Press "Enter" to skip to content

Käyttöoikeus kiinteistövero

Täsmätietoa verotuksesta

Käyttöoikeuden pidättäminen omaisuutta lahjoitettaessa on yksi keino vaikuttaa lahjaveron suuruuteen. Käyttöoikeuden arvo otetaan huomioon lahjoitettavan omaisuuden verotusarvoa määrättäessä. Käyttöoikeuden arvo siis pienentää omaisuuden verotusarvoa, joten siitä määrättävä vero on siten vastaavasti pienempi. Käyttöoikeuden pidättäminen onkin yksi yleisimmistä verosuunnittelukeinosta perintö- ja lahjaverotukseen liittyen.

Tarkista päätöksen tiedot ja korjaa tarvittaessa

Esimerkki: Antti lahjoittaa kesämökkikiinteistön tyttärensä Liisan lapselle Mikalle. Antti ilmoittaa pidättävänsä kiinteistön hallintaoikeuden itsellään. Kesämökkikiinteistön omistusoikeus siirtyy Mikalle, mutta mökki on Antin käytettävissä. Jos myös Liisa käyttää kesämökkiä, Antti voi pidättää hallintaoikeuden sekä itselleen että Liisalle. Silloinkin omistusoikeus siirtyy Mikalle, mutta hallintaoikeus on Antilla ja Liisalla.

Suomessa olevat kiinteistöt ovat kiinteistöveron kohteena kiinteistöverolaissa (654/1992, jäljempänä KiVL) erikseen säädettyjä poikkeuksia lukuun ottamatta. Kiinteistöverotuksessa kiinteistöihin rinnastetaan vuokramaalla olevat rakennukset ja rakennelmat, erottamattomat määräalat sekä rakennusmaa, joka kuuluu yhteisalueeseen tai yhteismetsään. Veron ulkopuolelle jäävät metsät ja maatalousmaa. Verovapaita ovat lisäksi mm. vesialueet, yleiset tiet, kadut, torit ja hautausmaat.

Vanhemmat lahjoittivat mökin 2005 minulle ja veljelleni. Heillä on elinikäinen käyttöoikeus siihen. Tähän päivään asti kiinteistövero on mennyt vanhemmille maksettavaksi, nyt 2008 se tuli minulle ja veljelleni. Mitenkähän tälläinen on mahdollista. Vanhemmat erosivat 2007. Äitini kyllä maksaa mökin kuluja, mutta isäni ei enään. Onko isälläni velvollisuus maksaa mökin kuluja, kun hänellä on se elinikäinen käyttöoikeus?

Kysy sähkäriltä!

Kunnan kiinteistöveroprosenteista päättää vuosittain kunnanvaltuusto lain salliman vaihteluvälin puitteissa. Laissa erotetaan vakituisten asuinrakennusten kiinteistöveroprosentti ja yleinen kiinteistöveroprosentti, joka koskee maapohjaa ja muita rakennuksia kuin vakituisia asuinrakennuksia. Lisäksi kunta voi määrätä kiinteistöveroprosentin muille asuinrakennuksille (joita ovat lähinnä vapaa-ajan asunnot), voimalaitoksille ja ydinvoimalaitoksille sekä rakentamattomalle rakennuspaikalle.

Tontin arvostaminen perustuu tulevaisuudessa maan arvoon eri hinta-alueilla. Nämä alueet tulevat kansalaisille nähtäville verkkosivuille. Rakennuksen verotusarvot tulevat perustumaan rakentamiskustannuksiin (Suomeen kuusi eri hinta-aluetta), jossa huomioidaan rakennuksen ikä.

Selaa kokoelmaa

Kunnan kiinteistöveroprosenteista päättää vuosittain kunnanvaltuusto lain salliman vaihteluvälin puitteissa. Laissa erotetaan vakituisten asuinrakennusten kiinteistöveroprosentti ja yleinen kiinteistöveroprosentti, joka koskee maapohjaa ja muita rakennuksia kuin vakituisia asuinrakennuksia. Lisäksi kunta voi määrätä kiinteistöveroprosentin muille asuinrakennuksille (joita ovat lähinnä vapaa-ajan asunnot), voimalaitoksille ja ydinvoimalaitoksille sekä rakentamattomalle rakennuspaikalle.

Tilaajille

Kiinteistöverotus nousi jälleen julkiseen keskusteluun joitain viikkoja sitten, kun hallitus ensin esitti ja lopulta perui kiinteistöveron alarajan korotuksen. Kiinteistöveroon kohdistuvat muutokset herättivät suuria tunteita, suurimmaksi osaksi korotuksia vastaan. Korotukset tuntuisivat nykyisissä maanomistajissa, jos korotuksia ei kompensoida muussa verotuksessa.

Varautuminen remontteihin ja peruskorjauksiin

Yhteisö on yleishyödyllinen, jos se toimii yksinomaan ja välittömästi yleiseksi hyväksi aatteellisessa, siveellisessä ja yhteiskunnallisessa merkityksessä sen toiminta ei kohdistu vain rajoitettuihin henkilöpiireihin se ei tuota siihen osallisille taloudellista etua osinkona, voitto-osuutena taikka kohtuullista suurempana palkkana tai muuna hyvityksenä.

Murupolku

Avioliitossa oleva puoliso ei voi ilman toisen puolison suostumusta luovuttaa tai myydä asuntoa, joka on yksinomaan tai pääasiallisesti tarkoitettu käytettäväksi puolisoiden yhteisenä kotina. Näin ollen yhteisenä kotina käytetyn asunnon myyntiin tarvitaan aviopuolison suostumus, vaikka myyjä omistaisi asunnon kokonaan yksin. Isännöitsijän tai hallituksen tehdessä osakeluettelomerkintää uuden omistajan nimiin tulee ennen merkinnän tekemistä tarkistaa, että asunnon myyntiin on aviopuolison suostumus.

Omistajanvaihdos

Kolmiulotteinen kiinteistönmuodostaminen ja kolmiulotteisten omistusyksiköiden rekisteröinti on käytössä yleisesti maailmalla. Myös 3D-kiinteistöjärjestelmien kehityshankkeita on parhaillaan käynnissä useissa maissa. Yhtenä syynä tähän on se, että kaupungistuvassa ympäristössä erityyppisten toimintojen sijoittaminen kokonaan tai osittain päällekkäin on usein tehokkain ja käytännöllisin toimintamalli.

Navigaatiovalikko

Palvelun sisältö on suojattu tekijänoikeuslain ja kansainvälisten sopimusten mukaisesti. Palvelun kaikki oikeudet, tekijänoikeudet mukaan lukien, ovat Länsi-Savo -konsernilla tai muilla Palveluun tietoa tuottavilla tiedontuottajilla. Länsi-Savo -konserni pidättää itsellään kaikki oikeudet Palvelun sisältöön, ellei Palvelussa toisin ole mainittu. Ohjelmien oikeudet ovat lisenssinhaltijoilla.

Rekisteröidy

Keskeinen kysymys on se, mitä kiinteistötulolla tarkoitetaan. Koska nyt on kysymys tuloverotuksesta, merkityksellinen on TVL 6 §:n määritelmä, jonka mukaan “Tämän lain kiinteistöä koskevia säännöksiä sovelletaan myös sellaiseen toisen maalla olevaan rakennukseen, rakennelmaan tai muuhun laitokseen, joka hallintaoikeuksineen maahan voidaan maanomistajaa kuulematta luovuttaa kolmannelle henkilölle.” Kiinteistön käsitettä on näin tuloverotuksessa laajennettu siviilioikeudellisesta kiinteistökäsitteestä.

«Tietokantojen ristiinvertailutulosten pohjalta tuotettu, ortokuvataustalle tehty graafinen esitys esimerkiksi havainnollistaa, minne mahdolliset informaatiopuutteiden keskittymät sijoittuvat alueellisesti. Samalla kun saamme tietoa lisätarkastelua vaativien kiinteistöjen määrästä, pystymme myös paremmin arvioimaan jatkossa tarvittavien resurssien määrää», Häivälä korostaa.

Metsänhoidon perusperiaatteet

Metsä on kiinteää omaisuutta. Metsäkiinteistöön kuuluu rajojen sisään jäävä maa sekä vesialueet, puusto ja muu kasvillisuus. Kiinteistön rajat on merkitty sekä maastoon että kartalle. Kiinteistöllä on rekisterinumero, joka yksilöi kyseisen kiinteistön. Metsäomaisuus voi olla määräosa (esim. 1/3) jostain kiinteistöstä tai se voi koostua yhdestä tai useammasta kiinteistöstä.

Bing hakukenttä

Mitkä ovat sellaisia muutoksia, jotka vaativat luvan muutoksen hakemista?
Toiminnan olennaiseen muuttamiseen on saatava lupaviranomaisen lupa. Olennaisia muutoksia ovat muun muassa
– palvelujen antaminen uudessa toimipaikassa
– toimitilojen olennainen muutos
– toiminnan laajentuminen uusille palvelualoille
– terveydenhuollon palveluista vastaavan johtajan vaihtuminen
– y-tunnuksen muuttuminen (uusi lupa)

Vallitsevaa omaisuutta ei kuitenkaan tarvitse sisällyttää veropohjaan useimmissa tapauksissa. Koska samanaikaisesti 1.1.2015 ilmestyi uusi veroetu (s. 25). Sen nojalla se saa vain irtaimen omaisuuden, joka on otettu 1.1.2013 alkaen kirjattuna omaisuuseräksi, lukuun ottamatta irtain omaisuutta, joka on rekisteröity seuraavien tietojen perusteella:

Tienkäyttäjäkiinteistöille määrättävä tiemaksu tulisi säilyttää päärahoituskeinona. Avustukset tulisi kohdentaa elinkeinoelämän kannalta merkityksellisille yksityisteille, joita ovat metsäautotiet. Käyttömaksut soveltuvat satunnaiskäyttäjille, suunnistuskilpailujen tai pilkkikilpailujen järjestäjille jne. Suurta muutosta nykyiseen ratkaisuun en hae, koska julkishallinnon mahdollisuudet osallistua verovaroin rahoitukseen ovat rajalliset.

Valtiovarainministeriön teettämien asiantuntijaselvitysten mukaan maapohjien kiinteistöverotuksen arvostamisjärjestelmä on uudistettava, koska rakennusten ja maapohjien verotusarvot ovat yleisesti jääneet jälkeen kustannus- ja hintakehityksestä. Maapohjien kauppahinnat ovat eriytyneet alueellisesti, mikä tulisi ottaa nykyistä paremmin huomioon verotusarvostuksessa.

Mikäli ostajan rakennushanke edellyttää maanalaisten johtojen siirtämistä, ostaja vastaa kustannuksellaan johtojen siirtämisestä. Ostaja on velvollinen hyväksyttämään siirtosuunnitelmat vesi- ja viemärijohtojen osalta Turun kaupungin vesilaitoksella ja sähkö- ja kaukolämpökaapeleiden osalta Turku Energialla ja sopimaan Vesilaitoksen ja Turku energian kanssa siirtotoimenpiteiden suorittamisesta.