Press "Enter" to skip to content

Käyttöoikeussopimus malli

Primary links

Riskin absoluuttisella määrällä ei ole vaikutusta käyttöoikeussopimuksen määrittelyssä. Sopimus olisi voitava määritellä käyttöoikeussopimukseksi, vaikka riski olisi alun perin pieni. Näin voi olla esimerkiksi hintasäännellyillä aloilla tai aloilla, joilla toiminnallista riskiä rajoitetaan sopimalla osittaisesta korvauksesta tai korvauksesta käyttöoikeussopimuksen päättyessä ennenaikaisesti hankintayksiköstä johtuvista syistä tai ylivoimaisen esteen vuoksi.

Oikeustiede:käyttöoikeudet

Napsauttamalla "Hyväksyn"- tai "Hyväksyn…"-painiketta Ohjelmiston asennuksen, lataamisen, kopioinnin tai käytön aikana ilmoitat hyväksyväsi tämän Sopimuksen ehdot. Jos et hyväksy kaikkia tämän Sopimuksen ehtoja, napsauta peruutusvaihtoehtoa, peruuta asennus tai lataaminen tai hävitä tai palauta Ohjelmisto, asennusväline, Ohjelmistoon liittyvä dokumentaatio ja myyntikuitti Toimittajalle tai jälleenmyyntipisteeseen, josta olet hankkinut Ohjelmiston.

4.2. Muutoin kuin siltä osin kuin tässä Sopimuksessa on mainittu, se, että käytät Ratkaisua tai että se on hallussasi, ei anna sinulle mitään oikeuksia tai immateriaalioikeuksia Ratkaisua tai Dokumentaatiota koskien. Ratkaisun ja Dokumentaation kaikki oikeudet, mukaan lukien kaikki niihin liittyvät tekijänoikeudet, patentit, liikesalaisuusoikeudet, tavaramerkit ja muut immateriaalioikeudet, ovat Myyjän hallussa.

2.1.2. Kaikkien muiden Ratkaisujen tapauksessa (kukin ”Kuluttajille suunnattu ratkaisu”) luonnollisen henkilön tai tämän kotitalouden jäsenten henkilökohtaiseen, ei-kaupalliseen käyttöön. Epäilysten välttämiseksi Kuluttajille suunnattua ratkaisua ei anneta tai lisensoida seuraavanlaiseen käyttöön: (i) luonnollisten henkilöiden kaupallisiin tarkoituksiin; tai (ii) liiketoiminnan, yrityksen, valtion organisaation, kansalaisjärjestön tai muun voittoa tavoittelemattoman organisaation tai koulutusinstituution käyttöön.

Hankintayksiköiden on pyrittävä järjestämään hankintatoimintansa siten, että hankintoja voidaan toteuttaa mahdollisimman taloudellisesti, laadukkaasti ja suunnitelmallisesti olemassa olevat kilpailuolosuhteet hyväksi käyttäen ja ympäristö- ja sosiaaliset näkökohdat huomioon ottaen. Hankintatoimintaan liittyvien hallinnollisten tehtävien vähentämiseksi hankintayksiköt voivat käyttää puitejärjestelyjä sekä tehdä yhteishankintoja tai hyödyntää muita yhteistyömahdollisuuksia julkisten hankintojen tarjouskilpailuissa.

Palveluntuottajaksi valitaan neuvottelujen jälkeen hyväksytyn tarjouksen jättäneistä neuvotteluissa luotavan tarjouspyynnön mukaisin kriteerein kokonaistaloudellisesti edullisin palveluntuottaja tai palveluntuottajat. Tässä vaiheessa emme ole vielä määritelleet, haemmeko yhden tai kahden toimijan mallia kahvila- ja ravintolapalvelujen tuottamiseen edellä mainitun jaon mukaisesti. Tämä asia ratkaistaan käytävien neuvottelujen perusteella.

Miten varautua sähkökatkoon?

Lisenssi- eli käyttöoikeussopimus on muotoilijan yksi tärkeimmistä sopimuksista. Lisenssisopimuksella sovitaan niistä ehdoista, joilla toinen osapuoli saa hyödyntää muotoilija tekemää mallia, suunnitelmaa, aineistoa tai vaikka brändiä. Käyttöoikeus itsessään ei vielä tarkoita mitään, vaan se tulee aina määritellä sopimukseen. Tyypillisimmin käyttöoikeus tarkoittaa oikeuttaa valmistaa ja markkinoida muotoilijan mallia, mutta se voi sisältää myös oikeuden käyttää muotoilijan tavaramerkkiä tai vaikka vain oikeuden luoda prototyyppi muotoilijan mallin perusteella.

Navigointivalikko

Kuvaoikeuksien ABC:ssä käydään läpi tekijänoikeuksien perustietoja. Sivulta voit lukea tekijänoikeuslain teosmääritelmästä, tekijänoikeudellisesta suoja-ajasta sekä tekijän taloudellisista ja moraalisista oikeuksista. Näitä seuraavista rajoitussäännöistä voit tarkistaa tilanteet, jolloin tekijän lupaa kuvan käyttöön ei edellytetä. Sivun lopussa kerrotaan, milloin tekijänoikeudet voidaan siirtää tai luovuttaa. Lopusta löydät myös hyödyllisiä linkkejä, joiden kautta saat tarvittaessa lisätietoa tekijänoikeuksista.

Kaupallinen yhteistyö: Sofigate

Isommissa yrityksissä lisenssien hallinta on parhaimmillaan taloushallinnon ja tietohallinnon ammattilaisista kootun ryhmän vastuulla. Poikkeustilanteiden kuten väenvähennysten ja yrityskauppojen yhteydessä lisenssien selvittelyyn tarvitaan myös lainopillista ja sopimusteknistä osaamista. Esimerkiksi ohjelmien myynti tai siirto toiselle yritykselle on usein vaikeaa ja joskus jopa mahdotonta.

1.1 Googlen tuotteiden, ohjelmien, palveluiden ja verkkosivustojen (joihin viitataan tässä asiakirjassa yhteisellä nimellä Palvelut ja joiden ulkopuolelle jätetään kaikki Googlen erillisellä kirjallisella sopimuksella toimittamat palvelut) käyttämistä sitovat käyttäjän ja Googlen välisen sopimuksen ehdot. «Googlella» tarkoitetaan Google Inc:ia, jonka pääkonttori sijaitsee osoitteessa 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Yhdysvallat. Tässä asiakirjassa selostetaan, miten sopimus syntyy, sekä esitetään eräät sopimuksen ehdot.

Not on Twitter? Sign up, tune into the things you care about, and get updates as they happen.

Kiinteistön omistusoikeus ja käyttöoikeus ei tarvitse olla samalla henkilöllä. Kiinteistön käyttöoikeudesta puhutaan monesti päällekäin kiinteistön hallintaoikeuden kanssa. Toisinaan käyttöoikeudesta ja hallintaoikeudesta puhutaan toistensa synonyymeinä. Käyttöoikeus on sanana kuitenkin suppeampi hallintaoikeuteen nähden. Käyttöoikeuden haltijalla on siis oikeus ainoastaan käyttää kiinteistöä mutta ei laajempaa hallintaoikeutta.

Julkisella hankinnalla tarkoitetaan kaikkia ns. hankintayksikön tekemiä ostoja. Hankinta tarkoittaa, että omana organisaationa tuottamisen sijaan tarvittavat tavarat ja palvelut ostetaan tai vuokrataan, tai teetetään urakalla ulkopuolisella. Hankintalaki velvoittaa hankintayksikön julkaisemaan hankinnasta tarjouspyynnön Hilma-palvelussa, mikäli hankinnan arvo ylittää kansalliset kynnysarvot.

Yksi hankintalain päätavoitteista on julkisten varojen tehokas käyttö. Yksinkertaistaen voi sanoa, että hankintalaki ja sen määräämät menettelysäännöt tulevat sovellettavaksi, kun ollaan tekemässä ostoksia verovaroilla. Tyypillisiä julkisia hankkijoita ovat kunnat ja valtion viranomaiset, mutta lain tarkoittamia hankintayksiköitä voivat olla myös esimerkiksi kuntien tai valtion omistuksessa olevat laitokset, samoin kuin kirkot ja niiden seurakunnat.

3. liittyvälisenssi myönnetään, kun kehitysoikeuksien siirto (suojattu tai ei suojatulla asiakirjalla) suoritetaan osana muita kaupallisia tapahtumia (esimerkiksi myydessään laitteita). Liitännäisluvan myöntäminen voidaan tehdä joko lisenssisopimuksen perusteella, joka on liitteenä tärkeimmän kaupallisen liiketoimen sopimukseen, tai lisenssisopimuksen ehtoja koskevassa pääliikekauppaa koskevan sopimuksen osassa.

Näillä yleisillä sopimusehdoilla täydennetään hankintaa koskevaa sopimusta, jossa kuvataan mm. sopimuksen osapuolet, kohde, toimituksen tai palvelun sisältö, sopimuksen kohteelle asetetut vaatimukset, osapuolten yksityiskohtaisemmat velvollisuudet ja vastuut, aikataulut, hinnat ja maksuehdot sekä muut mahdolliset näistä sopimusehdoista poikkeavat tai niitä täydentävät ehdot.

USEIN KYSYTYT KYSYMYKSET

1.8 Sovellus voi sisältää linkkejä muihin riippumattomiin kolmannen osapuolen sivustoihin (”kolmannen osapuolen sivustot”). Kolmannen osapuolen sivustot eivät ole Hondan hallinnassa eikä se ole vastuussa niistä tai ole hyväksynyt niiden sisältöä tai yksityisyyskäytäntöjä (jos käytössä). Loppukäyttäjän on tehtävä oma riippumaton arviointi toiminnastaan kolmannen osapuolen sivustoilla muun muassa niiden mahdollisesti tarjoamien tuotteiden tai palvelujen ostamisen suhteen.

Jos oppilaitoksella on sopimus standardien online-käytöstä, opiskelijat saavat lukea standardeja palvelussa, mutta eivät tulostaa niitä. Opettajilla on laajemmat käyttöoikeudet: He voivat esimerkiksi ottaa kohtuullisen määrän valokopioita tulostetusta yksittäisestä standardista, luovuttaa otteita yksittäisistä standardeista opiskelijoille sekä esitellä osia aineistosta osana ei-kaupallista esitystä opetuksessa, seminaareissa ja muissa tilaisuuksissa. Opetushenkilökunta saa käyttää otteita yksittäisistä standardeista opetus- ja tutkimustoiminnan materiaalipaketeissa.