Press "Enter" to skip to content

Lapsen varojen sijoittaminen

Makuutatko sinäkin lapsesi rahoja pankkitilillä? Ei kannata – Kysyimme asiantuntijoilta, miten lapsen varat kannattaisi sijoittaa

Jos pienelle tai vähän isommallekin lapselle on kertynyt jonkin verran omaisuutta, vanhemmat voivat olla hankalan tilanteen edessä: miten lapsen rahoja kannattaisi säilyttää tai sijoittaa mahdollisimman viisaasti siihen asti, että lapsi on itse tarpeeksi vanha päättämään omista raha-asioistaan.

Haluatko lisää hyötytietoa taloudesta?

Osakehankinnoissa on myös kysymys pitkäaikaisesta sijoittamisesta, johon varat ovat sidottuina useampia vuosia.  Mikäli on tiedossa, että lapsi saattaa tarvita rahavaroja johonkin tulevaisuuden hankintaan, silloin varojen sitominen osakkeisiin ei välttämättä ole suositeltavaa.  Mitä vanhemmasta lapsesta on kysymys, myös lapsen omat mielipiteet sijoittamisesta on hyvä ottaa huomioon.”  

Miten lapselle voi säästää?

Päätyipä lapselle säästämään sijoittamisen tai säästötilin kautta, kannattaa tili/sijoitukset laittaa lapsen nimiin. Lapsen huoltajilla on hallintaoikeus lapsen varoihin siihen asti, kun lapsi täyttää 18 vuotta. Jos lapsen nimissä olevan omaisuuden arvo ylittää 20 000 euroa, täytyy ottaa huomioon lapsen omaisuuden hoitamista koskevat säännöt. Lisätietoja säännöistä löytyy Maistraatin verkkosivuilta.

Lapselle säästämisen aloittaminen

Lapselle säästäminen kannattaa. Kun säästämisen aloittaa aikaisin, niin varallisuus karttuu huomaamatta. Jo 100 eurolla kuukaudessa voit säästää lapselle 18 vuodessa yli 50 000 euron omaisuuden! Sijoittaja.fi vertaili vaihtoehdot lapselle säästämiseen. Kysyimme myös Nordnetilta, Nordealta ja OP:lta ohjeet arvo-osuustilin aukaisemiseen. Artikkelin lopussa on laskuri.

Ja jos lapsen salkun arvo nousee yli 20 000 euron, omaisuudesta on tehtävä maistraatille ilmoitus holhousasioiden rekisteriin merkitsemistä varten. Tässä tapauksessa vanhempien tulee antaa maistraatille vuosittain selvitys omaisuuden hoitamisesta.Tarkastaja Osmo Koivula Helsingin maistraatista, miksi lapsen rahojen sijoittamiseen tarvitaan lupa?

tai kirjaudu verkkopalveluihin

Lapselle sijoitusrahastoon säästetyt eli lahjoitetut varat ovat lapsen omaisuutta eikä huoltaja voi ottaa niitä käyttöönsä. Lapsen tullessa täysi-ikäiseksi, hänellä on täysi päätösvalta säästöistään ja sijoituksistaan ja huoltajien päätösvalta lakkaa. Tällöin vanhempien käyttöoikeudet lapsen tileihin ja varoihin poistuvat automaattisesti. Kun lapsella on pankkitunnukset, hän voi halutessaan lisätä vanhemmilleen käyttöoikeuden tileihinsä omassa verkkopankissaan.

Mitä maistraatti vaatii vanhemmalta, jos asunnon ostaa lapsen nimiin?

Olemme huomanneet keskustelua ja pohdintaa sijoitusasunnon ostamisesta alaikäiselle lapselle. Moni haluaa aloittaa säästämisen ja sijoittamisen lapsen puolesta ajoissa, jotta hänellä olisi jo aikuisiän aloittaessaan pieni pesämuna. Suomessa ennakkoperinnöstä ja lahjoista joutuu maksamaan veroja, joten sijoitusasunnon siirtäminen lapsen nimiin myöhemmin voi olla melko kallista. Voisiko sijoitusasuntoja sitten ostaa suoraan alaikäisen lapsen nimiin?

Lapselta perittävissa maksuissa voidaan huomioida kaikki tulot (lapsilisät, elatusavut, perhe-eläkkeet, mutta myös esim. lapsen nimiin siirretyn omaisuuden tuotot kuten pääomatulot). Kunta voi siis periä tai nostaa ko. tulot siltä ajalta, kun laitos- tai perhehoito kestää. Omaisuudet eivät ole kovin tavallisia, mutta on kuitenkin tilanteita, joissa lapselle on esim. perinnöllä siirtynyt vaikkapa osakkeita. Osakkeita ei siis tarvitse myydä, mutta niiden tuotto vaikuttaa maksuosuuteen.

Tilin avaaminen lapselle – Asiakkuus lapsen vai vanhemman nimellä?

Helppo tapa lahjoittaa sijoituksiin on siirtää rahaa lahjansaajan tilille ja sopia, että rahat käytetään osakkeisiin. Vanhemmat voivat siirtää rahaa alaikäisen lapsensa tilille ja sijoittaa varat sieltä osakkeisiin. Muiden sukulaisten kanssa voidaan sopia, että he siirtävät alaikäisen lapsen tilille rahasumman, jonka vanhemmat sijoittavat.

Lapsen oikeustoimikelpoiseksi tuloon saakka vanhemmilla on oikeus ohjata lasta kasvatustoimenpiteillä, jotka vastaavat hänen kehittyviä kykyjään, mukaan lukien rajoitukset lapsen moraalin, terveyden ja oikeuksien sekä muiden henkilöiden oikeuksien ja yleisen järjestyksen suojelemiseksi. Lapsella on velvollisuus alistua näihin toimenpiteisiin. Kasvatustoimenpiteitä voi käyttää vain olosuhteisiin soveltuvassa muodossa ja laajuudessa siten, etteivät ne uhkaa lapsen terveyttä tai kehitystä tai loukkaa lapsen ihmisarvoa.

Päävälikko (FI)

Säästöpossu on monelle lapselle tärkeä ja tarkoin varjeltu asia. Lapselle säästämisessä on hyvä kuitenkin muistaa, että mitä paremmin jatkuvat säästöt saa tuottamaan, sitä merkittävämpi summa lapsella on kasassa, kun hän esimerkiksi täyttää 18 vuotta. Rohkaise lasta säästämään säästöpossuun pienempiä summia ja kanavoi kuukausittainen säästöön menevä summa ja mahdolliset synttärirahat ja vastaavat korkeamman tuoton säästöratkaisuihin.

S-Pankin palvelut sopivat erinomaisesti myös lapsille ja nuorille. Alaikäiset eivät kuitenkaan voi tehdä sopimuksia yksin vaan ne tehdään yhdessä edunvalvojien eli tavallisesti omien vanhempien kanssa. Vanhempien tehtävä edunvalvojina päättyy, kun lapsi täyttää 18 vuotta. Tämän jälkeen vanhemmilla ei enää ole oikeutta käyttää nuoren pankkipalveluita tai saada niistä tietoa ellei nuori anna siihen erikseen lupaa.

Lapsen sairastamiseen tai harrastuksiin voi kulua äkillisesti suuria summia rahaa. Tästä syystä kaikkia rahoja ei missään nimessä kannata säästää lapsen henkilökohtaiselle sijoitustilille. Osa rahoista (esim. 10 %) kannattaa ehdottomasti säästää puskurirahastoon. Tälle kannattaa luoda erillinen, vanhempien nimissä oleva tili, joka ei ole kytköksissä muihin käyttö – tai säästötileihin.

Hakulomake

Jos edunvalvoja on määrätty 8 tai 9 §:n nojalla, holhousviranomaisen on edunvalvojan määräämistä seuraavan neljännen kalenterivuoden aikana omasta aloitteestaan selvitettävä edunvalvonnan jatkumisen aiheellisuus ja tarvittaessa tehtävä käräjäoikeudelle hakemus edunvalvojan tehtävän määräämisestä lakkaamaan. Selvitys on tehtävä uudelleen joka neljäntenä kalenterivuotena. Selvitys voidaan jättää tekemättä, jos edunvalvojan määräämisen perusteen tai muun syyn vuoksi on ilmeistä, että edunvalvojan tarve on pysyvä.

Verotus kuolemantapauksissa

Ps-sopimuksen varat ovat säästäjän omaisuutta, mutta niiden nostaminen on pääsäännön mukaan mahdollista vasta, kun säästäjä on eläkeiässä. Käyttöoikeus ps-sopimuksen varoihin on säästämisaikana yksin palveluntarjoajalla. Riski sijoitusten epäonnistumisesta on kuitenkin säästäjällä. Lisäksi pitkäaikaissäästämissopimuksen perusteella hallittujen varojen hoitokuluja tai tappioita ei voi vähentää säästäjän muun sijoitustoiminnan mahdollisista tuloista.