Press "Enter" to skip to content

Kaupan alan tes lomaraha

Irtisanoutuja – tällaisessa tilanteessa voit menettää lomarahasi

 Lomapalkan lisäksi sinulle maksetaan todennäköisesti lomarahaa, joka on yleensä 50 prosenttia lomapalkastasi, eli summasta, jonka sait edeltävällä kaavalla. Oikeus lomarahaan tulee työehtosopimuksesta eikä laista, joten sitä ei makseta välttämättä kaikilla työpaikoilla. Tarkista siis oikeutesi lomarahaan työpaikkasi työehtosopimuksesta tai luottamusmieheltäsi.

Tarkistapalkka.fi

Suuri osa työntekijöistä ansaitsee lomaa sellaisilta kalenterikuukausilta, joina työskennellään vähintään 14 työpäivänä. Työssäoloon rinnastetaan myös joitakin poissaoloja, mm. sairausloma 75 työpäivän osalta ja 1.4.2016 lukien äitiys-, isyys- ja vanhempainvapaa 156 arkipäivän osalta. Sen sijaan vaikkapa hoitovapaan ajalta vuosilomaa ei ansaita.

Sivun tulostaminen

b) Työntekijällä, jonka työsuhde on lomakautta edeltävän lomanmääräytymisvuoden (1.4. – 31.3.) loppuun mennessä keskeytymättä jatkunut vähintään vuoden, on oikeus saada vuosilomaa kaksi ja puoli päivää kultakin täydeltä lomanmääräytymiskuukaudelta. Täydeksi lomanmääräytymiskuukaudeksi lasketaan kuukausi, jonka aikana työntekijä on tehnyt työtä työpäivän pituudesta riippumatta 14 työpäivänä. Työssäolon veroiseksi ajaksi huomioidaan myös ne päivät, jolloin poissaololle on vuosilomalain tai työehtosopimuksen mukainen hyväksyttävä syy.

Työsuhteen päättyessä työntekijällä on oikeus saada vuosiloman sijasta lomakorvaus siltä ajalta, jolta hän siihen mennessä ei ole saanut lomaa tai lomakorvausta. Jos työntekijän työsuhde on päättyessään jatkunut vähintään vuoden, työntekijällä on kuluvan lomanmääräytymisvuoden alusta oikeus saada lomakorvausta 5 §:n 1 momentin ensimmäisen virkkeen mukaan määräytyvää lomaa vastaavalta ajalta.

Avecra Oy:n junapalveluhenkilökunta

Työntekijälle kertyy työsuhteen aikana vuosilomaa, jonka ajalta maksetaan palkka. Lomapäivien lukumäärä ja loman ajalta maksettava palkka tai korvaus lasketaan vuosilomalain sekä työnantajaa sitovan työehtosopimuksen perusteella. Jos työntekijälle ei kerry vuosilomaa, hänellä voi olla oikeus vapaaseen. Vapaan ajalta ei makseta palkkaa vaan lomakorvaus. Lomakorvausta maksetaan myös työsuhteen päättyessä pitämättömistä lomapäivistä.

Paikallinen työpaikkakohtainen sopiminen ja edellä mainituista laeista poikkeaminen on tällöin mahdollista lakien nimenomaisesti sallimissa rajoissa. Lain minimiä paremmista ehdoista voidaan sen sijaan aina sopia. Tällöin paikallinen sopiminen on ennen kaikkea yksilökohtaista sopimista työnantajan ja työntekijän välillä. Kukaan muu kuin työntekijä itse ei voi sopia työsopimuksensa ehtojen muuttamisesta.

Maalipörssi

Valaisisko joku minun lopputilini suuruudesta. Olen ollut 12 vuotta samalla työnantajalla, mutta pari viime vuotta vaan koulun ohella 10h/vko sopimuksella. Nyt kesän kynnyksellä joudun itseni irtisanomaa, kun menen toisen alan töihin kesäksi. Loman saan/joudun varmaan pitämään juurikin irtisanomisaikana (kesäloma 1kk, irtisanomisaika 1kk).

Onko lopputilini yhtikäs mitään? Lomaraha/lomaltapaluuraha?

Lomaraha

Voi siis olla, että alallasi, yrityksessäsi tai työsopimuksessasi ei lomarahaa tunneta, joten et sitä voi saada. Suomessa se on kuitenkin hyvin yleinen, joten todennäköisesti se sinulle kuuluu. Asia kannattaa kuitenkin tarkistaa omista sopimuksista ja työnantajan käyttämistä yleisistä käytännöistä. Voit myös itse sopia lomarahasta työsopimusta tehdessä ja silloin onkin paras aika tuoda se pöytään.

Työsuhdeneuvonnan ja jäsenpalvelun kesäpäivystysajat

Poliitikolle / Päättäjälle: Jos todella haluat, että talous kasvaa ja ihmiset työllistyvät, on työntekijän todellisia kustannuksia vähennettävä. Yrityksistä 98,9 % on alle 50 hengen yrityksiä. Vuosina 2001-2012 pk-yritykset loivat työpaikkoja yli 100 000 hengelle 1). Uskoisin luvun nousevan järkevöittämällä muutamia palkkaukseen liittyviä kuluja.

Vuosilomaa pidettäessä sitä kuluttavat vain arkipäivät. Vuosilomalain mukaan arkipäiviä ovat kaikki muut päivät paitsi sunnuntait, kirkolliset juhlapäivät, itsenäisyyspäivä, jouluaatto, juhannusaatto, pääsiäislauantai ja vapunpäivä. Lauantai katsotaan arkipäiväksi, joten se kuluttaa lomaa. Jos työntekijä pitää lomaa kokonaisen viikon maanantaista sunnuntaihin, lomaa kuluu kuusi päivää, eli päivät ma-la kuluttavat lomaa riippumatta siitä, tekeekö työntekijä koskaan töitä lauantaina.

Jos koulutuksenjärjestäjällä on ollut erillinen aikuiskoulutuskeskus ja sen lakkautettuaan se on edelleen paikallisesti soveltanut opetushenkilöstöön E osion palvelussuhteen ehtoja, työnantaja voi edelleen soveltaa E osion palvelussuhteen ehtoja opettajaan, joka on työnantajan palveluksessa tämän pykälän voimaan tullessa ja johon on sovellettu E osiota, niin kauan aikaa kuin palvelussuhde jatkuu keskeytymättömänä.

Lisätietoa palkkatuen hakemisesta ja maksatuksesta

Jos palkkatuki myönnetään 60 vuotta täyttäneen ja vähintään 12 kuukautta välittömästi ennen palkkatuen myöntämistä työttömänä olleen henkilön palkkaamiseksi, on tukijakso enintään 24 kuukautta kerrallaan. Tuen määrä on ensimmäisten 12 kuukauden ajalta työttömyyden keston perusteella enintään 40 tai 50 % palkkauskustannuksista, tämän jälkeen enintään 30 % palkkauskustannuksista.

Painelaitehitsaaja, Valmet Technologies Oy

Muuten työsopimusten tekeminen nuoren kanssa ei poikkea työsopimuksen tekemisestä aikuisen kanssa. Nuoren palkkaamista sääntelevät täsmälleen samat yleissitovat työehtosopimukset ja esimerkiksi sunnuntai- tai ylityölisät. Joissain työehtosopimuksissa on mahdollisesti määritelty nuorille maksettavista palkoista jotain, mutta yleensä nuorille maksettavat palkat ovat n. 70-90 % alan alimmasta taulukkopalkasta.

Olennaista palveluliiketoiminnalle on sen asiakaslähtöisyys. Asiakkaan tarpeiden ja toimintatapojen ymmärtäminen on kehittämisen lähtökohtana ja usein asiakas myös otetaan mukaan kehittämistyöhön. Kehittäminen voi liittyä esim. asiakkaisiin, tuotteisiin, jakelutieratkaisuihin, teknologiaan, verkostojen kehittämiseen tai tuotannon prosessien tehostamiseen.

Jäsensivut

Lomarahan suuruus on 15 % lomanmääräytymisvuoden ansiosta, jos työsuhde 31.3. mennessä on kestänyt alle vuoden ja 19 %, jos työsuhde 31.3. mennessä on kestänyt vähintään vuoden. Jälkimmäisessä tapauksessa, jossa useimmiten on siis kertynyt sekä kesä- että talvilomaa, molempien alkamista ennen tulee maksaa niihin kohdistuva osuus (täyden loman kyseessä ollen kesällä 24/30 ja talvella 6/30).

Säännöllinen työaika saa olla enintään kahdeksan tuntia vuorokaudessa ja 40 tuntia viikossa. Työaika voidaan järjestää myös siten, että se on vuoden aikana keskimäärin 40 tuntia. Poikkeustapauksissa töitä voi olla myös kolmen viikon aikana enintään 120 tuntia tai kahden viikon aikana enintään 80 tuntia. Työehtosopimuksessa voidaan erikseen sopia eri rajoista säännölliselle työajalle, mutta työaika ei saa olla enempää kuin työaikalaissa määrätään.