Press "Enter" to skip to content

Jätevesimääräykset haja asutusalueella

Jätevesilaki astuu pian voimaan – ovatko mökkisi tai talosi jätevesiratkaisut lain vaatimassa kunnossa?

Uudistettu jätevesiasetus koskee ennen vuotta 2004 rakennettuja haja-asutusalueen mökkejä tai omakotitaloja, jotka sijaitsevat pohjavesialueella tai enintään 100 metrin päässä rannasta. Tällaisilla haja-asutusalueen kiinteistöillä on oltava ympäristönsuojelulaissa määritellyn perustason puhdistusvaatimusten mukainen jätevesien käsittelyjärjestelmä asennettuna 31.10.2019 mennessä. Kiinteistön omistaja vastaa aina kiinteistön jätevesijärjestelmästä.

Tee opastettu jätevesiselvitys Rakentaja.fi-palvelussa – ilmaiseksi

On kuitenkin syytä muistaa, että uusi asetus korvaa edellisen asetuksen, mutta vesilain ja muiden ympäristön suojelua koskevat lait ovat edelleen voimassa, ja niihin ei uuden asetuksen ikäraja vaikuta. Olemassa olevat jäteveden käsittelyjärjestelmät on myös pidettävä toimintakunnossa ja korjattava tarvittaessa, vaikka parannuksia ei edellytetäkään.

Yläreunan linkit

Pohjavesialueilla ja alle 100 metrin etäisyydellä vesistöistä sijaitsevien rakennusten, ennen vuotta 2004 voimassa olleisiin rakentamisajankohdan mukaisiin vaatimuksiin tai myönnettyyn rakennuslupaan perustuvien käyttökuntoisten jätevesijärjestelmien tulee täyttää ympäristönsuojelulaissa, hajajätevesiasetuksessa ja kunnan ympäristönsuojelumääräyksissä jäteveden käsittelylle asetetut vaatimukset 31.10.2019 mennessä. Muilla alueilla sijaitsevien jätevesien käsittelyjärjestelmien on täytettävä puhdistusvaatimukset muun remontin yhteydessä.

Jätevedenkäsittelyn lainsäädäntö

Valtioneuvosto on tänään hyväksynyt asetuksen, jolla haja-asutuksen jätevesien kiinteistökohtaista käsittelyä koskevan sääntelyn kohtuullistaminen ja selkeyttäminen saadaan kokonaisuudessaan valmiiksi.  Asetus tulee voimaan samanaikaisesti 3.4.2017 hajajätevesiä koskevan ympäristönsuojelulain muutoksen kanssa. Asetuksen keskeinen  muutos on sääntelyn yksityiskohtaisuudesta luopuminen

Eduskunnan joulukuussa 2016 hyväksymät muutokset ympäristönsuojelulakiin toivat merkittäviä lievennyksiä haja-asutusalueiden jätevesisääntelyyn. Lain määräaika koskee nyt kiinteistöjä, jotka sijaitsevat pohjavesialueella tai enintään 100 metrin päässä vesistöstä. Jätevesijärjestelmän päivitys on lähivuosina edessä näillä alueilla arviolta noin 100 000 kiinteistöllä.

Kouvolan kaupunki

Kiinteistön omistajalla täytyy olla selvitys kiinteistön jätevesijärjestelmästä ja sitä koskeva käyttö- ja huolto-ohje. Selvitys tulee olla jokaisesta kiinteistöllä sijaitsevasta rakennuksesta, jossa muodostuu jätevesiä. Selvitys esitetään viranomaiselle pyydettäessä. Kun perustiedot ovat kasassa, voit pyytää kuntasi ympäristöviranomaiselta arviota vaatimusten täyttymisestä.

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän ympäristölautakunta voi hakemuksesta myöntää poikkeuksen kunnan ympäristönsuojelumääräyksistä koskien haja-asutusalueen jätevesien käsittelyä. Poikkeus voidaan myöntää, jos olemassa olevasta jätevesijärjestelmästä ympäristöön aiheutuva kuormitus on vähäinen ja jätevesien käsittely kiinteistöllä ei ole mahdollista ympäristönsuojelumääräysten vaatimusten mukaisesti.

Kaikkien ennen vuotta 2004 rakennettujen rannassa tai pohjavesialueella sijaitsevien kiinteistöjen jätevesijärjestelmät pitää kunnostaa lokakuun loppuun mennessä, jos ne eivät täytä uuden jätevesilainsäädännön mukaisia perus-tason puhdistusvaatimuksia. Vuoden 2004 jälkeen rakennettujen tai uudistettujen kiinteistöjen jätevesienkäsittely täyttää vaatimukset, jos kaikki on hoidettu asianmukaisesti rakennuslupavaiheessa.

2. JÄTEVESILAITTEISTON UUSIMINEN: TOIMENPIDELUPA/ILMOITUSKaikkien haja-asutuksen kiinteistönomistajien tulee arvioida jätevesijärjestelmänsä riittävyys. Viimeistään lokakuussa 2019 tulee rantavyöhykkeellä ja pohjavesialueilla sijaistevien kiinteistöjen jätevesijärjestelmien täyttää lain vaatimukset. Muilla alueilla puhdistusvaatimukset astuvat voimaan suurempien rakennusta koskevien muutostöiden yhteydessä.Jos järjestelmä on uusittava, tulee sitä varten ensin hakea toimenpidelupa kaupungin rakennusvalvonnasta. Hakemuksessa tarvittavat asiakirjat:

Haja-asutusalueiden jätevesijärjestelmät on kunnostettava 31.10.2019 mennessä. Kunnostusvelvoite koskee pohjavesialueilla ja alle 100 metrin etäisyydellä vesistöstä sijaitsevia kiinteistöjä, joita on noin 11 000 kpl. Järjestelmien on oltava ympäristölainsäädännön, jätevesiasetuksen ja kunnan ympäristönsuojelumääräysten mukaisia. Muilla alueilla jätevesijärjestelmät on kunnostettava viimeistään seuraavan suuremman remontin yhteydessä. Jätevesijärjestelmän kunnostukselle on aina haettava lupa kunnan rakennusvalvonnasta.

Selvitys ja käyttö- ja huolto-ohjeet on säilytettävä kiinteistöllä, ja järjestelmää on käytettävä ohjeiden mukaisesti. Ympäristönsuojeluviranomainen pyytää selvityksiä alueittain ja arvioi, miten olemassa olevaa kiinteistökohtaista jätevesijärjestelmää on parannettava, että se täyttää uuden asetuksen vaatimukset. Pelkän jätevesijärjestelmän rakentaminen tai muuttaminen vaatii rakennusvalvontaviranomaisen toimenpideluvan. Jos muutos/korjaustyöt ovat laajoja ja aiheuttavat muitakin muutoksia, voidaan tarvita rakennuslupa.

Tilaa Ylen uutiskirjeitä!

Jätevesillä tarkoitetaan sekä käymäläjätevesiä että pesuvesiä eli harmaita vesiä. Sadevesiä ja rakenteiden kuivatusvesiä ei saa käsitellä yhdessä jätevesien kanssa. Vesiensuojelussa pyritään estämään vesien pilaantuminen ja vesialueiden haitallinen käyttäminen. Haitallisia vaikutuksia ehkäistään erityisesti vähentämällä hajakuormitusta.

Uudistettu valtioneuvoston asetus (209/2011) talousjätevesien käsittelystä viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla astui voimaan 15.3.2011. Tämä asetus määrittää vaatimukset talousjätevesistä ympäristöön joutuvan kuormituksen vähentämiseksi. Jäteveden käsittelyjärjestelmän tulee soveltua käyttökohteeseen ja sitä tulee voida käyttää ja huoltaa siten, että saavutetaan asetuksessa vaaditut käsittelyvaatimukset.

Navigaatiovalikko

– kiinteistösi on rakennettu ennen vuotta 2004 ja se sijaitsee ranta-alueella eli enintään 100 metrin etäisyydellä vesistöstä tai merestä, tai luokitellulla pohjavesialueella. Kiinteistön etäisyys vesistöön määritetään mittaamalla etäisyys jätevesiä muodostavan rakennuksen seinästä rantaviivaan.

Ympäristönsuojelulain (527/2014) 16. luvussa säädetään, että jätevedet on käsiteltävä ennen niiden johtamista ympäristöön. Valitun järjestelmän on puhdistettava jätevettä niin, että ympäristöön aiheutuva kuormitus vähenee orgaanisen aineen osalta vähintään 80 %, kokonaisfosforin osalta vähintään 70 % ja kokonaistypen osalta vähintään 30 %. Ilomantsin kunnan ympäristönsuojelumääräyksissä on määritelty tiukemmat puhdistustasot ranta- ja pohjavesialueille eli orgaanisen aineen vähenemän tulee olla 90%, kokonaisfosforin vähenemän 85% ja kokonaistypen vähenemän 40%.

Haja-asutusalueen kiinteistöjen jätevesijärjestelmät pitäisi uusia lokakuun loppuun mennessä, jos jätevesijärjestelmä ei täytä nykymääräyksiä. Moneen kertaan lykätyn jätevesiasetuksen takaraja siis lähestyy. Uudistustarve koskee lähes 100 000 asutusta ja kesämökkiä.