Press "Enter" to skip to content

Kuolinpesän koskemattomuus

Perinnönjako-ongelmia

Kuolinpesä voidaan pitää jakamattomana lähes kuinka pitkään tahansa. Pesän osakkaiden on esimerkiksi mahdollista tehdä sopimus, että he pitävät pesän jakamattomana toistaiseksi tai määräajan. Usein taustalla on pyrkimys pitää pesä yhtenä, jakamattomana kokonaisuutena niin kauan kuin leski on elossa. Lisäksi pesän pitäminen jakamattomana voi estää omaisuuden epätaloudellisen pirstoutumisen: esimerkiksi kiinteistön arvo usein laskee, jos se jaetaan.

Social links

Perunkirjoitus tulee toimittaa kolmen kuukauden kuluessa kuolemantapauksesta. Perunkirjoituksessa laaditaan perukirja -niminen asiakirja, johon listataan vainajan varat ja velat sellaisina, kun ne olivat kuolemantapauksen sattuessa. Perukirjaan tulee merkitä myös kuolinpesän osakkaat, sekä itse perunkirjoitustoimitusta koskevat tiedot. Perukirja toimii muun muassa perintöverotuksen pohjana.

Arvo-osuustili on sijoituksia varten olemassa oleva tili, jolle merkitään sijoittajan hankkimat osakkeet, joukkovelkakirjalainat ja muut arvo-osuudet. Vainajan jälkeen jättämään omaisuuteen voi kuulua arvo-osuustili. Kyse ei silloin ole esimerkiksi paperisista osakekirjoista, vaan sähköisestä tilistä sijoituksille. Kuolinpesän osakkaat voivat halutessaan jatkaa yhdessä perinnönjättäjän harjoittamaa sijoitustoimintaa. Sijoitusten myyminen tai jakaminen perillisten kesken on  luonnollisesti myös mahdollista.

Sinun täytyy olla kirjautunut vastataksesi tähän aiheeseen.

Asiakasomistajuus voidaan sanoa irti tai siirtää toiselle. Kuolinpesä saa myös ohjeita, miten perunkirjoituksen jälkeen vainajan asikasomistajuus joko irtisanotaan tai siirretään toiselle henkilölle vuoden kuluessa kuolemasta. Tämän voi tehdä kuolinpesän hoitaja, kun hän on saanut siihen muilta perän osakkailta valtuuksen. Tähän tarvitaan myös vainajan perukirja, josta selviävät pesän osakkaat.

Edellä kuvatun mukaan päätökset perikunnan omaisuudesta tehdään pääsääntöisesti yhteisesti. Tällainen päätös on esimerkiksi päätös puuston perkaamisesta ja sen käytöstä polttopuuna. Jos kuolinpesälle ei ole järjestetty erityistä hallintoa ja joku perikunnan osakkaista ei suostu toimenpiteeseen, ei sitä voi tehdä ilman hänen suostumustaan. Poikkeuksena laissa mainitaan toimenpide, joka ei siedä viivytystä. Sellainen voisi olla esimerkiksi myrskytuho, jonka seurauksena puut täytyy saada nopeasti pois metsästä pilaantumasta.

Valtiolle perintönä menneen omaisuuden hakeminen

Ilmoituksen saatuaan Valtiokonttori valtuuttaa heti pesänhoitajan hoitamaan kuolinpesää ja valmistelemaan perunkirjoitusta, joten ilmoittajan hallussa mahdollisesti olevat kuolinpesän asiakirjat voi luovuttaa suoraan pesänhoitajalle. Pyydämme pesänhoitajaa heti valtakirjan saatuaan ottamaan yhteyttä henkilöön, joka on tehnyt ilmoituksen Valtiokonttorille.

Veronmaksajain keskusliiton mukaan kuolinpesä jätetään usein rauhaan, koska halutaan kunnioittaa lesken tahtoa. Pesiä jää koskemattomaksi myös vähäisen tai korkean arvon vuoksi. Arvoltaan vaatimaton pesä ei ehkä kiinnosta perillisiä, kun taas vauraalla pesällä voi olla osinko- ja pääomatuloja, jolloin osakkaiden voi olla verotuksellisesti edullista pitää tuotot yhteisinä.

Företagsekonomi och entreprenörskap

Luvanhaltijan konkurssi- tai kuolinpesällä on oikeus jatkaa vartioimisliiketoimintaa enintään yhden vuoden ajan luvanhaltijan konkurssin alkamisesta tai kuolinpäivästä. Konkurssipesän hoitajan sekä kuolinpesän osakkaan tai muun pesää hoitavan on ilmoitettava sisäasiainministeriölle luvanhaltijan konkurssista tai kuolemasta 30 päivän kuluessa konkurssin alkamisesta tai kuolinpäivästä.

Virkamiesaseman nojalla perus- tai ihmisoikeuksia ei enää lähtökohtaisesti katsota voitavan rajoittaa. Virkamiehellä on myös tiettyjä virkamieslaista johdettavia nimenomaisia oikeuksia: oikeus yhdenvertaiseen ja tasapuoliseen kohteluun (VirkamL 11 §), oikeus kuulua tai olla kuulumatta yhdistykseen (VirkamL 12 §) sekä oikeus palkkaan ja muihin erityisiin taloudellisiin etuihin (VirkamL13 §). Täten virkamiesten perus- ja ihmisoikeuksien voidaan ajatella olevan lähtökohtaisesti turvatut.

Jokasään torjuntakyky saavutetaan (1970-luku)

Ilmavoimien vuoden 1918 joukkorakenteen muodostivat kaksi lento-osastoa, joiden tukikohtina toimivat Pohjois-Pirkanmaalla sijaitseva Kolho ja Viipurin Antrea. Sodan päätyttyä alkoi ilmavoimien organisointi lentoasemarakenteeseen, jossa lentojoukot toimivat Utin maalentoasemalta, Sortavalan ja Koiviston vesilentoasemilta sekä Santahaminan saarelta, jossa nykyisellä Kaartin jääkärirykmentin varuskunnan alueella oli sekä vesilentokoneille tarkoitettu satama että kiitotie.

Yhteystiedot

Raide-Jokeri-pikaraitiotien rakentaminen alkaa 13 kohteessa kesäkuun alussa. Rakentamisella on merkittäviä vaikutuksia pääkaupunkiseudun liikenteeseen seuraavien vuosien aikana. Työmaiden läheisyydessä toteutetaan tilapäisiä liikennejärjestelyjä, jotka muuttavat jalankulun, pyöräilyn, moottoriajoneuvoliikenteen ja joukkoliikenteen reittejä rakentamisen aikana. Järjestelyistä kerrotaan tarkemmin Raide-Jokerin verkkosivuilla ja työmaiden läheisyydessä opastein.

Testamentin tekijä voi milloin tahansa ja ilman mitään erityistä syytä peruuttaa tai muuttaa testamenttinsa. Jos testamenttiin halutaan tehdä muutoksia, on jälleen noudatettava lain asettamia muotomääräyksiä. Viimeisin laadittu testamentti kumoaa vanhemmat testamentit ainakin siltä osin, kuin niissä on ristiriitaisia määräyksiä. Tästä johtuen on suositeltavaa, että uudella testamentilla aina kumotaan nimenomaisesti ja kokonaisuudessaan aiempi testamentti, jolloin kenellekään ei jää epäselväksi, olisiko aiempi testamentti tarkoitettu jäämään joltain osin yhä voimaan.

Tämä yhtiö toimii kokonaan eduskunnan budjettivallan ulkopuolella, ja määräysvaltaa siinä käyttävät pääministeri ja valtioneuvosto. Valtio siis myy omaisuuttaan, mutta myynnistä saatujen miljardien käytöstä ei päätä eduskunta, vaan hallitus ja käytännössä omistajaohjausministeri. Hallitus kokonaisuudessaan päättää, tuloutetaanko voitoista euroakaan takaisin budjettiin vai käyttääkö hallitus voiton johonkin itselleen tärkeään kärkihankeeseen.

Oliko muita vaihtoehtoja metsän tulevaisuudelle kuin METSO?

Verottajan sähköiset palvelut saivat kokea uudistuksia. OmaVero on Verohallinnon uusi sähköinen palvelu, joka avattiin tammikuun alussa. OmaVerossa näkyvät arvonlisävero- ja työnantajasuoritusten ilmoitus- ja maksutiedot sekä niiden saldot. Ilmoitukset näistä veroista pitää antaa 1.1.2017 lähtien sähköisesti. Näiden verojen maksuviite vaihtui myös tammikuussa, mutta vanha viite toimii vielä vuoden 2017 ajan.

Samuel Lithovius ehti kuitenkin saada aikaan koko tavalla suuren metelin virkakautensa loppuaikoina. Hän oli Raaheen muutettuaan nainut edeltäjänsä, Heinrich Kluvensichin lesken, Susanna Niilontytär Aejmeleuksen. Virkakautensa lopulla vakavan sairauden yllättäessä hänet äkillisesti hän tahtoi turvata vaimonsa tulevaisuuden taloudellisesti sopimalla Turun hovioikeuden notarion Carl Mentzerin kanssa, että mikäli tämä suorittaisi kuolinpesään 4 500 kuparitaalaria, Lithovius tekisi kaikkensa järjestääkseen Mentzerille Raahen pormestarin viran.

Hakulomake

Metsäaluetta hallitsee siihen miltei kokonaan sisältyvä Kaikkallio jyrkänteineen ja halkeamineen. Kallioaluetta vartioivat puut ovat todella järeitä ja korkeita. Vanhin metsä sijoittuukin kallioalueelle ja sen tuntumaan. Länsi- ja eteläosassa on nuorempia, myös lehtipuuvaltaisia osia. Kaikkallion hiidenkirkko – pirunkirkkonakin tunnettu kalliomuodostelma – on seudulla tunnettu vaelluskohde.