Press "Enter" to skip to content

Käyttötarkoituksen muutos hinta

Rakennuksen käyttötarkoituksen muuttaminen

Jos hönni sisältää saunan, on sitä vaikea nimetä varastoksi vaan eiköhän rak.tarkastaja ole sitä mieltä että se on käyttötarkoitukseltaan vähintään sauna, ja koosta ja muista tiloista  riippuen jopa lomarakennus. Ajallaan haja-asutuksen jätevesiasetus saunojen osalla laukeaa toteutettavaksi, mutta jos/kun saunassasi lienee kantovesi ei suurempia kustannuksia tulle?

Kuntalaisia on kohdeltava yhdenvertaisesti

Epäselvissä tapauksissa luvan tarve ratkaistaan tapauskohtaisesti. On hyvä huomata, että vähäinenkin toimenpide saattaa vaikuttaa rakennuksen käyttäjien ja ulkopuolisten turvallisuuteen. Tällöin lupakynnys ylittyy. Rakennuslupa vaaditaan myös saunan tai ajoneuvosuojan rakentamiseen. Kesämökin käyttötarkoituksen muuttaminen asuinrakennukseksi vaatii rakennusluvan kuten myös rakennuksen sisätilojen käyttötarkoituksen muutos. Jos toimenpide ei edellytä rakennuslupaa, se voi silti edellyttää toimenpideluvan hakemista.

Rakennusluvan alaisia toimenpiteitä

Turun kaupungin rakennusvalvonnassa on valitettavasti lupahakemusten käsittely ruuhkaantunut ja viivästynyt. Hakemusten käsittelyajat ovat tällä hetkellä valitettavan pitkät. Lupahakemusten määrään suhteutettu henkilöstömäärä on tällä hetkellä riittämätön. Nopeaa ja tehokasta ratkaisua lupahakemusten käsittelyn nopeuttamiseksi ei valitettavasti ole, mutta asian ratkaisemiseksi tehdään koko ajan töitä.

Päävalikko

Olemassa olevien tilojen käyttötarkoitusten muutokset edellyttävät yleensä rakennusluvan hakemista, sillä käyttötarkoituksen muuttuessa joudutaan usein tarkastelemaan uudelleen mm. poistumisteiden riittävyyttä sekä ilmanvaihtoon ja paloturvallisuuteen liittyviä asioita. Yleisimpiä käyttötarkoituksen muutoksia ovat autotallin tai toimistotilan muutos asuintilaksi, varastotilan muutos liiketilaksi tai myymälätilan muutos ravintolahuoneistoksi tai päiväkodiksi.

Uuden rakennuksen rakentaminen (tunnus A) tai lisärakentaminen (tunnus B), jota on myös rakennuksen korottaminen taikka ullakon tai kellarin ottaminen rakennuksen pääkäyttötarkoituksen mukaiseen käyttöön, edellyttävät rakennusvalvontaviranomaisen myöntämän rakennusluvan. Uudisrakentamista koskevia säännöksiä sovelletaan myös sellaiseen korjaus- ja muutostyöhön, joka on verrattavissa rakennuksen rakentamiseen.

Maankäyttö- ja rakennuslain 145 §:n mukaan luvan hakija tai toimenpiteen suorittaja on velvollinen suorittamaan viranomaistehtävistä kunnalle maksun, jonka perusteet määrätään kunnan hyväk-symässä taksassa. Maksu voidaan periä ennalta. Jos toimenpide jää kokonaan tai osittain suorit-tamatta, maksu palautetaan hakemuksesta perusteettomilta osilta.

Breadcrumbs

Myös rakennuksen tai sen osan käyttötarkoituksen olennaista muuttamista varten tarvitaan rakennuslupa. Luvanvaraisuutta harkittaessa otetaan huomioon käyttötarkoituksen muutoksen vaikutus kaavan toteuttamiseen ja muuhun maankäyttöön sekä rakennukselta vaadittaviin ominaisuuksiin. Lupaa edellyttävänä käyttötarkoituksen muutoksena pidetään muun ohella myös loma-asunnon muuttamista pysyvään asumiseen.

RAKENNUSVALVONTA

Rakennushankkeen suunnittelijan tai luvan hakijan on hyvä ottaa  yhteyttä rakennusvalvontaan jo hankkeen suunnitteluvaiheessa. Yhteydenoton voi tehdä Lupapiste.fi -palvelun kautta. Näin  selvitetään mm. että hanke on kaavamääräysten mukainen, keitä naapureita  tarvitsee kuulla, tai onko tarvetta muiden viranomaisten lausunnoille,  suunnittelutarveratkaisulle tai poikkeamisluvalle. 

Rakennuslupaa tarvitaan uuden rakennuksen rakentamiseen ja vanhan laajentamiseen. Rakennuslupaa tarvitaan myös sellaiseen korjaus-ja muutostyöhön, joka vaikuttaa asukkaiden tai muiden käyttäjien turvallisuuteen ja terveyteen. Tällaisia ovat esimerkikisi takan ja uuden hormin rakentaminen sekä kantaviin rakenteisiin, vähäistä laajempiin kosteus- ja homekorjauksiin, paloturvallisuuteen, poistumisteihin tai LVI-laitteisiin kohdistuvat toimenpiteet. Rakennusluvanvaraista on myös rakennuksen tai sen osan käyttötarkoituksen olennainen muuttaminen.

Rakennuslupa vaaditaan lisäksi korjaus- ja muutostyöhön, jos työllä voi olla vaikutusta rakennuksen käyttäjien turvallisuuteen tai terveydellisiin oloihin, sekä rakennuksen tai sen osan käyttötarkoituksen olennaista muuttamista varten. Tällaisia edellä mainittuja muutoksia ovat esim. wc:n, pesuhuoneen tai saunan rakentaminen, autotallin muutos asuintilaksi, lomarakennuksen muutos ympärivuotiseksi asunnoksi ja kantavan rakenteen muuttaminen.

Main menu – Expanded

Rakennuksen suunnittelussa tulee olla suunnittelun kokonaisuudesta ja sen laadusta vastaava henkilö (pääsuunnittelija), joka huolehtii siitä, että rakennussuunnitelmat ja erityissuunnitelmat muodostavat kokonaisuuden, joka täyttää sille asetetut vaatimukset. Suunnittelijan tulee olla tehtävään nähden riittävän ammattitaitoinen. Suunnittelijoiden kelpoisuusvaatimukset on esitetty maankäyttö- ja rakennuslaissa. Pääsuunnittelija, rakennussuunnittelija, rakennesuunnittelija ja LVI-suunnittelijat lisätään hankkeen osapuoliin ennen hakemuksen jättämistä.

Navigaatiovalikko

Miksei ilmoituksia voi hoitaa suullisesti? Riittääkö sähköposti?Kaikki ilmoitukset tulee tehdä kirjallisesti käyttäen rakennusvalvonnankotisivuilla olevia lomakkeita. Kun ilmoitus tehdään huolellisesti liitteineen, rakennusvalvonta saa tarvittavat tiedot ja näin ilmoituksen mukaiseen toimenpiteeseen voidaan ryhtyä todennäköisemmin aikataulussa. Rakennusvalvonta voi ilmoittaa 14 päivän sisällä, tarvitaanko hankkeelle kuitenkin toimenpidelupa tai rakennuslupa.

Rakennuslupa tarvitaan aina uuden rakentamiseen ja vanhan laajentamiseen sekä muihin muutos- ja korjaustöihin, jotka vaikuttavat turvallisuuteen ja terveydellisiin oloihin. Toimenpidelupa on kevyempi menettely, joka on tarkoitettu rakennuslupaa vähäisempiin toimenpiteisiin. Ilmoitus on tarkoitettu vähäisiin rakennustöihin tai toimenpiteisiin, jotka on määrätty kunnan rakennusjärjestyksessä. Purkamislupa tai -ilmoitus jätetään purettavista rakennuksista.

Kunta voi rakennusjärjestyksessä määrätä, että merkitykseltään ja vaikutukseltaan vähäiseen rakentamiseen tai muuhun toimenpiteeseen voidaan ryhtyä ilman rakennus- tai toimenpidelupaa sen jälkeen, kun asianomainen on tehnyt tätä koskevan ilmoituksen kunnan rakennusvalvontaviranomaiselle. Toimenpideilmoitusmenettely ei ole käytössä Loimaalla.

Otsikko: Ajankohtaista

Asunnon vuokra. Vuokratilasto perustuu Tilastokeskuksen kuukausittain työvoimatutkimuksen yhteydessä keräämiin vuokratietoihin. Työvoimatutkimuksen haastatteluaineiston lisäksi vuokratilaston laadinnassa käytetään Kansaneläkelaitoksen asumistukirekisteriä ja Tilastokeskuksen asuntokanta- ja väestörakenneaineistoa. Uusi vuokrasuhde on vuokrasuhde, joka on alkanut tilastovuoden aikana.