Press "Enter" to skip to content

Lainhuuto- ja kiinnitysrekisteri

Osion valikko

Kun kirjaamisasiaa käsittelevä hakemus saapuu Maanmittauslaitokselle, tieto hakemuksen vireilläolosta merkitään rekisteriin saman päivän aikana. Asian vireille tulemisella ja sen ajankohdalla on tärkeä merkitys, sillä ajankohtaan on sidottu merkittäviä oikeusvaikutuksia. Esimerkiksi vireilletuloajankohta määrittää varainsiirtoveron määrän. Jos maakaaressa lainhuudon määräaika 6 kk ehtii umpeutua, veron osuus nousee.

Vuokraoikeustiedot

Maanmittauslaitoksen ylläpitämään lainhuuto- ja kiinnitysrekisteriin merkitään kirjaamishakemukset, hakemusten käsittelyihin liittyvät tiedot sekä ratkaisut, jotka koskevat kirjaamista. Lainhuuto- ja kiinnitysrekisterin tarkoituksena on tuoda esille ajantasaisella tavalla sellaiset oikeudet ja rasitukset, joilla voidaan katsoa olevan merkitystä joko kiinteistöön liittyvässä oikeustoimessa tai jonkin muun päätöksen tekemisessä.

Sisällysluettelo

Lainhuuto- ja kiinnitysrekisterin tiedot ovat julkisia. Kirjaamisviranomainen antaa pyynnöstä todistuksia lainhuuto- ja kiinnitysrekisteristä. Todistukset ovat maksullisia. Lainhuuto- ja kiinnitysrekisteriin tehdyn merkinnän katsotaan tulleen kirjaamispäivää seuraavana arkipäivänä jokaisen tietoon. Vilpittömän mielen suojaa ei sen jälkeen voi enää saada kuin jossakin panttioikeuteen perustuvassa poikkeustapauksessa.

Jos kiinnitys tai muu kirjaus on poistettava tai sitä on muutettava lunastuksen tai kiinteistönmuodostuksen yhteydessä tehdyn lainvoimaisen päätöksen vuoksi, kirjaamisviranomainen tekee tarvittavat muutokset kirjauksiin viranomaisen ilmoituksen mukaisesti. Muutetusta kiinnityksestä annetaan uusi panttikirja vain, jos kirjaamisviranomaiselle toimitetaan alkuperäinen panttikirja.

Ostajan näkökulmasta merkityksellistä ei ole se, onko kiinteistössä kiinnityksiä, vaan se, että kiinnitysten pitää siirtyä ostajalle velattomina. Jos kiinteistön ostaja aikoo käyttää ostettua kiinteistöä esimerkiksi asuntolainan vakuutena, tulee kiinnityksiä joka tapauksessa hakea. Kun kiinteistöön on olemassa kiinnityksiä jo valmiiksi, ei kiinteistön ostajan tarvitse hakea kiinnityksiä erikseen. Tämä säästää ostajalta sekä aikaa että rahaa.

Lainhuudossa todetaan kiinteistön omistaja

Kiinteistörekisteriotteesta käy puolestaan ilmi tilaan kohdistuvat rasitteet.Tämä voi tarkoittaa esimerkiksi sitä, että naapurilla on oikeus kulkea omalle tontilleen sinun tonttisi läpi kulkevaa tietä pitkin. Rekisteriotteeseen kirjattu oikeus vastaavasti kertoo, että sinulla on oikeus käyttää naapurin puolella kulkevaa tietä. Rasitteet ovat usein tienkäyttöön liittyviä, mutta voi niitä olla muitakin, esim. venepaikka- tai vedenotto-oikeus.

Edilex Ympäristö yhdistää EHS-tiedon ja juridiikan. Se pitää sinut tehokkaasti ajan tasalla ympäristö- ja työsuojelulainsäädännön (EHS: Environment, Health and Safety) muutoksista. Saat sähköpostiisi ympäristötiedotteet, joissa asiantuntijat kommentoivat tärkeimpiä alueen säädösmuutoksia. Saat ympäristö- ja työsuojeluasioihin liittyvää henkilökohtaista neuvontaa sähköpostitse HPP Asianajotoimiston asiantuntijoilta. Koko laaja Edilex Peruspalvelu ja sen ympäristöuutiset sisältyvät tilaushintaan.

Lainhuuto- ja kiinnitysrekisterin julkinen luotettavuus tarkoittaa, että vilpittömässä mielessä toimivalla henkilöllä on oikeus luottaa rekisteriin merkittyjen tietojen oikeellisuuteen. Henkilöllä on myös oikeus luottaa, että kiinteistöön ei kohdistu rekisteriin merkitsemättömiä oikeuksia tai rasituksia. Merkinnät tehdään kaupanvahvistajan, pesänjakajan tai ulosottomiehen ilmoituksen tai kiinteistökaupan verkkopalvelusta saadun tiedon perusteella.

Kiinteistötietojärjestelmän (KTJ) hallinnosta, ylläpidosta, tietopalvelusta ja järjestelmän kehittämisestä huolehtii Maanmittauslaitos. Kiinteistötietojärjestelmään kuuluu kaksi (2) rekisteriä: kiinteistörekisteri ja lainhuuto- ja kiinnitysrekisteri. Kunnan alueella kiinteistötietojärjestelmään kuuluvan kiinteistörekisterin pitäjänä toimii Maanmittauslaitos.

Kiinteistönvaihdantaa ja kiinteistöoikeudellista kirjaamista koskeva sääntely on tärkeiden muutosten edessä. Lainsäädäntöhanke sähköisen asioinnin mahdollistamisesta näissä asioissa on vireillä. Sen taustalla on pyrkimys kehittää tietoyhteiskuntaa ja sähköisten toimintatapojen edellytyksiä EU:n tavoitteiden pohjalta. Lisäksi on käynnissä hanke kirjaamisasioiden siirtämisestä tuomioistuimista Maanmittauslaitokselle.

Kiinteistökauppojen teko vaatii myyjältä useiden erilaisten asiakirjojen hankkimista ja laatimista. Kiinteistökaupat on mahdollista hoitaa itse, mutta varmimmin paperisota hoituu kiinteistönvälittäjän avulla. Erityisesti kauppakirjan laatiminen on paras jättää ammattilaisille, sillä vain maakaaren muotomääräykset täyttävä kauppakirja on pätevä.

Omistatko kiinteistön – esimerkiksi omakotitalon tai kesämökin?

Panttikirjojen sähköistämisen jälkeen pankkiin voi edelleen toimittaa kirjallisia panttikirjoja tai niitä voi siirtyä meille toisesta pankista. Voimme käyttää kirjallisia panttikirjoja uusien lainojen vakuutena vuoden 2019 loppuun, mutta suosittelemme niiden muuttamista sähköisiksi. Vuodesta 2020 alkaen uuden luoton vakuutena voidaan käyttää ainoastaan sähköisiä panttikirjoja. Asiakkailla itsellään hallussa olevia panttikirjoja ei pidä hävittää. Jos asiakkaan kirjalliset panttikirjat tulevat pankista otettavan uuden luoton vakuudeksi, ne muutetaan pankin toimesta sähköisiksi.

Kiinnitys tarkoittaa tavallisesti kiinteään omaisuuteen kohdistuvaa, lainhuuto- ja kiinnitysrekisteriin tehtävää merkintää kiinteän omaisuuden käyttämiseksi velan tai muun saamisen vakuutena. Kiinteää omaisuutta (englanniksi immovable property, real property, immovables) ovat maa-alueet ja vuokraoikeus rakennuksineen, muu omaisuus on irtainta omaisuutta.

Navigointivalikko

Kaupanvahvistajan on oltava läsnä kaupantekotilaisuudessa kun kauppakirja allekirjoitetaan. Kaupanvahvistaja toimii kaupan todistajana, ja ennen luovutusta hänen on tarkistettava osapuolten henkilöllisyys ja luovutuskirjan lakisääteiset muotovaatimukset. Luovutuskirjassa määritellään mitä omaisuutta se koskee. Asiakirja voi olla kauppasopimus tai lahjakirja. Laadin myös toimeksiannosta kauppakirjat sekä lahjakirjat.

Lainhuudolla kiinteistön omistusoikeus kirjataan lainhuuto- ja kiinnitysrekisteriin. Aina, kun kiinteistö (tai kiinteistön määräala tai määräosa) siirtyy uudelle omistajalle, on uuden omistajan haettava kiinteistöön lainhuuto kuuden kuukauden kuluessa omistusoikeuden siirtymisestä, käytännössä siis kauppakirjan allekirjoittamisesta. Mikäli lainhuutoa ei haeta ajoissa, korotetaan varainsiirtoveroa.

Sähköinen panttikirja tarkoittaa lainhuuto- ja kiinnitysrekisteriin tehtyä merkintää, josta käy ilmi, että kiinnityksestä on annettu sähköinen panttikirja. Rekisteriin merkitään, kuka on sähköisen panttikirjan haltija. Sähköisestä panttikirjasta ei anneta hakijalle paperista panttikirjaa vaan vain päätös kiinnityksen vahvistamisesta.

Rasitetoimitus

Lohkomistoimituksessa määräalasta muodostetaan itsenäinen kiinteistö. Lohkominen tulee vireille omistajan kirjallisesta hakemuksesta maanmittauslaitokseen tai lainhuudon hakemisen yhteydessä. Lainhuudon hakeminen määräalalle käynnistää siis lohkomisprosessin automaattisesti eikä erillistä hakemusta tarvita. Lohkomisessa määritellään rajat, pinta-ala, rasitteet ja osuudet yhteisiin alueisiin.

Löydä sopivimmat it- ja ohjelmistoyritykset liiketoiminnan kehityskumppaneiksi

Panttikirjat ovat usein pankkien hallussa. Suomen eri pankeissa vakuutena olevat paperiset panttikirjat muunnettiin sähköiseen muotoon loka-marraskuussa 2017 yhteistyössä pankkien ja maanmittauslaitoksen toimesta. Jos panttikirjat ovat pankin hallussa, tämä muutos ei vaadi toimenpiteitä kiinteistön omistajilta tai isännöitsijöiltä. On kuitenkin muistettava, että omissa arkistoissa tai tallelokeroissa olevia paperisia panttikirjoja ei muunneta automaattisesti sähköiseen muotoon.