Press "Enter" to skip to content

Kiinteistön lohkominen

Yhteisen alueen jako

Lohkomisessa on kolme määräalaa kolmesta eri kiinteistöstä; määräala A 0,5 ha, määräala B 0,3 ha ja määräala C 1,2 ha. Määräalat A ja B lohkotaan yhdeksi kiinteistöksi ja määräala C siirretään omistajan ennestään omistamaan kiinteistöön. Maastotyöt tehdään kokouksen yhteydessä, apuhenkilönä toimii Maanmittauslaitoksen mittamies ja toimitusinsinööri tuo rajamerkit mukanaan. Lohkomisen suorittamiseksi on tarpeen käydä raja yhtä naapurikiinteistöä vastaan ja suorittaa tieoikeuden perustaminen kahden ulkopuolisen kiinteistön alueelle.

Tietoa meistä

Lohkominen käsitellään siis maanmittaustoimistossa. Lohkominen on toimitus, jossa asianosaiset voivat olla paikalla. Lohkomistoimitus voidaan yleensä tehdä, vaikka asianosaiset eivät ole itse paikalla. Lohkomistoimitukseen kutsutaan myös naapurikiinteistöjen omistajat silloin, kun toimituksessa selvitetään epäselviä rajoja, käsitellään naapuritilojen alueilla olevia teitä tai muita oikeuksia.

Lohkominen: Määräala muodostetaan itsenäiseksi kiinteistöksi

Lohkominen on tavallisin kiinteistötoimitus. Siinä rajoitettu alue eli määräala muodostetaan itsenäiseksi kiinteistöksi. Kiinteistöä, josta määräala erotetaan, kutsutaan emäkiinteistöksi. Kiinteistöksi erotettu määräala on lohkokiinteistö ja jäljelle jäänyt emäkiinteistön osa kantakiinteistö. Lohkomalla voidaan myös siirtää määräala toiseen kiinteistöön, saajakiinteistöön.

Katso myös

Kiinteistön määräalalla tarkoitetaan kiinteistön rajoiltaan määrättyä aluetta. Määräala rinnastetaan kiinteistöön omistuksen yksikkönä, ja siihen voi saada lainhuudon. Lainhuutoa eli määräalan omistusoikeuden kirjaamista on haettava kuuden kuukauden kuluessa kauppakirjan tekemisestä. Kiinteistön määräalan saannolle on haettava lainhuutoa, ja määräalan lohkominen eli sen erottaminen omaksi kiinteistökseen on mahdollista vasta sitten, kun määräalan ostaja on lainhuudon saanut.

Suomi.fi-verkkopalvelun käyttö edellyttää selainohjelmalta Javascriptin hyväksymistä.

Halkomista ja omiin nimiin lohkomista voi hakea vain kiinteistön omistaja. Kaupalla, lahjoituksena tai muulla tavalla toiselta saadun määräalan lohkomista ei tarvitse hakea vaan lohkominen käynnistyy automaattisesti lainhuudon myöntämisestä. Yhteisen alueen jakoa voi hakea se, jonka omistamaan kiinteistöön kuuluu yhteisalueosuus.

To use Suomi.fi web service, your browser is required to accept JavaScript.

4) yleisellä alueella kunnan omistamaa kiinteistöä, joka on muodostettu asemakaavassa katualueeksi, toriksi tai katuaukioksi, virkistysalueeksi, liikennealueeksi, loma- ja matkailualueeksi, suojelualueeksi, vaara-alueeksi, erityisalueeksi tai vesialueeksi osoitetusta alueesta tai sen osasta ja joka on merkitty yleisenä alueena kiinteistörekisteriin;

Yhteystiedot

Asemakaava-alueen rakennuspaikat syntyvät lohkomisella. (Ennen tontin lohkomista on alueelle laadittava sitova tonttijako). Tontin lohkominen tulee vireille omistajan kirjallisesta hakemuksesta tai Maanmittauslaitoksen toimitettua kaupunkimittaukseen tiedon määräalan lainhuudosta. Tontin lohkominen kestää noin 3 kk. Kiireellisissä tapauksissa hakija voi nopeuttaa toimitusta hankkimalla sille kaikkien asianosaisten kirjallisen hyväksymisen. Omistajalla pitää olla lainhuuto niihin kiinteistöihin tai määräaloihin, joista tontti muodostetaan. Lainhuutoa voi hakea Maanmittauslaitokselta.

Asemakaava-alueen rakennuspaikat syntyvät pääsääntöisesti lohkomisella, jonka suorittamisen edellytyksenä on voimassa oleva tonttijako. Rakennuslupaa ei myönnetä sitovaa tonttijakoa edellyttävään rakennuskortteliin ennen tontin lohkomista. Jos tonttijaon mukaisen tontin alue on sama kuin vanhan kiinteistön alue, voidaan uusi tontti rekisteröidä kiinteistörekisterinpitäjän päätöksellä.

Metsänomistajat

Metsäkiinteistö myynnin suunnittelu aloitetaan yleensä kiinteistöarvion laadinnasta. Arvio on asiaan perehtyneen ammattimiehen näkemys tilan markkina-arvosta. Lopullisen kauppahinnan sopivat tietenkin myyjä ja ostaja keskenään, mutta ostajakin  tekee tarjouksensa usein juuri kiintesitöarvion pohjalta. Ilman kiinteistöarviota metsätilan myynti on yleensä hankalaa, koska jokainen ostajaehdokas joutuu arvioimaan tilan itse.

Palvelupaikat

Yleisin kiinteistötoimitus on lohkominen. Lohkomisessa määräala kiinteistöstä erotetaan ja muodostetaan itsenäiseksi kiinteistöksi. Lohkomalla voidaan myös siirtää määräala toiseen kiinteistöön (saajakiinteistöön). Lohkomisessa määritetään muodostettavan kiinteistön rajat ja vahvistetaan kiinteistöön kohdistuvat oikeudet. Kiinteistö rekisteröidään ja merkitään kiinteistörekisteriin.

Rasite perustetaan erillisessä rasitetoimituksessa tai tontin lohkomistoimituksen yhteydessä. Rasitteen perustaminen edellyttää yleensä kiinteistönomistajien kirjallista sopimusta (rasitesopimus). Rasitteesta voidaan sopia lohkomistoimituksessa, jos asianosaiset hyväksyvät lohkomistoimituksen allekirjoituksillaan. Asemakaava-alueella voidaan eräin edellytyksin perustaa rasitteet kulkua, ajoneuvojen pitämistä, vesi- ja viemärijohtoa sekä maan kuivattamista varten myös ilman rasitetun kiinteistön omistajan suostumusta.

Lohkomisessa määritellään tontin rajat, pinta-ala, mahdolliset rasitteet ja osuudet yhteisiin alueisiin. Toimituksessa laaditaan pöytäkirja ja tonttikartta. Tontin rajat merkitään maastoon. Muodostetun tontin tiedot merkitään kiinteistörekisteriin, josta voi saada kiinteistörekisteriotteen. Lohkomismaksu riippuu muun muassa tontin koosta. Rasitteiden perustamisesta peritään erillinen maksu.

1 Johdanto

Tässä ohjeessa käsitellään kiinteistön määräalan ja määräosan luovutuksen verokohtelua tilanteissa, joissa omistettu kiinteistö myydään joko kokonaan tai osissa vaiheittain. Ohjeessa otetaan kantaa erityisesti siihen, soveltuuko oman vakituisen asunnon luovutusvoiton verovapaussäännös kaikkiin luovutuksiin, joissa kiinteistö luovutetaan useammassa määräosassa lähekkäisillä luovutuksilla eri ostajille, kun luovutuskohdetta koskee hallinnanjakosopimus. Ohjeessa ei käsitellä metsäkiinteistöjen luovutuksia.

Metsävähennys on omistajakohtainen. Mutta en kyllä tiedä miten tuo sitten menee nykyisin, kun myy yhden tilan pois, jossa on käyttänyt metsävähennystä. Eli muutama vuosi sitten palstaa myytäessä huomioitiin tilan käytetty metsävähennys ja veroja sai maksaa sitten aika paljon kun myi huolellisesti hoidetun palstan eteenpäin. Uskoisin että tämä toimii edelleenkin näin, että käytetty metsävähennys huomioidaan tilakohtaisesti metsätilan myynnin yhteydessä?

Rakennuslupa voidaan myöntää vasta kiinteistörekisteriin merkitylle tontille, tämän takia lohkomistoimitus on syytä panna vireille hyvissä ajoin ennen aiottua rakentamista tai muuta tarvetta, mieluummin jo edellisenä kesänä. Tontin lohkominen rekisteröinteineen kestää noin 1-3 kk. Kiireellisissä tapauksissa hakija voi nopeuttaa toimitusta hankkimalla sille kaikkien asianosaisten kirjallisen hyväksymisen.