Press "Enter" to skip to content

Lainhuutotodistus perunkirjoitus

Kiinteistön saaminen lahjaksi

Jokaiselta pesän osakkaalta tarvitaan oma, niin sanottu «elää» -virkatodistus ja vainajalta katkeamaton sarja virkatodistuksia siitä alkaen kun hän on täyttänyt 15 vuotta. Evankelisluterilaisten seurakuntien jäsenten todistukset tilataan siitä seurakunnasta, jossa vainaja on viimeksi ollut kirjoilla. Vuoden 2013 alusta seurakunnan kirjoittama virkatodistus kattaa ajan 1.10.1999 alkaen. Sitä aiemmalta ajalta ne on tilattava kustakin seurakunnasta erikseen. 

Perunkirjoitus asiakirjat

Perunkirjoitus on pidettävä kolmen kuukauden kuluessa kuolinpäivästä. Perunkirjoituksessa laaditaan perukirja. Perukirja osoittaa, ketkä ovat kuolinpesän osakkaita ja mitä omaisuutta ja velkoja kuolinpesässä on. Mahdollinen testamentti ja avioehto liitetään perukirjaan. Perukirja toimitetaan vainajan kotipaikan verotoimistoon. Perukirja on perintöveroilmoitus ja sen perusteella määrätään perintövero. Perukirja toimii myös perinnönjaon pohjana. Perukirjaa tarvitaan pankissa, omaisuutta myytäessä ja monissa muissa tilanteissa.

Sukuselvitysten hankkiminen

Vainajan perukirjassa ilmoitettavaa ja luetteloitavaa omaisuutta ovat myös osuudet jakamattomissa kuolinpesissä. Kyse saattaa olla esim. jo kuolleiden vanhempien jakamattomaksi jätetystä maatilasta tai vapaa-ajan asunnosta. Tällöin perukirjaan liitetään jäljennös siitä perukirjasta, jonka kuolinpesän osakas vainaja oli, sekä todetaan perukirjassa vainajan laskelmallinen osuus ts. perimysjärjestyksen mukainen murto-osuus kuolinpesän jäämistöön sekä se omaisuus, joka on jäljellä kuolinpesän omaisuudesta.

Usein kysyttyä

Perukirjasta kannattaa kuitenkin tehdä useampi allekirjoitettu (alkuperäinen) kappale. Alkuperäistä perukirjaa tarvitaan aina, kun pitää selvittää, kuka voi edustaa kuolinpesää. Tarvitset perukirjaa esimerkiksi silloin, kun hoidat pankissa kuolinpesän asioita tai haluat rekisteröidä omaisuutta kuolinpesän nimiin. 

3. Perunkirjoitukseen tarvitaan sukuselvitys (katkeamaton ketju virkatodistuksia) vainajasta 15-vuotispäivästä lähtien eri rekistereistä 1.10.1999 edeltävältä ajalta ja näissä tai erillisissä todistuksissa elää-merkintä kuolinpesän osakkaista, pankin saldo- ja korkotodistus kuolinpäivältä, mahdollisen asunto-osakkeen isännöitsijätodistus sekä kiinteistöä koskeva ote lainhuutotodistuksesta, testamentti ja avioehdot, jos sellaisia on.

Lainhuudolla kiinteistön omistusoikeus kirjataan lainhuuto- ja kiinnitysrekisteriin. Aina, kun kiinteistö (tai kiinteistön määräala tai määräosa) siirtyy uudelle omistajalle, on uuden omistajan haettava kiinteistöön lainhuuto kuuden kuukauden kuluessa omistusoikeuden siirtymisestä, käytännössä siis kauppakirjan allekirjoittamisesta. Mikäli lainhuutoa ei haeta ajoissa, korotetaan varainsiirtoveroa.

Kiinteistö (tontti): lainhuutotodistus, rasitustodistus, kiinteistörekisteriote, kiinteistörekisterin karttaote, kaavaote ja kaavamääräykset, kaupungin/kunnan rakennusmääräykset, rakennuksen piirustukset ja energiatodistus, rakennuslupa-asiakirjat, olemassa olevat maaperätutkimukset sekä omistajan selvitykset kohteesta mm. korjaus- ja huoltotoimien osalta. Vuokramaalla tarvitaan lisäksi vuokraoikeuden asiakirjat.

2 Miten kuolemanvaraismääräys rekisteröidään?

Testamentin on oltava kirjallisessa muodossa, minkä lisäksi testamentin tekijän on allekirjoitettava testamentti tai toisen henkilön on allekirjoitettava se testamentintekijän pyynnöstä ja tämän läsnä ollessa. Allekirjoitushetkellä paikalla on oltava yhtä aikaa myös vähintään kaksi todistajaa, jotka vahvistavat testamentin ja varmentavat allekirjoitukset omilla allekirjoituksillaan testamentintekijän läsnä ollessa. Jos testamentissa on useita sivuja, kaikki sivut on joko allekirjoitettava tai merkittävä nimikirjaimilla.

Asuntomarkkinoilla käytetään monia erilaisia termejä, jotka saattavat joskus jopa hämmentää.

Edunvalvoja ei saa ilman maistraatin lupaa pantata päämiehen omaisuutta lainan vakuudeksi. Omaisuuden pantiksi luovuttaminen ja muu panttioikeuden perustaminen on luvanvaraista. Luvanvaraisuus koskee sekä kiinteää että irtainta omaisuutta. Muutos lainaehdoissa vaatii uuden panttausluvan, mikäli ehtoja muutetaan päämiehen vahingoksi. Lupaa ei myönnetä yleispanttaukseen.

Miten saan oman osuuden itselleni kiinteistöstä ja metsästä vanhempieni kuoleman jälkeen?

Minulla pieni on 2,1 ha metsäpalsta, jonka haluaisin siirtää tyttäreni nimiin, niin mikä olisi järkevin tapa hoitaa siirto? Taustatietoa: Tyttäreni perii samasta metsästä metsämaata, joka ”liitetään” tähän palstaan! Ensimmäiseksi tulee selvittää tilan metsätaloudellinen arvo eli tehdä metsänarvio. Ymmärsin että tilalla ei olisi muita arvoja kuin metsän arvo. Jos myös muita arvoja olisi, myös ne tulisi arvottaa. Metsäarvion tekemiseen…

Henkilöasiakkaille

Asiakirjoja edullisesti erilaisiin elämäntilanteisiin:

perukirjat
perinnönjakosopimukset
testamentit
​avioehdot
edunvalvontavaltuutukset
lahjakirjat
ositussopimukset (avioero)
omaisuuden erottelusopimukset (avoero)
​kauppakirjat

​Julkisen kaupanvahvistajan palvelut palvelut kiinteistöjen luovutuksessa.

Jokaiselta pesän osakkaalta tarvitaan oma, niin sanottu "elää" -virkatodistus ja vainajalta katkeamaton sarja virkatodistuksia siitä alkaen kun hän on täyttänyt 15 vuotta. Evankelisluterilaisten seurakuntien jäsenten todistukset tilataan siitä seurakunnasta, jossa vainaja on viimeksi ollut kirjoilla. Vuoden 2013 alusta seurakunnan kirjoittama virkatodistus kattaa ajan 1.10.1999 alkaen. Sitä aiemmalta ajalta ne on tilattava kustakin seurakunnasta erikseen.

Avioliittolaki mahdollistaa osituksen sovittelemisen mahdollisessa riitatilanteessa avioliittolain 103 b §:n perusteella. Sovittelussa arvioidaan muun muassa, johtaako ositus- tai erottelutoimitus toisen osapuolen kannalta kohtuuttomaan lopputulokseen tai perusteettoman edun kanavoitumiseen toiselle osapuolelle. Sovittelukriteerien täyttymistä arvioidaan myös tarve- ja panostusperusteilla. Sovittelukynnys on säännönmukaisesti ollut korkea.

Päävalikko lainhuutotodistus Kiinteistön ostajan on syytä vaatia nähtäväksi mahdollisimman tuore kiinteistöä koskeva lainhuutotodistus ennen kaupan tekemistä. Tämä on erityisen tärkeää, sillä jos myyjältä puuttui lainhuuto kiinteistöön, ostajalle aiheutuu todennäköisesti erinäisiä oikeudellisia ongelmia hänen hakiessaan lainhuutoa saannolleen. Hoida kiinteistöasiasi kätevästi verkossa. Kiinteistövaihdannan palvelussa voit myydä tai ostaa omakotitalon, kesämökin, pellon tai metsäpalstan.

Lainhuutotodistus:
Jos vainaja on omistanut kiinteistön tai tilan tarvitaan lainhuutotodistus. Lainhuutotodistus kertoo, kuka omistaa maa-alueen. Lainhuutotodistus kertoo myös miten tila on muodostunut, esimerkiksi mistä aiemmasta kiinteistöstä se on aikanaan lohkottu.
Samassa yhteydessä lainhuutotodistuksen kanssa on hyvä ottaa myös kiinteistörekisteriote, ja rasitustodistus. Rasitustodistuksesta näkyvät kiinteisöön kohdistuvat velat (kiinnitykset).
Maatilan ollessa kyseessä tavitaan myös

Hyödyllistä tietoa

6 6 ALKUSANAT Haluamme kiittää opinnäytetyömme ohjaajaa Merja Mattilaa ja kielenohjauksesta Paula Korteniemeä sekä abstrakti Ulla Lajunen-Tuokkoa. Kiitämme lämpimästi kaikkia lähipiiriimme kuuluvia henkilöitä ja erityisesti perheenjäseniä, jotka ovat jaksaneet tukea meitä opinnäytetyömme aikana. Rovaniemi Riitta Puska ja Mira Tauriainen

Poikkeamispäätös ja suunnittelutarveratkaisu pääkuva

Kiinteistökaupan verkkopalvelua on tarjottu portaalina, jossa asiakkaat voivat hoitaa sähköisesti niin kiinteistökaupan kuin kiinnitysasiat. Kiinteistökaupan ammattilaisista vain pieni joukko on tarttunut tilaisuuteen. Jotta kiinteistökauppa muuttuu aidosti sähköiseksi, kiinteistönvälittäjien on omaksuttava uusi toimintamalli, jonka pitää säästää merkittävästi kaikkien osapuolten aikaa ja työtä.