Press "Enter" to skip to content

Jakokirjan tekeminen

Tee perunkirjoitus helposti itse – kokeile ilmaiseksi

Mikäli kyseessä on osakkaiden tekemä sopimusjako, tulee heidän kaikkien allekirjoittaa jakokirja, ja tällöin myös kahden esteettömän todistajan on todistettava se oikeaksi. Todistajien esteettömyys liittyy nimenomaan todistamishetkeen. Todistajien ei tarvitse olla paikalla yhtäaikaisesti. Laissa ei ole myöskään mainintaa siitä, että osakkaiden tulisi allekirjoittaa jakokirja yhtäaikaisesti.

Perunkirjoitus on järjestettävä kolmen kuukauden kuluessa vainajan kuolemasta, ellei määräaikaa ole haettu pidennettäväksi. Perunkirjoituksessa selvitetään kuolinpesän tila, jolloin vainajan omaisuus ja velat luetteloidaan. Perunkirjoituksesta voivat huolehtia joko kuolinpesän osakkaat, tai se voidaan antaa pesänjakajan hoidettavaksi. Perunkirjoitus toimii perinnönjaon pohjana. Perinnönjaosta on lain mukaan laadittava jakokirja, jota koskevat muotomääräykset riippuvat siitä, kuka perunkirjoituksen ja perinnönjaon on toimittanut.

Sisällysluettelo

Perinnönjako lain määräämällä tavalla edellyttää sitä, että perinnönjaosta on laadittava kirjallinen jakokirja. Jokaisen kuolinpesän osakkaan on allekirjoitettava tämä jakokirja. Toisaalta osakas voi valtuuttaa jonkun toisen henkilön allekirjoittamaan jakokirjan omalta osaltaan. Osakkaiden allekirjoituksien lisäksi tarvitaan kaksi esteetöntä henkilöä todistamaan allekirjoituksillaan jakokirja.

Alle 500 euron perintö- ja lahjavero on maksettava yhdessä erässä. Suurempi vero on jaettu kahteen maksuerään. Perintöveron ensimmäinen eräpäivä on noin kolmen kuukauden kuluttua siitä, kun Verohallinto postittaa verotuspäätöksen. Toinen eräpäivä on kahden kuukauden kuluttua ensimmäisestä eräpäivästä. Esimerkiksi jos perintöverotus on perintöveropäätöksen mukaan toimitettu 17.2.2014, on ensimmäisen erän eräpäivä 1.6.2014 ja toisen 1.8.2014. Jos veronmaksun kanssa on ongelmia, voi ottaa yhteyttä verottajaan ja pyrkiä sopimaan maksuaikataulusta.

Kun perukirjan ohella perintöverotusta toimitettaessa on käytettävissä jakokirja, ei verotuksen toimittaminen silti juurikaan poikkea tavanomaisesta pelkän perukirjan avulla toimitettavasta verotuksesta. Verotettavien osuuksien laskeminen perintöverotuksen valmistelulomakkeella tapahtuu samaa rataa. Vasta kun laskennallinen jako-osuus on määritetty, sitä verrataan jakokirjassa esitettyyn. Jos se ei oleellisesti jakokirjassa esitetystä poikkea, ei jakokirjaan ole verottajan puolelta syytä kiinnittää sen enempää huomiota.

Kutsussa tulee ilmoittaa mitä kokous koskee, eli onko kyse normaalista kokouksesta vai onko kyse kokouksesta, jossa omaisuus on tarkoitus lopullisesti jakaa. Läsnäolo kokouksissa ei ole pakollista, mutta mikäli kyse on lopullisesta perinnönjakokokouksesta, on osakkaalla eri intressi lausua oma käsityksensä jaosta ja sen perusteista. Tästä syystä kokouksen tarkoitus tulee ilmoittaa selvästi kutsussa. Itse allekirjoitukset voidaan sitten ottaa jakokirjaan eri aikoina.

Perhe- ja perintöoikeuteen liittyviä asiakirjoja

Perukirjaan merkitään henkilöä koskevat tiedot sekä pesän osakkaat, samoin ns. toissijaiset perilliset. Perittävän, sekä lesken varat ja velat merkitään kuolinpäivän tilanteen mukaan. Perukirjasta on käytävä ilmi, onko puolisoilla ollut avio-oikeus toistensa omaisuuteen. Mikäli perittävä oli eläessään tehnyt testamentin tai antanut ennakkoperintöä tai suurehkoa lahjaa, tämä merkitään perukirjaan.

Toimitusjako

Perinnönjakoon voidaan ryhtyä heti, kun jäämistön laajuus on tullut jakoa varten selville. Perinnönjakoon ei kuitenkaan voida ryhtyä vastoin osakkaan tahtoa, ennen kuin perunkirjoitus on toimitettu ja kaikki tiedossa olevat velat maksettu tai niiden maksamiseen tarvittavat varat on siirretty erityiseen hoitoon. Samoin edellytyksin on täytettävä myös testamentin erityismääräykset ennen perinnönjakoa.

OHJEITA JAKAJAN TEHTÄVÄN HOITAMISEKSI

Jakajan tehtävänä on toimittaa lehdet tilaajille arkisin klo 06:30, lauantaisin klo 07:00 ja sunnuntaisin klo 07:30 mennessä jakajan valitsemalla alueella eli jakopiirillä. Jokaisen jakelutehtävän eli yhden jakopiirin jakamisen kestää arviolta noin puolitoista tuntia. Joillain kaikkein vaativimmilla alueilla arvioitu aika voi olla enemmän. Jakajan tehtävänä voi olla tilattujen lehtien toimittamisen lisäksi:

Perinnönjakokirja eli sopimus perinnönjaosta

Vaikka perinnönjako tehtäisiinkin sopimusjakona, on järkevää käyttää lakimiestä perinnönjakokirjan tekemiseen, erityisesti jos jaettavaan omaisuuteen kuuluu kiinteistö tai kuolinpesä jaetaan vasta lesken jälkeen. Lakimiehen käyttäminen perinnönjaossa on järkevää myös verotuksellisesti: asiaa tuntematon tekee helposti vahingossa ratkaisuja, joista seuraa ylimääräiseltä tuntuvia veroja. Lakimies voi ulkopuolisena tahona auttaa yksimielisyyden saavuttamisessa, jos se muuten tuntuu vaikealta.

Perintöasioista säädetään perintökaaressa (40/1965). Jäämistöstä voidaan kuolemanvaraisesti määrätä vain testamentilla. Testamentti on tehtävä kirjallisesti kahden todistajan ollessa yhtä aikaa läsnä. Testamentin tekijän on testamentin tekotilaisuudessa allekirjoitettava testamentti tai tunnustettava siihen aiemmin merkitsemänsä allekirjoitus. Todistajien on todistettava testamentti nimikirjoituksillaan, kun testamentintekijä on allekirjoittanut testamentin tai tunnustanut siinä olevan allekirjoituksensa. Myös suullinen testamentti on tietyissä poikkeuksellisissa tilanteissa pätevä.

Miksi valita meidät?

Kuolinpesässä voivat olla osakkaina eloon jäänyt puoliso, perilliset sekä yleistestamentinsaajat. Useimmiten leski on kuolinpesän osakas avio-oikeuden perusteella. Tällöin leski ei ole perillinen eikä peri vainajan omaisuutta. Avio-oikeuteen perustuva kuolinpesän osakkuus päättyy, kun lesken ja kuolinpesän välillä on toimitettu jäämistöositus. Vain tilanteessa, jossa vainajalta ei jäänyt rintaperillisiä, on eloon jäänyt puoliso vainajan lakimääräinen perillinen.

Avioliiton päättyessä avioeroon puolisoiden välillä toimitetaan ositus tai omaisuuden erottelu. Aviopuolisoilla on avio-oikeus toistensa omaisuuteen, ellei sitä ole poistettu avioehtosopimuksella, testamentilla tai lahjakirjalla. Avio-oikeus konkretisoituu osituksessa, jossa enemmän omistava puoliso antaa tasinkona vähemmän omistavalle puolisolle sen verran omaisuutta, jotta kummankin avio-oikeuden alaisten omaisuuksien säästöistä tulee yhtä suuret. Omaisuuden erottelu tehdään osituksen sijasta silloin, kun puolisoilla on avioehto.

Tapahtumat

Edunvalvojan tulee hakea maistraatin lupa, mikäli hän ryhtyy harjoittamaan elinkeinotoimintaa päämiehensä lukuun tilanteessa, jossa päämies ei ole siihen enää itse kykenevä. Edunvalvojan tulee hakea maistraatin lupa myös silloin, jos edunvalvoja jatkaa päämiehen itsensä aiemmin harjoittaman tai päämiehen perintönä, testamentilla tai lahjana saaman liiketoiminnan harjoittamista päämiehen lukuun.

Pesänselvittäjällä ja pesänjakajalla on oikeus saada kohtuullinen palkkio työstään ja korvaus siitä aiheutuneista kuluista. Palkkio ja korvaus maksetaan kuolinpesän varoista. Pesänjakajan palveluiden hinta määräytyy tavallisimmin tehtäviin käytetyn ajan perusteella. Mitä useampia erimielisyyksien aiheita kuolinpesän osakkaat siirtävät pesänjakajan ratkaistavaksi, sitä korkeammaksi pesänjakajalle maksettava korvaus kohoaa. On siis suositeltavaa pyrkiä osakkaiden kesken sopimaan ainakin taloudellisesti vähämerkityksellisimmistä asioista keskenään.

Merkittävimmät Metsähallituksen hankkeet liittyvät laajojen aluekokonaisuuksien käyttösuunnitelmiin sekä luonnonsuojelun ja luontomatkailun edistämiseen. Luonnonvarasuunnitelmat sekä suojelualueiden hoito- ja käyttösuunnitelmat päivitetään hankemuotoisesti yhdessä alueiden muiden toimijoiden kanssa. Metsähallituksen luontopalvelut hyödyntää suojelualueilla mm. Euroopan unionin rahoitusta ja osallistuu yhteistyöhankkeisiin.

Lesken tasinkoetuoikeus ja lesken hallintaetuoikeus otetaan huomioon jo perukirjamerkinnän perusteella tehtävässä laskennallisessa jaossa eikä vasta todellisen ositus- tai jakokirjamerkinnän mukaisesti. Ellei leski sitten tosiasiassa käytä esimerkiksi oikeuttaan pitää jakamattomana hallinnassaan puolisoiden yhteisenä kotina käytettyä asuntoa, vaan se jaetaan perinnönjaossa, ratkaisusta on ilmoitettava verottajalle, jotta verotus voidaan oikaista tosiasiallisia olosuhteita vastaavaksi. Lesken hallintaoikeus nimittäin pienentää perijöiden perintöveron määrää.

Edilex Ympäristö yhdistää EHS-tiedon ja juridiikan. Se pitää sinut tehokkaasti ajan tasalla ympäristö- ja työsuojelulainsäädännön (EHS: Environment, Health and Safety) muutoksista. Saat sähköpostiisi ympäristötiedotteet, joissa asiantuntijat kommentoivat tärkeimpiä alueen säädösmuutoksia. Saat ympäristö- ja työsuojeluasioihin liittyvää henkilökohtaista neuvontaa sähköpostitse HPP Asianajotoimiston asiantuntijoilta. Koko laaja Edilex Peruspalvelu ja sen ympäristöuutiset sisältyvät tilaushintaan.

Palvelulinkit

Perunkirjoitus on pidettävä kolmen kuukauden kuluessa perittävän kuolemasta. Huolehtimalla perunkirjoituksesta osakkaat varmistuvat siitä, etteivät he voi joutua vastuuseen vainajan veloista. Perukirjassa selvitetään kuolinpesän osakkaat sekä pesän varat ja velat. Perukirjaan merkitään myös vainajan antamat ennakkoperinnöt ja lahjat. Vainajan henkivakuutuksesta saadut vakuutuskorvaukset ilmoitetaan perukirjassa.