Press "Enter" to skip to content

Kuolinpesä lunastus hinta

Kuolinpesän osuuden myynti toiselle osakkaalle

Henkilön kuollessa hänen varoistaan ja veloistaan muodostuu kuolinpesä. Kuolinpesän osakkaita ovat kuolleen henkilön oikeudenomistajat eli perilliset, yleistestamentinsaaja sekä leski siihen saakka, kunnes ositus on toimitettu. Toisinaan eteen voi tulla tilanne, jossa joku osakkaista on halukas myymään oman osuutensa kuolinpesästä kuolinpesän ulkopuoliselle henkilölle. Joskus taas toiset osakkaat haluavat ostaa jonkin osakkaista ulos kuolinpesästä. Perillinen voikin myydä oman osuutensa kuolinpesästä.

Kuolinpesän osakkaat hallitsevat kuolinpesän omaisuutta yhdessä ja tekevät yhdessä kuolinpesää koskevat päätökset. Perintöoikeus ei tunne enemmistöpäätöksiä, vaan kaikkien osakkaiden tulee olla esimerkiksi omaisuuden myynnistä samaa mieltä. Yleensä osakkaat etenevät sovinnossa ja yleinen käytäntö on, että yksi osakas valtuutetaan huolehtimaan kuolinpesän juoksevista asioista.

Veroneuvonta

Yhtymä on kuolinpesää edullisempi omistusmuoto, koska vuotuisessa metsäverotuksessa yhtymän tappiot välittyvät jo samana verovuonna osakkaiden henkilökohtaiseen verotukseen, ja näin metsätalouden tappiot saadaan hyödynnetyksi osakkaiden muiden pääomatulojen tai ansiotulojen verotuksessa. Kuolinpesässä verovuoden tappiot jäävät vähennettäväksi kuolinpesän myöhemmistä voitollisista tuloksista. Jos kuolinpesällä ei synny voitollisia tuloksia seuraavan kymmenen vuoden aikana, jäävät tappiot vuosi kerrallaan kokonaan vähentämättä.

Jakamattomaan kuolinpesään kuuluvan omaisuuden luovutuksesta saatu voitto on kuolinpesän tuloa. Osuus jakamattomaan kuolinpesään on osakkaan irtainta omaisuutta. Sen luovutuksesta syntyvä luovutusvoitto on osakkaan tuloa. Kuolinpesän tai osakkaan voiton taikka tappion määrää laskettaessa omaisuuden hankintamenona pidetään edellä mainituissa tilanteissa perintöverotuksessa käytettyä verotusarvoa. Vaihtoehtoisesti voidaan voiton määrää laskettaessa käyttää hankintameno-olettamaa, jos se on verovelvolliselle edullisempi.

Murupolku

Vainajan tekemät maksupalvelusopimukset, kuten suoraveloitussopimukset, pysyvät edelleen voimassa. Tämä menettely on käytännössä yleensä asianmukainen, sillä monien maksujen, kuten esimerkiksi sähkö- tai vastikemaksujen, voi katsoa menevän kuolinpesän hyväksi. Maksupalvelusopimukset kuitenkin lopetetaan, mikäli yksikin kuolinpesän osakkaista niin haluaa.

Päävalikko

Kuolinpesän myymässä kohteessa ostajaa saattaa askarruttaa myös se, etteivät kuolinpesän osakkaat ole asuneet itse asunnossa. Koska kuolinpesän osakkaat eivät tunne asuntoa kovin hyvin, on riskinä, että asunnosta ei kerrota kaikkia tietoa tai piilevät virheet jäävät epäselviksi. Asuntojen historiaa taltioidaan harvoin ja korjauksien laatua on vaikea arvioida avaamatta rakenteita. Myöskään vahinkohistoria ei ole välttämättä tiedossa. Asuntokaupat.com:in lakimies vinkkaa: “kannattaa merkitä kauppakirjaan myyjän olevan kuolinpesä luonnollisen henkilön sijaan”.

Kunnalla on oikeus ilman erityistä lupaa lunastaa alue, joka on asemakaavassa merkitty yleiseksi alueeksi ja yleisen rakennuksen tontiksi ja tarkoitettu kunnan laitokselle tai kunnan muihin tarpeisiin. Yleensä kunta kuitenkin pyrkii saamaan nämä maa-alueet itselleen vapaaehtoisilla kaupoilla. ”Pakkolunastaminen” ei edelleenkään ole kunnalle niitä miellyttävimpiä päätettäviä asioita, mutta toisaalta kysymys on lainsäätäjän kunnille tarjoamasta maapoliittisesta keinosta.

Omistamme metsäyhtymän. Miten tapahtuu osakkaan lunastaminen ulos metsäyhtymästä? Osakkaita on kolme (velipuolet ja sisarpuoli) ja neljä (veljet ja sisaret). Miten tulee toimia kun me kolme jäljempänä mainituista (minä, veljeni ja sisar) haluamme lunastaa yhden sisaristamme ulos yhtymästä siten, että saamme hänen osuutensa osakkuusmurtoluvusta itsellemme, eli meille kolmelle jäljempänä mainituille. Lainhuudatus on tehty yhteisenä kaikille 7:lle. Tuleeko lainhuudatus tehdä uudestaan ja onko hyväksyntä saatava myös sisarpuolelta ja velipuolilta? 

Sijoitusrahastojen verotus

F on 15.1.1938 pidetyssä julkisessa huutokaupassa ostanut vaimonsa G:n nimiin Asunto D:n (jatkossa asunto-osakeyhtiö) osakkeet nrot 1194-1218, 1243-1266, 1291-1314, 1315-1336 ja 1385 -1408, jotka oikeuttavat huoneistojen nrot 40, 42, 44, 45 ja 48 hallintaan yhtiön Turussa omistamassa rakennuksessa. G on kuollut 6.9.1985 ja F 3.12.1987. Heidän ainoa oikeudenomistajansa on B.

Asiakkaan velvollisuutena on tutustua Kuopion seudun joukkoliikenteen yleisiin matkakortti- ja matkustusehtoihin, matkustusvyöhykkeisiin lippuihin ja hintoihin ennen kortin hankkimista. Matkakortin luovutuksen yhteydessä asiakkaan ja viranomaisen välille syntyy asiakassuhde, joka on voimassa, kunnes jompikumpi osapuolista sen päättää. Asiakassuhteen säilymiseksi asiakkaan on noudatettava näitä ehtoja.

Edilex Ympäristö yhdistää EHS-tiedon ja juridiikan. Se pitää sinut tehokkaasti ajan tasalla ympäristö- ja työsuojelulainsäädännön (EHS: Environment, Health and Safety) muutoksista. Saat sähköpostiisi ympäristötiedotteet, joissa asiantuntijat kommentoivat tärkeimpiä alueen säädösmuutoksia. Saat ympäristö- ja työsuojeluasioihin liittyvää henkilökohtaista neuvontaa sähköpostitse HPP Asianajotoimiston asiantuntijoilta. Koko laaja Edilex Peruspalvelu ja sen ympäristöuutiset sisältyvät tilaushintaan.

Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj eli pörssilistattu nk. emoyhtiö ei ole konkurssissa vaan jatkaa toimintaansa yrityssaneeraussuunnitelman mukaisesti, vaikka omistusoikeutta konkurssiin menneeseen kaivosyhtiöön ei enää ole. Näin ollen tappio ei ole vielä realisoitunut eikä sitä voi vähentää. Konkurssitapauksessa luovutustappion voi vähentää vasta kun yhtiö on haettu konkurssiin ja pesänselvittäjä on todennut, ettei osakkeenomistajille tule jäämään jako-osuutta.

Perintö- ja sijoitusmetsistä yhteismetsä

– Jos kuolinpesän sisällä osa haluaa lunastaa osuutensa pois, kuolinpesä kannattaa muuttaa metsäyhtymäksi. Kuolinpesässä metsät ovat irtainta omaisuutta, josta joutuu maksamaan luovutusvoittoveron. Yhtymän osuuksien myynti on lähisukulaisille luovutusvoittoverovapaata, jos edellisestä kaupasta on kulunut vähintään 10 vuotta.

Voitto = myyntihinta – ostohinta – merkintä- ja lunastuspalkkiot

Monet osakeyhtiön päätöksistä tulevat voimaan vasta rekisteröinnillä. Rekisteröitävät päätökset koskevat useimmiten yhtiöjärjestyksen ja osakepääoman muutoksia. Yhtiö voi noudattaa uutta yhtiöjärjestystä rekisteröintipäivästä alkaen. Jos määräajassa tehtävä ilmoitus tai hakemus tehdään myöhässä, niin yhtiössä tehty päätös voi raueta.

Yhteistyökumppanimme ja Suomen johtava ilmanvaihdon asiantuntija Vallox Oy kiteyttää asian näin: Hyvän ilmanvaihdon huomaa siitä, että sitä ei huomaa. Vallox-ilmanvaihtokoneet ovat varmatoimisia ja energiataloudellisia ja Suomessa suunniteltuja sekä valmistettuja. Niiden lämmöntalteenoton vuosihyötysuhde on huippuluokkaa. Toinen luotettava ilmanvaihdon ja IV-koneiden osaaja valikoimissamme on DeeKax, kotimainen yritys sekin.

Perheilmoitukset

Yhteisomistuksesta kannattaa tehdä mahdollisimman aikaisessa vaiheessa selkeä sopimus. Nimittäin kesäpaikkojen yhteisomistus on lisännyt mökkikiistoja entisestään. Tilanteesta saattaa ajan kanssa muodostua erittäinkin ”ratkiriemukas”, jos joku osakkaista päättääkin myydä ulkopuoliselle osuutensa mieluummin kuin antaa jonkun osakkaista lunastaa sen. Eipä se helposti tällainen osuus myytävissä ole, kun on muitakin käyttäjiä, mutta äärimmäisessä tilanteessahan siinä voi onnistua ajatuksella ”kiusa se on pienikin kiusa”.

Tuomioistuimen määräämä pesänselvittäjä

Kuolinpesä voidaan jättää myös toistaiseksi jakamatta kokonaisuudessaan tai jakaa kuolinpesä vain joiltain osin esim. tilivarojen osalta perintöverojen maksamiseksi. Pesä voidaan myös jakaa siten, että ainoastaan joku tai vain osa osakkaista saavat osuutensa. Tällöin puhutaan osittaisesta perinnönjaosta. Mikäli tällöin suoritetaan myös ositus, käytetään jakokirjasta nimeä ”osittainen ositus- ja perinnönjakosopimus”.

Huutokauppa HELANDER bloggaa huutokauppaamisesta ja aarteenetsinnästä.

Deaktivointia koskeva laki muuttuu EU:ssa 8.4.2016 alkaen niin, ettei deaktivoituja aseita voi myydä ilman virallista deaktivointitodistusta. Ja koska asetus muuttaa myös deaktivoinnin määritelmää, tarkoittaa tämä käytönnössä siis sitä, että jokainen ase on käytettävä poliisiasemalla, oli sillä deaktivointitodistus ennestään tai ei.