Press "Enter" to skip to content

Korjausrakentamisen neuvonta

Lost Password

Jäsentyytyväisyyskyselyssä 2015 Kiinteistöliiton alueellisten jäsenyhdistysten jäsenet toivoivat uudeksi neuvontapalveluksi eniten korjausrakennuttamiseen ja -rakentamiseen liittyvää neuvontaa (59 % vastaajista). Rakennusteknistä neuvontaa toivoi saavansa 49 % vastanneista. Näihin jäsentalojen tarpeisiin Kiinteistöliitto vastaa avattavalla uudella korjausrakentamisen neuvontapalvelulla.

Korjausrakentamiskeskukset

Aina korjaus- ja muutostyön yhteydessä tulee tarkastella onko toimenpiteen yhteydessä mahdollista parantaa energiatehokkuutta. Lupa tarvitaan sellaiseen rakennuksen vaippaan tai teknisiin järjestelmiin kohdistuviin korjaus- ja muutostöihin, joilla voidaan vaikuttaa merkittävästi rakennuksen energiatehokkuuteen vaikka toimenpide muuten olisikin vapautettu luvan hakemisesta.

Kysely korjausrakentamisen ja rakennusten energiatehokkuuden neuvontaa saaneille tahoille

Ymparisto.fi/korjaustieto on ovi kotien ja kiinteistöjen kunnossapitoon ja korjaamiseen. Asiantuntijoiden kokoama sisältö on tarkoitettu asukkaille, omistajille ja taloyhtiöille sekä kiinteistönhoidon ammattilaisille. Vinkit ja työkalut auttavat ylläpitämään terveellisiä, arvonsa säilyttäviä suomalaiskoteja. Tervetuloa!

Noin joka neljännessä kotitaloudessa tehdään vuosittain jotain asunnon kunnostustöitä, omakotitalouksissa liki joka toisessa. Rahallisesti mitattuna asukkaiden tekemät tai teettämät asuntokorjaukset muodostavat yhteensä noin 5,9Mrd euron kustannukset vuodessa. Korjaustoiminnan arvosta suurimman osan tuottavat isoja peruskorjauksia tekevät kotitaloudet. Valtaosa kotitalouksien korjauksista on kuitenkin pieniä pintaremontteja, joihin ryhdytään tarpeesta parantaa viihtyvyyttä ja asunnon toimivuutta tai korjata luonnollista kulumista.

Korjausrakentamisen luvanvaraisuus

Maankäyttö- ja rakennuslain 125 §:n mukaan rakennuksen korjaus- ja muutostyötä varten tarvitaan rakennuslupa, jos työllä ilmeisesti voi olla vaikutusta rakennuksen käyttäjien turvallisuuteen tai terveydellisiin oloihin. Jos esimerkiksi lupaa vaativa kosteusvaurio korjataan luvatta tai rakennusta käytetään ilman korjaustyöhön ryhtymistä vaarantaen käyttäjien terveellisyys ja turvallisuus, on rakennusvalvonnalla lakisääteinen oikeus ja velvollisuus puuttua asiaan.

Rakennesuunnittelu

Ympäristöministeriö käynnistää yhdessä Motiva Oy:n, VTT:n ja Tampereen ammattikorkeakoulun kanssa uuden pitkän aikavälin peruskorjausstrategian laatimisen. Strategian laatiminen on osa viime vuonna voimaan tullutta uudistettua EU:n rakennusten energiatehokkuusdirektiiviä. Sen mukaan jäsenmaiden tulee laatia pitkän aikavälin peruskorjausstrategia rakennuskannan muuttamiseksi erittäin energiatehokkaaksi ja vähähiiliseksi vuoteen 2050 mennessä. 

Tiekartta vähähiiliseen ja energiatehokkaaseen rakennuskantaan 

Strategian laatimiseksi ympäristöministeriö on käynnistänyt yhdessä Motiva Oy:n, VTT:n ja Tampereen ammattikorkeakoulun kanssa REMPPA-hankkeen, jossa luodaan yleiskatsaus Suomen rakennuskannasta, kartoitetaan kustannustehokkaat korjaustoimenpiteet ja niiden rahoitus sekä pitkälle meneviä perusparannuksia edistävät politiikat ja toimenpiteet. Lisäksi projekti arvioi odotettavissa olevan energiansäästön, päästövähennykset sekä muut vaikutukset. Suomen ympäristökeskus SYKEn tehtävänä on tuottaa strategialle mitattavissa olevat tavoitteet ja seurantajärjestelmä.

2 Ilmastotavoitteet EU:ssa vuoteen 2020 mennessä (vertailuvuosi 1990) 20 % vähemmän kasvihuonekaasuja ja energiankäyttöä 20 % lisää uusiutuvaa energiaa Direktiivit: EPBD rakennusten energiatehokkuus / RES uusiutuva energia Suomessa 2050 mennessä Hiilineutraali yhteiskunta Rakennusten energiankäyttöä vähennetty 80%

Energiaviraston kilpailuttama ja rahoittama alueellinen energianeuvonta sisältää kuluttajien energianeuvontaa sekä energiakatselmuksien ja energiatehokkuussopimuksien edistämistä kuntien ja pk-yritysten parissa. Pilottihankkeiden myötä on jo selvää, että vaikuttavin energianeuvonta tehdään alueittain, kunkin maakunnan osaamista ja yhteistyön tapoja hyödyntäen. Selkärankana toimivat Motivan valtakunnalliset materiaalit ja kampanjat, ne on kuitenkin tuotava ja soviteltava kunkin alueen arkeen. Neuvonta tarvitsee kasvot.

Hakulomake

Yläpohjan ja alapohjan lämmöneristys on nopeaa puhallusvillan avulla. Valtuutettu Ekovilla-palveluyrittäjä tuo eristeet ja asennuskaluston mukanaan ja hoitaa eristämisen ammattitaitoisesti valmiiksi asti. Eriste täyttää pienimmätkin kolot ja muodostaa yhtenäisen tehokkaan eristevaipan. Ekovillan puhallusvilla soveltuu hyvin puurakentamiseen ja sopii mainiosti käytettäväksi samoissa kohteissa Ekovillalevyn kanssa.

Pidämme huolta eduistasi

Korjausrakentamisessa kiinnitetään huomiota kohteen historiaan ja kulttuuriympäristöön. Rakennettu ympäristö, rakennukset ja niiden osat tulevat tutuiksi projekteissa, joissa huomioidaan aina myös rakennustaiteellinen näkökulma. Käytännönläheisessä koulutuksessa perinteisiin materiaaleihin ja valmistustekniikoihin perehtyminen antaa tilaa rakennusmiehen käytännön taidoille ja luovuudelle.

TEKNINEN NEUVONTA

On paljon sellaisia remonttitöitä, joista monet suoriutuvat (kodin perusremontit), kunhan ovat saaneet tarpeelliset neuvot työn suorittamiseen. Vaativissa remontoinneissa kannattaa remontti tehdä yhteistyössä ammattimiehen kanssa. Usein ammattimiehen tekemä remontti tulee loppujen lopuksi edullisemmaksi kuin itse tehtynä virheiden kanssa, koska rakennusliikkeen työstä saa myös kotitalousvähennyksen verotuksessa.

SuLVIn ja FINVACin oppaat ja ohjeet

Keräämme asiakassuhteen hoitamiseksi tarpeellisia henkilötietoja, kuten asiakkaan nimi ja yhteystiedot sekä palvelun käyttäjätietoja. Keräämme henkilötiedot rekisteröidyltä itseltään sekä muista julkisista saatavilla olevista viranomaisen ylläpitämistä rekistereistä ja muista ulkoisista lähteistä, kuten kaupparekisteristä tai muusta vastaavasta julkisesta yritysrekisteristä. Lisäksi keräämme yhteydenottolomakkeiden täyttäneiden tiedot ja käyttää niitä edellä mainittuihin asiakassuhteen ylläpitämiseen liittyviin tarkoituksiin.