Press "Enter" to skip to content

Käyttöomaisuuden myynti kirjanpidossa

Jäsentiedote

Elinkeinoverolain mukaan koneet, kalusto ja niihin verrattava irtain omaisuus käsitellään yhtenä menojäännöksenä eikä yksittäisten hyödykkeiden myyntivoittoja ja -tappioita seurata erikseen. Menojäännös muodostuu tilikauden aikana käyttöönotettujen koneiden ja kaluston hankintamenojen ja aikaisemmin käyttöönotettujen koneiden ja kaluston poistamattomien hankintamenojen summasta vähennettynä tilikauden aikana saaduilla luovutushinnoilla ja muilla vastikkeilla.

Navigointi

Käyttöomaisuus jaetaan kuluvaan ja kulumattomaan käyttöomaisuuteen. Jako kuluvaan ja kulumattomaan käyttöomaisuuteen on kirjanpidossa olennainen asia, koska kuluvasta käyttöomaisuudesta johtuvat kulut kirjataan poistoina tuloslaskelmaan. Kulumaton käyttö-omaisuus ei kulu käytössä ja siitä syystä se esitetään kirjanpidossa yrityksen omaisuutena taseessa eikä siitä tehdä poisto- eli kulukirjauksia vuosittain.

Myyntivoitot ja -tappiot esitetään tuloslaskelmassa lähtökohtaisesti bruttomääräisinä silloin, kun on kysymys vaihto-omaisuudesta saadusta vastikkeesta. Jos liikevaihtoa syntyy rahoitusomaisuudesta tai pysyvistä vastaavista, liikevaihdossa esitetään ainoastaan näiden avulla syntynyt tulo. Liikevaihtona ei myöskään esitetä pysyviin vastaaviin kuuluvan hyödykkeen tai sijoituksen taikka rahoitusomaisuuden myynnistä saatua voittoa.

Lomakkeen osaa II (Erittely arvonmuutoksista) ei tarvitse täyttää, jos kyseessä on luottolaitos, sijoituspalveluyritys tai vakuutuslaitos, eli yhtiö, joka käyttää verotettavan tulon laskemiseen lomaketta 77 (Laskelma elinkeinotoiminnan tuloksesta / Luottolaitos, sijoituspalveluyritys ja vakuutuslaitos).

Valtiokonttori ohjaa ja kehittää valtion talous- ja henkilöstöhallinnon prosesseja. Ohjaamme kirjanpitoyksikköjä ja talousarvion ulkopuolisia rahastoja järjestämään kirjanpidon ja muun laskentatoimen yhtenäisellä tavalla. Olemme koonneet antamamme määräykset ja ohjeet Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon käsikirja -sivustoksi. Sivustolta on linkit myös keskeisempään valtion talous- ja henkilöstöhallintoa koskevaan lainsäädäntöön.

Käyttöomaisuushyödykkeen myyntivoitto ja -tappio lasketaan hyödykekohtaisesti vähentämällä myyntitulosta myydyn hyödykkeen poistamatta oleva hankintameno suunnitelman mukaisen poiston jälkeen. Lähtökohtana on, että suunnitelman mukainen poisto vähennetään myös kesken olevalta tilikaudelta myyntihetkeen saakka. Pieni kirjanpitovelvollinen voi kuitenkin menetellä verotuksen tavoin eli niin, ettei vähennä poistoa myyntitilikaudelta, vaan ainoastaan kirjanpidossa edelliseltä tilikaudelta peräisin olevan poistamatta olevan hankintamenon.

Kuluva ja kulumaton käyttöomaisuus

KoulutusOnline on monipuolinen kokoelma verkkokoulutuksia elinikäisen oppimisen tueksi. Kauppakamarin omat asiantuntijat ja vahva asiantuntijaverkosto kouluttavat muun muassa työsuhdeasioissa, taloushallinnossa ja itsensä kehittämisessä. Verkkokoulutusten avulla voit päivittää osaamistasi ja opiskella helposti uutta missä ja milloin vain, kaikilla päätelaitteilla.

Lähteet

Nykyisen kirjanpitolain mukaan käyttöomaisuus on terminä muuttunut pysyviksi vastaaviksi, mutta verottaja käyttää sitä edelleen. Käyttöomaisuus jaetaan kirjanpidossa aineettomaan ja aineelliseen omaisuuteen. Verotuksen poistokäytäntö näille on erilainen. Aineettomat poistetaan tavallisesti tasapoistoina ja aineelliset monesti menojäännöspoistoina. Kirjanpidon poistot taas ovat usein vaikutusaikaan perustuvia tasapoistoja.

Kertokaapa miten menee jos olet ostanut 7500€ sis alv vaikka traktorin joka on mehtä verotuksessa vaihdat sen uudempaan joka maksaa 22 000€ sis alv mutta vaihdossa saatkin vanhasta hyvitystä 10 000€. Miten menee alv tilitykset? Entäs tuo voitto 2500€? Entäs loput poistot mitä vanhasta on jäänyt tekemättä? Hirvittää tuo pyrökratia että uskaltaako sitä kauppaa tehä ollenkaan. ��

Käyttöomaisuuteen liittyvät ratkaisut, päätökset ja toimenpiteet ovat tärkeä osa yrityksen investointisuunnittelua sekä tulosseurantaa. Tähän aikaan vuodesta on aika tarkastella kuluvan tilikauden tilannetta ja suunnitella tulevaa yhdessä asiantuntijan kanssa. Tarkistettavien asioiden listalla on mm. miten yrityksen tasetilanne ja poistokäytäntö vaikuttavat yrityksen tunnuslukuihin sekä verotettavaan tuloon. Tässä blogissa pureudumme kirjanpidon näkökulmaan poistoissa.

Uusi kone saattaa maksaa yrityksellesi paljon. Kone maksetaan normaalisti kerralla, mutta sitä käytetään kuitenkin vuosia. Koneen hankintahinta halutaankin jakaa koko sen käyttöiälle siksi, että sen hankinta ei vääristä yrityksesi kirjanpitoa tuoden hirveän isot kulut yhdelle tilikaudelle eikä mitään muille kausille, vaikka konetta käytetään tasaisesti. Näin ollen tilikausia voidaan vertailla toisiinsa paremmin.

Kirjanpitolain 3 luvun 2 §:n mukaan tilinpäätöksen tulee antaa oikeat ja riittävät tiedot kirjanpitovelvollisen tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Tätä varten tarpeelliset lisätiedot on annettava liitetiedoissa. Tällainen tieto voi olla esimerkiksi selvitys tilikaudella syntyneestä käyttöomaisuuden myyntivoitosta tai tappiosta.

Voiko toiminimi tehdä kirjanpidon itse?

Omistusyhteysyritys on kirjanpitovelvollisen konserniin kuulumaton kotimainen tai ulkomainen yritys, jossa kirjanpitovelvollisella on sellainen omistusosuus, joka luo kirjanpitovelvollisen ja yrityksen välille pysyvän yhteyden ja on tarkoitettu edistämään kirjanpitovelvollisen tai sen kanssa samaan konserniin kuuluvan yrityksen toimintaa. Jollei kirjanpitovelvollinen muuta näytä, yritystä pidetään omistusyhteysyrityksenä, jos kirjanpitovelvollisella on vähintään viidesosa yrityksen osakepääomasta tai vastaavasta pääomasta.

Projektin analysointi

Kun saat sopimuksen asiakkaan tai muun rahoituslähteen kanssa viedäksesi projektin loppuun, sinun on ensin luotava projektisopimus. Seuraavaksi, kun luot projektin, sinun on määritettävä se vastaavaan sopimukseen. Se, minkä tyyppisen projektin luot projektisopimukselle, määrittää millä tavalla projektin asiakkaita laskutetaan. Voit muokata projektisopimusta ja siihen liittyvää projektia, mutta et voi muuttaa projektityyppiä. Lisätietoja projektityypeistä kohdassa "Projektien luominen".

Pakollinen varaus

Nykyisin varausten muodostaminen on rajoitetumpaa ja verosidonnaisena riippuvainen yritysmuodosta. Varaukset jaetaan kirjanpitolain mukaan pakollisiin ja vapaaehtoisiin varauksiin. Pakollinen varaus on todennäköisiä menoja ja menetyksiä vastaan tehty varaus, joka puretaan menojen ja menetysten lopullisesti varmistuttua. Sen sijaan vapaaehtoiset varaukset ovat nimensä mukaisesti vapaaehtoisia varauksia, joiden perusteena ei ole liiketapahtuma. Vapaaehtoiset varaukset ovat varauksia, joilla voidaan tasoittaa hyvien ja huonojen vuosien tuloksia verotussyistä.

Edellisestä poiketen voi hyödykkeen hankinnan vähentää samana vuonna, kun se on hankittu mikäli summa hankinnalle on enintään 850 euroa (kun alv. on 0). Tämä on niin kutsuttu pienhankinta. Mikäli käyttöaika on myös pieni eli noin kome vuotta katsotaan tämä hankinta myös pienhankinnaksi. Kaikkien pienhankintojen vähennysten summa saa yhteensä olla enintään 2500 euroa per verotusvuosi. (EVL 33 §)

Kun yritys hankkii esimerkiksi jonkin koneen tai laitteen, tästä aiheutuu yritykselle kulua. Tämä kulu rasittaa yrityksen tulosta. Poistojen ideana on, että tätä kulua voidaan jaksottaa sen vaikutusajalle. Jos tämä kone esimerkiksi tuottaa yritykselle tuloa viiden vuoden ajan, voidaan siitä aiheutuva kulu jaksottaa viidelle vuodelle. Tämä tasoittaa yrityksen tulosta tilikaudesta toiseen ja tekee eri tilikausista vertailukelpoisempia toistensa kanssa.