaisuutta ja saada sen tuotto. Esimerkiksi perintökaaren (40/1965, PK) 12 luvussa on käyttöoikeuden määritelmä ja tarkempia määräyksiä haltijan ja omistajan oikeuksista. Tässä ohjeessa hallintaoikeudella tarkoitetaan lähtökohtaisesti tilannetta, jossa hallintaoikeuden haltijan oikeudet vastaavat perintökaaren12 luvun mukaisia oikeuksia.

Haluatko lisää hyötytietoa taloudesta?

Verohallinnon kannanoton mukaan (Dnro A103/200/2015) kun hallintaoikeustestamentin mukaisen omistusoikeuden lopullinen saaja on testamentintekijän perillinen alenevassa polvessa kuten lapsi ja testamentissa on tällaisen saajan omistusoikeutta lykkäävä ehto, määrätään perintövero testamentin lykkäävästä ehdosta huolimatta sanotulle saajalle heti testamentintekijän kuoleman jälkeen.

Edilex Ympäristö yhdistää EHS-tiedon ja juridiikan. Se pitää sinut tehokkaasti ajan tasalla ympäristö- ja työsuojelulainsäädännön (EHS: Environment, Health and Safety) muutoksista. Saat sähköpostiisi ympäristötiedotteet, joissa asiantuntijat kommentoivat tärkeimpiä alueen säädösmuutoksia. Saat ympäristö- ja työsuojeluasioihin liittyvää henkilökohtaista neuvontaa sähköpostitse HPP Asianajotoimiston asiantuntijoilta. Koko laaja Edilex Peruspalvelu ja sen ympäristöuutiset sisältyvät tilaushintaan.

Uusimmat artikkelit

On varsin tavallista, että puolisoiden yhteinen koti ajan kuluessa osoittautuu leskelle liian suureksi ja hän haluaa vaihtaa asunnon pienempään tai muuttaa kokonaan toiselle paikkakunnalle asumaan. Tällaisessa tilanteessa saattaa syntyä yllättäviä veroseuraamuksia, ellei niihin ole varautunut ennakolta. Etukäteissuunnittelu ja asiantuntijan puoleen kääntyminen kannattaa. Epäselvässä tilanteessa on järkevää hakea verottajalta etukäteen ennakkoratkaisua aiotun hankkeen aiheuttamista veroseuraamuksista. Ennakkoratkaisun hakemisesta aiheutuu kustannuksia n. 220 €.

Avioliiton päättyessä eroon tai kuolemaan puolisoiden kesken toimitetaan ositus, ellei puolisoilla ole avioehtoa, jonka nojalla puolisoilla ei ole avio-oikeutta mihinkään toistensa omaisuuteen. Osituksessa verrataan toisiinsa puolisoiden avio-oikeuden alaisia netto-omaisuuksia. Netto-omaisuus lasketaan siten, että puolison omista varoista vähennetään omat velat. Enemmän avio-oikeuden alaista omaisuutta omistava aviopuoliso joutuu luovuttamaan vähemmän omistavalla tasinkoa, jotta puolisoille jäisi osituksen jälkeen yhtä paljon avio-oikeuden alaista omaisuutta.

Asianajotoimisto Lex Helsinki Oy

Eväste on pieni nimetön käyttäjäkohtainen tekstitiedosto, joka tallentuu käyttäjän verkkoselaimeen. Eväste sisältää yksilöllisen tunnisteen, jonka avulla voidaan tunnistaa sivustolla vieraileva verkkoselain (esim. käyttäjän palatessa aiemmin vierailemalleen sivustolle). Evästettä voi myöhemmin käyttää vain sen tallentanut palvelin, eikä siitä aiheudu vahinkoa käyttäjän laitteelle. Pelkän evästeen avulla ei voida tunnistaa käyttäjää henkilökohtaisesti.

Korvattavuus

Lääkehaussa näkyvät hinnat perustuvat lääkeyritysten tekemiin hintailmoituksiin. Jos valmiste ei ole korvattava, lääkeyritys voi hinnoitella valmisteen vapaasti. Korvattavan valmisteen hinta ei voi olla Lääkkeiden hintalautakunnan (Hila) vahvistamaa hintaa suurempi. Näytön hinta-sarakkeessa on valmisteen arvonlisäverollinen vähittäismyyntihinta. Lääkkeiden arvonlisävero on 10 %, ilman lääkemääräystä myytävien kliinisten ravintovalmisteiden 14 % ja perusvoiteiden 24 %.

Palvelun piirissä olevat reseptit

Lääkäreitä ohjeistetaan kirjoittamaan lääkemääräykset pakkauksina tai kokonaismääränä, jolloin estettä ulkomailla toimittamiseen ei ole. Jos sinun on jatkossa tarkoitus ostaa lääkettä ulkomaalaisesta apteekista, mutta lääkäri on määrännyt reseptin ajalle tai määräajoin uusittavaksi, kannattaa lääkäriä jatkossa pyytää määräämään lääke siten, että ulkomailla osto on mahdollista.  

”Kun pohdit testamenttia, aloita miettimällä esimerkiksi näitä kysymyksiä: Olenko perinnön jättäessäni sinkku vai elänkö avo- tai avioliitossa? Onko lapsia? Jos minulla on uusperhe, haluanko edellisen ja nykyisen avioliittoni lasten olevan yhdenvertaisia keskenään? Entä miten suhtaudun uuden puolisoni edellisen liiton lapsiin? Haluanko suosia jotakuta lakimääräistä perillistä tai ulkopuolista?

Suomen yleisin perhetyyppi on lapseton aviopari, 36 prosenttia kaikista perheistä vuonna 20161. Lapsettomien perheiden varallisuus kertyy: Tilastokeskuksen mukaan lapsettomilla pareilla nettovarallisuuden mediaani oli 173 500 euroa2. Luku on yli kolminkertainen yhden hengen talouksiin verrattuna ja noin neljänneksen suurempi kuin pareilla, joilla on lapsia.

Milloin eloonjääneen puolison kuollessa ensiksi kuolleen puolison isä, äiti, veli tai sisar tahi veljen tai sisaren jälkeläinen on elossa, saavat ne heistä, joilla silloin lähinnä on oikeus periä ensiksi kuollut puoliso, puolet eloonjääneen puolison pesästä, mikäli jäljempänä tässä luvussa ei toisin säädetä. Älköön eloonjäänyt puoliso testamentilla määrätkö siitä, mitä siten on tuleva ensiksi kuolleen perillisille.

Omistus- vai hallintaoikeustestamentti

Keski­näisel­lä hal­linta­oi­keus­tes­ta­men­tilla puoli­sot tes­ta­ment­taavat toisil­leen siten, että leski saa elin­ikäi­sen hallin­taoi­keu­den ensik­si kuol­leen puoli­son omai­suu­teen. Omis­tusoi­keus omai­suu­teen siirtyy kui­tenkin heti ensik­si kuol­leen puoli­son perilli­sille. Vaikka perilli­sistä tulee omai­suu­den omis­tajia, eivät he voi käyt­tää perin­töä vielä lesken eläes­sä.

Kemera

Testamentti on tärkein perintösuunnittelun väline
Testamentilla voidaan poiketa perintökaaren mukaisesta perimysjärjestyksestä sekä määrätä perinnön esinekohtaisesta jakautumisesta perillisten kesken. Lisäksi esimerkiksi hallintaoikeutta koskevat testamenttimääräykset ovat usein tarkoituksenmukaisia. Jos perinnönjättäjä haluaa omaisuuden pysyvän suvussa, testamenttiin on aiheellista ottaa määräys, jonka mukaan perillisten aviopuolisoilla ei ole avio-oikeutta perittyyn omaisuuteen.

Lapseton perhe on kaikista yleisin perhetyyppi

Lesken asemaa testamentti turvaa erityisesti silloin, kun puolisoiden avio-oikeus toistensa omaisuuteen on suljettu pois avioehtosopimuksella. Saattaisihan käydä niin, että enemmän omistavan puolison kuoltua leski jäisi puille paljaille. Perintöoikeus turvaa lesken asumisen kodissaan ilman testamenttiakin, mutta esimerkiksi ensiksi kuolleen puolison omistaman kesämökin käyttöön leski ei saa lakiin perustuvaa oikeutta ilman testamenttia.

Usein tilanne on kuitenkin sellainen, että ostaja ei ole halukas maksamaan pyydettyä hintaa tai ei ole valmis muihin myyjän asettamiin ehtoihin. Tällöin asunnon kauppaa edeltää neuvotteluvaihe, jonka aikana ostaja tekee asunnosta tarjouksen. Myyjä joko hyväksyy tehdyn ostotarjouksen tai tekee vastatarjouksen. Tällä tavalla edetään tavoitteena se, että päästään tilanteeseen, jossa myyjän ja ostajan ajatukset kohtaavat ja kauppa syntyy. 

Säästöhenkivakuutuksella voi tehdä verotuksellisesti edullisesti rahalahjoituksia esimerkiksi lapsille tai lähiomaisille. Lisäksi henkivakuutusten perusteella maksettavat kuolemantapauskorvaukset ovat lähiomaisille 35 000 euroon saakka verottomia ja aviopuolison saamasta korvauksesta aina puolet, vähintään 35 000 euroa, on verovapaata osuutta. Tällä on merkitystä varsinkin ikääntyneemmille sijoittajille, joilla on pankkitilillä olevia varoja.

Ota yhteyttä

Taloudellinen ja tuotannollinen irtisanominen voi olla samalla tavalla perusteeton ja lain vastainen kuin henkilökohtaisella perusteella tehty irtisanominen. Perusteet kannattaa aina käydä läpi asianajajan kanssa. Toimistomme asianajaja Karoliina Partanen avusti viranhaltijaa irtisanomisriidassa, jossa virkasuhde oli päätetty lain vastaisesti taloudelliseen ja tuotannolliseen perusteeseen vedoten. Korkein hallinto-oikeus muutti hallinto-oikeuden antamaa ratkaisua 3.6.2019 antamallaan päätöksellään seuraavasti;