Press "Enter" to skip to content

Hva er areal

areal

Areal, det vil si flateinnhold, er en matematisk betegnelse. Flateinnholdet til et plant (rett) flatestykke er vanligvis definert som det antallet flateenheter det inneholder (eller som dets forhold til flateenheten). I den elementære geometrien blir flateinnholdet av en mangekant bestemt ut fra følgende tre forutsetninger:

lærerutdanningswikien

Arendalsregionen har opplevd høy vekst i bosettingen de siste ti årene. Statistisk sentralbyrå anslår at regionen vil vokse med cirka 13 000 innbyggere frem mot 2040. Dette betyr om lag 6-8000 nye boliger. En slik vekst kommer ikke helt av seg selv. Den må skapes gjennom å gjøre regionen interessant med fornybare ressurser og ny teknologi. Veksten må også skapes uten at det gir en økning i personbiltrafikken i tråd med nasjonale mål.

Sekundærrom (S-rom)

Innredningen i rommet på befaringstidspunktet avgjør om rommet blir definert som P-rom eller S-rom. Har du for eksempel et trimrom, som etter reglene defineres som et P-rom, må utstyret være fastmontert. Ellers risikerer du at takstmannen definerer arealet som et S-rom (uinnredet rom).

Gesimshøyde er høyden fra ferdig planert terrengs gjennomsnittsnivå rundt bygningen, opp til skjæringen mellom ytterveggens ytre flate og taktekkingens ytre flate. Høyden beregnes eller måles i forhold til ferdig planert terrengs gjennomsnittsnivå rundt bygningen. Kommunen kan i planbestemmelser fastsette høyder på annen måte, for eksempel i forhold til ferdig planert terreng, eksisterende terreng, gatenivå eller en fastsatt kotehøyde.

Utnyttelse av en tomt handler om hvor mye man kan bygge på tomten. Dette er kanskje den viktigste bestemmelsen for mange som vurderer å bygge på huset. I denne artikkelen skal vi se på hva utnyttelsesgrad er,  hvordan man finner utnyttelsesgraden for en eiendom og hvordan utnyttelsesgraden beregnes. Tilslutt skal vi se på et eksempel for hvordan dette påvirker et typisk prosjekt.

Definisjoner av areal

Når arealet som skal overføres er for stort til at det kan grensejusteres, kan det overføres med arealoverføring, jf. matrikkelloven § 15: Arealoverføring kan bare skje mellom eiendommer på samme «nivå» i matrikkelen, for eksempel mellom to grunneiendommer eller mellom to festetomter. Det kan ikke overføres areal mellom en grunneiendom og en festetomt med festenummer.

Når en bolig legges ut for salg skal det alltid opplyses hvor stort bruksarealet (BRA) er for hele boenheten og for hver etasje i boenheten. BRA er bruttoarealet minus den plassen som opptas av yttervegger. Det skal også oppgis hvor stor del av boligen P-rommene utgjør og hvilke rom som er tatt med i denne beregningen.

Hva består en arealplan av?

En reguleringsplan er en mer detaljert arealplan. Reguleringsplanen angir bruk, vern og utforming av arealer og fysiske omgivelser i bestemte områder i en kommune. En reguleringsplan er også i mange tilfelle nødvendig rettsgrunnlag for gjennomføring av tiltak og utbygging, herunder ved eventuell ekspropriasjon.

Sannsynligvis har du møbler og annet inventar du ønsker å ta med deg over i ditt nye hjem. I tillegg ønsker du kanskje å gjøre et overslag over prisen på et nytt gulv eller hvorvidt du vil få mer eller mindre oppholdsplass enn i ditt nåværende hjem. Da er det en fordel å forstå de ulike begrepene.

Hva må du legge ved søknaden?

Hvor mye det koster å leie kommer an på hvor i byen du skal leie. Prisene er for visse områder forskjellige for ideelle og kommersielle virksomheter. Alle som ønsker å benytte kommunalt areal må sende inn søknad om leie uansett om det koster noe eller ikke.