Press "Enter" to skip to content

Irtaimen esineen vuokrasopimus

Pyydä tarjous lakipalvelusta

Laissa ei ole juurikaan säännelty irtaimen esineen vuokrasuhteesta, lukuun ottamatta kauppakaareen niukkaa vuokrausta koskevaa sääntelyä. Irtaimen esineen vuokraan sovelletaankin siksi pitkälti yleisiä sopimusoikeudellisia säännöksiä ja periaatteita, jotka velvoittavat siis yleisesti kaikenlaisissa sopimussuhteissa. Koska sopimusoikeudelliset periaatteet tulevat täten sovellettaviksi luonnollisesti myös asuin- ja liikehuoneiston vuokrauksessa sekä maanvuokrauksen osalta, ei irtaimen esineen vuokraus juuri poikkeakaan perusperiaatteiltaan näistä muista vuokratyypeistä.

Esineen vuokrasopimuslomake

Irtaimen vuokraamisessa on huomioitava sopimusoikeudelliset yleiset periaatteet. Tällaisia sääntöjä ovat esimerkiksi: sopimusvelvoitteet on täytettävä ajallaan, ja rikkoja maksaa aiheuttamansa vahingon. Nämä säännöt eivät kuitenkaan ole kaikenkattavia, minkä vuoksi vuokranantajan ja vuokralaisen on hyvä sopia nimenomaisesti vuokrasuhteen keskeisimmistä ehdoista kirjallisesti. Vuokrasopimuksen laatimisessa kannattaa käyttää valmiita asiakirjapohjia.

Irtaimen esineen vuokran maksu

Vuokra on maksettava vastasuorituksen tultua suoritetuksi ja vaadittaessa. Eli jos vuokralaiselle on annettu mahdollisuus käyttää vuokraesinettä, vuokranantajalla on oikeus vastasuorituksena vaatia vuokraa maksettavaksi. Jos asiasta ei ole mitään sovittu, on maksukautena pidettävä vuokraesineen käyttöikä ja muut seikat huomioiden kohtuullista aikaa. Vuokraa on maksettava siltä ajalta jonka vuokrasuhde on voimassa, eli ajalta jonka vuokralainen saa käyttää vuokralle annettua esinettä.

Sources

Ennen sopimusta on tärkeää varmistua myös siitä, ettei osapuolten näkemykset vuokrattavan kohteen kunnosta poikkea toisistaan. Esimerkiksi asuntoa vuokrattaessa on syytä kirjata yhteisesti ylös, mikäli asunnossa on sellaisia jälkiä, jotka eivät kuulu tavanomaisen kulumisen piiriin. Tällöin ei tule vuokrasuhteen päättyessä erimielisyyttä siitä, ovatko kyseiset jäljet vuokralaisen aiheuttamia.

Leasingissä vuokranantajan saamisen vakuutena toimii vuokrakohteen omistus. Usein on kuitenkin vuokranantajan edun mukaista sopia lisäksi konetoimittajan velvollisuudesta ostaa kone takaisin sovittujen ehtojen täyttyessä, esimerkiksi silloin, kun vuokrasopimus puretaan vuokranottajan sopimusrikkomuksen vuoksi. Tällainen takaisinostovelvollisuus voi olla tarpeen silloin, kun vuokranantaja ei todennäköisesti saisi perittyä saamisiaan vuokrakohteen realisoinnilla, tai silloin, kun vuokrakohteen myyminen edellyttää konetoimittajan asiantuntemusta.

Osamaksukaupalla tarkoitetaan tässä laissa sellaista irtaimen esineen kauppaa, jota koskevan sopimuksen mukaan hinta suoritetaan maksuerissä, joista yksi tai useampi erääntyy sen jälkeen, kun esine on luovutettu ostajalle, ja jossa myyjä on pidättänyt itselleen joko oikeuden esineen takaisin ottamiseen, jos ostaja laiminlyö hänelle sopimuksesta johtuvan velvollisuuden täyttämisen, taikka omistusoikeuden esineeseen siihen asti, kun joko koko hinta tai ainakin määrätty osa niistäkin maksueristä, jotka erääntyvät esineen luovuttamisen jälkeen, on suoritettu.

Tuloverolain 110 §:n mukaan tulo katsotaan sen verovuoden tuloksi, jona se on nostettu, merkitty verovelvollisen tilille tai muutoin saatu vallintaan. Sama maksuperusteinen tulon jaksottamissäännös koskee myös muistiinpanovelvollisia maataloudenharjoittajia. Sen sijaan elinkeinotoiminnan tuloon sisältyvän vuokratulon jaksottamiseen sovelletaan kirjanpitolain (1336/1997) ja elinkeinotulon verottamisesta annetun lain säännöksiä.

2. Hyväksy maksupalvelusopimus

Edellä mainittujen asioiden lisäksi voit kirjata sopimukseen myös monia muita kohtia. Periaatteessa voit sopia vuokranottajan kanssa mistä tahansa vuokraukseen liittyvästä. Mitä tarkempi sopimus on, sitä varmemmin erimielisyyksiltä vältytään. On kuitenkin tärkeää, että sopimusehdot pysyvät molemmille osapuolille kohtuullisina. Näin vaatii jo Suomen lainsäädäntökin (OikTL 36 § ja KL 4:1 §).

Rahoitusleasing merkitsee säännöllisesti pitkäaikaista vuokrausta – vuokraobjektin teknis – taloudelliseksi käyttöiäksi – ja vuokralleottajan näkökulmasta vaihtoehtoista rahoitusmuotoa osamaksukaupalle ja lainalle. Rahoitusleasing eroaa muista sitä lähellä olevista sopimustyypeistä erityisesti kahden perustavaa laatua olevan tunnusmerkin perusteella, joiden merkitys on syytä tiedostaa ennen sopimuksen tekemistä.

Sopimus ja kolmas ja kolmikantainen rahoitussopimus; rahoitusleasing ja vuokrakohteen virheellisyys

Määräaikainen vuokrasopimus: Vuokrasopimus päättyy tämän sopimuksen mukaisesti ilman irtisanomista määräajan päättyessä. Vuokralainen on velvollinen tyhjentämään ja siivoamaan vuokraamansa tilan sekä poistamaan ovesta lukon vuokrasopimuksen viimeisen voimassaolopäivän loppuun mennessä. Muussa tapauksessa tämä vuokrasopimus muuttuu toistaiseksi voimassaolevaksi vuokrasopimukseksi.

Edilex Ympäristö yhdistää EHS-tiedon ja juridiikan. Se pitää sinut tehokkaasti ajan tasalla ympäristö- ja työsuojelulainsäädännön (EHS: Environment, Health and Safety) muutoksista. Saat sähköpostiisi ympäristötiedotteet, joissa asiantuntijat kommentoivat tärkeimpiä alueen säädösmuutoksia. Saat ympäristö- ja työsuojeluasioihin liittyvää henkilökohtaista neuvontaa sähköpostitse HPP Asianajotoimiston asiantuntijoilta. Koko laaja Edilex Peruspalvelu ja sen ympäristöuutiset sisältyvät tilaushintaan.

Varasto vuokrataan siinä kunnossa ja sen kokoisena, kun se tämän sopimuksen tekohetkellä on. Varastoa saa käyttää vain kuivan kappaletavaran varastointiin. Lattiakuorma ei saa ylittää 500 kg/m². Elintarvikkeiden ja eloperäisten aineiden varastointi on kielletty. Aseiden, räjähteiden, helposti tai itsestään syttyvien, ympäristölle ja terveydelle vaarallisten tai haittaa aiheuttavien aineiden ja nesteiden varastointi on kielletty. Vuokranantajalla on oikeus poistaa haittaa tai vaaraa aiheuttavat aineet ja tavarat vuokralaisen kustannuksella parhaaksi katsomaansa paikkaan.

1. OSAPUOLET JA SOVELTAMISALA

Vuokrauksen kohteena on Vuokralleantajan ja Vuokralleottajan sopima kalusto (jäljempänä ”Kalusto”) sellaisena ja niine tarvikkeineen ja lisälaitteineen kuin Vuokralleantaja on vuokrasopimusta tehtäessä kirjallisesti yksilöinyt. Kalustoon ei kuulu koneiden käyttöenergia, voiteluaineet, päivittäinen huolto, muottiöljy tai käyttöhenkilökunnan hankkiminen, mikäli niistä ei ole erikseen kirjallisesti sovittu.

Näitä sopimusehtoja sovelletaan soveltuvin osin myös mahdollisiin Vuokralleantajan Vuokralleottajalle tarjoamiin suunnittelu-, asennus-, purku-, huolto-, käyttö, siirto- ja muihin palveluihin (riippumatta siitä, tarjotaanko ne maksua vastaan vai ilman erillistä veloitusta), ellei osapuolten kesken ole erikseen kirjallisesti muuta sovittu.

Vuokranantajan on pidettävä huoneisto vuokralaisen saatavana sinä päivänä, jona vuokralaisella on oikeus saada se hallintaansa. Jollei huoneisto ole valmis tai vapaa silloin, kun vuokralaisella on oikeus saada se hallintaansa, ja viivästyksestä on vuokralaiselle olennaista haittaa, vuokralaisella on oikeus purkaa vuokrasopimus. Vuokralaisella on oikeus purkaa vuokrasopimus jo ennen kuin hänen on määrä saada huoneisto hallintaansa, jos on ilmeistä, että huoneiston hallintaan saaminen tulee edellä mainitulla tavalla viivästymään.

Näitä sopimusehtoja sovelletaan irtainten esineiden, kuten rakennustyössä käytettävien työkoneiden, telineiden ja suojarakenteiden vuokraukseen konevuokraamoliikkeen (jäljempänä “vuokralleantaja”) ja vuokralleottajan (jäljempänä “vuokralleottaja”) välillä, ellei osapuolten kesken ole erikseen kirjallisesti muuta sovittu. Näillä ehdoilla ei vähennetä kuluttajan kuluttajasuojalainsäädännön mukaisia oikeuksia.