Press "Enter" to skip to content

Kvtes 2018 palkka

Usein kysyttyä

Sopimusratkaisun yhteydessä sovitut työaikaa koskevat luvun III määräykset ja niihin liittyvät muut muutokset on selostettu yleiskirjeessä 2/2018, ja ne tulevat voimaan 1.5.2018. Eri työaikamuotoja koskevat määräykset, jotka koskevat poissaolopäivän vaikutusta säännölliseen työaikaan ja ylityörajaan tulevat voimaan 7.5.2018. KVTES 2017 III työaikaluvun määräyksiä ja liitteen 15 liukuvaa työaikaa koskevia määräyksiä noudatetaan 30.4.2018 asti.

Kunta-alan palkkojen perusteet

Henkilökohtaista lisää maksetaan pääsääntöisesti työntekijän työsuorituksen arvioinnin perusteella. Henkilökohtaisen lisän maksamisen perusteina voivat ammatinhallinnan ja työssä suoriutumisen lisäksi olla esimerkiksi tuloksellisuus, monitaitoisuus ja luovuus, erityistiedot ja -taidot, yhteistyökyky, vastuuntunto, oma-aloitteisuus ja kehityskykyisyys. Työsuorituksen arviointi suoritetaan esimerkiksi vuosittain käytävän kehityskeskustelun yhteydessä.

Kunta-alan yleinen virka- ja työehtosopimus KVTES

Kunnan palkkasummasta 1,2% suuruinen osuus varataan palkankorotuksiin, joiden jakamisesta neuvottelevat pääluottamusmiehet työnantajan kanssa. Korotuksiin varatulla summalla on tarkoitus korjata palkkausepäkohtia esimerkiksi ammattiryhmille, joiden palkkaus on jäänyt selvästi jälkeen. Jos pääluottamusmiehet ja työnantaja eivät pääse sopimukseen palkankorotuksen kohdentamisesta eri henkilöille / ammattiryhmille, päättää työnantaja kenelle korotus maksetaan.

Paikallisesta tuloksellisuudesta maksetaan kertaerä

Paikallisen järjestelyerän kohdentamisessa työnantaja ottaa huomioon, että paikallisen järjestelyerän käyttö jakaantuu mahdollisimman tasapuolisesti liitteiden palkkasummat huomioiden eri palkkahinnoitteluliitteiden välillä. Palkkahinnoittelun ulkopuoliset muodostavat tässä tarkastelussa oman ryhmänsä. Paikalliset järjestelyerät käytetään tehtäväkohtaisten palkkojen korotuksiin ja/tai henkilökohtaisiin lisiin tai vastaaviin korotuksiin.

Henkilökohtaisia työskentelee käytännössä joka kunnassa. Runsaassa 70 prosentissa kunnista avustajien palkat nousevat; eniten sopimus nostaa palkkoja niissä kunnissa, joissa maksetaan työehtosopimuksen mukaista vähimmäispalkkaa. Esimerkiksi Tampereella ja Oulussa 20 viikkotuntia työskentelevän palkka nousee sopimuskauden aikana 90 euroa ja täyttä työaikaa tekevän 180 euroa kuukaudessa.

Työkokemuksen perusteella maksettava työkokemuslisä on 3 % tehtäväkohtaisesta palkasta, kun työntekijä/viranhaltija on ollut vähintään 5 vuotta virka- tai työsuhteessa asianomaiseen kuntaan tai kuntayhtymään, tai ollut muulla työnantajalla tehtävissä, josta on hyötyä nykyisissä työtehtävissä. Vastaavalla tavalla 10 vuoden perusteella maksetaan 8 % tehtäväkohtaisesta palkasta työkokemuslisänä.

Etsitkö jotain näistä?

Kunnalla työskenteleviin lääkäreihin sovelletaan Lääkärisopimuksen lisäksi myös kunnallista yleisestä virka- ja työehtosopimusta KVTES:ä siltä osin, kun Lääkärisopimuksella ei ole KVTES:stä poikettu.  KVTES:sta löytyvät mm. vuosilomien, sairauslomien ja perhevapaiden määräytymisen perusteet ja niiden palkallisuus sekä luottamusmiestoimintaa koskevat asiat. Sen sijaan KVTES:n palkkaus- ja työaikaluvuista noudatetaan vain tiettyjä osia niiden ollessa pääosin toisin sovittuna Lääkärisopimuksessa.

1.6.2015 voimaan tulleet jaksotyömääräykset koskevat lähinnä työaikalu​vun 9, 16 ja 17 §:iä eli säännöllistä työaikaa, lisä- ja ylityötä keskeytyneellä työaikajaksolla ja ylityökorvausta. Muodollista jaksotyötä koskevat määräykset poistuivat. Arkipyhät, jotka on lueteltu työaikaluvun 7 § 2 momentissa, alentavat ylityörajaa. Lisätietoja: Jonna Voima ja Arto Vallivaara​.

Puhelinpalvelu

Esimerkki: Työntekijöille maksetaan palkanlaskijan työstä palkkaluokkaa G17 (mikä on C-palkkaryhmän vähimmäispalkkaluokka). Työntekijä ERTOlaiselle maksetaan tehtäväkohtaisena lisänä (lisävastuusta) palkkaluokkaa G18. G18-palkkaluokan vuoksi työntekijälle maksetaan siis 17,13 euroa (=G18 ja G17 palkkaluokkien välinen erotus) enemmän kuin muille työntekijöille, joilla kyseistä lisävastuuta ei ole.

Ylityöstä maksettavat korvaukset

Ylityöstä on maksettava korotettu palkka. Työnantaja ja työntekijä voivat sopia ylityökorvauksen vaihtamisesta myös kokonaan tai osaksi vastaavaan palkalliseen vapaa-aikaan. Korvauksena annettavan vapaa-ajan pituus määräytyy ylityökorvauksia koskevien korotusprosenttien mukaisesti. Vapaa-aika on annettava kuuden kuukauden kuluessa ylityön tekemisestä, jollei toisin sovita.

Vuosisidonnaisten lisien painoarvoa vähennetään 1.12.2018 poistamalla 8 vuoden lisästä 1 prosenttiyksikkö. Kyseisille opettajaryhmille suunnataan samalla 1 prosentin palkankorotus. Ammatillisissa oppilaitoksissa ja aikuiskoulutuskeskuksissa ei tehdä vuosisidonnaisten lisien painoarvon alentamista, mutta vastaava korotus tehdään 0,3 prosentin tasokorotuksella.

Lue lisää aiheesta

– Palkkakyselyn vastauksia katsellessani huomasin surukseni yhden yhdistävän tekijän. Palaute siitä, että työn vaativuus tai lisäkoulutuksen tuoma ammattitaito ei näy palkassa, yhdistää eri sektoreita. Mikäli asiantuntijuuttamme ei arvosteta, voi se pahimmillaan johtaa turhautumiseen ja alan vaihtoon. Tulevissa muutoksissa meidän asiantuntijuuttamme tarvitaan enemmän, minkä tulisi näkyä myös palkassa, Farmasialiiton puheenjohtaja Antti Kataja painottaa.

Sotilaspuku virka- ja juhlatilaisuuksissa

Pientä juhlapukua käytetään klo 18.00 tai sen jälkeen alkavissa puolustusvoimien piirissä järjestettävillä juhlapäivällisillä ja -illallisilla, kanssakäymisessä ulkovaltojen edustajien kanssa kansallispäivän, asevoimien tai puolustushaaran vuosipäivän tilaisuuksissa (ei kuitenkaan vastaanotoilla) sekä siviilitilaisuuksissa vuosi- tai muun merkkipäivän juhlallisella vastaanotolla. Sotilashäissä kutsuvieraina olevat ammattisotilaat käyttävät pientä juhlapukua.

Viimeksi vastattu

Määräaikaisen työsopimuksen tekeminen ei edellytä 3 §:n 2 momentissa tarkoitettua perusteltua syytä, jos palkattava henkilö on ollut työ- ja elinkeinotoimiston ilmoituksen mukaan yhtäjaksoisesti työtön työnhakija edellisen 12 kuukauden ajan. Enintään kahden viikon pituinen palvelussuhde ei kuitenkaan katkaise työttömyyden yhdenjaksoisuutta. Sopimuksen tekemistä määräaikaisena ei estä se, että työnantajan työvoimatarve on 3 §:n 3 momentissa tarkoitetulla tavalla pysyvää.

Uusi sopimus tuo muutoksia myös paikalliseen sopimiseen. Lomarahojen vaihtaminen vapaaksi on nyt mahdollista erillisen paikallista sopimista koskevan määräyksen rajoissa. Tosin aiemminkin ao. on ollut mahdollinen, mutta käytännössä vaihtamisesta ei ole tehty paikallisia sopimuksia. Lisäksi vaihtaminen edellyttää vielä osapuolten keskinäistä sopimusta. Tällä hetkellä puhuttaa erityisesti paikalliseen sopimiseen liittyvä järjestely. Ilmassa on sen suhteen vielä jonkin verran kysymysmerkkejä, miten käytännössä sopiminen mahdollistuu.

Työajan tarkka seuranta erilaisilla sähköisillä kulkutunnisteilla on lisääntynyt myös lääkäreiden työpaikoilla. Eri elämäntilanteissa tulee kuitenkin tarpeita poissaoloihin keskellä päivää ja osalle työantajista tulkinnat siitä, milloin poissaolot oikeuttavat palkkaan. Nuori Lääkäri –lehteen tulleiden tiedustelujen perusteella käytännöt esimerkiksi äitiysneuvolakäyntien osalta vaihtelevat jopa kuntatyönantajilla.

Eläkkeen määrään vaikuttavia asioita

Epäpätevyysalennusten väärinkäytön lopettaminen on erittäin hyvä asia. Vielä tärkeämpää olisi selvittää ja lopettaa kiusaaminen kaupungin hallinnossa ja sen omistamissa yhtiöissä. Nyt olisi tärkeää, että mahdollisimman moni kävisi allekirjoittamassa Adressit.com sivustolla olevan adressin. Sillä vastustetaan paitsi uimahallin toimitusjohtajan järjettömiä potkuja myös kiusaamista työpaikoilla. Adressin allekirjoittajien kommenteista paljastuu, että kiusaamista on tapahtunut pitkään, mutta siitä on vaiettu, ilmeisesti työpaikan menettämisen pelossa.

Kysy neuvoa!

Palkanmaksun yhteydessä työntekijälle on annettava palkkakuitti, josta tulee käydä selkeästi ilmi peruspalkka, maksetut korvaukset sekä palkasta perityt verot ja työnantajamaksut. Tarkista aina palkkakuitti sen varmistamiseksi, että sinulle on maksettu oikein niin peruspalkka kuin kaikki ilta-, viikonloppu-, ylityö- ja muut korvaukset. Muistathan, että niin sanotun epämukavan työajan lisiä ei saa sisällyttää peruspalkkaan, vaan ne on aina maksettava sen päälle.