Press "Enter" to skip to content

Kaavoituspäällikkö

Ilmoitukset vain kielellä

Kaavoituspäällikön pääasiallisiin työtehtäviin kuuluvat kunnan maankäytön suunnittelu ja kehittäminen, kunnan yleis- ja asemakaavoituksen suunnittelu ja kehittäminen sekä viranomaisyhteistyö. Kaavoituspäällikkö toimii teknisellä osastolla maankäytön suunnittelusta vastaavana henkilönä ja vastaa teknisen lautakunnan päätösten valmistelusta ja täytäntöönpanosta toimialueellaan. 

Kaupunkisuunnittelu, kaavoitusyksikkö

Kalajoella on tavoitteena tarjota erilaisia tontteja erilaisiin tarpeisiin riittävän paljon. Yhdyskuntasuunnittelulla mahdollistetaan kaupungin elinkeinoelämän kehittyminen. Kaupunki- ja matkailukeskuksen yhdyskuntarakenteet yhdistetään ja kauppaa sekä palveluita kehitetään vetovoimaiseksi kokonaisuudeksi. Plassin aluetta kehitetään Kalajoen vanhan kaupungin alueena.

Top5 {{:suurimmat.area}}

Kaavoituksella säädellään alueiden käyttöä ja rakentamista. Kaavoitusta ohjaa 1.1.2000 voimaan tullut maankäyttö- ja rakennuslaki. Kaavaa laadittaessa suunnitellaan miten mm. asuinalueet, työpaikat, viheralueet ja liikenne sijoitetaan kaupunkiin. Kaavoitus jakautuu eri kaavatasoihin; valtioneuvoston asettamat valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet (VAT), maakuntakaava, yleiskaava, osayleiskaava ja asemakaava.

To use Suomi.fi web service, your browser is required to accept JavaScript.

Kaavoituksella ohjataan kaupungin maankäyttöä, rakentamista ja elinympäristön laatua. Maankäyttö- ja rakennuslain mukaiseen kaavajärjestelmään kuuluvat maakuntakaava, yleiskaava ja asemakaava. Pääasiassa loma-asutuksen suunnitteluun laaditaan ranta-asemakaavoja. Kaavoja laadittaessa on otettava huomioon laissa säädetyt sisältövaatimukset sekä valtioneuvoston hyväksymät valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet.

Kaavoituspäällikkö: Toriparkki valmis aikaisintaan kesällä 2016

Sivuilla olevat kolmansien osapuolten liitännäispalvelut (esim. mainokset, YouTube-videot, Google-tilastointi tai Facebook-liitännäiset) saattavat tallentaa käyttäjän tunnistamiseen käytettävää tietoa, mihin emme valitettavasti voi vaikuttaa. Jos haluat estää niitä seuraamasta liikkumistasi verkossa, voit kytkeä ns. kolmannen osapuolen evästeet pois käytöstä selaimesi asetuksista. Ohjeet löydät selaimesi ohjesivuilta.

Linkit

Riihimäellä kaavojen ja muiden maankäytön suunnitteluun liittyvien asioiden käytännön valmistelutyö tehdään kaupunkisuunnittelun palvelualueella. Lisäksi kaupunkisuunnittelu vastaa kaupunkikuvallisista hankkeista, sijainninohjauksesta, rakennussuojelusta sekä suunnittelutarveratkaisujen ja poikkeamispäätösten antamisesta. Ajankohtaisista kaavahankkeista kerrotaan vuosittain laadittavissa kaavoituskatsauksessa ja -ohjelmassa.

Akaan kaupunki rakentaa parhaillaan Viialassa Männikön asuinalueen kunnallistekniikkaa. Ensimmäisessä vaiheessa myyntikuntoon valmistuu alue, johon kuljetaan Hämeentien kautta. Omakotitontteja ensimmäisessä vaiheessa on 15–20. Osa tonteista on peltotontteja, osa sijaitsee rinteen alaosassa. Tonttien koko vaihtelee vähän yli tuhannesta neliöstä noin 2000 neliöön.

Kulttuuriympäristö

7 MRL 52 Asemakaavan hyväksyminen Asemakaavan hyväksyy kunnanvaltuusto.valtuuston päätösvaltaa voidaan johtosäännössä siirtää kunnanhallitukselle tai lautakunnalle. (aikaisemmin vain vaikutuksiltaan vähäiset voitiin delegoida) Kaavoitusprosessi toimii Kokkolassa varsin hyvin. Lakipykälämuutoksen mahdollisista vaikutuksista toimintasääntöihin on syytä kuitenkin keskustella Konserni- ja kaupunkikehitysjaoksessa. 7

Kaupunkisuunnittelu ja kaavoitus muuttaa 22.5. – 23.5.2019.
Meidät tavoittaa jatkossa kaupungintalon 2. kerroksesta Alvar Aallon kadun puoleisesta länsipäädystä. Käynti pääovista.

———————————————————————————————————————————————————————————-

Kohderyhmät

Suunnittelutyön lisäksi kaavoitusyksikkö antaa lausuntoja suunnittelutarveratkaisuja, poikkeamispäätöksiä ja maisematyölupia varten sekä osallistuu muun muassa rakennusvalvontaan liittyviin katselmuksiin. Rakennushankkeisiin ja maankäyttöön liittyviin suunnitelmiin voi kysyä ennakkotietoa kaavoituksesta. Myös kiinteistöä hankkiessa kannattaa olla perillä sitä koskevasta kaavatilanteesta.

Vesimittarilukemailmoitus

Lisäksi tiedotamme kaavahankkeista kirjeitse kaava-alueen maanomistajille ja rajanaapureille. Kuntalaisten osallistumiseen tähtääviin tilaisuuksiin ovat tervetulleita kaikki osalliset. Tilaisuuksissa on mahdollista osallistua kaavojen valmisteluun, arvioida kaavojen vaikutuksia ja tuoda julki mielipiteensä asiasta. Olemme valmiita keskustelemaan kaavasuunnitelmista myös muina aikoina.

Minä olen…

Kaavoituspäällikkönä tehtäviisi kuuluvat yleis- ja asemakaavojen ohjaaminen ja laatiminen ja muut kaavoitukseen sisältyvät suunnittelu-, selvitys- ja asiantuntijatehtävät sekä asiavalmistelu päätöksentekoa varten. Kaavoituspäällikkö johtaa 5 henkilön kaavoituksen asiantuntijaorganisaatiota, jonka tavoitteena on hoitaa kokonaisvaltaisesti maapolitiikkaa, turvaten kaupungin tarkoituksenmukaisen yhdyskuntarakenteen kasvuedellytykset sekä turvallisen, toimivan ja viihtyisän ympäristön syntymahdollisuudet.

Hallintolain 23 a §:n mukaan viranomaisen tulee määritellä toimialansa keskeisissä asiaryhmissä odotettavissa oleva käsittelyaika sellaisille hallintopäätöksellä ratkaistaville asioille, jotka voivat tulla vireille vain asianosaisen aloitteesta. Säännös ei koske asioita, joiden käsittelylle on muualla säädetty täsmällinen määräaika, jotka tulevat vireille viranomaisen aloitteesta tai joita ei ratkaista hallintopäätöksellä. Myöskään tosiasiallinen hallintotoiminta tai hallintosopimuksella toteutettavat hallintotoimet eivät kuulu säännöksen soveltamisalaan.