Press "Enter" to skip to content

Kaavoitusmaksu

Maahanmuuttajille, infoFinland.fi

Lisäksi aloitteen tekijältä peritään kaavan käsittelystä 2 900 euroa vaikutuksiltaan pienessä asiassa ja muissa toteutuneiden tuntien mukaisesti. Mikäli ehdotuksen valmistelu tai käsittely aiheuttaa esimerkiksi ehdotuksen tarkistamisen tai muistutusten johdosta kaupungin viranomaisille merkittävästi lisätyötä, voidaan mainitut kiinteät kustannukset periä enintään kolminkertaisina. Lisäksi peritään kuulutuskuluina kuulutuskerralta 350 euroa.

Kunnanvaltuusto hyväksyi asemakaavan hyväksymisen yhteydessä maankäyttösopimuksen, jossa maanomistaja oli sitoutunut maksamaan osan kaavan laatimisesta ja toteuttamisesta aiheutuvista kustannuksista. Sopimuksessa todetaan, että asemakaavan laatimisesta on aiheutunut ja aiheutuu kartoituksen, kaavoituksen, yhdyskuntatekniikan ja yleisten alueiden suunnittelu-, rakentamis-, peruskorjaus- ja kunnossapitokustannuksia.

Maanomistajan valitus hallinto-oikeudelle

6 6 Kaavan pohjakartan hyväksyminen, pintaalakorvaus/10 ha * Kaavan pohjakartan hyväksyminen, pintaalakorvaus 200 ha ** Asemakaavan pohjakartan täydentämisen 30,00 60,00 300,00 Ranta-asemakaavan pohjakartan täydentämisen Täydennyskartoituksen hyväksymisen pinta-alakorvaus / 10 ha * Täydennyskartoituksen hyväksymisen pinta-alakorvaus /200 ha ** 187,50 22,50 45,00 * jokaiselta alkavalta 10 hehtaarilta ** jokaiselta alkavalta 200 hehtaarilta

VIRHE 404: Sivua ei löydy

– Ei pitäisi tuijottaa liikaa rakennusoikeuden markkinahintaan tai pitää autopaikkanormeista kiinni liian tiukasti, vaan lähteä siitä, mitä oikeasti tarvitaan ja mikä oikeasti toimii. Kaavoituksessakin pitäisi yhteiskunnan toimijoilla olla yhteinen intressi, minkä avulla täydennys- ja lisärakentaminen tehtäisiin mahdolliseksi, tarjottaisiin siihen porkkanoita ja ne porkkanat olisivat tietenkin euroja. Tämä tarkoittaisi siis sitä, että koska rakentaminen on monimutkaista ja vaikeaa, niin kunta joustaisi maankäyttömaksuissa ja rakennusoikeuden hinnoittelussa, hän totesi.

Kaavoitusmaksuja sovelletaan kaavoitettaessa muita kuin kaupungin omistuksessa olevia maita. Voimassa olevat kaavoitusmaksut löytyvät kaupungin internetsivuilta. Merkittävässä yksityisessä kaavahankkeessa sovelletaan kaavoitusmaksujen lisäksi maankäyttösopimusta. Maankäyttösopimuksessa maanomistaja sitoutuu osallistumaan kaavasta aiheutuneisiin yhdyskuntakustannuksiin.

Minä olen aloittanut asuntojieni omistamisen yksiöstä, naimisiin mennessä siirrytty kaksioon, lasten syntyessä kolmioon, neljään huoneeseen ja keittiöön ja lopuksi omakotitaloon. Nyt kun yhtään lasta ei ole kotona, siirrymme taas kolmioon ja kaupungin keskustaan. Keskustaan juuri siksi, että siellä eivät asuntojen hinnat todennäköisesti laske. Voin luopua autosta, koska kaikki palvelut ovat rollaattorin etäisyydellä.

Monimutkaisempi lvis lisää virheitä

Vaikka kaavoituksen vaateet ovatkin nostaneet rakentamisen kustannuksia ja asuntojen hintoja pääkaupunkiseudulla, Inkilä ei kuitenkaan yksiselitteisesti kritisoi tätä kehitystä vaan pitää sitä luonnollisena, koska yhteiskunnan varallisuus ja hyvinvointikin ovat kasvaneet. Hän huomauttaa, että markkinoilla on paikkansa niin halvemmille kuin kalliimmille asunnoille.

Vantaalla haluttiin hiljattain rakentaa asuntoja vanhan tehdaskiinteistön tilalle. Kaupungin virastosta vastattiin, että kaavamuutokset vievät kymmeniä vuosia, mutta nopeampi menettely on mahdollista, jos rakennuttaja on heti valmis maksamaan 700 euroa rakennusoikeusneliöltä.

Haukiluoman alueen katusuunnitelmat ovat suuremmalta osin ok, kun muistutuksia on otettu huomioon. Sen sijaan Runkohaaran osalta yhdistetty kevyen liikenteen väylä voi olla vähän turha, kun tännekin on syytä 30 km/h nopeusrajoitusaluetta ulottaa ja samalla laskea nopeuksia. Aion kysyä lautakunnassa ennen hyväksyntää, koska tämä tulee toteutumaan.

Mutta sitten. Yksi merkittävä taho ei olekaan saanut rakennusoikeuksiaan kaupaksi ja sen tahon riskit ovat toteumassa. Ja mitä tekee kaupunki? Se ottaa sopijapuolensa riskit kannettavakseen ottamalla savista peltoa omakseen. Eikä siinä kaikki. Samalla kaupunki sopii, että jos tuolle savipellolle sitten syntyy markkinoiden myötä rakentamista, se jakaa maanmyyntituloja taas entisille maanomistajille. Eli suomeksi sanottuna kaupunki sosialisoi yksityisten riskit. Ja se teki sen kaupunkilaisten verovaroilla. Kuka tästä on vastuussa? Valmistelijatko vaiko yksimielinen valtuusto?

Tonttimaan puute on merkittävin syy riittämättömään asuntotuotantoon ja siten asumisen kalleuteen Helsingin seudulla ja muissa kasvukeskuksissa. Lisäksi rakennusten käyttötarkoituksen muutokset etenevät hitaasti, vaikka pelkästään pääkaupunkiseudulla on ollut jo pitkään yli 1 miljoonaa neliömetriä tyhjillään olevia toimitiloja. Asuntojen puute estää työvoiman liikkuvuutta ja siten hidastaa talouden kasvua.

Miltä digitalisaatio näyttää?

Yllä mainituista arvioista puuttuvat rakennuslupa-, maankäyttö- ja kaavoitusmaksujen osuus, sekä kustannus, joka syntyy toimialan yrityksille hyvin laajan ja yksityiskohtaisen taloushallintoon, verotukseen ja rakentamistekniikkaan liittyvän lainsäädännön noudattamisesta. Näiden kustannusten osuus rakennushankkeen kokonaismenoista on merkittävä. Ne nostavat rakennusalan ”todellisen veroasteen” selvästi keskimääräistä korkeammalle tasolle. Onkin aiheellista kysyä, elääkö toimiala jo ylisääntelyn alla.

PORVOO  |  Porvoon Näsissä olevien matalien kerrostalojen korottaminen yhdellä tai kahdella lisäkerroksella ei toteutune lähivuosina. Talojen korottamiseen on varauduttu asunto-osakeyhtiöissä tehtyjen laajojen peruskorjausten yhteydessä, jolloin niihin rakennettiin korkeat hissikuilut. Ne ulottuvat myös neljänsiin kerroksiin, joita ei vielä ole olemassa.

Helsingin vetovoima on hyvä asia ja pääkaupungin ympäryskuntineen tuleekin saada kasvaa, pamfletissa kannustetaan. Yritysten ja työntekijöiden kannalta suuret työmarkkinat toimivat paremmin kuin pienemmät; on enemmän valinnanvaraa, myös erikoistuneille osaajille. Suuremmalla paikkakunnalla työpaikan sulkeminen ei ole kohtalonisku, kun muita työnantajia on tarjolla. Teollisuuden hajauttamiset maaseudulle ovat säännönmukaisesti epäonnistuneet, kirjoittajat toteavat. Kaupungeista löytyy myös luovuutta ja verkostoja, jotka luovat uutta työtä.

Yleiskaava on kunnan laatima maankäyttösuunnitelma, jolla luodaan perusta ja edellytykset kuntarakenteellisten tavoitteiden toteutumiselle. Sen tehtävänä on yhdyskunnan eri toimintojen, kuten asutuksen, palvelujen ja työpaikkojen sekä virkistysalueiden sijoittamisen yleispiirteinen ohjaaminen sekä toimintojen yhteensovittaminen. Yleiskaavaa laadittaessa tulee maankäyttö- ja rakennuslain mukaisesti ottaa huomioon mm. yhdyskuntarakenteen toimivuus, ekologinen kestävyys, asumisen tarpeet sekä maisema- ja luontoarvot.

Ajatuksia ja tekoja

Länsisataman pintarata estää Töölönlahden alueen maankäyttösunnitelmien toteuttamista; vaihtoehtoina ovat radan rakentaminen tunneliin tai satamatoiminnan lopettaminen, mikä kytkeytyy Vuosaaren sataman aikatauluun. VR:n Pisara-ratatunneli, Pietarin, Helsingin seudun ja erityisesti lentokentän sekä Baltian radat ovat pohdittavana. Suomenlahtitunneli Porkkala-Tallinna ja sen esivaiheena junalauttayhteys Pikkala-Paldiski ovat selvittelyvaiheessa. Pääkaupunkiseudulle kohdistuu voimakas muuttopaine myös lähivuosikymmeninä. EU laajenee.

Hankkeen suunnittelu ja rahoitus

Materiaali perustuu XXXII Valtakunnallinen asunto- ja yhdyskuntapäivä 6.5.2010 Helsinki, Finlandia-talolla pitämääni puheenvuoroon.ONKO PITKÄLLÄ TÄHTÄYKSELLÄ (yli 30 vuotta ja eteenpäin) OPTIMAALISIN RATKAISU SANEERATA ESIMERKISSÄ ESIINTYVÄN KALTAISIA ASUINALUEITA,  JOLLOIN VALLITSEVA TILANNE ’JÄÄDYTETÄÄN’ KYMMENIKSI VUOSIKSI. OLISIKO LÖYDETTÄVISSÄ KEINOJA, JOILLA PERIAATTEESSA SAMALLA SANEERAUSKUSTANNUKSELLA VOISIMME TOTEUTTAA USEILLA ERI KRITEERILLÄ ARVIOIDEN SELKEÄSTI YMPÄRISTÖN KANNALTA KESTÄVÄMPÄÄ JA KORKEAMPITASOISEMPAA YMPÄRISTÖÄ?

Halutaan vuokrata

Lämpimien ilmojen kääntöpuoli on alkoholijuomien näpistelyn lisääntyminen. Yksistään viime viikolla vietiin lempääläisistä kaupoista monen sadan euron edestä siideriä ja lonkeroa. Kauppiaat ovat turhautuneet röyhkeään näpistelyyn. Nuorilla näpistelijöillä on aurinkolasit, lippikset ja hupparit tunnistamisen vaikeuttamiseksi. Ulko-ovella heillä on avustajat, jotka avaavat ovet näpistelijän juostessa karkuun siiderisalkut kainalossa. Näpistelijöitä saadaan kiinni ja heitä tunnistetaan valvontatallenteista. Kauppiaat keräävät…