Press "Enter" to skip to content

Kiinteistövero muutos 2019

Asioi verkossa

Verovuodesta 2017 alkaen kiinteistöverotuksen oikaisuvaatimuksen voi tehdä 3 vuoden kuluessa verovuotta seuraavan vuoden alusta. Vuotta 2016 tai sitä aikaisempia vuosia koskevan oikaisuvaatimuksen määräaika on 5 vuotta verotuksen päättymistä seuraavan vuoden alusta. Jos vuoden viimeinen päivä on lauantai tai sunnuntai, määräpäivä on seuraava arkipäivä. Tarkista verovuosi ja muutoksenhakuohje kiinteistöverotuspäätöksestä.

Korjaukset ja muutokset ilmoitusosalle

Tietojen korjaaminen ja täydentäminen on mahdollista myös paperilomakkeella. Tarvittavat muutokset tehdään ilmoitusosalle, joka palautetaan Verohallinnolle. Postiosoite on painettu ilmoitusosaan. Verohallinnosta voi pyytää palautuskirjekuoren. Ilmoituksen voi myös palauttaa myös omalla kirjekuorella, jolloin joutuu maksamaan postimaksun. Ilmoituksen toimittaminen verotoimistoon on mahdollista myös käymällä siellä.

Yläreunan linkit

Valtiovarainministeriö asetti joulukuussa 2016 hankkeen uusien maapohjien hintavyöhykkeiden luomiseksi kiinteistöverotusta varten (VM142:00/2016). Hankkeessa ovat mukana VM:n lisäksi Kuntaliitto, Verohallinto, Maanmittauslaitos sekä maa- ja metsätalousministeriö. Hintavyöhykkeiden laskennasta vastaa Maanmittauslaitos muiden mukana olevien tahojen ohjatessa projektia ohjausryhmän kautta.

Kiinteistöjen verotusarvojen pelätään nousevan paikoin yllättävänkin paljon etenkin kasvukeskuksissa. Nousun arvioidaan olevan myös ennakoimatonta, koska nykytiedoilla vaikutusarvioita on hyvin vaikea laskea. Tämän takia kymmenkunta lausujaa ehdottaa tai jopa vaatii lakihankkeen lykkäämistä selvästi suunniteltua myöhempään, jotta sen todelliset vaikutukset saadaan laskettua kohtuutarkasti jo etukäteen.

Voimaan vuonna 2022

Vireillä oleva sote- ja maakuntauudistus – jos se toteutuu – voi myös vaikuttaa kiinteistöverotukseen. On kaavailtu, että osa kiinteistöveron tuotosta jaettaisiin kuntien kesken osana sote-palvelujen rahoitusta. ”Silloin kiinteistöverosta tulisi uusi kuntien verotulontasausjärjestelmä ja kiinteistöveron luonne muuttuisi täysin alkuperäisestä, kunnan omiin tarpeisiin kerättävästä verosta.”

Vuosi 2019 tuo tullessaan uudistuksia ja muutoksia verotukseen. Asumiseen liittyvistä veroista mm. kiinteistöveroon, asuntolainan korkovähennykseen ja energiaveroon tulee muutoksia. Artikkelin tiedot perustuvat Hallituksen budjettiriiheen, valtion talousarvioesitykseen (14.9.2018) sekä aiempiin päätöksiin.

Kiinteistöverotus on jälleen ajankohtainen asia, kun verohallinto lähettää maaliskuussa kiinteistönomistajille kiinteistöverotuspäätöksen ja tilisiirtolomakkeet veron maksamista varten. Kiinteistöverotuspäätös kannattaa tarkistaa mahdollisimman pian. Päätöksen tiedot perustuvat 1.1.2019 tilanteeseen ja kiinteistöveron maksaa se, joka omistaa kiinteistön tuona kyseisenä päivänä.

Kantakaupungin kiinteistöjen verotukseen muutoksia vuonna 2019

Tiedot katsotaan annetuksi, kun ne ovat saapuneet Verohallinnolle. Sähköisesti annettujen tietojen saapumisajankohdasta säädetään sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa annetun lain (13/2003) 10 §:ssä ja paperilla annettujen tietojen saapumisajankohdasta hallintolain (434/2003) 18 §:ssä. Verohallinto antaa tarkemmat määräykset tietojen antamistavasta ja -ajasta sekä muusta menettelystä tietojen antamiseksi.

Kiinteistövero on maan ja rakennusten arvoon perustuva vero, jonka kiinteistön omistaja maksaa kiinteistön sijaintikunnalle. Kiinteistöveroprosentin päättää kunta. Kunta määrää vähintään kaksi eri kiinteistöveroprosenttia: yleisen kiinteistöveroprosentin ja vakituiseen asumiseen käytettävien rakennusten kiinteistöveroprosentin. Vakituisen asuinrakennuksen maapohjan osalta vero määrätään yleisen veroprosentin mukaan.

Polku omaan metsään

Jos suojelualueen omistaja ei omista metsää tai maatalousmaata, vaan suojelualueen lisäksi vain rakennusmaata, voi tällainen pienialaisen suojelukohteen käsittävä kiinteistö kuulua kokonaan kiinteistöveron piiriin. Silloin suojelualueen pinta-alastakin tulee vero. Oikeuskäytännössä on katsottu, että suojelualue on tällöin veron piiriin kuuluvaa tontin suoja-aluetta, verottaja kertoo.

Tilaa uutiskirjeemme

Vuosikate on kunnan kokonaistulorahoitusta kuvaava välitulos, jota tulee arvioida sekä tuloksen muodostumisen että rahoituksen riittävyyden kannalta. Tuloslaskelmassa vuosikatteen on katettava poistot eli pitkävaikutteisten tuotannontekijöiden käytöstä aiheutuneet kustannukset. Rahoituslaskelmassa vuosikatteen riittävyys arvioidaan ensisijaisesti investointien ja lainanlyhennysten suhteen.

Jurmossa asuva Klas Mattsson kertoo lehdelle, että hänen kiinteistöveronsa nousee lähes 980 prosentilla. Tosin veroviranomainen on kehottanut häntä tekemään verkossa oikaisun. Mitään takeita eivät asukkaat kuitenkaan ole saaneet siitä, että asiaan tulisi muutos.

Nyt viimeistään on aika tarkistaa kiinteistöverotuspäätös. Jos kiinteistöveroilmoituksessa on ollut korjattavaa tai täydennettävää, on ilmoitusosa pitänyt palauttaa jo keväällä 4.5. tai 13.5.  Jos tässä vaiheessa huomataan, että verotuksessa on virhe, on muutosta haettava oikaisuvaatimuksella. Erityistä huolellisuutta tarvitaan, jos kiinteistön verotuksessa on aiemmin sovellettu alennettua kiinteistöveroa. Verot on maksettava, vaikka muutosta haettaisiin ja ensimmäisen erän maksupäivä on 5.9.

Edilex Ympäristö yhdistää EHS-tiedon ja juridiikan. Se pitää sinut tehokkaasti ajan tasalla ympäristö- ja työsuojelulainsäädännön (EHS: Environment, Health and Safety) muutoksista. Saat sähköpostiisi ympäristötiedotteet, joissa asiantuntijat kommentoivat tärkeimpiä alueen säädösmuutoksia. Saat ympäristö- ja työsuojeluasioihin liittyvää henkilökohtaista neuvontaa sähköpostitse HPP Asianajotoimiston asiantuntijoilta. Koko laaja Edilex Peruspalvelu ja sen ympäristöuutiset sisältyvät tilaushintaan.

Tuulivoimalasta kiinteistöverotettavaa rakennelmaa ovat perustukset, torni sekä konehuoneen runko. Koneet ja laitteet eivät kuulu kiinteistöveron piiriin. Nyrkkisäännön mukaan maatuulivoimalan investointikustannuksista noin 30 % kuuluu kiinteistöveron piiriin. Merituulivoimalassa on kalliimmista perustuksista johtuen maatuulivoimalaan verrattuna noin kolminkertainen määrä kiinteistöverotettavaa rakennelmaa.

Hoivatilojen liiketoiminta on voimakkaassa kasvussa ja oikeanlaisen rahoitusrakenteen rooli kannattavan kasvun rakentamisessa on merkittävä. Täydensimme vieraan pääoman rahoitustyökaluja huhtikuussa ottamalla käyttöön yritystodistusohjelman. Yritystodistusohjelma monipuolistaa Hoivatilojen rahoituspohjaa sekä varmistaa konsernin normaalia investointi- ja käyttöpääomarahoitusta.

Kiinteistövero ei nykyisellään huomioi kiinteistön todellista arvoa, vaan perustuu karkeasti alueeseen ja rakennuksen osalta ikään. Saman kaupunginosan kiinteistöt eivät ole klooneja. Verottajakin heräsi huomaamaan tämän. Valtiovarainministeriössä suunnitellaan muutosta, jossa verotusarvoon vaikuttaisi kiinteistön tarkka sijainti. Minkähän summan uskaltaisi lyödä vetoa, että keskimääräiset verotusarvot kaupunginosittain eivät ainakaan laske, jos uudistus menee läpi…