Press "Enter" to skip to content

Kuluttajansuojalaki virhevastuu

Tässä ohjeessa käydään läpi virhevastuuta ja takuuta koskevat periaatteet. Virhevastuuta koskevat säännökset on määritelty kuluttajansuojalain 5 luvussa ja niitä sovelletaan silloin, jos tuotteella ei ole takuuta tai takuuaika on päättynyt. Virhevastuun kestolle ei ole laissa säädetty aikarajaa, vaan virhevastuuaika määrittyy tavaran oletettavissa olevan kestoiän perusteella. Takuu sen sijaan on myyjän, valmistajan tai maahantuojan ostajalle antama vapaaehtoinen lisäetu. Takuunantaja vastaa siitä, että tuote toimii määräajan.

Consumer Law Ready -kurssit

Alaikäisille suunnattua tai alaikäiset yleisesti tavoittavaa markkinointia pidetään hyvän tavan vastaisena erityisesti, jos siinä käytetään hyväksi alaikäisen kokemattomuutta tai herkkäuskoisuutta, jos se on omiaan vaikuttamaan haitallisesti alaikäisen tasapainoiseen kehitykseen tai jos siinä pyritään sivuuttamaan vanhempien mahdollisuus toimia täysipainoisesti lapsensa kasvattajina. Hyvän tavan vastaisuutta arvioitaessa otetaan huomioon markkinoinnin yleisesti tavoittamien alaikäisten ikä ja kehitystaso sekä muut olosuhteet.

Myyjän vastuu myymästään tuotteesta ja siinä ilmenneistä virheistä herättää jatkuvasti kysymyksiä. Monesti takuuta ja virhevastuuta koskevia sääntöjä käsitellään yhdessä sekoittaen ne toisiinsa. Takuuta ja virhevastuuta joudutaan toki usein arvioimaan samanaikaisesti ja niillä on paljon liittymäkohtia, mutta näitä vastuuperusteita koskevat omat erilliset säännöt. Tässä artikkelissa käydään läpi takuun ja virhevastuun suhdetta sekä takuun erilaisia käyttötarkoituksia.

Mikä on kuluttajansuojalaki?

Kuluttajansuojan piirissä ovat kulutushyödykkeiden tarjonta, myynti, vaihto sekä markkinointi. Kuluttajansuojalaki on sovellettavissa, jos kuluttaja on hankkinut omaan, perheensä tai yrityksensä käyttöön tavaroita tai palveluita, ja jos kauppa on kuluttajan ja elinkeinonharjoittajan välinen. Kuluttajansuojalakia ei siis sovelleta, jos kauppa on syntynyt kahden kuluttajan tai kahden elinkeinonharjoittajan välille.

Jos tavaralle on myönnetty takuuaika, tavarassa katsotaan olevan virhe, jos tavara tänä aikana huonontuu takuussa tarkoitetulla tavalla. Virhevastuuta ei kuitenkaan synny, jos virheellisyys johtuu tapaturmasta, tavaran vääränlaisesta käsittelystä tai muusta ostajan puolella olevasta seikasta. Myyjän on osoitettava edellä mainitun seikan todennäköinen olemassaolo.

Kuluttajansuojalaki suojaa ostajaa, mikäli auto on hankittu autoliikkeestä tai muulta yritykseltä. Jos auton takuu on voimassa, vastuussa on maahantuoja tai muu aiempi myyntiporras. Mikäli ostaja havaitsee autossa esimerkiksi virheen, josta myyjä ei ole kertonut, tulee hänen aina tehdä ensin valitus myyjälle. Jos asiaan ei löydetä ratkaisua kaupan osapuolten välillä, voi ostaja turvautua kuluttajaneuvonnan apuun. 

Takuun antaja on sitoutunut vastaamaan tavaran käyttökelpoisuudesta ja muista ominaisuuksista takuun voimassaoloajan. Takuun antaja voi vapaasti päättää takuun sisällöstä. Hän voi asettaa takuun koskemaan vain määrättyjä vikoja, päättää sen voimassaolon kestosta ja paikasta tai vaatia että takuuseen vetoaminen edellyttää kuitin tai takuutodistuksen esittämistä.

Teksti ja kuva: Topi Ranta

Autot ovat kulutustavaraa, joihin tulee sekä käytöstä että valmistusvirheistä aiheutuvia vikoja. Näistä syntyy aina harmia ja monesti kuluttajaa mietityttääkin, kenellä vastuu virheestä on. Käytettyjä autoja ostaessa iso ero muodostuu siitä, ostaako auton liikkeeltä vai yksityiseltä henkilöltä.

Auton tai sen osien käyttöikää ei voida täsmällisesti määritellä ennalta. Arviointi virheellisyydestä tai virheettömyydestä on tehtävä tapauskohtaisesti. Virheenä ei pidetä auton tai sen osan normaalista iän tuomasta kulumisesta ja sen aiheuttamasta korjaustarpeesta tai auton käyttövirheestä aiheutunutta vikaa. Autot ovat erilaisia ja tehty erilaiseen käyttötarkoitukseen, joten samankin komponentin kestoikä vaihtelee automerkkien ja mallien välillä.

Uusimmat artikkelit

Kauppakohteessa on virhe, kun se ei laadultaan määrältään, lajiltaan, muilta ominaisuuksilta tai pakkaukseltaan vastaa sitä, mistä kaupan osapuolet ovat sopineet. Virhevastuun ollessa kyseessä vastaa kauppias joko virheen korjaamisesta tai virheettömän kappaleen luovuttamisesta virheellisen tilalle. Viimekädessä voi kysymykseen tulla myös kaupan purkaminen virheen seurauksena. Purkaminen tosin pääasiassa edellyttää olennaista virhettä.

KULUTTAJANSUOJAN SISÄLTÖ

Selvitä sopimus- ja vastuusuhteet ennen kuin päätät, kenen kanssa ryhdyt asioimaan ja teet sopimuksen. Selvitä, mistä myyjä, mahdollinen välittäjä ja muut apunasi käyttämät henkilöt ovat vastuussa ja mistä eivät. Sovi kaikista kannaltasi keskeisistä asioista kirjallisesti. Usein ongelmat syntyvät siitä, että auton ostaja ei ole tehnyt selkeitä sopimuksia myyjän ja välittäjän kanssa, tai auton on käynyt hakemassa tai koeajamassa kaveri.

Lautakunta tarkasti tuotteen ja totesi, että näyttöruudun oikeassa yläkulmassa oli yksi kuollut punainen valopiste. Näin vähäinen pikselivirhemäärä ei lautakunnan mielestä juurikaan estänyt tuotteen normaalia käyttöä. Koska näyttö ei kuitenkaan täysin vastannut ostajan perusteltuja odotuksia, siinä oli virhe. Lautakunta piti asianmukaisena seuraamuksena 50 euron hinnanalennusta huomioon ottaen tuotteen lähes 700 euron kauppahinnan ja virheen vähäisyyden.

Kun reklamaatio on tehty, on myyjälle kuluttajansuojalain mukaan annettava mahdollisuus virheen korjaamiseen ennen kaupan purkua. Jos myyjä ei voi korjata virhettä tai toimittaa uutta virheetöntä tavaraa, voi ostaja vaatia virhettä vastaavaa hinnanalennusta tai purkaa kaupan, ellei virhe ole vähäinen. Ostajalla on myös lain mukaan oikeus saada korvausta vahingosta, jonka hän kärsii tavaran virheen vuoksi.

Varpu Laankoski

Kuluttaja osti elinkeinonharjoittajalta Gore tex-sadeasun, johon kuului takki ja housut. Kolme kuukautta kaupanteon jälkeen kuluttaja havaitsi sadetakin rikkoutuneen selkärepun kantamisen vaikutuksesta. Kuluttaja reklamoi takin rikkoutumisesta myyjälle, mutta myyjä katsoi, että kyse on käyttövirheestä, joka ei kuulu takuun piiriin. Myyjä tarjoutui kuitenkin lähettämään takin korjattavaksi maksua vastaan, johon kuluttaja ei puolestaan suostunut.

Uusimmat

Eri tavaroilta voidaan edellyttää eripituisia käyttöaikoja. Kodinkoneiden osalta kuluttajariitalautakunnassa on vakiintunut käytännöksi, että tavaran on kestettävä enemmän kuin 2 vuotta. Kun tavara on ollut käytössä yli 4 vuotta, sen vioittumista ei yleensä pidetä virheenä. Laki edellyttää tuotteen tavanomaista käyttöä, ja korjauskustannuksista vastataan sen mukaan, missä vaiheessa elinkaarta ollaan: Elinkaaren alkupuolella ja heti takuuajan päätyttyä myyjäliikkeen vastuu on suuri. Vastuu pienenee sitä mukaa kun laite ikääntyy.

Toinen osien ryhmittely koskee sellaisia osia, joille niiden valmistaja antaa tietyt huolto- tai vaihtovälit. Tällaisia osia voivat olla:
– suodattimet
– hammashihnat ja hihnojen kiristimet
– vesipumput
– sytytystulpat
Jos ajoneuvon omistaja on noudattanut ohjeiden mukaisia huolto- ja vaihtovälejä, mutta osa menee silti rikki, voi omistajalla olla oikeutus vaatia korjausta virhevastuun perusteella.

Auton historiaa voi selvittää Trafin kautta, johon kerätään tietoa mm. auton edellisistä omistajista. Mikäli autolla on menneisyydessä epäilyttävän paljon omistajia, kannattaa syy selvittää. Aina sekään ei kerro kaikkea, sillä esimerkiksi urheiluautot ovat kalliita ylläpidettäviä ja siksi niiden omistajuuskaudet saattavat olla tavanomaista lyhyempiä.