Press "Enter" to skip to content

Kiinteistövero muutos

Kuka voi hakea muutosta

Verovuodesta 2017 alkaen kiinteistöverotuksen oikaisuvaatimuksen voi tehdä 3 vuoden kuluessa verovuotta seuraavan vuoden alusta. Vuotta 2016 tai sitä aikaisempia vuosia koskevan oikaisuvaatimuksen määräaika on 5 vuotta verotuksen päättymistä seuraavan vuoden alusta. Jos vuoden viimeinen päivä on lauantai tai sunnuntai, määräpäivä on seuraava arkipäivä. Tarkista verovuosi ja muutoksenhakuohje kiinteistöverotuspäätöksestä.

Maksa vero

Kiinteistöjen verotusarvojen pelätään nousevan paikoin yllättävänkin paljon etenkin kasvukeskuksissa. Nousun arvioidaan olevan myös ennakoimatonta, koska nykytiedoilla vaikutusarvioita on hyvin vaikea laskea. Tämän takia kymmenkunta lausujaa ehdottaa tai jopa vaatii lakihankkeen lykkäämistä selvästi suunniteltua myöhempään, jotta sen todelliset vaikutukset saadaan laskettua kohtuutarkasti jo etukäteen.

Kiinteistöverotuspäätökset lähetetään asiakkaille jo keväisin. Verotuspäätöksen mukana toimitetaan henkilötiedoilla esitäytetty ilmoitusosa-lomake kiinteistötietojen ilmoittamista varten. Lomaketta ei tarvitse palauttaa jos kiinteistötiedoissasi ei ole tapahtunut muutoksia.

Kiinteistöverotuksen kehittämishankkeessa (VM036:00/2012) on selvitetty kiinteistöverotuksen nykyjärjestelmän kehittämis- ja uudistamistarvetta. Valtiovarainministeriö on tilannut rakennusten ja maapohjien arvostamisen nykyjärjestelmästä selvitykset (Haahtela 2013; Peltola 2014), joissa on tuotu esille nykyjärjestelmän ongelmakohtia ja esitetään, kuinka arvostamisjärjestelmää tulisi uudistaa.

Sisäilmaongelman selvittäminen on aina haastava poikkitieteellinen tutkimus, jossa kuntotutkijalta vaaditaan erityistä osaamista ja monenlaisia valmiuksia. Selvitystyö vaiheistetaan yleensä niin, että tarpeettomia ja kalliita, sekä usein vaikeasti tulkittavia mittauksia tehdään vasta yksinkertaisten selvitysten jälkeen.

Edilex Ympäristö yhdistää EHS-tiedon ja juridiikan. Se pitää sinut tehokkaasti ajan tasalla ympäristö- ja työsuojelulainsäädännön (EHS: Environment, Health and Safety) muutoksista. Saat sähköpostiisi ympäristötiedotteet, joissa asiantuntijat kommentoivat tärkeimpiä alueen säädösmuutoksia. Saat ympäristö- ja työsuojeluasioihin liittyvää henkilökohtaista neuvontaa sähköpostitse HPP Asianajotoimiston asiantuntijoilta. Koko laaja Edilex Peruspalvelu ja sen ympäristöuutiset sisältyvät tilaushintaan.

Tiedot katsotaan annetuksi, kun ne ovat saapuneet Verohallinnolle. Sähköisesti annettujen tietojen saapumisajankohdasta säädetään sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa annetun lain (13/2003) 10 §:ssä ja paperilla annettujen tietojen saapumisajankohdasta hallintolain (434/2003) 18 §:ssä. Verohallinto antaa tarkemmat määräykset tietojen antamistavasta ja -ajasta sekä muusta menettelystä tietojen antamiseksi.

On selvää, että eri veronsaajaryhmien tarpeet on otettava huomioon myös juoksevasti, kun verotuksen painopistettä muutetaan. Esimerkiksi ansiotuloverotusta koskevat muutokset vaikuttavat aina kuntiin. Muutoksissa on varmistettava, että veronsaajilla säilyvät riittävät kannustimet toimintansa kehittämiseen, ja että kaikki saavat korkealaatuiset hyvinvointipalvelut asuinpaikasta riippumatta.

Yhteystiedot

Ilmoitusosaa ei tarvitse palauttaa myöskään silloin, kun kiinteistön tiedoissa ei ole korjattavaa.
Niissä tapauksissa, joissa verovelvollinen ilmoittaa korjauksia tai Verohallinto saa muualta verotukseen vaikuttavia tietoja, Verohallinto lähettää syksyllä 2018 uuden kiinteistöveropäätöksen ennen kiinteistöveron ensimmäistä eräpäivää (3.9.2018). Uudessa kiinteistöveropäätöksessä on uusi tilisiirtolomake (mutta ei uutta ilmoitusosaa).

Nyt viimeistään on aika tarkistaa kiinteistöverotuspäätös. Jos kiinteistöveroilmoituksessa on ollut korjattavaa tai täydennettävää, on ilmoitusosa pitänyt palauttaa jo keväällä 4.5. tai 13.5.  Jos tässä vaiheessa huomataan, että verotuksessa on virhe, on muutosta haettava oikaisuvaatimuksella. Erityistä huolellisuutta tarvitaan, jos kiinteistön verotuksessa on aiemmin sovellettu alennettua kiinteistöveroa. Verot on maksettava, vaikka muutosta haettaisiin ja ensimmäisen erän maksupäivä on 5.9.

Indeksi julkaistaan jatkossa luokiteltuna kuluerien ja rakennustyyppien mukaan. Uudistuksen yhteydessä myös perusvuosi vaihtui ja painorakenteet päivitettiin. Vuoden 2018 ensimmäisen neljänneksen tiedot julkaistiin uudistetuilla tiedoilla 19.6.2018.

Käyttäjätietojen rekisteröinti

Kiinteistöverotus nousi jälleen julkiseen keskusteluun joitain viikkoja sitten, kun hallitus ensin esitti ja lopulta perui kiinteistöveron alarajan korotuksen. Kiinteistöveroon kohdistuvat muutokset herättivät suuria tunteita, suurimmaksi osaksi korotuksia vastaan. Korotukset tuntuisivat nykyisissä maanomistajissa, jos korotuksia ei kompensoida muussa verotuksessa.

Sisällysluettelo

Tuu­li­voi­ma­loi­den ve­ro­tuk­sen muut­ta­mi­nen tar­koit­taa mer­kit­tä­viä ve­ro­tu­lo­li­säyk­siä alu­een kun­nil­le. Ylei­nen kiin­teis­tö­ve­ro on 1 pro­sen­tin, mut­ta voi­ma­lai­tos­ve­ro kol­men pro­sen­tin tie­tä­mil­lä.

Vuoden 2018 talousarvioesitys käsitellään syyskuussa valtioneuvoston yleisistunnossa ja varsinaiset verolait vahvistetaan loppusyksystä. Verotusmenettelyihin on tulossa merkittäviä muutoksia, joten on tärkeää seurata viestintää muutoksista. Talousarvioesityksen, budjettiriihen ja hallitusten esitysten perusteella yritys- ja henkilöverotukseen on tulossa vuodelle 2018 muun muassa seuraavat muutokset.

”Sillä on kääntöpuolensa ja riskinsä, joista on tärkeä keskustella riittävän avoimesti ja laajasti ennen lakimuutoksen voimaanastumista. Uudistus tullee vaikuttamaan kiinteistöjen ja käytettyjen asuntojen ylläpito- ja asumiskustannuksiin, myyntiin sekä hintoihin”, Rantanen arvioi.

Jokseenkin kaikki veroasiantuntijat suosittavat kiinteistöveron osuuden korottamista, koska kiinteistöverotus ei vääristä kannusteita ja koska se hillitsee asuntojen hinnan nousua. Yleensä ekonomistien suosituksissa painotetaan maapohjan verottamista ja vähemmän itse rakennuksen verottamista. Vero ei vaikuta maapohjaan mitään, mutta rakentamisesta se voi jarruttaa. Niukkaan kaupunkimaahan kohdistuva vero on eräänlaista ansiottoman arvonnousun verottamista – JOS verotuksessa käytetty maan arvo vastaa sen markkina-arvoa.

Kiinteistöveron trendinä on sen jatkuva korottaminen sekä verokantoja kunnissa nostamalla että veropohjaa laajentamalla. Aiemmin melko pienestä kustannuksesta on tullut suuruudeltaan merkittävä kuluerä eikä ole todennäköistä, että kehitys tämän suhteen pysähtyisi. Verovelvollinen vastaa siitä, että kiinteistöveron perusteena olevat tiedot ovat oikein, ja jopa veronkorotukset ovat mahdollisia. Kiinteistöverotietojen läpikäynnillä varmistut, ettei toimintaan sisälly veroriskejä ja etenkin, ettet maksa liikaa kiinteistöveroa.