Press "Enter" to skip to content

Kiinteistönhoitajan palkka 2018

Oikotie Työpaikoissa on avoinna 28 ilmoitusta avainsanalla kiinteistönhoitaja

Oikeus hoitaa sairasta lasta ja saada 1,2,3 tai 4 työpäivän ajalta palkkaa on nyt myös silloin, kun toinen vanhempi tai lapsen kanssa asuva aikuinen osallistuu työttömyysturvan aktiivimallin mukaisiin toimiin eikä sen vuoksi pysty hoitamaan lasta tai järjestämään tälle hoitoa.

Main menu FI

Palkkatilastot perustuvat Tilastokeskuksen keräämiin palkkatietoihin kokoaikaisista kuukausipalkkaisista palkansaajista. Palkkatiedot ovat lokakuulta 2017, jolloin kunta-alan kokonaisansiot olivat keskimäärin 3 146 euroa/kk. Ansiot eivät sisällä lokakuun 2017 jälkeen tehtyjä palkankorotuksia. Tehtäväkohtaisella palkalla tarkoitetaan tehtävän vaativuuden mukaista palkkaa ilman mitään palkanlisiä. Kokonaisansio sisältää kaikki lisät lisä- ja ylityökorvaukset mukaan luettuina.

Ihmetyttää tämä nykypäivän kiinteistöhuollon toiminta kun joka asiassa pitää käyttää ulkopuolista tekijää ja sehän maksaa, eivätkö nämä nyky juopit osaa enää vaihtaa etes vuotavaa kalusteliitosta ilman että tilataan ulkopuolinen putkiasentaja samaan hommaan joka sitten laskuttaa talonyhtiötä.? kaipaan vanhoillis ajan kunnon talkkareita takaisin, jotka vielä tekivät sentään jotain.

Anna halutessasi yhteystietosi

Henkilökohtaista lisää maksetaan pääsääntöisesti työntekijän työsuorituksen arvioinnin perusteella. Henkilökohtaisen lisän maksamisen perusteina voivat ammatinhallinnan ja työssä suoriutumisen lisäksi olla esimerkiksi tuloksellisuus, monitaitoisuus ja luovuus, erityistiedot ja -taidot, yhteistyökyky, vastuuntunto, oma-aloitteisuus ja kehityskykyisyys. Työsuorituksen arviointi suoritetaan esimerkiksi vuosittain käytävän kehityskeskustelun yhteydessä.

Työehtosopimukset

Tilastokeskuksen mukaan kuntasektorilla työskentelevän kokoaikaisen, täyttä palkkaa saaneen kuukausipalkkaisen palkansaajan säännöllisen työajan ansion mediaani oli 2 780 euroa kuukaudessa vuonna 2017. Säännöllisen työajan ansioiden keskiarvo oli 3 049 euroa kuukaudessa. Suurimmat säännöllisen työajan mediaaniansiot olivat johtajilla, 4 904 euroa. Pienimmät mediaaniansiot, 2 075 euroa, olivat ammattiryhmässä muut työntekijät, jossa yleisimpiä ammattinimikkeitä olivat laitoshuoltaja, ruokapalvelutyöntekijä ja siivooja.

Kiinteistöpalvelualan tärkeimmät sisällöt liittyvät palkkatasoon ja palkanlisiin. Työehtosopimuksesta löytyvät erilliset palkkataulukot eri vaatimustason tehtäviä varten. Laissa velvoitetaan työnantajaa maksamaan työstä asianmukaista palkkaa ja yleissitovan työehtosopimuksen palkkataulukot käytännössä ovat tapa määritellä asianmukainen palkka alalla. Työehtosopimuksen palkkataulukoista löytyy siis myös alin mahdollinen palkka, jota työntekijälle voi työstä maksaa.

Merkittävimmät Metsähallituksen hankkeet liittyvät laajojen aluekokonaisuuksien käyttösuunnitelmiin sekä luonnonsuojelun ja luontomatkailun edistämiseen. Luonnonvarasuunnitelmat sekä suojelualueiden hoito- ja käyttösuunnitelmat päivitetään hankemuotoisesti yhdessä alueiden muiden toimijoiden kanssa. Metsähallituksen luontopalvelut hyödyntää suojelualueilla mm. Euroopan unionin rahoitusta ja osallistuu yhteistyöhankkeisiin.

Footer menu

Edistääkseen yritysten sijoittumista Mäntsälän alueelle MYK on jo yli 10 vuoden ajan mainostanut Talouselämän printissä. Säännöllisesti joka toinen viikko julkaistavissa ilmoituksissa tuodaan esiin kuntaan jo sijoittuneita yrityksiä sekä niiden edustajien positiivisia kokemuksia Mäntsälässä toimimisesta.

Oikeustieteet ja filosofia kuuluvat Itä-Suomen yliopiston strategian mukaisesti vapaan sivuaineopinto-oikeuden piiriin. Tämä tarkoittaa, että kuka tahansa Itä-Suomen yliopiston perus- ja jatkotutkinto-opiskelija saa vapaasti opiskella sivuaineena oikeustieteitä tai filosofiaa. Sivuaineopiskelijaksi ei tarvitse siis hakea erikseen tai suorittaa pääsykokeita. Lukuunottamatta muutamia opintokokonaisuuksien sisältöjä koskevia yksityiskohtia, sivuaineopiskelijoiden opintokokonaisuudet ja opintovaatimukset ovat muuten täysin samat kuin oikeustieteiden tai filosofian pääaineopiskelijoilla.

Airpro toteaa, että sen palvelualan ammattilaisten ansiot ylittävät EK:n ansiotasovertailun mukaan muun muassa kiinteistönhoitajien, matkailu- ja ravintolapalveluiden, kaupanalan varastotyöntekijöiden ja kaupanalan työntekijöiden ansiotason. Kuntatyönantajien ansiovertailun mukaan Airpron taso on kilpailukykyinen myös terveydenhuollon hoitotyöhön verrattuna.

Uusimmat

Käytä Pielisen Karjalan Kehittämiskeskus Oy PIKESin veloituksetonta sijoittumispalvelua. Olemme paikallinen kumppani, tunnemme hyvin alueemme mahdollisuudet ja meillä on hyvät verkostot. Tarjoamme sinulle joustavana kokonaispalveluna OMAN OSAAJATIIMIN, joka sisältää tarvittavan verkoston kokoamisen sijoittuvan yrityksen ympärille. Lisäksi autamme liiketoimintasuunnitelman ja rahoitushakemusten laadinnassa sekä rahoituskanavien kartoituksessa.

SOSIAALINEN MEDIA

Auringonpilariin liittyy erikoinen ilmiö nimeltä valeaurinko. Se on aivan Auringon juuressa, yleensä sen alapuolella näkyvä Auringon kuvajainen. Tyylipuhdas valeaurinko hämää havaitsijaa luulemaan sitä Auringoksi. Näin tapahtuu silloin kun itse Aurinko on näkymättömissä paksumman pilven takana. Joskus taas Aurinko voi olla näkyvillä, mutta on hankalaa sanoa kumpi on oikea Aurinko.

Kiinteistötyönantajat KITA ry ja Palvelualojen ammattiliitto PAM ry hyväksyivät eilen 28. helmikuuta valtakunnansovittelijan antaman sovintoehdotuksen Kiinteistöpalvelualan uudeksi työehtosopimukseksi. Sovintoehdotuksen hyväksyminen merkitsee sitä, että PAM ry:n ilmoittamat lakonuhat 1.-3.3.2018 ja 12.-15.3.2018 sekä ylityökielto peruuntuvat ja alalle palaa työrauha välittömästi.

Kannatusjäsenyys

Testamenttia on mahdollisuus muuttaa tai sen voi peruuttaa koska tahansa sen laatimisen jälkeen. Testamenttia tulee säilyttää niin, että se tulee esiin testamentin tekijän kuoleman jälkeen. Yleishyödylliselle yhteisölle tehdystä testamentista voi halutessaan tehdä ennakkoilmoituksen. Yleishyödyllisenä yhteisönä Epilepsialiiton ei tarvitse maksaa saamastaan testamenttilahjoituksesta veroa.
 
Kerromme mielellämme lisää epilepsiatyön osa-alueista, joista testamentin tekijä on kiinnostunut.

Posti Group Oyj on pala kerrallaan siirtänyt työtehtäviä ulkopuolisille yrityksille sekä perustanut itse uusia yhtiöitä, siirtäen vanhat työntekijänsä niiden palvelukseen. Samalla Posti on yksipuolisesti ilmoittanut siirtyvänsä käyttämään eri työehtosopimusta kuin aiemmin. Käytännössä tämä on tarkoittanut palkkojen putoamista jopa 40 prosentilla.

Hankkeen tavoitteena on poistaa ruuhkia ja luoda edellytykset sujuvalle liikenteelle. Koska hankealueen valtatiet ovat vilkkaasti liikennöityjä, on väistämätöntä, että rakentamisen aikana joudutaan esimerkiksi alentamaan nopeusrajoituksia sekä tekemään työnaikaisia kiertoteitä. Ne pyritään kuitenkin tekemään niin, että niistä on mahdollisimman vähän haittaa liikenteelle. Hankkeen etenemisestä ja ajantasaisista liikennejärjestelyistä tiedotetaan hankkeen www- ja Facebook-sivuilla.