Press "Enter" to skip to content

Kaarinan kaupunki sivistyslautakunta

Lautakunnat kokoontuvat itse päättäminään aikoina, käytännössä noin kerran kuukaudessa. Kokoukset ovat suljettuja. Kaupunginhallitus on nimennyt edustajansa kuhunkin lautakuntaan. Lisäksi kaupunginjohtajalla on oikeus osallistua kokouksiin. Kokouksessa asiat käsitellään esityslistan pohjalta. Kokoukseen asiat valmistelee lautakunnan alaisen toimialan viranhaltijat ja ne esittelee lautakunnan alainen johtava viranhaltija. Sihteerinä toimii lautakunnan määräämä viranhaltija.

Lautakunta käsittelee asioita, jotka liittyvät mm. sosiaalihuollon ja terveydenhuollon järjestämiseen, sosiaalihuollon ja terveydenhuollon toimeenpanossa noudatettaviin perusteisiin ja yleisiin ohjeisiin,  sosiaali- ja terveydenhuollon maksuihin, taloussuunnitelmaesitykseen, määrärahojen käyttösuunnitelmiin ja investointiesityksiin.Lautakunta voi siirtää ratkaisuvaltaansa alaiselleen viranhaltijalle.

Ympäristölautakunta edistää ympäristönsuojelua ja valvoo erilaisia toimintoja siten, että luontoa ja muuta ympäristöä suojelemalla, hoitamalla ja kehittämällä turvataan kunnan asukkaille terveellinen, viihtyisä ja virikkeitä antava kestävän kehityksen mukainen elinympäristö. Lautakunta seuraa ja arvioi palvelujen vaikuttavuutta ja varaa asukkaille ja käyttäjille mahdollisuuden osallistua palveluiden suunnitteluun ja kehittämiseen. 

Muutoksenhakuaika päätöksiin alkaa kulua päätöksen tiedoksisaamisesta. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Asianosaisille eli sille, johon päätös on kohdistettu ja jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa, lähetetään päätöstä koskeva pöytäkirjanote erikseen tiedoksi yleensä tavallisella kirjeellä. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä.

Tekninen lautakunta

Keskustelussa olleet tapahtumat ovat aiheuttaneet huolta kuntalaisissa. Siksi haluamme kiinnittää erityistä huomiota siihen, että varsinkin niiden oppilaiden ja henkilökunnan jäsenten, joita nämä tapaukset koskettavat omassa kouluyhteisössä, hyvinvoinnista huolehditaan ja että he saavat tukea ja mahdollisesti tarvitsemaansa ammattiapua tilanteen käsittelemiseen. Oppilas- ja työterveyshuollon kautta on tarjottu ja tarjotaan aktiivisesti apua sitä tarvitseville. 

För att kunna använda Suomi.fi-nättjänsten krävs att man godkänner Javascript i webbläsaren.

– Kaarinan kaupunki pyytää yhteystiedot suoraan maistraatista, jos asiakkaalla on ns. turvakielto, eli maistraatin määräys siitä, ettei hänen yhteystietojaan saa luovuttaa muille kuin viranomaisille. Tämä tehdään siinä tapauksessa, että tietoja ei saada asiakkaalta itseltään. Kaupungilla on oikeus tietoihin väestötietolain (507/1993) perusteella.

Ryhmäperhepäivähoito on hoitomuotona alle eskari-ikäisille loistava. Pieni joukko eri ikäisiä lapsia kolmen hoitajan kanssa kodinomaisessa ympäristössä on ihanteellinen tilanne. Rinnehovin ryhmiksessä toiminta on valtavan aktiivista ja lapsilta ei puutu virikkeitä: on liikuntaa, retkiä, vihreä lippu -toimintaa, pyhäkoulua, erilaisia teemapäiviä yms. En voisi pyytää miltään hoitopaikalta enempää kuin Rinnehovissa jo tehdään.

Laadukas varhaiskasvatus antaa hyvät eväät lasten koulutielle. Peruskoulussa tulee olla riittävät resurssit tarvikkeisiin ja opetukseen.  Olen siksi myös iloinen kouluille myönnetyistä lisämäärärahoista tuntikehykseen, kirjoihin ja tarvikkeisiin.  Nuorisopalveluissa kehitetään pop-up toimintaa ja lisätään päiväleiritoimintaa alueittain tulevana vuotena.

4 7.9 Fysiikka ja Kemia Terveystieto Uskonto Elämänkatsomustieto Historia Yhteiskuntaoppi Musiikki Kuvataide Käsityö Liikunta Kotitalous Valinnaisaineiden opetus Oppilaan arviointi ja sen perustuminen hyvän osaamisen kuvauksiin Tietostrategia Tieto ja viestintätekniikan käyttötaidot Toiminnan jatkuva kehittäminen ja arviointi Koulutuksen arviointi Yhteistyö esiopetuksen ja muun perusopetuksen kanssa 208 LIITTEET

Kaarinan kaupunki

Koulun laajennus- ja peruskorjaushankkeen lähtökohtana on kasvava oppilasmäärä ja pieneksi jäävä koulurakennus. Tällä hetkellä Valkeavuoren kouluun voidaan ottaa koulutulokkaita kaksi perusopetusryhmää, vaikka tarvetta olisi kolmelle perusopetusryhmälle. Opetusjärjestelyt kärsivät jo nyt tilojen puutteesta, koska muun muassa koulun kirjastotila on jouduttu ottamaan opetuskäyttöön sekä yksi lisäopetusluokka ja kolme pienluokkaa on jouduttu sijoittamaan pääkoulun ulkopuolisiin tiloihin.

Kaarinan perusopetuksen oppilaiden huoltajilta kysyttiin lokakuussa mielipidettä ensi lukuvuoden työ-ja loma-ajoista. Kyselyyn vastasi 686 huoltajaa. Kyselyn kolmesta eri vaihtoehdosta eniten kannatusta sai kahden päivän vaihtoehto ilman lauantaityöpäivää; 42% vastanneista (288 vastaajaa) piti tätä vaihtoehtoa parhaana. 33% vastanneista piti parhaana vaihtoehtoa, jossa syysloma olisi ollut viiden päivän mittainen ja lisäksi yksi lauantai olisi ollut työpäivä, ns. kodin ja koulun päivä.

Palvelut

Valtuusto asettaa kuntaan toimikaudekseen kunnan keskusvaalilautakunnan. Keskusvaalilautakuntaan kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja kolme muuta jäsentä sekä tarpeellinen määrä varajäseniä, joita on kuitenkin oltava vähintään viisi. Varajäsenet on asetettava siihen järjestykseen, jossa he tulevat jäsenten sijaan. Keskusvaalilautakunta on päätösvaltainen viisijäsenisenä. Keskusvaalilautakunnan tehtävät määritetään vaalilaissa.

Amorella klo 08:45. Kokoustiloja 12 (10-180 hlöä), Auditorio 180 hlöä. Kokoustilojen kapasiteetti yht. n. 400 hlöä. Monitoimitila Panoraama messu- ja näyttelykäyttöön (max 200, istumapaikat 140) Useita ravintoloita, saunaosasto. Viking Grace klo 20:55. Kokoustiloja 11 (6-230 hlöä) Auditorio 230. Kokousosaston kokonaiskapasiteetti yht. n. 400 hlöä. Kuvaa ja ääntä on mahdollista välittää useaan kokoushuoneeseen ja Club Vogueen samanaikaisesti. Useita ravintoloita, Spa osasto. Ryhmille omaa erikoisohjelmaa – kysy lisätietoja.