Press "Enter" to skip to content

Lääkäri palkka

Lääkärin palkka ja ansiot

Tilastokeskuksen palkkarakennetilastossa on huomioitu kokonaisansiot, joihin sisältyvät peruspalkan lisäksi kaikki palkanlisät, ylityöansiot ja luontoisedut, mutta ei tulospalkkioita tai lomarahoja. Tilastossa on noin 1,6 miljoonan, yli viiden hengen yrityksissä työskentelevän kuukausipalkkaisen palkansaajan ansiotiedot. Tilastot on kerätty viime vuoden syys-, loka- tai marraskuulta.

Lääkärien palkoissa kunta-alalla kummallisuus: Yleislääkäri tienaa enemmän kuin erikoislääkäri

Tilastokeskuksen mukaan lääkäreiden ansiot vaihtelevat paljon. Kokoaikaisten yleis- ja erikoislääkärien palkoista kolmasosa tuli muusta kuin peruspalkasta, ja heillä oli paljon ei-säännöllisiä lisiä. Esimerkiksi yleislääkärien alimman desiilin säännöllisen työajan ansiot olivat 4 463 euroa ja ylimmän desiilin 8 091 euroa, jolloin parhaiten palkattujen ansiot olivat 45 prosenttia suuremmat alimpaan kymmenykseen kuuluvien palkkoihin nähden.

Palkatta paras

Hiljan Attendon liiketoimintajohtaja valitteli, ettei lääkäreitä tahdo saada päivystyksiin (Taloussanomat 10.3.). Kylä mää puolestani hämmästelen kuin niin moni kollega suostuu tekemään töitä alle työehtosopimuksen minimitason. Päiväsaikaisesta vastaanottotyöstä saa nykyisin parempaa palkkaa kuin reppufirmoilta paljon raskaammasta tk-päivystyksestä iltaisin ja viikonloppuisin. Tarvitse ihmetellä miksei työntekijöitä riitä.

Ohjeet

1.1.2016 voimassa olevan Lääkärisopimuksen 2014–2016 yleisen osan 9 §:n 1 momentin mukaan terveyskeskuksen ja sairaalan lääkärin ja hammaslääkärin vuosiloman ajalta maksettavaa varsinaista palkkaa korotetaan sillä prosenttiluvulla, joka saadaan laskemalla kuinka monta prosenttia on edellisenä lomanmääräytymisvuonna säännölliseltä työajalta maksetut lääkärisopimuksen mukaiset toimenpide- ja käyntipalkkiot sekä todistus- ja lausuntopalkkiot samalta ajalta maksetusta varsinaisesta palkasta.

TEEMASIVUSTOT

Sote-uudistukseen liittyvät muutokset haastavat kollegiaalisuutta, se on selvä. Nykyisessä toimintamallissa julkisella ja yksityisellä sektorilla työskentelevät lääkärit eivät ole aidosti kilpailijoita keskenään. Jatkossa erityisesti suoran valinnanvapauden piirissä olevia palveluja tuottavat myös yksityiset ja kolmannen sektorin toimijat, jolloin nämä lääkärien erilaiset työnantajat kilpailevat keskenään. On mahdollista, että tuo kilpailuasetelma heijastuu henkilöstönkin asenteisiin.

Lääkäreiden virkaehtosopimus (VES, Lääkärisopimus LS) sitoo kunnat ja kuntayhtymät maksamaan palveluksessaan toimiville lääkäreille ja kandeille vähintään määrätyn minimipalkan ja työehdot. Palkkauksesta voi lukea  Medisiinariliiton vuosittain toimittamasta Kandin työoppaasta (entinen Mini-VES). Työoppaan palkat ovat minimipalkkoja eli neuvottelemalla voi vaikuttaa omaan palkkaukseensa.

Tilastokeskus käyttää kansainväliseen ISCO-luokituksen perustuvaa ammattiluokitusta. Yli- ja erikoislääkärien kanssa samaan luokkaan määritellään myös erikoistuvat lääkärit. Ammattien luokittelussa noudatetaan ILOn ohjeistusta. Sen mukaan harjoittelijat luokitellaan siihen ammattiin, johon harjoittelu liittyy. Tämä luokittelukäytäntö on palkkatilastojen näkökulmasta hieman hankala.

Uusimmat

Laskuri soveltuu myös yrittäjien (YEL) ja maatalousyrittäjien (MYEL) eläkelakien mukaan vakuutetuille henkilöille, joiden sairausvakuutusmaksu on laskettu vuodesta 2003 alkaen eri tulojen perusteella, kuin muilla tulonsaajilla. Näillä henkilöillä YEL-/MYEL-työtulo korvaa yritystoiminnasta saadut ansiotulot. Sairausvakuutusmaksu lasketaan työtulon ja niiden ansiotulojen perusteella, joita ei ole korvattu.

Palkkavaaka®: tehtävien vaativuuden arviointi ja palkkavertailu

Palkkavaaka®-järjestelmä on työkalu organisaation työtehtävien vaativuuden luokitteluun ja tehtävistä maksettavien palkkojen vertailuun yrityksen sisällä ja ulkopuolella. Palkkavaaka on kehitetty Suomessa, suomalaisen työelämän erityispiirteet huomioiden. Järjestelmää käytetään laajasti sekä yksityisen että julkisen sektorin organisaatioissa.

Tuoreimmat:

Jännää, että lääkäripulaa yritetään lääkitä kaikilla muilla keinoin paitsi lääkäriksi koulutettavien määrää lisäämällä. Lääkäreiden etujärjestöjen lobbaus on niin tehokasta, että lääkärit ainona ammattikuntana ovat onnistuneet takaamaan jäsenilleen täystyöllisyyden kaikilla eduilla. Samaan aikaan esimerkiksi teknisen ja kaupan alan asiantuntijoita koulutetaan kaikkialla ja kiihtyvällä tahdilla suoraan kortistoon.

Bing hakukenttä

Jos henkilö, joka hakee oikeutta työskennellä Suomessa terveydenhuollon ammattihenkilönä, ei ole EU/ETA-valtion kansalainen, hänen on esitettävä hakemuksessaan todistus siitä, että hän on suorittanut valtionhallinnon kielitutkinnon tai yleisen kielitutkinnon. Valtiohallinnon kielitutkinnosta vaaditaan tyydyttävä taitotaso ja yleisestä kielitutkinnosta keskitason tutkinto (tasot 3–4).

Palkkatuen myöntämisen rajoitukset

Jos palkkatuki myönnetään 60 vuotta täyttäneen ja vähintään 12 kuukautta välittömästi ennen palkkatuen myöntämistä työttömänä olleen henkilön palkkaamiseksi, on tukijakso enintään 24 kuukautta kerrallaan. Tuen määrä on ensimmäisten 12 kuukauden ajalta työttömyyden keston perusteella enintään 40 tai 50 % palkkauskustannuksista, tämän jälkeen enintään 30 % palkkauskustannuksista.

Sosiaali- ja terveyspalvelut kuvallinen sivunosto

Sosiaaliasiamies neuvoo asiakkaita sosiaalihuoltoon ja varhaiskasvatukseen liittyvissä asioissa ja tarvittaessa avustaa sosiaalihuollon ja varhaiskasvatuksen palveluun ja kohteluun liittyvän muistutuksen ja muiden asiakkaiden käytettävissä olevien oikeusturvakeinojen käytössä. Sosiaaliasiamiehen tulee tiedottaa asiakkaan oikeuksista, toimia muutenkin asiakkaan oikeuksien edistämiseksi ja toteuttamiseksi sekä seurata asiakkaiden oikeuksien ja aseman kehitystä kunnassa ja antaa siitä selvitys vuosittain kunnanhallitukselle.

Työehtosopimuksiin perustuvat sairausajan palkkamääräykset

4 -vuotiaan omatoimisuus kehittyy ja lapsi voi olla hyvinkin touhukas ja utelias. Lapsen puhe on helposti ymmärrettävää ja hän voi muistaa vuodenkin takaisia asioita. Mielikuvitus on vilkasta, jolloin hänen kertomat asiat voivat toisinaan olla epätosia. Lapsi alkaa huomioida toisia ihmisiä ja hän pitää muiden lasten seurasta. Rooli- ja mielikuvitusleikit ovat mieluisia, sekä yksinkertaiset sääntöleikit. Häviäminen tuntuu vielä pahalta ja lapsen on vaikea hallita tunteitaan. Sukupuolierot alkavat kiinnostamaan lasta.

Työllistymisselvityksessä kartoitettiin oikeustieteiden laitokselta vuosina 2012–2018 valmistuneiden työllistymistä ja näkemyksiä tutkinnon soveltuvuudesta työmarkkinoille. Selvityksen mukaan laitokselta valmistuneet työllistyvät hyvin, kokevat tutkinnoistaan olleen hyötyä työllistymisessä ja ovat yleisesti tyytyväisä suorittamiinsa tutkintoihin. 

Verohallinto on lähettänyt 12 000 yritykselle kirjeen, jossa muistutetaan palkkojen ja ennakonpidätystietojen ilmoittamisesta tulorekisteriin. Kirje löytyy myös yrityksen OmaVerosta. Kirje ei tarkoita välttämättä sitä, että työnantajasuoritusten maksamisessa olisi ollut ongelmia. Syy kirjeiden lähettämiselle on se, että tulorekisterin käyttöönoton jälkeen verojen kertymisessä on havaittu viiveitä.