Press "Enter" to skip to content

Husleieloven utleiers tilgang

Utleiers adgang til leieobjektet

Utleier kan av ulike årsaker ha behov for å få adgang til leieobjektet i leieperioden. Det som imidlertid er viktig å være klar over er at en leieavtale gir leietaker en eksklusiv adgang til leieobjektet. I ordet «eksklusiv» ligger det at leietaker alene har rett til bruk av leieobjektet i leietiden. Dette setter begrensninger for utleiers rettigheter når det gjelder å få adgang til utleieboligen.

Utleiers adgang til boligen

Leieren har plikt til å gi utleieren adgang til husrommet hvis utleieren vil forta tilsyn, gjennomføre pliktig vedlikehold, foreta lovlige forandringer eller andre arbeider som må utføres for å hindre skade. Men utleieren kan ikke uten avtale låse seg inn i leiligheten etter eget forgodtbefinnende.

Utleiers adgang til utleid bolig

Nei, som utgangspunkt har man som utleier ikke adgang til husrommet under leieperioden. Når man leier ut et husrom overfører man en eksklusiv bruksrett av husrommet mot vederlag (leie) til leietaker. Men, unntakene er nødvendigvis noen, selv om dette altså er unntakene fra hovedregelen, og de må begrunnes godt.

Er leieavtalen inngått på grunnlag av eller med henvisning til standardvilkår som er utarbeidet etter forhandlinger mellom organisasjoner for leierne og utleierne, skal det senest ved inngåelsen av avtalen opplyses skriftlig om eventuelle avvik fra standardvilkårene. Er dette ikke gjort, gjelder standardvilkårene.

Utleier kan imidlertid ikke låse seg inn uten avtale med deg. Du har krav på varsel med rimelig frist. Du bør imidlertid ikke forhindre eller vanskeliggjøre at utleier får tilgang etter ovennevnte forutsetninger. I verste fall kan du i så fall komme i ansvar dersom utleier blir forsinket med å få inn ny leietaker.

Relaterte spørsmål

– Husleieloven er klar på at utleier ikke kan ta seg inn i leiligheten etter eget forgodtbefinnende. Hvis du hører at nøkkelen vris om i låsen, eller får kjennskap til at utleieren har vært inne i hjemmet ditt mens du var borte, er loven på din side. Slikt er rett og slett ikke greit, slår advokaten fast.

  • Utleieren kan kreve å komme inn til leieboeren uten å varsle på forhånd, når det er nødvendig å gjøre noe straks for å unngå skade eller tap. Eksempel: Vannledningen ryker i januar måned, mens du er på vinterferie.
  • Husk at du som leieboer kan kreve at arbeidene utføres med vanlig faglig framdrift og uten unødig avbrudd eller ulempe.

    I hvilken standmå boligen væreved tilbakelevering?

    Hvis leietaker ikke leverer tilbake nøkler ved leieforholdets slutt, og det er klart at leietaker har flyttet, kan utleier skifte lås og kreve at leietaker betaler utgiften. Dette gjelder normalt også hvis leietaker ikke leverer tilbake alle nøklene, f.eks. fordi han har mistet ett nøkkelsett. Hvis leietaker bare har mistet nøkkelen til postkassen eller vaskeriet, er det tilstrekkelig å bytte postkasselåsen eller slipe ny nøkkel til vaskeriet. Utleier bør som bevis spare på kvitteringen eller fakturaen for utgiften hun har hatt.

    Utleieren har i husleieloven en adgang til å inspisere leiligheten, men det må skje etter avtale med leieboeren. Utleieren kan ikke låse seg inn på egenhånd uten forvarsel. Inspeksjonene kan gjøres for å sjekke tilstanden til leiligheten, noe man kan gjøre for eksempel et par ganger i året. Det betyr at man ikke kan kreve å komme inn hver uke.

    At leietaker har eksklusiv bruksrett til boligen betyr at det som hovedregel kun er leietakeren som skal ha tilgang – og dermed nøkler – til leieobjektet. Har utleier også nøkler til boligen vil ikke leietakers bruksrett lenger være eksklusiv. Videre vil leietaker ha rett til å kreve å få alle nøklene til boligen utlevert til seg. Hvis utleier ikke oppfyller dette kravet vil leietaker ha rett til å skifte lås på utleiers regning.