Press "Enter" to skip to content

Kuolinpesän asunnon remontointi

Kuolinpesä syntyy, kun perinnönjättäjä kuolee. Kuolinpesä koostuu perittävän varoista ja veloista, ja kuolinpesän hoidosta ja hallinnasta vastaavat yleensä kuolinpesän osakkaat. Kuolinpesän osakkaita ovat perilliset, yleistestamentin saajat ja usein myös leski. Jos kuolinpesään kuuluu esimerkiksi asunto, saattaa siitä aiheutua kustannuksia, kuten remonttikuluja. Jos kuolinpesä jää toistaiseksi jakamatta tai leski saa hallintaoikeuden asuntoon, herää kysymys siitä, kuka vastaa asunnon kustannuksista.

Veroarkistot

Kuolinpesän myymässä kohteessa ostajaa saattaa askarruttaa myös se, etteivät kuolinpesän osakkaat ole asuneet itse asunnossa. Koska kuolinpesän osakkaat eivät tunne asuntoa kovin hyvin, on riskinä, että asunnosta ei kerrota kaikkia tietoa tai piilevät virheet jäävät epäselviksi. Asuntojen historiaa taltioidaan harvoin ja korjauksien laatua on vaikea arvioida avaamatta rakenteita. Myöskään vahinkohistoria ei ole välttämättä tiedossa. Asuntokaupat.com:in lakimies vinkkaa: “kannattaa merkitä kauppakirjaan myyjän olevan kuolinpesä luonnollisen henkilön sijaan”.

Kiitos vastauksestasi. Tarkoittaako se sitä, että jos vuokra olisi 2000 euroa/kk. vuositasolla olisi lesken osuus remonttikuluista 24000 tai 10 vuoden aikana 240 000 euroa??? Miten remontin ajankohdat/lesken maksuvelvollisuus ajoittuvat.Toinen kysymykseni oli: Jos leski remontoi taloa ja maksaa kulut. Miten talon arvon remintista johtuva nousu vaikuttaa edesmenneen puolisoni perillisten osuuteen talosta. Siis kun talon arvo nousee osituspäivämäärän jälkeen.

Näitä muut lukevat nyt

Myynnistä mahdollisesti saatavasta luovutusvoitosta verotetaan kuolinpesää, jos lapset eivät kuolinpäivän jälkeen ole asuneet asunnossa yhtäjaksoisesti ja vakituisesti vähintään kahden vuoden ajan. Myyntihinnasta vähennetään myyntikulut ja hankintameno, joka on asunnon perintäverotuksessa vahvistettu arvo, eli perukirja-arvo. Vaihtoehtoisesti myyntihinnasta voidaan vähentää myös hankintameno-olettamana 40 prosenttia myyntihinnasta, jos se on enemmän kuin perintöverotusarvo ja myyntikulut.

Olen ollut leskenä 30 vuotta ja asunut perikunnalle jääneessä asunnossa, joka on perikunnan ainoa omaisuus. Olen tänä aikana maksanut kaikki yhtiövastikkeet ja niiden lisäksi muun muassa putkiremonttimaksut sekä perikunnalle jääneet velat. Velkoja oli lähes osakkeen arvon verran. Arvon määritti verottaja. Kun perikunnan asunto nyt myydään, olenko oikeutettu korvauksiin maksamistani remonttilaskuista, veloista ja vastikkeista? Velaton uusi oma asunto

Kaleva.fi suosittelee

Selvästikin tunnet itsesi loukatuksi «yhtenä tulevana perijänä», kun muut ovat saaneet osuutensa ja sinä et. Jutusta voi myös aistia sen ettet ole hyvissä väleissä leskeen, kun et halua edes käydä siellä. Tuo ilmaisu «harhaisessa päässään» kertoo siitä. Oletko kohdellut häntä joskus huonosti tai päin vastoin? Lapsuudessa saatuja selkäsaunoja ei enää lasketa – saattoivat olla tarpeen.

Jos kuolinpesä ennen osituksen toimittamista myy vainajan nimissä olleen asunnon, luovutusvoitto ei ole osaksikaan verovapaa pelkästään sillä perusteella, että leski on käyttänyt asuntoa vakituisena asuntonaan ja hänellä on avio-oikeus vainajan omaisuuteen. Kuolinpesän saama luovutusvoitto on verovapaa vain niiden perillisten osuutta vastaavalta osin, jotka ovat vainajan kuoleman jälkeen käyttäneet asuntoa vakituisena asuntonaan vähintään kahden vuoden ajan. Kiristynyttä kantaa sovelletaan 25.4.2005 jälkeen tapahtuneisiin luovutuksiin.

Tarvittavat asiakirjat

Asunto-osakkeiden saannolla tarkoitetaan yleensä asunto-osakkeiden siirtymistä luovuttajalta luovutuksensaajalle kaupan, lahjan, perinnön tai testamentin johdosta. Asunto-osakkeet voivat myös jäädä jakamattomalle kuolinpesälle. Saannon johdosta tapahtunut osakkeiden siirtyminen rekisteröidään asunto-osakkeiden saajan osakeluetteloon. Käytännössä virallisen osakeluettelomerkinnän tekee asunto-osakeyhtiön isännöintitoimisto, johon myös rekisteröintiä varten tarvittavat asiakirjat toimitetaan. 

Vuokravakuus

Avioliiton päättyessä eroon tai kuolemaan puolisoiden kesken toimitetaan ositus, ellei puolisoilla ole avioehtoa, jonka nojalla puolisoilla ei ole avio-oikeutta mihinkään toistensa omaisuuteen. Osituksessa verrataan toisiinsa puolisoiden avio-oikeuden alaisia netto-omaisuuksia. Netto-omaisuus lasketaan siten, että puolison omista varoista vähennetään omat velat. Enemmän avio-oikeuden alaista omaisuutta omistava aviopuoliso joutuu luovuttamaan vähemmän omistavalla tasinkoa, jotta puolisoille jäisi osituksen jälkeen yhtä paljon avio-oikeuden alaista omaisuutta.

Vilkaise myös nämä:

Läheisen kuoleman tullessa kohdalle kannattaa keskittyä surutyöhön, sillä vakuutusasioiden hoitamisella ei ole kiire. Tieto henkilön kuolemasta tulee Ifiin suoraan Väestörekisterin kautta, ja vainajan nimissä olevat vakuutukset siirtyvät kuolinpesän nimiin. Kuolinpesän osakkaat voivat hoitaa kuolinpesän vakuutusasioita yhdessä tai valtuuttamalla kuolinpesälle asioidenhoitaja.

Kuolinpesän jakovaatimus ja ositus

Lesken oikeus päättää edes omasta omaisuudestaan on rajoitettua ennen ositusta lesken ja kuolinpesän välillä. Ennen ositusta leski ei voi päättää omaisuutensa myymisestä tai lahjoittamisesta ilman kuolinpesän osakkaiden suostumusta. Syynä on se, että ennen ositusta ei ole selvää miten avio-oikeus kohdistuu mihinkin omaisuuteen ja miten mahdollinen tasinko suoritetaan – tämä selviää vasta osituksessa.

Edunvalvoja ei saa ilman maistraatin lupaa pantata päämiehen omaisuutta lainan vakuudeksi. Omaisuuden pantiksi luovuttaminen ja muu panttioikeuden perustaminen on luvanvaraista. Luvanvaraisuus koskee sekä kiinteää että irtainta omaisuutta. Muutos lainaehdoissa vaatii uuden panttausluvan, mikäli ehtoja muutetaan päämiehen vahingoksi. Lupaa ei myönnetä yleispanttaukseen.

Avioliitossa oleva puoliso ei voi ilman toisen puolison suostumusta luovuttaa tai myydä asuntoa, joka on yksinomaan tai pääasiallisesti tarkoitettu käytettäväksi puolisoiden yhteisenä kotina. Näin ollen yhteisenä kotina käytetyn asunnon myyntiin tarvitaan aviopuolison suostumus, vaikka myyjä omistaisi asunnon kokonaan yksin. Isännöitsijän tai hallituksen tehdessä osakeluettelomerkintää uuden omistajan nimiin tulee ennen merkinnän tekemistä tarkistaa, että asunnon myyntiin on aviopuolison suostumus.

Asumisoikeussopimus

Alkuvuodesta 2019 Helsingin kaupungin asuntopalveluiden jakamat uudet järjestysnumerot pyörivät noin 255 000:n tienoilla. Yleisesti vapautuvasta asunnosta lähetetään tarjous viidellekymmenelle pienimmän järjestysnumeron ilmoittaneelle hakijalle, joiden hakukriteerit vastaavat haettavan asunnon tietoja. Koska osalla hakijoista numero on haettu jo parikymmentä vuotta sitten, voi kestää pitkäkin aika, että aivan uudella numerolla saa asuntotarjouksen. Lähellä keskustaa sijaitsevat asunnot ovat tähän mennessä menneet alle 30 000:n numeroilla.

Kotitalousvähennyksen saamisen edellytykset saattavat johtaa siihen, että asunto-osakeyhtiön osakkaat muuttavat yhtiöjärjestystä verohyödyn vuoksi. Osakkeenomistajat huolehtivat itse remonteistaan ja saavat itse kotitalousvähennykset. Kannattaa muistaa, että myös jatkossa vastuu kyseisistä rakenteista, eristeistä ja perusjärjestelmistä säilyy osakkaalla. Tämä ei välttämättä ole asunto-osakeyhtiön edun mukainen ratkaisu ja ongelmat rakenteissa saattavat olla monenlaisia. Pohjimmiltaan kyse on asunto-osakeyhtiön omistamien talojen kunnossapidosta ja kaikkien osakkeenomistajien edusta.

Huoneiston remonteista tulee tehdä isännöintiyritykseen muutostyöilmoitus. Lain mukaan ilmoituksen käsittelyaika on enintään 1kk. Luvanvaraisia töitä ei saa aloittaa ennen kuin olet saanut muutostyöluvan ja sen mukana mahdollisia toteutusohjeita. Muutostyöilmoituksen voi jättää ainoastaan osakkeiden rekisteröity omistaja. Huolehdi siis omistuksesi rekisteröinnistä heti, jos suunnittelet remonttia.

Asuntohaku

Asumisoikeuden luopumisilmoitus tehdään joko sähköisesti Kotikulman kautta tai tulostamalla sivun oikeasta laidasta asuntomyyjälle palautettava luopumislomake. Asumisoikeuden luopumisessa irtisanomisaika on päivälleen kolme kuukautta. Luopumisaika lasketaan siitä päivästä lukien, kun Asokotien myyjä on vastaanottanut ilmoituksen. Ilmoita luopumisilmoituksen yhteydessä huoneistoon tehdyt hyvitettävät muutostyöt. Hyvitys tehdään toimitettujen maksukuittien perusteella.